Behandeling kort geding inzake staking personeel AZP van 7 september 2022

Op 7 september 2022 is het kort geding, dat aangespannen is tegen de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ), in behandeling genomen door de kortgedingrechter mr. I. Sonai. De eisers in deze zaak zijn de Staat Suriname, met name het Ministerie van Volksgezondheid en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Een kort geding is een civiele procedure waarin vanwege een spoedeisend belang snel een beslissing moet worden genomen. In deze zaak heeft de eiseres aangevoerd dat het spoedeisend belang betreft het garanderen van de optimale zorgverlening naar de samenleving toe.

De zaak tegen de ABPLAZ is ingediend nadat zij ertoe overging om het werk te staken en de Staat de mening was toegedaan dat de ABPLAZ in dit stadium van het dispuut niet terecht van het stakingsrecht gebruik maakte. De ABPLAZ stelt dat de staking volgde omdat zij met de minister van Volksgezondheid geen overeenstemming kon bereiken over de gemaakte afspraken.

Op de zitting waren aanwezig de voorzitter van de bond, de heer L. Pool, enkele bestuursleden alsook de vertegenwoordiger van de artsen, drs. S. Mohan. Verder waren aanwezig de minister van Volksgezondheid, drs. A. Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid, drs. R. Gajadhar Sukul, de directeur van het AZP, drs. C. Redan en de medisch directeur van het AZP, drs. L. Liauw Kie Fa. De bond werd vertegenwoordigd door advocaat mr. G. van der San, de Staat door advocaat mr. C. Lachman en het AZP door advocaat mr. S. Essed. De advocaat van de bond heeft mondeling zijn antwoordpleidooi gehouden, waarna de rechter terstond een comparitie van partijen heeft gehouden voor het inwinnen van inlichtingen. Partijen hebben aan de rechter aanvullende informatie verschaft. Zij zijn ook in de gelegenheid gesteld om onderling overleg te voeren over een mogelijke regeling.

Partijen hebben ten overstaan van de rechter afgesproken dat de bond de staking onmiddellijk opheft onder voorwaarde dat er een plan van aanpak met bijbehorende tijdslijn wordt uitgezet door de minister van Volksgezondheid en de directie van het AZP voor de komende zes maanden, om invulling te geven aan het wensenpakket van de bond. Het plan van aanpak zal worden opgestuurd voor de tegenpartij en de rechter op uiterlijk donderdag 6 oktober 2022.

De behandeling van de zaak wordt vervolgd op donderdag 13 oktober 2022 om 13:00 uur. Op die dag zal de rechter ook de accountant horen die door de Staat is aangetrokken om te adviseren over de nieuwe loonreeks.

 

Paramaribo, 9 september 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie