Hof van Justitie

 


Voor bekendmakingen en/of mededelingen omtrent de dienstverlening van de verschillende units en afdelingen, klik hier

 

Rechtspraak

De staatsmacht in de Republiek Suriname is verdeeld tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. De rechtsprekende macht, in de Grondwet genoemd de rechterlijke macht met rechtspraak belast, wordt gevormd door de president, de vice president, de overige leden en de leden-plaatsvervangers van het Hof van Justitie. Deze rechters behandelen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep civiele zaken en strafzaken.

Met rechtspraak in eerste aanleg is doorgaans de kantonrechter, een alleensprekende rechter, belast. Rechtspraak in hoger beroep wordt verzorgd door het Hof van Justitie, bestaande uit een kamer van drie rechters. In bepaalde in de wet genoemde gevallen behandelt het Hof van Justitie ook meervoudig zaken in eerste aanleg.

De naam Hof van Justitie heeft dus betrekking op zowel het geheel van rechters als op de hogere beroepsinstantie alleen.

Functie van Rechtspraak

Zonder rechtspraak kan de samenleving niet functioneren. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten tussen burgers onderling en tot conflicten tussen burgers en overheid. De rechter is nodig om dat soort conflicten te beslechten en om te bepalen wat mag en niet mag. Een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving is eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Duidelijke spelregels én de beleving dat deze regels, die voor een ieder gelden, noodzakelijk zijn voor het vertrouwen in de rechtspraak. Dat vertrouwen zal bijdragen tot het besef dat men niet bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik of eigenrichting of het recht van de sterkste. Rechtspraak is er voor iedereen, niet alleen voor wie geld of macht heeft. Daarom kan en mag iedereen een geschil voorleggen aan de onpartijdige rechter. Wie het niet eens is met een vonnis, kan in hoger beroep gaan en zo zijn of haar zaak voorleggen aan een hogere rechter. De hogere rechter kijkt opnieuw met een frisse blik naar de zaak en komt uiteindelijk tot een vonnis.

 

Via www.rechtspraak.sr vindt u informatie van het Hof van Justitie en de Kantongerechten van de Republiek Suriname. De informatie op deze website betreffende juridische procedures is bedoeld als algemene informatie; er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Voor juridisch advies en bijstand kan men zich wenden tot een advocaat of andere rechtsgeleerde.