Presentatie van dr. mr. L. Soedamah over de grenzen van Suriname

5 april 2023

Op vrijdag 31 maart 2023 heeft dr. mr. L. Soedamah een presentatie verzorgd betreffende de grenzen van Suriname. Dit gebeurde in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Tot de genodigden behoorden leden van het management team van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), leden van het management team van het Openbaar Ministerie en de rechters bij het Hof van Justitie.

Dr. Soedamah is advocaat en heeft in verband met zijn promotie uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorsprong van de grensgeschillen tussen Suriname en zijn buurlanden. Hij heeft in 2014 zijn proefschrift verdedigd bij de Open Universiteit in Nederland.

Dr. mr. L. Soedamah

Het is van belang dat de rechtspraak, de vervolging en de advocatuur geïnformeerd worden en daarbij inzichten krijgen over de historie en over wat de verschillende standpunten zijn bij de grensgeschillen tussen Suriname en de buurlanden en wat geleerd kan worden van andere grensconflicten.

Om die reden is tijdens een bezoek van een groep advocaten uit Nederland aan het Hof van Justitie, waar dr. Soedamah deel van uitmaakte, met hem de mogelijkheid besproken om een presentatie te verzorgen over de grensgeschillen.

Dr. Soedamah heeft onder andere gesproken over de algemeen historische achtergronden van de grensconflicten, het ontstaan en de ontwikkeling van de grensconflicten, de standpunten van Suriname en zijn buurlanden en de mogelijkheden om deze grensgeschillen te beslechten. De centrale vraag was: ‘Wat zijn de oorzaken en uitdagingen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen?’

Na zijn presentatie is er van gedachten gewisseld, met name over de juridische aspecten van de geschillen. Hierna heeft hij een exemplaar van zijn proefschrift ter beschikking gesteld van het Hof van Justitie.