Modernisering van de Rechterlijke Organisatie

27 juni 2023

Om de samenleving efficiënter en effectiever te kunnen dienen zal de Rechterlijke Organisatie worden gemoderniseerd. Daartoe zal wetgeving worden geformuleerd die aangeboden zal worden aan de regering van de republiek Suriname.

Het accent zal worden gelegd op institutionele verzelfstandiging van de organisatie van het Hof en het OM, waarbij de oude wetgeving van 1936 zal worden gemoderniseerd teneinde als staatsmacht effectief in te kunnen spelen op de hedendaagse maatschappelijke vereisten en uitdagingen.

Sedert de instelling van het huidige Hof van Justitie in 1869, is de organisatie wetgeving 1 keer in 1936 vernieuwd. Thans zal de wetgeving aan een evaluatie onderworpen worden door de rechterlijke macht in samenwerking met de advocatuur en het Ministerie van Justitie om te kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse samenleving, waarbij de roep steeds luider wordt naar snellere en beter toegankelijke rechtspraak en vervolging.

De president van het Hof van Justitie (rechts) en enkele leden van de Strategische Beleidscommissie Modernisering en Verzelfstandiging Rechterlijke Macht bij de eerste officiële bijeenkomst

De nieuwe vorm van de organisatie zal institutioneel versterkt moeten zijn en onafhankelijk. Daarbij zal digitalisering een prominente plaats innemen waardoor de missie zal kunnen worden uitgevoerd op een slagvaardige wijze.

Bij de uitdieping van enkele onderdelen zullen belangrijke actoren worden geconsulteerd onder wie de binnen de rechterlijke macht opererende bonden, daar waar het gaat om de personele verzelfstandiging en rechtspositieregeling.

Bij de regeling van decentralisatie van de rechtspraak en het instellen van meervoudige kamers in eerste aanleg, implementatie van bestuurs- en belastingrechtspraak in 2 instanties evenals het ambtenarengerecht in 2 instanties, zullen werkbare afspraken geformuleerd worden na consultaties van de Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie en het Departement van Justitie (het Bureau Rechtszorg en het Bureau Familierechtelijke Zaken).

Enkele leden van de Strategische Beleidscommissie Modernisering en Verzelfstandiging Rechterlijke Macht

De financiering van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie, als een niet te onderschatten onderdeel van de nieuwe organisatie, zal punt van bespreking worden met het departement van Financiën en Planning.

De verwachting is dat de te ontwerpen nieuwe organisatieregeling met relevante uitvoeringsbesluiten aangeboden zullen worden aan de Regering en DNA, uiterlijk eind 2023 waarna de implementatiefase zal aanvangen.

Het Hof en het Openbaar Ministerie rekenen op de ondersteuning en medewerking van een ieder die betrokken zal worden in dit proces van modernisering.


 

Eerste Civiele Hof zitting met CIVAR rol

23 juni 2023

Na de introductie op 4 april 2022 van het online zaaksregistratiesysteem CIVAR voor de Civiele sector van de rechterlijke organisatie, is thans op woensdag 22 juni 2023 de eerste Civiele Hof zitting gehouden waarbij de rol is geprint aan de hand van dit systeem. CIVAR is als eerste geïmplementeerd in eerste aanleg bij de Unit Kort Geding gevolgd door Unit Handel en Unit Familie. Met de implementering thans ook in hoger beroep Civiele Zaken heeft de rechterlijke organisatie een volgende stap gemaakt in het proces van digitalisering en modernisering van de rechtspraak.

Rol van de terechtzitting van 21 juni 2023

CIViel Algemeen Registratie, afgekort CIVAR, is het online zaaksregistratiesysteem voor de civiele sector waarbij alle informatie met betrekking tot rechtszaken op één plek is te vinden. Dit systeem draagt bij aan transparante en voortvarende behandeling van civiele rechtszaken. Ook zorgt dit systeem ervoor dat de informatieverstrekking met betrekking tot rechtszaken naar belanghebbende toe op efficiënte en effectieve wijze kan geschieden. Voorheen werden de rollen handmatig ingevoerd en vervolgens geprint.

Dit zaaksregistratiesysteem is gebouwd naar het model van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden maken sinds 2015 gebruik van het systeem.


 

Hof van Justitie bezocht door studenten uit Guyana

13 april 2023

Tijdens een educatieve excursie van een middelbare school uit Guyana, genaamd Christianburg Wismar Secondary School, hebben 16 studenten onder begeleiding van hun docenten een bezoek gebracht aan het Hof van Justitie op dinsdag 4 april 2023. Het doel van de excursie was om de studenten de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de cultuur, de bevolking, het onderwijs, de staatsinrichting en de Rechterlijke Macht van Suriname middels een uitwisselingsprogramma en culturele diplomatie.

De studenten en docenten uit Guyana

Zij hebben een rondleiding gekregen in de verschillenden gerechtsgebouwen in Paramaribo. Zij bezochten eerst de gerechtsgebouwen aan de Grote Combéweg en de Mgr. Wulfinghstraat waarbij zij werden toegesproken door de griffier der kantongerechten, mr. S. Simboedathpanday. Hij heeft de studenten uitgelegd hoe het rechtsproces in elkaar zit en hoeveel rechters en griffiers er zijn. De studenten werden ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studenten in de zittingszaal

Bij het gebouw aan de Onafhankelijkheidsplein namen zij plaats in de zittingszaal waarbij een stuk geschiedenis omtrent het ontstaan van het gebouw aan hun is voorgehouden door de Coördinator van de Communicatie Unit van het Hof van Justitie, mevr. N. Trustfull. Zij kregen ook mee hoe de jurisdictie in Suriname in elkaar zit aangezien het verschilt van Guyana. Hierna mochten zij de nodige vragen stellen over al hetgeen dat zij wilden weten. De studenten waren enorm onder de indruk van het historische van het gebouw. Zij kregen een presentje mee voor zij vertrokken.


 

Presentatie van dr. mr. L. Soedamah over de grenzen van Suriname

5 april 2023

Op vrijdag 31 maart 2023 heeft dr. mr. L. Soedamah een presentatie verzorgd betreffende de grenzen van Suriname. Dit gebeurde in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Tot de genodigden behoorden leden van het management team van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), leden van het management team van het Openbaar Ministerie en de rechters bij het Hof van Justitie.

Dr. Soedamah is advocaat en heeft in verband met zijn promotie uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorsprong van de grensgeschillen tussen Suriname en zijn buurlanden. Hij heeft in 2014 zijn proefschrift verdedigd bij de Open Universiteit in Nederland.

Dr. mr. L. Soedamah

Het is van belang dat de rechtspraak, de vervolging en de advocatuur geïnformeerd worden en daarbij inzichten krijgen over de historie en over wat de verschillende standpunten zijn bij de grensgeschillen tussen Suriname en de buurlanden en wat geleerd kan worden van andere grensconflicten.

Om die reden is tijdens een bezoek van een groep advocaten uit Nederland aan het Hof van Justitie, waar dr. Soedamah deel van uitmaakte, met hem de mogelijkheid besproken om een presentatie te verzorgen over de grensgeschillen.

Dr. Soedamah heeft onder andere gesproken over de algemeen historische achtergronden van de grensconflicten, het ontstaan en de ontwikkeling van de grensconflicten, de standpunten van Suriname en zijn buurlanden en de mogelijkheden om deze grensgeschillen te beslechten. De centrale vraag was: ‘Wat zijn de oorzaken en uitdagingen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen?’

Na zijn presentatie is er van gedachten gewisseld, met name over de juridische aspecten van de geschillen. Hierna heeft hij een exemplaar van zijn proefschrift ter beschikking gesteld van het Hof van Justitie.


 

Bericht in verband met beschieting en projectielen bij het kantongerecht aan de Mgr. Wulfinghstraat

Op vrijdag 13 januari 2023 omstreeks 23.00 uur zijn er projectielen gegooid naar het Kantongerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat en zijn er schoten gelost.

Het Hof van Justitie heeft eerder meerdere malen te maken gehad met dergelijke handelingen en het gebeuren van vrijdagavond heeft, evenals de vorige keren, wederom het besef bevestigd dat alertheid geboden is.

De rechtspraak gaat ondanks dit gebeuren door met op onafhankelijke en onpartijdige wijze inhoud te geven aan de Grondwettelijke taken.

De werkzaamheden van de verschillende onderdelen in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat zullen op maandag 16 januari 2023 normaal voortgang hebben en het resultaat van het politioneel onderzoek wordt afgewacht.

Intussen worden de beveiligingsmaatregelen opgevoerd in en rondom de gerechtsgebouwen.

 

Paramaribo, 14 januari 2023

Communicatie Unit van het Hof van Justitie


 

Werkbezoek Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak

9 januari 2023

Vanaf maandag 9 januari 2023 is de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dhr. mr. Hendrik Naves, op werkbezoek bij de President van het Hof van Justitie Suriname, dhr. mr. Iwan Rasoelbaks, in het kader van de voortzetting van de samenwerking die reeds in werking is tussen de Raad voor de rechtspraak en het Hof van Justitie Suriname. De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds januari 2002 in Nederland. Het is een overkoepelend bestuur van rechtbanken, gerechtshoven, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen door bijvoorbeeld kennis toegankelijk te maken. Verder komt zij op voor de belangen van de rechtspraak in de politiek. De voorzitter zal tijdens dit werkbezoek vergezeld worden door mevr. Lieke Kosters. Zij is de senior-beleidsmedewerker buitenland.

Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en de President van het Hof van Justitie Suriname

Tijdens het werkbezoek zullen de gebieden van samenwerking breedvoerig worden besproken en uitgewerkt. Het streven is om te komen tot een vijfde addendum. In 2018 was het laatste addendum getekend. De gebieden van samenwerking die toen waren opgenomen in het addendum zijn:

 • Technische bijstand bij het opstellen van het basis-verzelfstandigingsplan
 • Ondersteuning bij de uitvoering van het verzelfstandigingsplan
 • Bedrijfsvoering
 • Invoering integraal management en sectorale inrichting
 • Afdeling Communicatie
 • EU-Project Support Effectiveness of Criminal Justice Systems in the Caribbean

Het Hof van Justitie is reeds geruime tijd bezig met enkele programma’s ter modernisering en verbetering (versnelling van de rechtspraak), vandaar dat het werkbezoek in verband met vermelde ondersteuning van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak bijzonder op prijs wordt gesteld.

Naast de formele besprekingen tussen de delegatie en het management team van het Hof van Justitie zal er ook een kennismaking zijn met het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) die als co-applicant belast is met de uitvoering van de verschillende opleidingen voor de Rechterlijke Macht uit het EU-fonds. Verder zullen er rondleidingen worden verzorgd in de gerechtsgebouwen Hof Civiel, Kanton Civiel en Kanton Straf. Op vrijdag 13 januari 2023 zal de delegatie deelnemen aan een panel in het kader van de Raio Opleiding Civiel.

De delegatie vertrekt op 14 januari 2023 terug naar Nederland.


 

Vier advocaat-stagiaires beëdigd tot advocaat op 28 december 2022

28 december 2022

Op woensdag 28 december 2022 zijn vier advocaat-stagiaires beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie. De beëdigden mr. Virendra Bhattoe, mr. Charmaine Campagne-Veldkamp, mr. Alexander Deel en mr. Daniella Berenstein kozen allen voor de aflegging van de belofte.

V.l.n.r. mr. Daniella Berenstein, mr. Alexander Deel, mr. Virendra Bhattoe en mr. Charmaine Campagne-Veldkamp

De President van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, bracht zijn felicitaties uit aan de beëdigden en wees hen op de beroepsverantwoordelijkheden. Hij legde de aanwezigen uit over de nieuwe wet welke in 2023 tot stand moet komen die de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de rechterlijke macht zal moeten weergeven. ‘Er zullen in de nieuwe wet voorzieningen getroffen worden om behalve de deconcentratie van de rechtspraak ook meervoudige kamers samen te stellen in eerste aanleg teneinde meer expertise in zich daartoe lenende civiele en strafzaken in te zetten bij de beslechting van die zaken. In de nieuwe wet zal er ook meer aansturingskracht ontwikkeld worden binnen de sectoren van de rechtspraak naar de units toe middels een formatieplan met drie vicepresidenten en hoofdrechters in de zeven units van de rechtspraak,’ sprak hij de aanwezigen toe. Hij vroeg de pas beëdigden advocaten om deze missie van de rechtspraak ook te omarmen ter versnelling van de procedures van rechtszaken.

De waarnemend Procureur-Generaal, mr. Garcia Paragsingh, vroeg de beëdigden om de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden door thema gerichte cursussen te blijven volgen en om de belangen van hun cliënten op deskundige wijze te behartigen. ‘Gedraagt u zich zodanig dat het vertrouwen in uw beroepsuitoefening niet wordt geschaad,’ gaf zij de beëdigden mee.

Mr. Elleson Fraenk achter de katheder, tijdens haar toespraak. Op de voorgrond de beëdigden en op de achtergrond de waarnemend procureur-generaal, de leden en de griffier van het Hof van Justitie

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), mr. Elleson Fraenk, wees de beëdigden op de gap die er momenteel bestaat tussen recht en rechtsbeleving waarvan zij hun dagelijkse bezigheid zullen maken. ‘In uw missie, het beroep naar beste vermogen gestalte te geven, ligt onder meer de verplichting besloten, actief uw gedachten en uw handelingen af te stemmen op een verbeterde toegang, voor een beter en breder werkend rechtssysteem. Bij de vooruitgeschoven bevoegdheden van onze beroepsgroep, gegarandeerd door de wet en de verdragen waar Suriname zich aan gecommitteerd heeft hoort de verantwoordelijkheid om waakzaam en assertief te bouwen aan de verbreding van de brug naar het recht,’ legde zij de beëdigden uit.

De beëdigde advocaten ontvangen felicitaties van hun familie

De beëdigden legden tijdens hun speech de nadruk op de verantwoordelijkheid van het beroep. Zij bedankten hun patronen en familie, die ook aanwezig waren, voor de ondersteuning, wensten elkaar succes verder in hun carrière als advocaat en spraken de hoop uit voor een constructieve samenwerking tijdens hun werkzaamheden. Na afloop van de zitting werden de felicitatieboodschappen persoonlijk overgebracht aan de beëdigden.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG

Toespraak SOvA

Dankwoord Bhattoe, V.

Dankwoord Campagne-Veldkamp, C.

Dankwoord Deel, A.

Dankwoord Berenstein, D.


 

Beleefdheidsbezoek Franc Weerwind aan de President van het Hof van Justitie Suriname

27 december 2022

Op dinsdag 20 december 2022 heeft de Nederlandse Minister van Rechtsbescherming, dhr. Franciscus (Franc) Weerwind, met functionarissen van zijn departement een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks.

De ontmoeting vond plaats in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Bij de ontmoeting waren vanuit het Hof tevens aanwezig de directeur Bedrijfsvoering, dhr. Jules de Rijp en het managementteam van het Hof van Justitie. Verder was aanwezig de minister van Justitie en Politie, dhr. Kenneth Amoksi, en directie en stafleden van zijn departement.

V.l.n.r. dhr. Franc Weerwind, mr. Iwan Rasoelbaks en dhr. Kenneth Amoksi

Behalve kennismaking diende de bijeenkomst ook om over de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van rechtsbescherming en rechtszekerheid van gedachten te wisselen. De verschillende projecten ten behoeve van de rechterlijke organisatie zijn daarbij ook aan de orde gekomen. Door het Hof is aangegeven op welke wijze de verschillende projecten, zoals het project “wegschrijven achterstanden”, het project “digitalisering van het zaaksregistratiesysteem”, het project “decentralisatie van de rechtspraak” en de projecten die worden gefinancierd uit het EU fonds, ervoor zorgdragen dat de rechtspraak steeds verder aan verbetering kan werken, waardoor de rechtsbescherming en rechtszekerheid gewaarborgd zijn.

De Nederlandse Minister was tot 22 december 2022 op werkbezoek in Suriname.


 

Beëdiging notaris en kandidaat-notarissen

6 december 2022

Op maandag 28 november 2022 hebben in de zittingszaal van het Hof van Justitie twee beëdigingen, afzonderlijk, plaatsgevonden. Margriet Apinsa is beëdigd tot notaris en Raveena Baldew en Stephanie Ramautar zijn beëdigd tot kandidaat-notaris. De beëdigingen werden onder andere bijgewoond door de voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), mr. Dewnarain Kalisingh, de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), mr. Elleson Fraenk, de patronen, familie en vrienden van de beëdigden.

mr. Margriet Apinsa tijdens de beëdiging tot notaris

Bij de beëdiging van Apinsa tot notaris zei de waarnemend Procureur-Generaal, mr. Garcia Paragsingh, het volgende; ‘Laat u zich bij uw beroepsuitoefening leiden door de belofte die u vandaag hebt afgelegd en onthoudt u zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt. U bent voor de cliënt een juridisch adviseur. Als onafhankelijke functionaris weegt u de belangen van alle betrokkenen af. U zorgt ervoor dat cliënten hun zaken goed regelen en weten waar zij aan toe zijn.’

mr. Raveena Baldew tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

De voorzitter van de SNB liet zich in zijn toespraak bij de beëdiging van de kandidaat-notarissen als volgt uit; ‘Als Voorzitter van de beroepsorganisatie is het natuurlijk ook mijn taak u te wijzen op de verantwoordelijkheden, de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden waaraan u onderworpen bent als kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid. Als openbaar ambtenaar zal je de belangen van de rechtsstaat en de burgers dienen. Een belangrijke voorwaarde van de ambtsbediening van de kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid is zorg te dragen voor de eer en het aanzien van het ambt. Namens de SNB druk ik u op het hart om de waardigheid van het ambt hoog te houden door altijd zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig de belangen van de burger te behartigen. Ik moet u erop wijzen dat de tucht en strafbepalingen in de wet notarisambt ook op u van toepassing zullen zijn.’

mr. Stephanie Ramautar tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

Apinsa gaf aan zich ervan bewust te zijn dat deze mijlpaal ook bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat zij als notaris daarin een verschil mag maken zodat zij het fenomeen van verantwoordelijkheid nemen als onderdeel van haar nalatenschap kan nalaten en de totale gemeenschap deelgenoot kan zijn van haar boedel. Volgens Baldew is het een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen wetten en reglementen en de belangen van cliënten optimaal behartigen. Ramautar zei in haar speech dat het beroep met integriteit en eer uitgeoefend moet worden. Beide beëdigden gaven aan dat zorgvuldigheid en nauwkeurigheid is vereist bij de uitoefening van dit ambt. Ze brachten dank uit aan hun familie en de SNB voor de ondersteuning.

Na afloop werden de felicitaties aan de beëdigden door het Hof en de aanwezigen uitgebracht.


 

Persbericht inzake werkbezoek president en procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden

20 november 2022

Van 21 tot en met 24 november 2022 zullen de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mevr. prof. mr. drs. G. (Dineke) de Groot, en de Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, dhr. prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, een werkbezoek brengen aan het Hof van Justitie in Suriname. Dit, in het kader van de voorgenomen samenwerking tussen het Hof van Justitie van Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden.

V.l.n.r. prof. mr. drs. G. de Groot, mr. I. Rasoelbaks, mr. I. Lachtitjaran en dhr. H. van der Zwan

Recht is niet statisch, het is en blijft in ontwikkeling en er vinden modificaties plaats naar gelang tijd, plaats en omstandigheden zich wijzigen. De Surinaamse- en de Nederlandse rechtspraak behoren tot dezelfde rechtsfamilies (civil-law systeem). Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen.

De Surinaamse rechtspraak laat zich sinds jaar en dag inspireren door de Nederlandse Jurisprudentie van de Hoge Raad en put waar nodig rechtssystematisch uit deze bron voor uitleg van rechtsregels en rechtsbeginselen terzake de algemene gebieden van het recht zoals: vermogensrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, materieel- en formeel strafrecht, administratief recht etc. De rechtspraktijk en de juridische wetenschap in ons land maken ook gebruik van Nederlandse hand- en leerboeken voor vaktechnische doeleinden.

Waar specifiek Surinaams recht aan de orde is, maakt de rechtspraktijk dankbaar gebruik van inzichten van juristen die deze onderwerpen hebben beschreven in Surinaamse hand- en leerboeken danwel in de vorm van artikelen gepubliceerd in het Surinaams Juristenblad. Enkele van deze, van het Nederlands rechtssysteem afwijkende onderwerpen zijn o.a.:

 • Recht op gronden;
 • Het Surinaams Staatsrecht (Ambtenarenrecht en Constitutioneel recht)
 • Het Surinaams erfrecht en enkele andere onderdelen van het personen- en familierecht.

Bedacht dient te worden dat globalisatie zich niet alleen voltrekt tussen de uitvoerende machten en de wetgevende machten in de wereld, doch ook op het gebied van de rechtspraak. Uiteindelijk zal ook de Surinaamse Rechterlijke Macht moeten voldoen aan standaarden gesteld in de verschillende internationale-verdragen en in het bijzonder in the Bangalore principles of judicial conduct van 2002, over de Rechterlijke Machten en de wereld.

Reden temeer voor de Surinaamse rechtspraak om aansluiting te blijven hebben bij de rechtsfamilie en uiteindelijk in de wereld, uiteraard met oog op ontwikkelingen in eigen land en maatschappij.

Tijdens het werkbezoek zullen de gebieden van samenwerking worden besproken om zodoende tot specifieke projecten te komen. De gebieden waarbij de samenwerking zal worden uitgediept zijn o.a.;

 • Rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en technische uitwisselingen;
 • Versterking en deskundigheidsondersteuning ter bevordering van: rechtseenheid, rechtsvorming en rechtsbescherming.

De verwachting is dat er een intentieverklaring tot samenwerking op genoemde gebieden tot stand zal komen tussen de Hoge Raad der Nederlanden als hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en het Hof van Justitie als hoogste rechtsprekende instantie van Suriname.

Naast de formele besprekingen en kennismakingen tussen het Hof van Justitie Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden zullen er ook beleefdheidsbezoeken worden gebracht aan de President van de Republiek Suriname zijne excellentie Chandrikapersad Santhoki, en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, dhr. Henk van der Zwan. Verder zullen er kennismakingsmomenten worden ingepland met de waarnemend Procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), mevr. drs. S. Koole.

Mr. I. Rasoelbaks en prof. mr. F. Bleichrodt

De President en de Procureur-generaal zullen ook rondleidingen krijgen in de verschillende gerechtsgebouwen in Paramaribo. Ook is in de planning om een ontmoeting te hebben met de studenten van de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dit korte doch intensieve werkbezoek van de hoogste gerechtelijke autoriteiten van de rechtsfamilie, mag historisch genoemd worden aangezien dit voor het eerst zal plaatsvinden. Het Hof van Justitie is vereerd met dit werkbezoek en ziet uit naar een leerrijke en vruchtbare samenwerking.

De delegatie van de Hoge Raad der Nederlanden vertrekt weer op 24 november 2022.

Aldus een persbericht afkomstig van het Hof van Justitie Suriname.