Internationale expertise bij opleidingen Hof van Justitie

Op grond van het samenwerkingsverband tussen het Hof van Justitie in Suriname en de Raad voor de Rechtspraak in Nederland enerzijds en het Hof en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) anderzijds, reizen regelmatig ervaren Nederlandse rechtsgeleerden naar ons land af voor het verzorgen van trainingen. Het betreft doorgaans gepensioneerde oud-rechters die elk voor een periode van twee maanden optreden als praktijkbegeleiders op de RIO opleiding-civiel en de opleiding tot schrijfjurist-civiel. De RIO – wat staat voor “Rechter in opleiding” – is een intensieve tweejarige opleiding bedoeld om ervaren juristen gereed te maken voor het rechterlijk ambt. De opleiding tot schrijfjurist duurt vijftien maanden, en stelt de kandidaat na voltooiing in staat om onder rechterlijke supervisie, vonnissen en beschikkingen voor te bereiden.

In de afgelopen maanden hebben verschillende Nederlandse rechtsgeleerden bijgedragen aan zowel de RIO als de schrijfjuristen opleiding. De cursisten worden begeleid in het schrijven van vonnissen, daarnaast verzorgen de Nederlandse experts verdiepingscursussen betrekking hebbende op verschillende onderdelen van het civiel recht.

In dit kader vertoeven sedert eind april, professor mr. Margreet Ahsmann en mr. Gert Visser in ons land. Professor Ahsmann was tot voor kort senior rechter A bij de rechtbank Den Haag. Sedert haar pensionering fungeert zij daar als rechter-plaatsvervanger. Daarnaast is zij als bijzonder hoogleraar rechtspleging verbonden geweest aan de Leidse Universiteit. Professor Ahsmann is ook nog auteur van het toonaangevende handboek “De weg naar het civiele vonnis” dat gebruikt wordt bij de opleiding van rechters in Nederland, Curaçao en Suriname. Mr. Visser heeft na een jarenlange praktijk als advocaat, gediend als raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en is tevens docent geweest aan de Universiteit van Groningen.

Professor Ahsmann en mr. Visser lossen mr. Herman Warnink en mr. Peter Lampe af die in het eerste kwartaal van het jaar de praktijkbegeleiding van de RIO’s hebben gedaan. Mr. Warnink is rechter geweest op Curaçao en St. Maarten, en Mr. Lampe is voormalig President van de Rechtbank Maastricht. Bijzonder is dat mr. Lampe eind jaren veertig als kind een jaar lang in Suriname heeft gewoond, aangezien zijn vader toen directeur was van het s’Lands Hospitaal!

In de komende maanden zullen meerdere ervaren rechtsgeleerden naar Suriname afreizen voor praktijkbegeleiding en het verzorgen van cursussen op de opleidingen bij het Hof van Justitie.

 

Mr. Gert Visser en Prof. Margreet Ahsmann in overleg met rechter mr. Susanna Chu, coördinator unit Kort Geding

Rechters Anand Charan en Dinesh Sewratan met mr. Peter Lampe

 


 

Rechterlijke organisatie krijgt meer ruimte

Op maandag 15 april jl. is er een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend tussen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), het Ministerie van Justitie en Politie en het Hof van Justitie. De SPSB werd bij deze ondertekening vertegenwoordigd door haar directeur, terwijl voor het ministerie van Justitie en Politie en het Hof van Justitie, respectievelijk de directeur van het ministerie en de waarnemend President van het Hof de honneurs waarnamen. Als onderdeel van deze MOU is overeengekomen dat de SPSB de renovatie van twee gebouwen die behoren aan het ministerie voor haar rekening zal nemen. Dit doet de bank in het kader van haar “Corporate Social Responsibility” beleid, waarbij beoogd wordt de waarde van gebouwen in de binnenstad, te vergroten.

Als onderdeel van deze overeenkomst, wordt het gebouw aan de Gongrijpstraat no. 3, waarin onder andere het Bureau Rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie is gevestigd, aangepakt. Na de renovatie zal het ministerie twee verdiepingen in dit gebouw ter beschikking stellen aan het Hof voor het onderbrengen van het archief.

Het andere gebouw dat gerenoveerd zal worden, is het monumentale pand gelegen aan de Grote Combéweg no. 7, precies tegenover de Palmentuin. In dit gebouw was tot enige jaren geleden, het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ), gevestigd. Na de renovatie van dit pand, zullen verschillende onderdelen van de rechterlijke organisatie daarin ondergebracht worden. Het streven is erop gericht om de renovatie van beide gebouwen binnen een jaar afgerond te hebben, waarna de afdelingen en het archief gehuisvest kunnen worden in hun nieuw onderkomen.

Het oud-BUFAZ gebouw aan de Grote Combéweg no. 7


 

ADEK studenten lopen stage op Hof van Justitie en Kanton

In de maand maart 2019, hebben een aantal eerstejaars studenten van de Masters opleiding Surinaams Recht binnen het kader van het vak “Verdieping Burgerlijk Procesrecht”, een korte inkijkstage mogen lopen op de Griffie van het Hof van Justitie en de Griffie van het Kantongerecht Civiele Zaken. Deze inkijkstage was bedoeld om de studenten inzicht te verschaffen in de praktijk van het burgerlijk procesrecht. De studenten hebben steeds in groepen van 3, elk 4 dagen meegelopen op verschillende afdelingen, waaronder de afdeling legalisatie, de administratie van civiele- en ambtenarenzaken, de afdeling extrajudicieel, de zittingsrollen afdeling en op de afdeling algemene registratie. Ook zijn de studenten in de gelegenheid geweest om een zitting bij te wonen. Door deze stage hebben zij nuttige praktische inzichten opgedaan, waardoor zij nu een beeld hebben van de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Zowel de studenten als de griffie medewerkers hebben deze stage periode als aangenaam en leerrijk ervaren, dit vanwege de wederzijdse uitwisseling van inzichten, kennis en ervaringen.

Samen in de zittingszaal van het Kantongerecht Civiele Zaken

Inzage in de werkzaamheden van de administratie civiele- en ambtenarenzaken van het Hof van Justitie


 

Medewerkers Hof van Justitie en de Kantongerechten getraind in EHBO

Op woensdag 3 april 2019 vond in een van de zittingszalen van het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combéweg, de uitreiking plaats van certificaten aan de deelnemers van een EHBO cursus. Deze cursus werd verzorgd door het bedrijf Medical Airservices, en was speciaal bestemd voor medewerkers van de Griffie van het Hof van Justitie en de Kantongerechten. De waarnemend President van het Hof van Justitie, Mr. Iwan Rasoelbaks, reikte de certificaten uit aan de deelnemers.

In totaal hebben 22 medewerkers gedurende een 4 uur durende training, onderricht verkregen in oa. reanimatie technieken, waarbij tevens inzicht is verschaft in het functioneren van het lichaam en de vitale organen. Het is immers altijd mogelijk dat iemand op de werkvloer onwel wordt of dat er zich een ongelukje voordoet. Hoewel dit uiteraard afgeklopt wordt, zijn de medewerkers na het afronden van deze EHBO cursus, in staat om in zulke gevallen elementaire bijstand te verlenen.

De medewerkers hebben de training allen zonder uitzondering, als heel interessant en leerrijk ervaren. “Natuurlijk hopen we dat de opgedane kennis nooit toegepast zal hoeven worden, maar als dat onverhoopt wel het geval mocht zijn, dan zijn we ready!”

Een deel van de cursisten tezamen met de wnd. President van het Hof en de EHBO instructeur