Installatiezitting Advocaat-Generaal mr. A. Niamat-Narsing

25 januari 2024

Tijdens de buitengewone openbare zitting op 24 januari 2024 is mr. A. Niamat-Narsing geïnstalleerd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Tijdens de toespraken zijn de felicitaties gericht aan de nieuwe AG en haar familie, het Openbaar Ministerie in het bijzonder, maar ook aan de totale samenleving.

Mr. Niamat is sinds 1995 werkzaam op het parket van de procureur-generaal. Zij is begonnen als parketsecretaris vervolgens is zij doorgegroeid tot officier en daarna hoofdofficier van Justitie met speciale aandacht voor het jeugdstrafrecht.

De geïnstalleerde Advocaat-Generaal, mr. A. Niamat-Narsing

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, heeft tijdens zijn toespraak gewezen op de nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden voor het OM. Volgens hem zorgen deze ontwikkelingen voor garantie van goede vervolgingswerk. ‘Het legitimeert en bevestigt bovendien het gezag en vertrouwen van de rechterlijke macht in die samenleving, bestaande uit de zittende en de staande magistratuur,’ gaf hij tot slot aan.

De nieuwe AG (tweede vanuit links) tijdens haar toespraak. Naast haar de procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de leden van de kamer mr. C. Valstein-Montnor, mr. I. Rasoelbaks en mr. D. Sewratan

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, weergaf in haar toespraak de loopbaan van de geïnstalleerde AG. Verder prees zij de AG voor haar professionaliteit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, haar menselijkheid, gepaste strengheid en collegialiteit. ‘En laten we niet vergeten de nodige humor die zij met zich meebrengt. In een wereld waar soms de zwaarte van de zaken ons kan overweldigen, is haar vermogen om lichtheid te brengen en een glimlach op ons gezicht te toveren, een ware zegen,’ deelde zij de aanwezigen mee doelende op het karakter van de AG.

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, brengt de felicitaties over aan de nieuwe AG

De vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van Advocaten legde tijdens haar toespraak de nadruk op de maatschappelijke bijdrage die de AG zou kunnen leveren in de samenleving. ‘Het pijnigt mij, als mens, als jurist en als vrouw, om steeds vaker over weerloze vrouwen als slachtoffer van gruweldaden, te moeten horen. Ik hoop dat wij niet alleen kunnen onderkennen, dat de problemen in dit kader immens zijn en een onderliggende maatschappelijk dimensie hebben, maar dat er ook onmiddellijk, doortastend en beleidsmatig handelen vereist is, voor bescherming van de Surinaamse vrouw, en zien uit naar uw bijdrage hierin,’ hield zij de AG voor.

De geïnstalleerde AG benadrukte dat de installatie voor haar een bekroning betekent van haar doorzettingsvermogen als vervolgingsambtenaar. Verder gaf zij aan dat de functie van vervolgingsambtenaar veelomvattend en uitdagend is en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. ‘Je moet rekening houden met verschillende belangen. Bij het nemen van beslissingen moet je bedachtzaam en onpartijdig zijn. Niet altijd wordt een besluit je in dank afgenomen. Het blijft voorts een uitdaging om met kritiek te kunnen omgaan. Als AG zal ik het vervolgingswerk onbevreesd blijven voortzetten en mijn volledige bijdrage leveren bij de uitvoering van het beleid binnen de organisatie,’ sprak zij tot de aanwezigen.

Toespraak president HvJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Toespraak AG


 

Certificaatuitreiking opleiding tot schrijfjurist Straf

20 december 2023

De schrijfjuristen Straf hebben op maandag 11 december 2023 hun certificaten in ontvangst mogen nemen uit handen van de president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks en rechter, mr. I. Lachitjaran in de ballroom van Residence Inn. De opleiding is in oktober 2019 gestart met Surinaamse praktijkbegeleiders oftewel rechters. In oktober 2021 toen de EU middelen zijn vrijgekomen was de officiële start met de Nederlandse Praktijkbegeleiders.

De elf schrijfjuristen na ontvangst van hun certificaat

Mr. Rasoelbaks heeft de schrijfjuristen in zijn toespraak opgeroepen om het werk op de juiste en correcte manier te blijven doen door zich te allen tijde volledig in te zetten. Hij gaf te kennen blij te zijn met de schrijfjuristen die het werk van de rechter verder vergemakkelijken omdat zij de conceptvonnissen zullen moeten opstellen. Toch legde hij de nadruk op de verantwoordelijkheid van het vonnis die in handen van de rechter blijft.

Schrijfjurist, mr. A. Bijlhout, heeft in haar dankwoord namens alle elf schrijfjuristen gewezen op de uitdagingen tijdens de opleiding. Zij prees ook de rechters en opleiders voor de goede ondersteuning. Verder riep zij haar collega schijfjuristen op om het goede werk voort te blijven zetten.

De uitreiking werd afgesloten met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.


 

Rechtspraak gedecentraliseerd naar Moengo en Brokopondo

14 december 2023

In verband met de decentralisatie van de rechtspraak werden op 4 en 13 december 2023 zittingslocaties geopend te respectievelijk Moengo in het district Marowijne en Brokopondo Centrum in het district Brokopondo. Rechter mr. M. Mettendaf opende de eerste zitting in beide districten. In Marowijne zullen de zittingen elke eerste maandag van elke maand plaatsvinden en in Brokopondo elke tweede woensdag van de maand. De rechtszaken die momenteel behandeld zullen worden zijn civiele zaken en kleine handelszaken.

Mr. Marie Mettendaf tijdens de behandeling van de eerste rechtszaak

De onthulling van het naambord op beide locaties is verricht door de president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks en de minister van Justitie en Politie, mr. K. Amoksi. Bij de onthulling in Brokopondo Centrum heeft de districtscommissaris van Brokopondo, L. Mendelzoon, ook deelgenomen aan de onthulling.

Het moment waarop het bord van de zittingszaal wordt onthuld in het district Brokopondo

De sprekers hebben tijdens hun speech de bewoners opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheden die hen nu dichterbij huis worden geboden. Bij de opening in Moengo heeft de districtscommissaris, K. Domini, de dag van 4 december 2023 een historische dag genoemd voor de bewoners van Marowijne. Ze gaf aan dat de decentralisatie van de rechtspraak zeer kostenbesparend is voor de personen die voorheen helemaal naar Paramaribo moesten afreizen voor een zitting. Zij bedankte namens de gemeenschap van Marowijne het Hof van Justitie en het Ministerie van Justitie en Politie voor deze ontwikkeling. Mendelzoon heeft tijdens zijn speech in Brokopondo ook zijn erkentelijkheid uitgesproken aan het Hof van Justitie en het ministerie van Justitie en Politie om deze toegang voor rechtzoekende burgers te creëren. Hij gaf te kennen dat de bestuursdienst dit initiatief omarmt en volledige ondersteuning geeft omdat het te maken heeft met rechtszekerheid, rechtsbescherming en het waarborgen van de rechtsstatelijkheid. ‘Voor de rechtszoekende burger is het echt een handreiking en verlichting,’ gaf hij aan.

De aanwezigen tijdens de opening van de zittingslocatie in het district Brokopondo

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, E. Fraenk, haalde in haar speeches de uitdaging die met deze ontwikkeling voor de advocaten gepaard gaat, aan. ‘De huidige economische situatie in het land maakt het noodzakelijk dat advocaten in hun kantoorpraktijk goed nagaan welke uitgaven en kosten zij zich kunnen permitteren. Niet alle kosten kunnen op de cliënten worden afgewenteld omdat het honorarium daardoor voor menigeen onbetaalbaar wordt. Maar wie moet bijvoorbeeld de kosten betalen voor de rit naar Moengo/Brokopondo?,’  vroeg zij retorisch. Desondanks ziet zij het verplaatsen van zittingen naar de districten ook als een kans voor advocaten, omdat zij nu de mogelijkheid hebben om zich dichter bij de doelgroep te vestigen, dichter bij de potentiële cliënten.

