ALGEMEEN

HvJ 123

Bekendmaking

in verband met het uitvallen van de airconditioner

 

Paramaribo, 18 augustus 2023

Namens de coördinatoren van respectievelijk Unit Handel, Unit Kortgeding en Unit Familie deel ik u het volgende mede:

Vanwege het uitvallen van de airco in het gerechtsgebouw van de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken en de hitte buiten, is de temperatuur in het gebouw thans ondragelijk geworden voor het personeel. Om die reden zal de administratie van deze Units vanaf vrijdag 18 augustus 2023 tot nader orde tot 11:00 uur open zijn voor het publiek.

Mochten er na 11:00 uur spoed verzoeken zijn die bij respectievelijk Unit Handel en Unit Familie ingediend moeten worden, dan bestaat de mogelijkheid om die verzoeken te mailen naar:

De contactpersoon van deze Unit is mr. S.P. Andea ( Substituut griffier), te bereiken op de telefoonnummers: 470300/ 470146/ toestel 250 en mob. 8741258

De contactpersoon van deze Unit is mr. D. Ramdin ( Substituut griffier), te bereiken op de telefoonnummers 470300/470146/ toestel 276 en mob. 8438350

Voor wat betreft Unit Kortgeding, kunnen de buitengewone spoedzaken vooraf worden gemaild naar het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com, waarna de partij zal worden bericht op welk moment het originele verzoekschrift kan worden ingediend.

Voor nadere informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met:

 1. mr. O.S. Apai ( Substituut Griffier van Unit Kort Geding ) telefonisch te bereiken op de telefoonnumers 470300/ 470146/ toestel 257 of mobielnummer: 08962349
 2. mr. J.N. Pinas, telefonisch te bereiken op het telefoonnummer: 470300/ toestel 275
 3. mr. A. Jhagroe, telefonisch te bereiken op het telefoonnummer: 470300/ toestel 273 en 275

De Griffier der Kantongerechten,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

Namens de coördinatoren


HvJ 110

Bekendmaking

 

Paramaribo, 21 maart 2023

Hierbij maakt het Hof van Justitie van Suriname bekend dat in verband met de aangekondigde protestacties op vrijdag 24 maart 2023 de Griffies van het Hof van Justitie, de Griffies der Kantongerechten, het Kabinet van de Rechter-Commissaris en de afdeling Legalisatie, gevestigd in de gerechtsgebouwen aan het Onafhankelijkheidsplein, de Grote Combéweg en de Mgr. Wulfinghstraat op deze dag gesloten zullen zijn voor het publiek.

Voor spoedzaken (kortgeding) gelieve digitaal te communiceren met de Unit Kortgeding, te bereiken op het e-mailadres unit.kortgeding@gmail.com en op het mobiele nummer +597 896 2349.

Wij rekenen op uw begrip en hopen u op maandag 27 maart 2023 wederom optimaal van dienst te kunnen zijn.

Voor actuele berichtgeving omtrent onze dienstverlening verzoeken wij u om regelmatig de website www.rechtspraak.sr te raadplegen.

De Interim-directeur,

Dhr. J. de Rijp, MPA


HvJ 106

Bekendmaking Jaarafsluiting

 

Paramaibo, 27 december 2022

Hierbij maakt het Hof van Justitie van Suriname bekend dat in verband met de jaarafsluiting, de griffies van het Hof van Justitie, de Griffies der Kantongerechten en het Kabinet van de Rechter-Commissaris, gevestigd in de gerechtsgebouwen aan het Onafhankelijkheidsplein, de Grote Combéweg en de Mgr. Wulfinghstraat, op vrijdag 30 december 2022 tot 11:30 uur beschikbaar zullen zijn voor diensten.

De afdeling legalisatie zal op die dag gesloten zijn.

De gebruikelijke dropboxen in de verschillende gerechtsgebouwen zullen wel beschikbaar zijn voor het indienen van stukken.

Voor spoedgevallen kan contact worden opgenomen:

 • Straf en civiel; mr. S. Simbhoedatpanday, te bereiken op +5978593811
 • Kabinet Rechter-Commissaris, mr. Ommen-Dors, te bereiken op +5978585168

Aan de belanghebbenden wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.

De Griffier van het Hof van Justitie van Suriname

Mr. M.E. van Genderen-Relyveld


HvJ 103

Bekendmaking

Derde Kanton Nickerie

 

Paramaribo, 24 november 2022

In afwijking van de bekendmaking met nummer HVJ-50 van 6 augustus 2020 met betrekking tot de aangepaste werkwijze bij het Derde Kanton–Nickerie, is door de kantonrechter bepaald dat met ingang van december 2022 in de uitgestelde zaken digitaal geconcludeerd kan worden. De conclusies kunnen tot uiterlijk de vrijdag voor de terechtzitting om 12.00 uur opgestuurd worden. Conclusies die na dit tijdstip worden gemaild, zullen als niet ontvangen worden beschouwd. Een hard copy van de conclusie dient daarbij te worden gedeponeerd, of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw in het district Nickerie aan de A.K. Doergashawstraat no. 96 of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw van Kanton Civiel aan de Grote Combéweg no. 02 te Paramaribo, uiterlijk op de zittingsdatum om 12.00 uur.

De Griffier der Kantongerechten,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ 96

Bekendmaking

Registratie van media voor bijwoning behandeling hoger beroep 8 december strafzaak

 

Paramaribo, 13 juli 2022

Op vrijdag 29 juli wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van het hoger beroep in de 8 decemberstrafzaak. Ook voor de behandeling van deze strafzaak heeft het Hof van Justitie voorzieningen getroffen om journalisten in staat te stellen de verrichtingen op de zitting te volgen vanuit de persruimte in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5.

Voor het bijwonen van de zittingen in deze strafzaak, is vereist dat de media zich steeds vóór iedere zittingsdag, registreren. Dit geldt eveneens voor de media die reeds geaccrediteerd zijn voor bijwoning van overige zogeheten speciale zittingen.

Het registratieformulier treft u hier

Voor nadere informatie kan desgewenst in contact worden getreden met de communicatie unit van het Hof van Justitie op het e-mail adres communicatie@rechtspraak.sr

 


HVJ 79

Bekendmaking

inzake vervroeging civiele zittingen in het district Nickerie

 

Paramaribo, 14 juli 2021

Door de Minister van Binnenlandse Zaken is bekend gemaakt dat voor dit jaar het IED-UL-ADHA FEEST zal worden gevierd op dinsdag 20 juli 2021. Hierom zullen de civiele zittingen die gepland waren voor dinsdag 20 juli 2021 worden vervroegd en gehouden worden op maandag 19 juli 2021.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres van het Derde Kanton: derdekanton.nickerie@gmail.com.

Namens de Kantonrechter in het Derde Kanton,

mr. S. Ramadhin,

Fungerend griffier


HVJ 74

Bekendmaking

Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken

 

Paramaribo, 18 juni 2021

Namens de coördinatoren van respectievelijk Unit Familie, Unit Handel en Unit Kort Geding deel ik u het volgende mede:

Met ingang van 21 juni 2021 zal de dienstverlening, met inachtneming van de geldende covid-19 maatregelen, als volgt plaatsvinden:

 • de zittingen van de desbetreffende Units zullen met ingang van de hiervoor vermelde datum normaal plaatsvinden conform de door de coördinatoren van de Units aangegeven instructies;
 • het indienen van alle processtukken (verzoekschriften en conclusies) zal wederom mogelijk zijn, conform de door de coördinatoren van de betreffende Units aangegeven instructies;
 • het afhalen van stukken zal wederom mogelijk zijn, conform de door de Griffier der Kantongerechten aangegeven instructies.

Voor nadere informatie ter zake kunt u contact opnemen met de hierna genoemde substituut-griffiers:

 

De Griffier der Kantongerechten Civiele Zaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ 72

Bekendmaking

inzake uitstel civiele zaken in het district Nickerie

 

Paramaribo, 8 juni 2021

Vanwege de door de regering afgekondigde total lock down tot en met vrijdag 18 juni 2021, wordt de behandeling van de civiele zaken in het district Nickerie die gepland zijn voor de zittingen van dinsdag 15 en woensdag 16 juni 2021, uitgesteld naar respectievelijk dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli 2021.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres van het Derde Kanton: derdekanton.nickerie@gmail.com.

Namens de Kantonrechter in het Derde Kanton,

mr. S. Ramadhin,

Fungerend griffier


HVJ-64

BEKENDMAKING

INZAKE AANPASSINGEN BINNEN DE STRAFRECHTSPLEGING

 

Paramaribo, 25 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen en overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle actoren binnen de strafrechtspleging te verminderen. In dit kader vinden met ingang van woensdag 26 mei 2021 tot nadere berichten, de volgende aanpassingen plaats binnen de strafrechtspleging.

Gerechtsgebouw Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

 

I. Kabinet van de Rechter Commissaris

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen telefonisch worden gehoord, tenzij er beletsels daartoe zijn vanwege het besmettingsgevaar op de plekken waar zij zijn ingesloten.
 2. Reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en ondertekende exemplaren dienen n de daarvoor bestemde drop box te worden geplaatst.
 3. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep artikel 54c Sv. en het doen van mededelingen door de administratie

 1. De indiening van deze verzoekschriften dient per email te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens in de daarvoor bestemde drop box bij de ingang van het gerechtsgebouw te worden geplaatst.
 2. De administratie zal telefonisch mededelingen doen aan de advocaten en het Openbaar Ministerie m.b.t. de door de rechter-commissaris genomen beslissingen t.a.v. de verzoekschriften ex artikel 54a Sv.
 3. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoon nummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

 

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld, met in acht neming van het navolgende:

1. Ten aanzien van nieuwe zaken zal het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen nagaan in hoeverre de noodzaak en mogelijkheid aanwezig is voor nog een verzoek tot verlenging van de bewaring bij de rechter-commissaris. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekken en nogmaals een verzoek doen bij de rechter-commissaris voor verlenging van de bewaring.

