Behandeling strafzaak verdachten Kromosoeto e.a. van 7 juli 2023

Op 7 juli 2023 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, J. Ten Berge en W. Sardjo voortgezet door de kantonrechter. De verdachten Putter, Ten Berge en Sardjo waren afwezig. De zaak stond voor requisitoir van de officier van justitie, mr. R. Gravenbeek.

Verdachte Kromosoeto wordt bijgestaan door mr. B. Pick en mr. R. Tjon A Joe. Verdachte Hew A Kee wordt bijgestaan door mr. M. Dubois. Verdachte Jurgens wordt bijgestaan door mr. R. Lobo. De verdachten Putter, Ten Berge en Sardjo worden bijgestaan door respectievelijk mr. N. van Dijk, mr. G. Castelen en mr. R. Lobo. De advocaten Pick en Lobo waren afwezig.

Advocaat Dubois heeft namens alle verdachten een verzoek tot wraking van de kantonrechter voorgedragen. De verdachten zijn van mening dat het is gebleken dat de kantonrechter vooringenomen is over de strafzaak en de verdachten. Daardoor zou de kantonrechter niet meer onpartijdig zijn, stelt de advocaat.

Ingevolge artikel 437 van het Wetboek van Strafvordering kan een verdachte of het Openbaar Ministerie, indien er volgens hen feiten of omstandigheden bestaan waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou lijden, ter zitting mondeling of schriftelijk de rechter wraken.

Ingevolge artikel 439 van het Wetboek van Strafvordering zal de wraking met de redenen aan de rechter worden voorgedragen en de rechter zal onverwijld beslissen op de wraking.

Tegen een beslissing van de kantonrechter, over zijn wraking, kan de verdachte of het Openbaar Ministerie ingevolge artikel 439 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering, in hoger beroep gaan bij het Hof van Justitie. Het Hof zal in dat geval met spoed beslissen over de wraking.

De kantonrechter heeft, nadat mr. Dubois de wraking heeft voorgedragen, de zitting geschorst om een beslissing te nemen over de wraking.

Na de hervatting van de zitting heeft de kantonrechter haar beslissing aan de advocaten en de verdachten voorgehouden.

Met betrekking tot de wraking, voorgedragen namens de verdachten tegen wie verstek is verleend, heeft de kantonrechter beslist dat deze verdachten niet-ontvankelijk zijn in hun wraking.

Met betrekking tot de wraking, voorgedragen namens de verdachten die zijn verschenen, Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens, heeft de kantonrechter geoordeeld dat de wraking niet gegrond is. Vervolgens heeft zij beslist dat de zaken terstond zullen worden voorgezet.

Advocaat Dubois heeft aan de kantonrechter medegedeeld dat de verdachten in hoger beroep gaan tegen de beslissing op de wraking.

Hierna kwamen verschillende standpunten aan de orde over de voortzetting van de zaak.

Uiteindelijk heeft de kantonrechter, na afstemming met partijen, besloten de zaak uit te stellen, ook met het oog op het late uur.

De zaak is uitgesteld naar de zitting van 14 juli 2023 om 09.00 uur. De zaak staat op die dag voor het requisitoir van de officier van justitie.

 

Paramaribo, 10 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie