Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Adhin van 22 juli 2024

Op 22 juli 2024 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte A. Adhin behandeld door het Hof. De strafzaak stond voor getuigenverhoor. Er zouden twee getuigen gehoord worden die door de vervolging waren voorgedragen (getuigen a charge) en twee getuigen die door de verdediging waren voorgedragen (getuigen a décharge).

De getuige a charge, M.S., hoofd secretariaat-directeur van het kabinet van de vicepresident, is eerst verhoord. Vervolgens is een tweede getuige a charge, L.K., gepensioneerde medewerker van de Forensische Opsporing, verhoord.

Van de twee getuigen voorgedragen door de verdediging is één getuige, R.D., medewerker op het kabinet van de vicepresident, verhoord.

De tweede getuige a décharge was niet gedagvaard. Die getuige zal worden gedagvaard voor de volgende zitting.

Op 12 augustus 2024 om 13:00 uur zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zal de getuige a décharge worden gehoord waarna het verdachtenverhoor zal worden gehouden.

 

Paramaribo, 23 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Uitspraak strafzaak stoffelijk overschot Ceresstraat van 18 juli 2024

Op 18 juli 2024 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de verdachte S.R. met betrekking tot het slachtoffer dat dood werd aangetroffen aan de Ceresstraat.

Op een eerdere zitting werd door de vervolging in het requisitoir een strafvoorstel gedaan van 8 jaren onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht voor het feit onder B van de tenlastelegging, namelijk zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende. De verdediging van de verdachte vroeg tijdens het pleidooi aan de kantonrechter om de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs.

De kantonrechter heeft op de zitting van 18 juli 2024 de verdachte van het feit onder A van de tenlastelegging,  doodslag, vrijgesproken. Het feit onder B heeft zij bewezen geacht en zij legde de verdachte een gevangenisstraf van 4 jaren op, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, met handhaving van het bevel tot gevangenhouding.

 

Paramaribo, 23 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Kromosoeto van 15 juli 2024

Op 15 juli 2024 is de behandeling van de hoger beroep strafzaak tegen de verdachte G. Kromosoeto voortgezet door het Hof. De zaak stond voor dupliek. Een lid van de kamer van het hof die de zaak behandelt, was afwezig wegens ziekte.

De advocaten van de verdachte, mr. B. Pick en mr. P. Tjon A Joe, hebben het dupliek overgelegd en zullen het op de volgende zitting toelichten.

Hierna is de strafzaak uitgesteld naar de zitting van 21 oktober 2024 om 11.00 uur voor de toelichting op het dupliek door de advocaten en het laatste woord van de verdachte.

 

Paramaribo, 22 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Angnoe van 15 juli 2024

Op 15 juli 2024 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte A. Angnoe behandeld door het Hof van Justitie. De zaak stond voor dupliek en laatste woord. Een lid van de kamer van het hof die de zaak behandelt, was afwezig wegens ziekte.

De advocaten van de verdachte, mr. B. Pick en I. Kanhai BSc, hebben hun dupliek overgelegd en zullen die op de volgende zitting toelichten.

Hierna is de strafzaak uitgesteld naar de zitting van 21 oktober 2024 om 13.00 uur voor de toelichting van de advocaten op hun dupliek en het laatste woord van de verdachte.

 

Paramaribo, 22 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Hoefdraad van 15 juli 2024

Op 15 juli 2024 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Hoefdraad behandeld door het Hof. De zaak stond voor verdachtenverhoor en requisitoir.

Het verdachtenverhoor heeft niet plaatsgevonden vanwege het feit dat de verdachte niet is verschenen.

De Procureur-Generaal heeft het requisitoir overgelegd in de strafzaak. De conclusie van de vervolging is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten genoemd in de tenlastelegging, namelijk deelneming aan een criminele organisatie, opzettelijke overtreding van de anti-corruptiewet en verduistering. Zij vroeg het Hof om bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. De vervolging zal het requisitoir op de volgende zitting toelichten.

Hierna is de strafzaak uitgesteld naar de zitting van 21 oktober 2024 om 10.00 uur voor de toelichting op het requisitoir en het pleidooi van de advocaat.

 

Paramaribo, 22 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling strafzaak gelden Kippie-project van 11 juli 2024

Op 11 juli 2024 is de verstekzaak tegen de verdachten G.v.d.B. en A.B. behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor getuigenverhoor.

De accountant H.G. is als getuige verhoord.

Op 6 augustus 2024 zal de zaak worden voortgezet. De zaak staat op die dag voor requisitoir. Tijdens het requisitoir zal de vervolging aangeven of zij van mening is dat de ten laste gelegde feiten zijn bewezen. Indien zij van mening is dat de feiten zijn bewezen zal zij de bewijsmiddelen noemen en een strafeis doen. Indien zij van mening is dat de feiten niet zijn bewezen zal zij dat aangeven en vrijspraak vragen.

 

Paramaribo, 22 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling strafzaak verdachten R.M. en K.R. van 11 juli 2024

Op 11 juli 2024 is de behandeling van de strafzaak in verband met de vermiste toerist, tegen de verdachten R.M. en K.R. voortgezet door de kantonrechter. De zaak stond voor pleidooi.

Aanvankelijk had de raadsman van de verdachte R.M. gevraagd om vier verbalisanten opnieuw te verhoren als getuige. Dit verhoor heeft geen voortgang gehad omdat de getuigen reeds uitgebreid waren verhoord op een eerdere zitting.

De verdachte R.M. is nader verhoord. De raadsman van de verdachte R.M. heeft de kantonrechter gevraagd om de stukken uit Nederland, betrekking hebbend op een medeverdachte die in Nederland is aangehouden, aan het dossier toe te voegen voordat wordt overgegaan tot het houden van het pleidooi door de advocaat.

De strafzaak is uitgesteld naar de zitting van 6 augustus 2024 om 13:00 uur. Het staat dan voor pleidooi van de raadslieden van beide verdachten. Tijdens het pleidooi reageren de raadslieden op hetgeen door de vervolgingsambtenaar naar voren is gebracht tijdens het requisitoir.

 

Paramaribo, 22 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling strafzaak mishandeling arrestanten cellenhuis politiepost Geyersvlijt van 15 juli 2024

Op 15 juli 2024 is de behandeling van de strafzaak tegen de vijftien verdachten, waaronder politieambtenaren (KPS), leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de mishandeling van arrestanten in het cellenhuis van politiepost Geyersvlijt, voortgezet door de kantonrechter. De zaak stond voor pleidooi.

De advocaten mr. C. Algoe, mr. M. Dubois en mr. R. Ghoghli hebben om uitstel gevraagd om het pleidooi toe te lichten.

Op 19 augustus 2024 zal de strafzaak worden voortgezet met het pleidooi van de advocaten.

 

Paramaribo, 17 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling strafzaak Pikin Saron van 12 juli 2024

Op 12 juli 2024 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M., A.M. en M.B., met betrekking tot misdrijven gepleegd te Pikin Saron, voortgezet door de kantonrechter. De zaak stond voor pleidooi.

Advocaat mr. M. Dubois, heeft het pleidooi in de strafzaken tegen de verdachten J.A., J.H., R.M. en A.M. verder toegelicht. Hij vroeg vrijspraak voor zijn cliënten.

Advocaat mr. J. Ferdinand heeft het pleidooi gehouden in de strafzaak tegen de verdachte G.Z. en vroeg de kantonrechter om de verdachte een zodanige straf op te leggen dat hij niet langer in detentie hoeft te blijven. Advocaat mr. D. Veira heeft het pleidooi gehouden in de strafzaak tegen de verdachte M.B. en vroeg de kantonrechter om de verdachte vrij te spreken vanwege gebrek aan bewijs.

Hierna deed advocaat Ferdinand een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling van zijn cliënt. De officier van justitie vroeg de kantonrechter om dit verzoek af te wijzen. De kantonrechter heeft beslist dat het verzoek wordt afgewezen. De kantonrechter achtte de ernstige bezwaren nog aanwezig.

De zaak is vervolgens uitgesteld naar de zitting van 23 augustus 2024. De zaak staat op die dag voor repliek van de officier van Justitie. De officier van justitie zal daarbij reageren op hetgeen de raadslieden in hun pleidooi naar voren hebben gebracht.

 

Paramaribo, 15 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie


 

Behandeling strafzaak Pikin Saron van 5 juli 2024

Op 5 juli 2024 is de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M., A.M. en M.B., met betrekking tot misdrijven gepleegd te Pikin Saron, behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor requisitoir in de strafzaak tegen de verdachte M.B. en pleidooi in de overige strafzaken.

De strafbare feiten die in deze strafzaak aan de verdachten ten laste zijn gelegd zijn zware mishandeling met voorbedachte rade, diefstal met geweldpleging, afpersing, brandstichting, poging moord danwel doodslag, vernieling, opzettelijke vrijheidsberoving en het in het bezit zijn van zware wapens en scherpe patronen zonder daartoe bevoegd te zijn.

De officier van justitie heeft het requisitoir gehouden in de strafzaak tegen de verdachte M.B.. De vervolging heeft tegen deze verdachte een gevangenisstraf geëist van 12 maanden waarvan 7 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van 2 jaar.

De advocaten, mr. P. Karg en mr. M. Castelen hebben achtereenvolgens het pleidooi in de strafzaak van de verdachten J.A., J.H., R.M. en A.M. toegelicht. Daarbij hebben zij gereageerd op hetgeen de officier van justitie in het requisitoir heeft aangevoerd.

Op de volgende zitting, op 12 juli 2024 om 09.00 uur, zullen de pleidooien voor de verdachten G.Z.  en M.B. worden gehouden door hun raadslieden.

 

Paramaribo, 12 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie