Persbericht inzake werkbezoek president en procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden

20 november 2022

Van 21 tot en met 24 november 2022 zullen de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mevr. prof. mr. drs. G. (Dineke) de Groot, en de Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, dhr. prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, een werkbezoek brengen aan het Hof van Justitie in Suriname. Dit, in het kader van de voorgenomen samenwerking tussen het Hof van Justitie van Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden.

V.l.n.r. prof. mr. drs. G. de Groot, mr. I. Rasoelbaks, mr. I. Lachtitjaran en dhr. H. van der Zwan

Recht is niet statisch, het is en blijft in ontwikkeling en er vinden modificaties plaats naar gelang tijd, plaats en omstandigheden zich wijzigen. De Surinaamse- en de Nederlandse rechtspraak behoren tot dezelfde rechtsfamilies (civil-law systeem). Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen.

De Surinaamse rechtspraak laat zich sinds jaar en dag inspireren door de Nederlandse Jurisprudentie van de Hoge Raad en put waar nodig rechtssystematisch uit deze bron voor uitleg van rechtsregels en rechtsbeginselen terzake de algemene gebieden van het recht zoals: vermogensrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, materieel- en formeel strafrecht, administratief recht etc. De rechtspraktijk en de juridische wetenschap in ons land maken ook gebruik van Nederlandse hand- en leerboeken voor vaktechnische doeleinden.

Waar specifiek Surinaams recht aan de orde is, maakt de rechtspraktijk dankbaar gebruik van inzichten van juristen die deze onderwerpen hebben beschreven in Surinaamse hand- en leerboeken danwel in de vorm van artikelen gepubliceerd in het Surinaams Juristenblad. Enkele van deze, van het Nederlands rechtssysteem afwijkende onderwerpen zijn o.a.:

  • Recht op gronden;
  • Het Surinaams Staatsrecht (Ambtenarenrecht en Constitutioneel recht)
  • Het Surinaams erfrecht en enkele andere onderdelen van het personen- en familierecht.

Bedacht dient te worden dat globalisatie zich niet alleen voltrekt tussen de uitvoerende machten en de wetgevende machten in de wereld, doch ook op het gebied van de rechtspraak. Uiteindelijk zal ook de Surinaamse Rechterlijke Macht moeten voldoen aan standaarden gesteld in de verschillende internationale-verdragen en in het bijzonder in the Bangalore principles of judicial conduct van 2002, over de Rechterlijke Machten en de wereld.

Reden temeer voor de Surinaamse rechtspraak om aansluiting te blijven hebben bij de rechtsfamilie en uiteindelijk in de wereld, uiteraard met oog op ontwikkelingen in eigen land en maatschappij.

Tijdens het werkbezoek zullen de gebieden van samenwerking worden besproken om zodoende tot specifieke projecten te komen. De gebieden waarbij de samenwerking zal worden uitgediept zijn o.a.;

  • Rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en technische uitwisselingen;
  • Versterking en deskundigheidsondersteuning ter bevordering van: rechtseenheid, rechtsvorming en rechtsbescherming.

De verwachting is dat er een intentieverklaring tot samenwerking op genoemde gebieden tot stand zal komen tussen de Hoge Raad der Nederlanden als hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en het Hof van Justitie als hoogste rechtsprekende instantie van Suriname.

Naast de formele besprekingen en kennismakingen tussen het Hof van Justitie Suriname en de Hoge Raad der Nederlanden zullen er ook beleefdheidsbezoeken worden gebracht aan de President van de Republiek Suriname zijne excellentie Chandrikapersad Santhoki, en de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, dhr. Henk van der Zwan. Verder zullen er kennismakingsmomenten worden ingepland met de waarnemend Procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), mevr. drs. S. Koole.

Mr. I. Rasoelbaks en prof. mr. F. Bleichrodt

De President en de Procureur-generaal zullen ook rondleidingen krijgen in de verschillende gerechtsgebouwen in Paramaribo. Ook is in de planning om een ontmoeting te hebben met de studenten van de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dit korte doch intensieve werkbezoek van de hoogste gerechtelijke autoriteiten van de rechtsfamilie, mag historisch genoemd worden aangezien dit voor het eerst zal plaatsvinden. Het Hof van Justitie is vereerd met dit werkbezoek en ziet uit naar een leerrijke en vruchtbare samenwerking.

De delegatie van de Hoge Raad der Nederlanden vertrekt weer op 24 november 2022.

Aldus een persbericht afkomstig van het Hof van Justitie Suriname.