De president van het Hof en de Minister van Justitie en Politie na de onthulling van het naambord in het district Marowijne

Amoksi heeft tijdens zijn toespraken benadrukt blij te zijn met de positieve vooruitgang die is geboekt voor de burgers van Brokopondo en Marowijne. Hij moedigde de plaatselijke bevolking aan om gebruik te maken van het recht en beloofde namens de regering en als minister altijd zijn ondersteuning te geven waar nodig en indien mogelijk.

De zittingslocatie van Marowijne is gevestigd in het gebouw van het commissariaat Marowijne Zuid-West in Moengo en de zittingslocatie van Brokopondo is gevestigd in het Multifunctioneel Centrum

Rasoelbaks, heeft een bijzonder woord van dank uitgebracht aan de commissie decentralisatie rechtspraak onder leiding van rechter mr. I. Lachitjaran. ‘Ik kan u zeggen dat de commissie hard heeft gewerkt om dit te realiseren – ongeveer een jaar lang – aftastende, ondersteunende en opbouwende besprekingen met alle relevante personen, functionarissen doelgroepen, ook binnen het Hof, daarom alle lof aan de voorzitter, leden en secretaris van deze commissie voor deze mijlpaal,’ hield hij de aanwezigen voor.


 

Beëdiging mr. Paragh tot notaris

4 december 2023

De president van het Hof van Justitie heeft op 29 november 2023 mevr. mr. S. Paragh beëdigd tot notaris bij het Hof van Justitie voor geheel Suriname.

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks, hield de pas beëdigde voor dat er tijden zullen komen dat dilemma’s zich zullen voordoen die niet opgelost kunnen worden middels de kennis opgedaan tijdens de opleiding. ‘Dan adviseer ik u bij voorbaat om uw toevlucht te zoeken bij uw geweten gecombineerd met de kernwaarden uit de eedsformule: eerlijkheid; onzijdigheid, waaronder wordt verstaan neutraliteit en onpartijdigheid; nauwkeurigheid; geheimhouding en ten slotte het nauwgezet opvolgen van de reglementen en besluiten op het notaris ambt. Als u er toch niet uitkomt, ga te rade bij uw toenmalige patroon, vanaf heden, uw collega.’

mr. Rasoelbaks brengt de felicitaties over aan de beëdigde notaris

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, wees in haar toespraak op de onderzoeksplicht die rust bij de pas beëdigde notaris. ‘Schromelijke verwaarlozing van deze plicht kan ertoe leiden dat u civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade en u een tuchtmaatregel wordt opgelegd.’

De voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), mr. D. Kallising, gaf in zijn speech te kennen dat degene die het beroep van notaris wenst uit te oefenen maar het ondernemerschap niet ambieert een nieuw perspectief moet worden geboden door een passende positie binnen het notariaat in de vorm van een toegevoegde notaris. ‘Ik ben zelf voorstaander van deze figuur in de wet en het ligt op het pad van het bestuur van de SNB om draagvlak te zoeken onder de leden en de wetgever om deze figuur in de wet op te nemen.’

Mr. S. Paragh tijdens de eedaflegging

De pas beëdigde notaris, mr. Paragh haalde in haar speech de uitdagingen aan die gepaard gaan met het beoefenen van dit beroep. Desondanks ziet zij dit ambt als een roeping die niet alleen beroep doet op kennis en vaardigheden, maar ook op ethiek, integriteit en empathie. ‘Als notaris zal ik er elke dag naar streven om deze uitdagingen met vastberadenheid en integriteit het hoofd te bieden, in het besef dat de diensten die ik lever van grote invloed zijn op het leven van mijn cliënten.’

Aan het eind brachten de sprekers, maar ook de overige aanwezige familieleden en vrienden de felicitaties over aan de beëdigde notaris.

Toespraak president HvJ

Toespraak PG

Toespraak SNB

Dankwoord S. Paragh


 

Kennismakingsbespreking ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

25 augustus 2023

V.l.n.r. mevr. A. Richardson, mr. I. Rasoelbaks, dhr. R. Tjon en dhr. S. Hato

De president van het Hof van Justitie van Suriname, mr. I. Rasoelbaks, heeft op vrijdag 25 augustus 2023 een delegatie van ministers die op werkbezoek zijn in Suriname ontvangen. De delegatie bestond uit de minister van Justitie van Curaçao, dhr. S. Hato, de minister van Justitie en Sociale Zaken van Aruba, dhr. R. Tjon en de minister van Justitie van Sint Maarten, mevr. A. Richardson. Verder was aanwezig namens de minister van Justitie & Politie, de directeur Justitie dhr. S. Lakhisaran.

Tijdens een korte kennismaking heeft de president van het Hof de ministers uitleg gegeven over de rechtspraak in Suriname.

De delegatie tijdens de kennismakingsbespreking in de zittingszaal van het Hof van Justitie van Suriname

De onderwerpen waarvoor de delegatie in Suriname vertoefd zijn onder andere, samenwerking op het gebied van justitie en politie, gevangeniswezen, jeugdcriminaliteit, vraagstuk rond migratie en samenwerking op het gebied van rechtshandhaving & veiligheidszorg.

Het werkbezoek loopt af op 26 augustus 2023.


 

 

Installatie mr. G. Paragsingh-Ramcharan tot procureur-generaal en mr. E. Rudge en mr. C. Klein-Jules tot rechters

25 augustus 2023

Tijdens een buitengewone openbare zitting op 23 augustus is mr. G. Paragsingh-Ramcharan geïnstalleerd tot procureur-generaal bij het Hof van Justitie, Verder zijn mr. E. Rudge en mr. C. Klein-Jules geïnstalleerd tot respectievelijk lid van het Hof van Justitie en lid-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie.

Links: Mr. G. Paragsingh-Ramcharan tijdens haar installatierede. Rechts: Mr. E. Rudge

De president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, benoemde in zijn toespraak de competenties die van eminent belang zijn voor de geïnstalleerden om hun werk naar eer en geweten te kunnen doen. ‘De procureur-generaal als vervolger en de rechters als rechtsprekers. Oefent U de gegeven bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit, indachtig de protocollen van uw professie, naar eer en geweten, met inachtneming van wet, recht en het rechtssysteem; stevig en krachtig, doch bedachtzaam, omgevingsbewust en naar de menselijke maat. Voor de collegae rechters bovendien onpartijdig en hoffelijk.’

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks brengt de felicitaties over aan de pas geïnstalleerden. Midden: mr. C. Valstein-Montnor

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh-Ramcharan, gaf in haar installatierede aan welke zaken het Openbaar Ministerie heeft kunnen realiseren in de afgelopen twee jaren dat zij in de functie waarnam. Zij beëindigde haar toespraak met het volgende, ‘Onze handelingen kunnen inderdaad ingrijpend zijn en beseffen wij ook wel dat wij niet een ieder tevreden kunnen stellen. De samenleving moet wel kunnen rekenen op een betrouwbaar Openbaar Ministerie dat zichtbaar en merkbaar is. En daar werken wij naar.’

Links: Mr. D. Sewratan. Rechts: Mr. C. Klein-Jules

Mr. Rudge gaf te kennen dat hij rekent op de nodige ondersteuning van alle actoren die betrokken zijn bij de rechtspleging. Hij sprak de hoop uit dat al deze betrokkenen hun werkzaamheden naar eer en geweten verrichtten ter ondersteuning van elkaar en realisering van het doel. ‘Het doel is gemeenschappelijk, namelijk een goed functionerende rechtstaat Suriname voor een ieder! Als het Hof van Justitie we want to bring justice to the people en daaraan wil ik mijn bijdrage blijven leveren,’ hiermee sloot hij zijn dankwoord af.

Mr. Klein heeft een woord van dank gericht aan een ieder die heeft bijgedragen aan haar benoeming en installatie. ‘Vertrouwen in het rechtssysteem is van onschatbare waarde en de rechtspraak speelt hierin een belangrijke rol . Ik ben mij dan ook ten volle bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die het rechterlijk ambt met zich meebrengt, immers de rechter neemt beslissingen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Zoals van mij wordt verwacht, zal ik mij inzetten om het ambt met toewijding en eerlijkheid te vervullen’, gaf zij de aanwezigen mee tijdens haar dankwoord.

Op de voorgrond v.l.n.r.: De president van de Republiek Suriname ZE C. Santhoki, de vicepresident R. Brunswijk en de voorzitter van de Nationale Assemblee M. Bee. Rechtsachter: De minister van Justitie en Politie K. Amoksi

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), legde tijdens haar toespraak de nadruk op de samenwerking binnen het rechtsbestel en hun respectieve doel; ‘De samenwerking tussen de beroepen en instituten binnen het rechtsbestel raakt elkaar op zovele wijzen. Ik zei het al: “two sides of the same coin”, allemaal met het doel onze rechtsstaat te bewaken, te dienen en te versterken. De Orde van Advocaten spreekt de hoop, neen, de verwachting uit dat met de installatie van deze functionarissen Suriname weer een stuk dichter bij dat doel is gekomen.’

Na afsluiting van de zitting werden de felicitaties overgebracht door de genodigden.

Toespraak president HVJ

Toespraak PG

Toespraak SOVA

Dankwoord mr. E. Rudge

Dankwoord mr. C. Klein-Jules


 

Beëdiging advocaten bij het Hof van Justitie

19 juli 2023

Tijdens een buitengewone openbare zitting op 19 juli 2023 zijn mr. R. Isselt-Agard, mr. J. van der Gugten, mr. F. Khelawan-Blokland, en mr. N. Marsio-Gangaram beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie.

V.l.n.r. mr. N. Marsio-Gangaram, mr. F. Khelawan-Blokland, mr. J. van der Gugten en mr. R. Isselt-Agard

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks, heeft de beëdigde advocaten gewezen op de cruciale rol die zij zullen vervullen bij de uitoefening van dit beroep. Hij verwees ook naar enkele wettelijke regelingen die in proces zijn voor goedkeuring door de wetgever. Deze wettelijke regelingen moeten zorgen voor een goede beleving van de rechtstaat en een goede rechtsbescherming van de burgers. ‘Informeer uw cliënt over elke stap die u in zijn/haar belang zal zetten en hoeveel die stap zal kosten, het liefst schriftelijk, zo voorkomt u miscommunicatie en mogelijk een tuchtzaak,’ hield hij de vier nieuwe advocaten voor.

De pas beëdigden op de voorgrond, op de achtergrond patronen, familie en vrienden

Mr. Agard bracht tijdens haar speech naar voren dat de dringende behoefte naar kwalitatieve juridische bijstand haar interesse heeft gewekt voor toetreding tot de advocatuur. ‘Vandaag committeer ik mezelf om de rol als partijdige belangenbehartiger alsook de rol van beschermer van de rechtstaat weloverwogen en ten volle te vervullen en zodoende bij te dragen aan het goed functioneren van het rechtsbestel’, gaf zei aan.

Mr. R. Isselt-Agard Mr. J. van der Gugten

Mr. Van der Gugten legde tijdens haar speech de nadruk op het werk van de advocaat die ook kan dienen als mediator. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij als advocaten meer kunnen bereiken voor onze cliënten door, waar mogelijk, te schikken. Dit in plaats van geschillen direct te juridiseren en de vaak lange weg naar de groene tafel te bewandelen,’ gaf zij aan. Zij sprak de hoop uit dat in verband met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek, advocaten zich zullen bij- en nascholen om de kwaliteit van de beroepsgroep te behouden. Ook kijkt zij uit naar de modernisering en verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht en hoopt dat met de instelling van de strategische beleidscommissie een SMART plan voorkomt. ‘Het rechtssysteem vormt de ruggengraat van onze jonge kwetsbare democratie en het is de verantwoordelijkheid van o.a. advocaten om de rechten en belangen van burgers te beschermen, soms de stem te zijn voor diegenen die anders niet gehoord worden en op te komen voor rechtvaardigheid. Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor mij liggen en ik verzeker u dat ik mijn rol als advocaat en mediator met integriteit, passie en menselijkheid zal uitoefenen,’ sprak zij de aanwezigen toe.

