Vier fungerend griffiers benoemd bij de Griffie der Kantongerechten Strafzaken

Op vrijdag 16 augustus 2019, zijn mr. Sjamla Chinnoe, Farieda Chandoe LL.M, Harvey Pirthipal LL.B, en Sandhia Charoe-Ghoerai LL.B, tijdens een buitengewone openbare terechtzitting, door rechter Marie Mettendaf beëdigd tot fungerend griffier bij de Griffie der Kantongerechten Strafzaken. De nieuwbakken fungerend griffiers zijn bijkans een jaar geleden in dienst getreden van de Griffie. In het afgelopen jaar hebben zij een intensieve on-the-job opleiding gehad, waardoor zij nu in staat zijn om zelfstandig ondersteuning te bieden aan de rechter bij de voorbereiding en behandeling van strafzaken.

Het takenpakket van een griffier is zeer uiteenlopend; voorafgaand aan de zitting is die functionaris o.a. belast met de voorbereiding van strafdossiers en het controleren of alle strafzaken op de rol voorkomen. Op de zitting zelf gaat de griffier na als de wettelijke regelingen met betrekking tot de uitreiking van de dagvaardingen in acht zijn genomen, en wordt al hetgeen dat zich op de terechtzitting afspeelt – waaronder door verdachten en getuigen afgelegde verklaringen en door advocaten opgeworpen verweren – vastgelegd. Na afloop van de zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt van wat zich op die zitting heeft voorgedaan en worden de zittingsrollen uitgewerkt en beschikkingen en verkorte vonnissen gecollationeerd.

Rechter Marie Mettendaf, coördinator van de unit straf die de buitengewone openbare terechtzitting voorzat, wees de pas beëdigde fungerend griffiers op de grote verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het vervullen van deze functie, en drukte hen op het hart om zich door zelfstudie te blijven ontwikkelen.

De Substituut Griffier Strafzaken, mr. Sudesh Simbhoedatpanday hield de nieuwbakken griffiers voor om zich steeds professioneel op te stellen en een positieve attitude te betrachten bij de interactie met rechters, vervolgingsambtenaren, advocaten, rechtzoekenden en medewerkers van de Griffie.

Met de beëdiging van deze fungerend griffiers, is het aantal griffiers dat wordt ingezet op de strafzittingen in eerste aanleg, thans gekomen op zestien.


De nieuw beëdigde fungerend griffiers: Sandhia Charoe-Ghoerai, Harvey Pirthipal, Sjamla Chinnoe en Farieda Chandoe