Zes advocaten beëdigd door het Hof van Justitie

Op woensdag 15 juli 2020 zijn de juristen Richel Apinsa, Ravi Birtantie, Reita Madhuban, Mark Tjon, Urmila Jageswar en Mellisa Seenacherry, beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie. Waarnemend hof president Iwan Rasoelbaks herinnerde het zestal in zijn felicitatietoespraak  na de beeidiging, aan de kernwaarden die zijn opgenomen in de eedsformule voor advocaten, te weten: trouw aan de Republiek Suriname; gehoorzaamheid aan de grondwet; eerbied voor de gerechtelijke autoriteiten en het gegeven dat zij geen zaak zullen aannemen of verdedigen die zij in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn. Deze kernwaarden bieden volgens Rasoelbaks houvast bij de uitoefening van het beroep van advocaat.

De waarnemend hof president refereerde tijdens zijn rede tevens naar de in het jaar 2016 door het hof goedgekeurde en gepubliceerde gedragscode voor rechters, en gaf aan dat later dit jaar op grond van deze gedragscode, een klachtenprocedureregeling voor rechters zal worden afgekondigd. Het hof heeft geruime tijd gewerkt aan het tot stand brengen van deze regeling. De klachten die het hof thans bereiken, betreffen voornamelijk de trage gang in bodemgeschillen in eerste aanleg en in hoger beroep. De trage rechtsgang is volgens de waarnemend hof president te wijten aan capaciteitsgebrek en budgettaire obstakels.

Om in deze situatie significante verandering te brengen, zouden acuut enkele maatregelen dienen te worden genomen, zoals het regelmatig beschikbaar stellen van begrotingsmiddelen voor de bedrijfsvoering, het zelfstandig mogen aantrekken van personeel, en een efficiëntere benoemingsprocedure voor nieuw opgeleide rechters.

De waarnemend hof president wenste de nieuw beëdigde advocaten tot slot veel wijsheid toe, en gaf hen het advies mee hun deskundigheid steeds aan te scherpen middels cursussen en trainingen.

Toespraak wnd. President Hof van Justitie

Procureur-Generaal Roy Baidjnath Panday requireert tot toelating van de zes juristen tot de balie.

 

Vlak voor de beëdiging: vlnr mr. Apinsa, mr. Birtantie, mr. Madhuban, mr. Tjon, mr. Jageswar en mr. Seenacherry