Mr. Blokland zei het volgende in haar speech; ‘Ik zal mij blijven inzetten voor rechtzoekenden en uiterste mijn best doen om hun belangen behoorlijk en naar tevredenheid te behartigen. Ik zal mij daartoe laten leiden door de kernwaarden van de advocatuur namelijk: onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid.’ Met haar beëdiging tot advocaat heeft zij één van de doelen die zij voor zichzelf had gesteld kunnen afvinken.

Mr. F. Khelawan-Blokland Mr. N. Marsio-Gangaram

Mr. Gangaram bracht het volgende naar voren; ‘Ik heb mij zelf voorgehouden om mijn werk vol passie, deskundig en integer uit te voeren; de rechtzoekende met eer en respect te behandelen en te streven het beste uit mijzelf te halen.’ Het dragen van een toga is voor haar een droom die tot werkelijkheid komt vertelde zei enthousiast.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) werd vertegenwoordigd door mr. F. Djajadi. Tegen de pas beëdigde advocaten richtte zij het volgende woord; ‘Hoe goed u bent als advocaat, hoeveel u weet en hoe vaardig u bent, bepaalt u vooral zelf. Het adagium van “life long learning” is zeker op het beroep van advocaat van toepassing en u wordt hierbij gemotiveerd, en zelfs uitgedaagd uw eigen permanente educatie ter hand te nemen.’

De vertegenwoordiger van de deken van de SOVA, mr. F. Djajadi, brengt de felicitaties over aan de beëdigden

De waarnemend procureur-generaal hield de pas beëdigde advocaten voor zich te blijven in ontwikkelen in hun beroepsgebied en het beroep naar eer en geweten uit te oefenen.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG

Toespraak SOVA

Dankwoord R. Agard

Dankwoord J. van der Gugten

Dankwoord F. Blokland

Dankwoord N. Gangaram


 

Modernisering van de Rechterlijke Organisatie

27 juni 2023

Om de samenleving efficiënter en effectiever te kunnen dienen zal de Rechterlijke Organisatie worden gemoderniseerd. Daartoe zal wetgeving worden geformuleerd die aangeboden zal worden aan de regering van de republiek Suriname.

Het accent zal worden gelegd op institutionele verzelfstandiging van de organisatie van het Hof en het OM, waarbij de oude wetgeving van 1936 zal worden gemoderniseerd teneinde als staatsmacht effectief in te kunnen spelen op de hedendaagse maatschappelijke vereisten en uitdagingen.

Sedert de instelling van het huidige Hof van Justitie in 1869, is de organisatie wetgeving 1 keer in 1936 vernieuwd. Thans zal de wetgeving aan een evaluatie onderworpen worden door de rechterlijke macht in samenwerking met de advocatuur en het Ministerie van Justitie om te kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse samenleving, waarbij de roep steeds luider wordt naar snellere en beter toegankelijke rechtspraak en vervolging.

De president van het Hof van Justitie (rechts) en enkele leden van de Strategische Beleidscommissie Modernisering en Verzelfstandiging Rechterlijke Macht bij de eerste officiële bijeenkomst

De nieuwe vorm van de organisatie zal institutioneel versterkt moeten zijn en onafhankelijk. Daarbij zal digitalisering een prominente plaats innemen waardoor de missie zal kunnen worden uitgevoerd op een slagvaardige wijze.

Bij de uitdieping van enkele onderdelen zullen belangrijke actoren worden geconsulteerd onder wie de binnen de rechterlijke macht opererende bonden, daar waar het gaat om de personele verzelfstandiging en rechtspositieregeling.

