Slotopmerking van de wnd. President van het hof over de toelichting van het vonnis van het Hof van Justitie van 20 maart 2020 inzake de terugroeping van 2 DNA-leden door hun politieke organisatie

Naar aanleiding van de toelichting door ondergetekende op het vonnis van het Hof van Justitie van 20 maart 2020 inzake de terugroeping van 2 DNA-leden door hun politieke organisatie, zijn in diverse media reacties gepubliceerd. Een van de opvattingen is dat de vonnis-wijzende kamer een nadere toelichting heeft gegeven over zijn eigen vonnis. De toelichting is evenwel niet daardoor ingegeven en ik betreur dan ook dat bij sommigen het onbehaaglijk gevoel is ontstaan dat in gelieerde zaken van partijen de rechter niet langer onbevangen recht zal spreken.

Benadrukt wordt dat ik in de hoedanigheid van waarnemend president van het Hof van Justitie en naar aanleiding van veel gestelde vragen over dit vonnis in de samenleving, op eigen titel het vonnis heb toegelicht en daarbij mijn eigen inzichten heb meegegeven bij dit alles. De vonnis-wijzende kamer van het hof is daar, hoegenaamd ook, niet aan te pas gekomen. Immers, de gedragscode voor rechters bij het Hof van Justitie verbiedt dat een rechter of rechtsprekende kamer zijn/haar eigen vonnis publiekelijk bespreekt of toelicht.

Bij het ontbreken van een – node gemist – instituut van persrechter, heeft ondergetekende als waarnemend president van het Hof van Justitie, waar nodig, de taak toelichtend dan wel informerend op te treden naar het publiek. Het zij hier dan ook aangestipt dat anders dan uit het vonnis zelf, geen aanspraken ontleend kunnen worden aan de gegeven toelichting. Rechters die andere gelieerde zaken van partijen ter beslechting onder zich hebben, zullen onverschrokken, onafhankelijk en onpartijdig en naar eigen deskundig inzicht recht doen in die zaken, e.e.a. zoals gegarandeerd is in genoemde gedragscode voor rechters.

De nadere toelichting in kwestie is een voorloper geweest op het zijdens het Hof in de komende tijd, met een bepaalde regelmaat, kort toelichten van vonnissen in daarvoor in aanmerking komende rechtszaken. Dit in het kader van het nader inhoud geven aan de dienstverlenende taak van het Hof om uitspraken inzichtelijker te maken voor de gemeenschap. In dat licht is het hof gesterkt in zijn voornemen om het instituut van persrechter te structureren en te activeren om in voorkomende gevallen de voortschrijdende behoefte van de samenleving aan informatie over dan wel uitleg van een uitspraak, te lenigen. Vooralsnog voorziet de uitsprakendatabank op de website van het Hof in die informatiebehoefte van de samenleving.

Paramaribo, 24 april 2020

De Waarnemend President van het Hof van Justitie,

Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks