Beleefdheidsbezoek Franc Weerwind aan de President van het Hof van Justitie Suriname

27 december 2022

Op dinsdag 20 december 2022 heeft de Nederlandse Minister van Rechtsbescherming, dhr. Franciscus (Franc) Weerwind, met functionarissen van zijn departement een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks.

De ontmoeting vond plaats in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Bij de ontmoeting waren vanuit het Hof tevens aanwezig de directeur Bedrijfsvoering, dhr. Jules de Rijp en het managementteam van het Hof van Justitie. Verder was aanwezig de minister van Justitie en Politie, dhr. Kenneth Amoksi, en directie en stafleden van zijn departement.

V.l.n.r. dhr. Franc Weerwind, mr. Iwan Rasoelbaks en dhr. Kenneth Amoksi

Behalve kennismaking diende de bijeenkomst ook om over de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van rechtsbescherming en rechtszekerheid van gedachten te wisselen. De verschillende projecten ten behoeve van de rechterlijke organisatie zijn daarbij ook aan de orde gekomen. Door het Hof is aangegeven op welke wijze de verschillende projecten, zoals het project “wegschrijven achterstanden”, het project “digitalisering van het zaaksregistratiesysteem”, het project “decentralisatie van de rechtspraak” en de projecten die worden gefinancierd uit het EU fonds, ervoor zorgdragen dat de rechtspraak steeds verder aan verbetering kan werken, waardoor de rechtsbescherming en rechtszekerheid gewaarborgd zijn.

De Nederlandse Minister was tot 22 december 2022 op werkbezoek in Suriname.


 

Beëdiging notaris en kandidaat-notarissen

6 december 2022

Op maandag 28 november 2022 hebben in de zittingszaal van het Hof van Justitie twee beëdigingen, afzonderlijk, plaatsgevonden. Margriet Apinsa is beëdigd tot notaris en Raveena Baldew en Stephanie Ramautar zijn beëdigd tot kandidaat-notaris. De beëdigingen werden onder andere bijgewoond door de voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), mr. Dewnarain Kalisingh, de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), mr. Elleson Fraenk, de patronen, familie en vrienden van de beëdigden.

mr. Margriet Apinsa tijdens de beëdiging tot notaris

Bij de beëdiging van Apinsa tot notaris zei de waarnemend Procureur-Generaal, mr. Garcia Paragsingh, het volgende; ‘Laat u zich bij uw beroepsuitoefening leiden door de belofte die u vandaag hebt afgelegd en onthoudt u zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt. U bent voor de cliënt een juridisch adviseur. Als onafhankelijke functionaris weegt u de belangen van alle betrokkenen af. U zorgt ervoor dat cliënten hun zaken goed regelen en weten waar zij aan toe zijn.’

mr. Raveena Baldew tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

De voorzitter van de SNB liet zich in zijn toespraak bij de beëdiging van de kandidaat-notarissen als volgt uit; ‘Als Voorzitter van de beroepsorganisatie is het natuurlijk ook mijn taak u te wijzen op de verantwoordelijkheden, de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden waaraan u onderworpen bent als kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid. Als openbaar ambtenaar zal je de belangen van de rechtsstaat en de burgers dienen. Een belangrijke voorwaarde van de ambtsbediening van de kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid is zorg te dragen voor de eer en het aanzien van het ambt. Namens de SNB druk ik u op het hart om de waardigheid van het ambt hoog te houden door altijd zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig de belangen van de burger te behartigen. Ik moet u erop wijzen dat de tucht en strafbepalingen in de wet notarisambt ook op u van toepassing zullen zijn.’

mr. Stephanie Ramautar tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

Apinsa gaf aan zich ervan bewust te zijn dat deze mijlpaal ook bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat zij als notaris daarin een verschil mag maken zodat zij het fenomeen van verantwoordelijkheid nemen als onderdeel van haar nalatenschap kan nalaten en de totale gemeenschap deelgenoot kan zijn van haar boedel. Volgens Baldew is het een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen wetten en reglementen en de belangen van cliënten optimaal behartigen. Ramautar zei in haar speech dat het beroep met integriteit en eer uitgeoefend moet worden. Beide beëdigden gaven aan dat zorgvuldigheid en nauwkeurigheid is vereist bij de uitoefening van dit ambt. Ze brachten dank uit aan hun familie en de SNB voor de ondersteuning.

Na afloop werden de felicitaties aan de beëdigden door het Hof en de aanwezigen uitgebracht.


 

Persbericht inzake werkbezoek president en procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden

20 november 2022

Van 21 tot en met 24 november 2022 zullen de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mevr. prof. mr. drs. G. (Dineke) de Groot, en de Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, dhr. prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, een werkbezoek brengen aan het Hof van Justitie in Suriname. Dit, in het kader van de voorgenomen samenwerking tussen het Hof van Justitie van Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden.

V.l.n.r. prof. mr. drs. G. de Groot, mr. I. Rasoelbaks, mr. I. Lachtitjaran en dhr. H. van der Zwan

Recht is niet statisch, het is en blijft in ontwikkeling en er vinden modificaties plaats naar gelang tijd, plaats en omstandigheden zich wijzigen. De Surinaamse- en de Nederlandse rechtspraak behoren tot dezelfde rechtsfamilies (civil-law systeem). Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen.

De Surinaamse rechtspraak laat zich sinds jaar en dag inspireren door de Nederlandse Jurisprudentie van de Hoge Raad en put waar nodig rechtssystematisch uit deze bron voor uitleg van rechtsregels en rechtsbeginselen terzake de algemene gebieden van het recht zoals: vermogensrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, materieel- en formeel strafrecht, administratief recht etc. De rechtspraktijk en de juridische wetenschap in ons land maken ook gebruik van Nederlandse hand- en leerboeken voor vaktechnische doeleinden.

Waar specifiek Surinaams recht aan de orde is, maakt de rechtspraktijk dankbaar gebruik van inzichten van juristen die deze onderwerpen hebben beschreven in Surinaamse hand- en leerboeken danwel in de vorm van artikelen gepubliceerd in het Surinaams Juristenblad. Enkele van deze, van het Nederlands rechtssysteem afwijkende onderwerpen zijn o.a.:

  • Recht op gronden;
  • Het Surinaams Staatsrecht (Ambtenarenrecht en Constitutioneel recht)
  • Het Surinaams erfrecht en enkele andere onderdelen van het personen- en familierecht.

Bedacht dient te worden dat globalisatie zich niet alleen voltrekt tussen de uitvoerende machten en de wetgevende machten in de wereld, doch ook op het gebied van de rechtspraak. Uiteindelijk zal ook de Surinaamse Rechterlijke Macht moeten voldoen aan standaarden gesteld in de verschillende internationale-verdragen en in het bijzonder in the Bangalore principles of judicial conduct van 2002, over de Rechterlijke Machten en de wereld.

Reden temeer voor de Surinaamse rechtspraak om aansluiting te blijven hebben bij de rechtsfamilie en uiteindelijk in de wereld, uiteraard met oog op ontwikkelingen in eigen land en maatschappij.

Tijdens het werkbezoek zullen de gebieden van samenwerking worden besproken om zodoende tot specifieke projecten te komen. De gebieden waarbij de samenwerking zal worden uitgediept zijn o.a.;

  • Rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en technische uitwisselingen;
  • Versterking en deskundigheidsondersteuning ter bevordering van: rechtseenheid, rechtsvorming en rechtsbescherming.

De verwachting is dat er een intentieverklaring tot samenwerking op genoemde gebieden tot stand zal komen tussen de Hoge Raad der Nederlanden als hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en het Hof van Justitie als hoogste rechtsprekende instantie van Suriname.

Naast de formele besprekingen en kennismakingen tussen het Hof van Justitie Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden zullen er ook beleefdheidsbezoeken worden gebracht aan de President van de Republiek Suriname zijne excellentie Chandrikapersad Santhoki, en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, dhr. Henk van der Zwan. Verder zullen er kennismakingsmomenten worden ingepland met de waarnemend Procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), mevr. drs. S. Koole.

Mr. I. Rasoelbaks en prof. mr. F. Bleichrodt

De President en de Procureur-generaal zullen ook rondleidingen krijgen in de verschillende gerechtsgebouwen in Paramaribo. Ook is in de planning om een ontmoeting te hebben met de studenten van de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dit korte doch intensieve werkbezoek van de hoogste gerechtelijke autoriteiten van de rechtsfamilie, mag historisch genoemd worden aangezien dit voor het eerst zal plaatsvinden. Het Hof van Justitie is vereerd met dit werkbezoek en ziet uit naar een leerrijke en vruchtbare samenwerking.

De delegatie van de Hoge Raad der Nederlanden vertrekt weer op 24 november 2022.

Aldus een persbericht afkomstig van het Hof van Justitie Suriname.


 

Hof van Justitie Suriname gaat samenwerking aan met het Gemeenschappelijk Hof van Antillen

14 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober 2022 is de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de digitale zaaksregistratie systemen tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Hof van Justitie van Suriname ondertekend. De ondertekening is gedaan door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen, dhr. mr. Mauritsz de Kort en de president van het Hof van Justitie van Suriname, dhr. mr. Iwan Rasoelbaks. De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen was op uitnodiging van de president van het Hof van Justitie van Suriname op werkbezoek in Suriname. Tijdens dit werkbezoek zijn er ook besprekingen, kennismakingen en beleefdheidsbezoeken geweest.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee presidenten

Het werkbezoek was vooral gericht op het vastleggen van de samenwerking die deels al van de grond is en de voortzetting en uitbouw daarvan. In een nadere addendum zal deze samenwerking verder uitgebreid en vastgelegd worden met onder andere de volgende onderwerpen;

  • EU-opleidingen ten behoeve van rechters en schrijfjuristen
  • Cursus actualiteiten jurisprudentie Hoge Raad
  • Advisering proces verzelfstandiging Bedrijfsvoering Hof van Justitie Suriname

V.l.n.r. mr. D. Sewratan, mr. M. de Kort, mr. I. Rasoeslbaks, dhr. A. Steg en mr. A. Charan

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober hebben de formele besprekingen plaatsgevonden tussen de president van het Gemeenschappelijk Hof en het management team van het Hof van Justitie Suriname op het Hof van Justitie. Verder zijn er oriëntatiegesprekken geweest met de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), mevr. drs. Simone Koole en de waarnemend procureur-generaal, mevr. mr. Garcia Paragsingh. Ook heeft mr. de Kort een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade in Suriname en de President van de Republiek Suriname, zijne excellentie dhr. Chandrikapersad Santokhi.

Mr. Iwan Rasoelbaks en mr. Mauritsz de Kort

Naast de officiële bijeenkomsten was er nog ruimte in het programma om de delegatie te vergasten op een toeristische boottrip, waarbij de plantages Johanna en Margaretha en Frederiksdorp zijn bezocht. Op deze manier kon de president in ontspannen sfeer de Surinaamse rechters ontmoeten alsook kennismaken met een deel van de natuur en historie van Suriname.

De delegatie van het Gemeenschappelijk Hof bestond verder uit de senior-adviseur, dhr. Andre Steg. Hij is degene die de afgelopen periode ondersteuning heeft geboden met de implementatie van het civiele zaaksregistratie systeem in de civiele sector van onze rechtspraak.


 

Overhandiging ‘SRiSbundel Strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving’

5 oktober 2022

Op vrijdag 16 september 2022 heeft de president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, de derde wettenbundel in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS), mr. Gerold Sewcharan. Hij werd daarbij vergezeld door mr. Benito Pick en mr. Ruby Wittenberg die ook betrokken zijn bij het SRiS gebeuren. De ‘SRiSbundel Strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving’ is de eerste wettenbundel waarbij er gebruik is gemaakt van zogenoemde margewoorden, waardoor specifieke wetsartikelen gemakkelijk gevonden kunnen worden. Verder zijn zoals bij de vorige bundels alle wetswijzigingen tot heden erin verwerkt en zijn de memories van toelichting opgenomen.

In deze bundel is regelgeving waarmee elke burger te maken kan krijgen opgenomen. Deze bundel is daarom voor zowel de private sector alsook de publieke sector geschikt. Daarnaast is het ook bedoeld voor rechtenstudenten en – docenten en praktijkjuristen. Politie- en penitentiaire ambtenaren zullen er ook goed gebruik van kunnen maken vanwege hun taakstelling.

De stichting beoogt met deze derde bundel een bijdrage te leveren aan de algemene kennis van iedere burger als het gaat om de strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving, waarbij die toegankelijk is voor een ieder.

De voorzitter van SRiS liet bij de overhandiging aan de president aantekenen dat heel binnenkort de vierde wettenbundel verschijnt handelende over wet- en regelgeving over het materieel strafrecht. Volgens Sewcharan is dit alles tot nu toe mogelijk geweest in goede samenwerking met De Nationale Assemblee (DNA) en het Departement van Binnenlandse Zaken. De kosten voor de bundels konden laag gehouden worden omdat de SRiS donaties heeft gehad van particuliere organisaties die ook het belang van een dergelijke ontsluiting naar waarde schatten.

In zijn dankwoord benadrukte de president de waarde van de professionele ontsluiting van wet- en regelgeving voor de rechtspraktijk en prees SRiS voor dit particulier initiatief. De president zegde toe om met de Minister van Justitie en Politie mr. Kenneth Amoksie in overleg te zullen treden teneinde na te gaan hoe zijn Departement kan bijdragen aan dit initiatief van SRiS om de kosten nog lager te doen uitpakken voor belangstellenden.


 

Leidinggevenden leggen training succesvol af

1 september 2022

In de periode van 2 juni tot en met 4 juli 2022 hebben de verschillende leidinggevenden van de rechterlijke organisatie deelgenomen aan de training ‘Leidinggeven en Effectief Communiceren’. Deze training werd verzorgd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) welke valt onder het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Elke dag werd 5 uren uitgetrokken om de leidinggevenden de tools aan te reiken om effectief om te gaan met praktische situaties.

De leidinggevenden met hun certificaat

De waarnemend Griffier der Kantongerechten, Sudesh Simbhoedatpanday, kwam als beste uit de bus. ‘Ik had de theorie nog niet, maar ik had het wel eerder toegepast in de praktijk vanwege mijn werkervaring en ook dat wat ik in de praktijk nog niet wist heb ik nu met de theorie meegekregen,’ gaf hij aan. Volgens hem zou elke leidinggevende de training moeten volgen.

De Griffier van het Hof van Justitie, Monique van Genderen-Relyveld gaf aan dat de training voor haar meer een refreshment was, omdat zij al eerder dergelijke trainingen heeft gevolgd. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen heeft zij toch nieuwe technieken erbij geleerd, om haar werk beter te doen. ‘De training is zeker aan te bevelen, omdat praktische situaties worden uitgebeeld aan de hand van casussen die een voorstelling van de realiteit geven’, legde zij uit.

                                                                                  De directeur van SPWE, Etienne Etman en de interim-directeur van het Hof van Justitie, Jules de Rijp

Elke deelnemer kreeg na afloop van de training een certificaat. De certificaten werden uitgereikt door de directeur van SPWE, de heer Etienne Etman, en de interim-directeur van het Hof van Justitie, de heer Jules de Rijp. De directeur van SPWE gaf in zijn toespraak aan dat dit niet een gewone training is. ‘De praktische voorbeelden die zijn besproken, zijn zaken waarmee jullie dagelijks geconfronteerd zullen worden,’ hield hij de deelnemers voor.

Enkele deelnemers druk bezig met het invullen van een evaluatieformulier

De interim-directeur, betoogde in zijn toespraak dat dit een goede start is, op weg naar de verzelfstandiging van de organisatie. ‘Dit was de eerste training voor de medewerkers van de griffies en het wordt betaald uit de eigen begroting die het Hof per 1 januari 2022 ter beschikking heeft. Het Hof wil voortdurend werken aan het duurzaam ontwikkelen van de medewerkers en er zullen daarom meerdere trainingen volgen,’ legde hij uit. Hij wees erop dat de medewerkers elkaar vooral moeten uitdagen als dingen mislopen door het als hun plicht te zien om elkaar erop te wijzen.

De uitreiking werd in een gemoedelijke sfeer afgesloten met een hapje en een drankje.


 

 

Introductie van CIVAR

31 augustus 2022

Met ingang van 4 april 2022 is de rechterlijke organisatie van start gegaan met het introduceren van een online zaakregistratiesystem voor de civiele sector. Dit systeem moet zorgen voor een zekere mate van transparantie en snelheid als het gaat om de behandeling van civiele rechtszaken en dat belanghebbenden op efficiënte en effectieve wijze kunnen beschikken over informatie van rechtszaken.

Medewerker Isabel Tol demonstreert het gebruik van CIVAR

De medewerkers van de verschillende units civiel hebben door middel van trainingen de informatie omtrent het gebruik en de werking meegekregen. Ze hebben in het bijzonder geleerd hoe de verschillende zaken te registreren. De unit Kort Geding was eerst aan de beurt en vervolgens de unit Handel. Ook unit Familie en Hof Civiel zijn aan de beurt gekomen. De trainingen zijn verzorgd door André Steg, senior-adviseur van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden maken gebruik van GEAR (GErechtshof Algemeen Register) sinds 2015.

Een deel van de medewerkers laten met trots hun certificaten zien

Het Hof van Justitie heeft de naam van het systeem wel verandert in CIVAR (CIViel Algemeen Registratie). De introductie van dit systeem zorgt voor digitalisering en modernisering van de rechtspraak in Suriname waarbij alles op één plek is te vinden. In een vervolgtraject zullen de medewerkers van de strafsector ook getraind worden.


 

Hof van Justitie beëdigt vijf advocaat-stagiaires

31 augustus 2022

Op woensdag 25 augustus heeft de beëdiging van Beryl Kiem Mie Chin A Cheong, Anthony Heath, Valerian Bendanon, Nishita Tedjoe en Eunice Fernand tot advocaat plaatsgevonden tijdens een buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie.

Moment voorafgaand aan de individuele aflegging van de belofte. Aan tafel President Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks, Rechters Dinesh Sewratan en Susanne Chu, Griffier Monique van Genderen-Relyveld en Waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh

De president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, hield in zijn toespraak de aanwezigen voor dat er veel uitdagingen zijn binnen de rechterlijke macht en dat de mensen binnen de organisatie niet voldoende worden gewaardeerd. Desondanks ziet hij dat de medewerkers niet wegtrekken en het verantwoordelijke en harde werk blijven voortzetten. Hij is de medewerkers van de rechterlijke organisatie hiervoor dankbaar. Hij wees ook op de verzelfstandiging van de rechterlijke macht. ‘Ik moet de verantwoordelijken binnen de executieve – opeenvolgende regeringen – vanaf 2013 tot heden meegeven dat ze het belang bij een deskundige, onafhankelijke en integere rechterlijke macht, ook op rechtspositionele vlak, naar waarde hebben geschat en op een verantwoorde wijze enigszins gestand hebben gehouden al is het nog steeds bij staatsbesluit,’ sprak hij de aanwezigen toe.

V.l.n.r. Nishita Tedjoe, Eunice Fernand, Valerian Bendanon, Anthony Heath en Beryl Kiem Mie Chin A Cheong

De waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh gaf de pas beëdigde advocaten in haar toespraak mee om de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden door thema gerichte cursussen te volgen. ‘Alleen op deze wijze zult u de belangen van uw cliënt op de juiste wijze kunnen behartigen,’ legde zij de beëdigden uit.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), Elleson Fraenk, gaf haar nieuw beëdigde collega’s mee om toch te zorgen voor een balans tussen werk en persoonlijke levenssfeer. ‘Achter de toga schuilt een mens. Achter die mens schuilt een familie, een kring van naasten, een support system. Maak ruimte voor een bestaan waarin vak bevlogenheid en werkdruk, gezonde groei en een volwaardig bestaan niet hoeven te overschaduwen, maar juist kunnen aanvullen,’ hield zij haar collega’s voor.

Felicitatie boodschappen worden overgebracht door collega advocaten

Ook de beëdigden hielden elk een speech waarbij zij de verschillende personen die hebben bijgedragen aan hun beëdiging tot advocaat bedankten. De zitting werd verder bijgewoond door de familieleden, vrienden en kennissen van de vijf pas beëdigde advocaten.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG 

Toespraak SOvA

Dankwoord Chin A Cheong, B.

Dankwoord Heath, A.

Dankwoord Bendanon, V.

Dankwoord Fernand, E.S.

Dankwoord Soekhlal- Tedjoe, N.


 

Het Hof van Justitie beëdigt notaris en kandidaat-notaris

23 maart 2022

Vandaag werden op het Hof van Justitie, de dames Naomi Stekkel en Chayenne Dollart in aanwezigheid van hun naasten, beëdigd tot respectievelijk notaris en kandidaat-notaris bij het Hof van Justitie. Na het afleggen van de eed, brachten de president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks, en de waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh hun felicitaties uit naar de nieuwbakken notaris en kandidaat-notaris.

Madhuri Nanan Panday, eerste penningmeester van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie sprak de beëdigde collegae namens het bestuur toe, en wenste hen veel wijsheid, kracht en vooral veel geduld toe.

Rechter Dinesh Sewratan feliciteert Naomi Stekkel na haar beëdiging tot notaris bij het Hof van Justitie. 

Notaris Naomi Stekkel poseert met haar dierbaren voor een fotomoment. 

Kandidaat-notaris Chayenne Dollart geflankeerd door haar ouders.

Chayenne Dollart in de zittingszaal na haar beëdiging tot kandidaat-notaris bij het Hof van Justitie. 

Toespraak C.C.J. Dollart bij beediging tot Kandidaat-notaris

Toespraak President HvJ beediging kandidaat-notaris mr. C.C.J. Dollart

Toespraak SNB kandidaat-notaris Dollart

Toespraak N.D. Stekkel bij beediging tot notaris

Toespraak PG beediging notaris N.D. Stekkel

Toespraak President HvJ beediging notaris mr. N.D. Stekkel d.d. 23 maart 2022

Toespraak SNB beediging notaris N.D. Stekkel


 

Eerste vrouwelijke Surinaamse rechter ontvangt internationale onderscheiding

8 maart 2022

Op donderdag 8 maart, de internationale dag van de vrouw zal de vice-president van het Hof van Justitie, mr. drs. Cynthia Valstein-Montnor, de “Pioneering Caribbean Women Jurist” award van de Caribbean Court of Justice Academy for Law, toegekend krijgen. Naast 32 andere vrouwelijke juristen uit de regio, komt deze eervolle onderscheiding haar toe vanwege het baanbrekende werk dat zij in Suriname heeft verricht gedurende haar juridische carrière.

Mr.drs. Cynthia Valstein-Montnor achter de groene tafel.

Mr. Valstein-Montnor is in 1997 als eerste vrouwelijke rechter in Suriname benoemd. Zij is in 2010 tevens als eerste vrouwelijke vice president van het Hof van Justitie aangesteld, en heeft geruime tijd het ambt van president van het Hof waargenomen.

Het Caribbean Jurist Award Project bestaat sinds 2019 en beijvert zich om de bijzondere rol van vrouwelijke Juristen in de regio te belichten. In 2021 was het de beurt aan vrouwelijke juristen die een voortrekkers taak hebben vervuld in overheidsfuncties die voornamelijk als klassieke mannenberoepen werden beschouwd. Voorafgaand aan deze award uitreiking heeft op 12 oktober van het vorig jaar de launch van het boek “Pioneering Caribbean Women Jurist” plaatsgevonden. (zie: The launch of the Pioneering Caribbean Women Jurists publication – YouTube).

De award zou aanvankelijk persoonlijk uitgereikt worden te Trinidad, echter is vanwege de huidige corona situatie, besloten tot een virtuele uitreiking die in 15 landen op de verschillende kanalen van Flow’s Caribbean Network wordt uitgezonden. In Suriname is de ceremonie live te volgen via  CCJ ACADEMY FOR LAW – PIONEERING CARIBBEAN WOMEN JURISTS AWARDS 2022 – VA – YouTube  om 19:00 uur.