Bij de regeling van decentralisatie van de rechtspraak en het instellen van meervoudige kamers in eerste aanleg, implementatie van bestuurs- en belastingrechtspraak in 2 instanties evenals het ambtenarengerecht in 2 instanties, zullen werkbare afspraken geformuleerd worden na consultaties van de Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie en het Departement van Justitie (het Bureau Rechtszorg en het Bureau Familierechtelijke Zaken).

Enkele leden van de Strategische Beleidscommissie Modernisering en Verzelfstandiging Rechterlijke Macht

De financiering van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie, als een niet te onderschatten onderdeel van de nieuwe organisatie, zal punt van bespreking worden met het departement van Financiën en Planning.

De verwachting is dat de te ontwerpen nieuwe organisatieregeling met relevante uitvoeringsbesluiten aangeboden zullen worden aan de Regering en DNA, uiterlijk eind 2023 waarna de implementatiefase zal aanvangen.

Het Hof en het Openbaar Ministerie rekenen op de ondersteuning en medewerking van een ieder die betrokken zal worden in dit proces van modernisering.


 

Eerste Civiele Hof zitting met CIVAR rol

23 juni 2023

Na de introductie op 4 april 2022 van het online zaaksregistratiesysteem CIVAR voor de Civiele sector van de rechterlijke organisatie, is thans op woensdag 22 juni 2023 de eerste Civiele Hof zitting gehouden waarbij de rol is geprint aan de hand van dit systeem. CIVAR is als eerste geïmplementeerd in eerste aanleg bij de Unit Kort Geding gevolgd door Unit Handel en Unit Familie. Met de implementering thans ook in hoger beroep Civiele Zaken heeft de rechterlijke organisatie een volgende stap gemaakt in het proces van digitalisering en modernisering van de rechtspraak.

Rol van de terechtzitting van 21 juni 2023

CIViel Algemeen Registratie, afgekort CIVAR, is het online zaaksregistratiesysteem voor de civiele sector waarbij alle informatie met betrekking tot rechtszaken op één plek is te vinden. Dit systeem draagt bij aan transparante en voortvarende behandeling van civiele rechtszaken. Ook zorgt dit systeem ervoor dat de informatieverstrekking met betrekking tot rechtszaken naar belanghebbende toe op efficiënte en effectieve wijze kan geschieden. Voorheen werden de rollen handmatig ingevoerd en vervolgens geprint.

Dit zaaksregistratiesysteem is gebouwd naar het model van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden maken sinds 2015 gebruik van het systeem.


 

Hof van Justitie bezocht door studenten uit Guyana

13 april 2023

Tijdens een educatieve excursie van een middelbare school uit Guyana, genaamd Christianburg Wismar Secondary School, hebben 16 studenten onder begeleiding van hun docenten een bezoek gebracht aan het Hof van Justitie op dinsdag 4 april 2023. Het doel van de excursie was om de studenten de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de cultuur, de bevolking, het onderwijs, de staatsinrichting en de Rechterlijke Macht van Suriname middels een uitwisselingsprogramma en culturele diplomatie.

De studenten en docenten uit Guyana

Zij hebben een rondleiding gekregen in de verschillenden gerechtsgebouwen in Paramaribo. Zij bezochten eerst de gerechtsgebouwen aan de Grote Combéweg en de Mgr. Wulfinghstraat waarbij zij werden toegesproken door de griffier der kantongerechten, mr. S. Simboedathpanday. Hij heeft de studenten uitgelegd hoe het rechtsproces in elkaar zit en hoeveel rechters en griffiers er zijn. De studenten werden ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studenten in de zittingszaal

Bij het gebouw aan de Onafhankelijkheidsplein namen zij plaats in de zittingszaal waarbij een stuk geschiedenis omtrent het ontstaan van het gebouw aan hun is voorgehouden door de Coördinator van de Communicatie Unit van het Hof van Justitie, mevr. N. Trustfull. Zij kregen ook mee hoe de jurisdictie in Suriname in elkaar zit aangezien het verschilt van Guyana. Hierna mochten zij de nodige vragen stellen over al hetgeen dat zij wilden weten. De studenten waren enorm onder de indruk van het historische van het gebouw. Zij kregen een presentje mee voor zij vertrokken.