2. Indien geen mogelijkheid meer aanwezig is voor verlenging van de bewaring, zal slechts in die gevallen de zaak worden afgeroepen ter terechtzitting.

3. Uitgestelde strafzaken en zaken die voor uitspraak staan, zullen per beschikking worden uitgesteld.

4. Bij het uitstellen zal de rechter steeds per zaak nagaan de noodzaak voor verdere vrijheidsbeneming van de verdachte.

5. De griffier zal van de uitsteldata ook mededelingen (telefonisch of per mail) doen aan het Openbaar Ministerie en de advocaten.

6. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

7. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging, zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

8. Onder geen beding zal aan anderen dan medewerkers van de griffie en rechters toegang tot het gebouw worden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de rechter ten aanzien van urgente zaken

9. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

 

III. Hoger beroep

1. Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld.

2. De griffier zal van de uitsteldata telefonische mededelingen doen aan het Openbaar Ministerie, de advocaten en de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

3. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw door de beveiliging op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

4. Bij nieuwe strafzaken van verdachten op vrije voeten die al zijn opgeroepen, zullen de zaken op de zitting worden afgeroepen. Uitsluitend in deze gevallen zullen de verdachte en/of diens raadsman die zich mochten aanmelden, wel worden toegelaten tot de zitting.

5. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

 
IV. Raadkamerzaken Hof van Justitie
 1. Slechts verzoekschriften ex artikel 40, artikel 54 c. en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld.
 2. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 3. De verzoeken worden beoordeeld op de inhoud van de stukken, waaronder de verzoekschriften en de daarop door het Openbaar Ministerie ingediende reactie (per mail).
 4. Zowel de advocaten als ook het Openbaar Ministerie zullen in voorkomende gevallen elkaar kopielezer maken van de betreffende e-mailberichten naar het Hof.
 5. Verdachten zullen niet worden gehoord, ook niet telefonisch.
 6. Beslissingen zullen via de griffier worden medegedeeld aan de advocaten en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben, zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

 
V. Zittingen in het district Nickerie

In de 2e week van juni 2021 worden mededelingen gedaan over de wijze van voortzetting van de civiele- en strafzittingen in het district Nickerie die gepland zijn voor de 3e week van die maand.

 

N.B. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via de drop boxen. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-63

BEKENDMAKING

 

AANGEPASTE DIENSTVERLENING CIVIELE SECTOR

HOF VAN JUSTITIE

 

Paramaribo, 21 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, wordt de dienstverlening van de civiele sector van het Hof van Justitie met ingang van maandag 24 mei 2021 tot nadere berichten, als volgt aangepast:

Dienstverlening op het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2
 
I. Indienen van exploten en spoedverzoekschriften en aantekenen van appèl in civiele zaken

Uitsluitend de volgende documenten worden in ontvangst genomen:

 1. Oproepingsexploten voor nieuwe zaken
 2. Verzoekschriften voor bijzonder spoedeisende kortgedingen en spoedeisende familie/voogdijzaken
 3. Conclusies in bijzonder spoedeisende kortgedingen op basis van vastgestelde afconcludeerschema’s
 4. Aanvragen voor beschermingsbevelen
 5. Documenten betreffende appèl aantekening
 6. Vanwaardeverklaringsprocedures en zeer urgente beslagverzoeken kunnen worden ingediend. Het resultaat van het beslagverzoek (zowel de af- als de toewijzing) en een eventuele bedenking zal via e-mail aan de belanghebbende(n) worden bekendgemaakt.

Verzoekschriften voor het aanhangig maken van alle overige civiele procedures, worden tot nader order niet in ontvangst genomen.

II. Zittingen in civiele zaken
 1. Nieuwe kortgedingen die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen afgeroepen worden. Overige zaken (uitgestelde zaken en zaken die staan voor uitspraak) op de kortgedingrollen worden ambtshalve uitgesteld. Alle reeds geplande comparitiezittingen in kort geding worden aangehouden.
 2. Zaken op de handelsrol (inclusief comparitie en enquête) worden ambtshalve uitgesteld in die stand. Slechts de nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, en zaken die voor nieuwe rechtsdag staan zullen op die zittingen afgeroepen worden.
 3. Echtscheidingszaken, voogdijzaken en andere familiezaken zullen in dezelfde stand worden aangehouden, met uitzondering van de nieuwe zaken. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen worden afgeroepen. Spoedeisende beschermingsbevelen zullen wel in behandeling worden genomen.
 4. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata van de verschillende zittingen moet contact worden opgenomen met de respectieve units.
III. Vonnissen en beschikkingen

Slechts echtscheidingsvonnissen, gegeven beschermingsbevelen, bijzondere spoedvonnissen en spoedbeschikkingen zullen worden verstrekt.

Voor nadere informatie kan in contact getreden worden met de verschillende units:

unit kort geding

unit familie

unit handel

 • telefoon: 470300 toestel 276 of 258
 • mobiel: 8438350
 • unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com(dit adres geldt wanneer een nieuwe zaak is ingediend. Het is voor berichten betreffende rechtsingang verlening, het stellen en concluderen van eis, het resultaat van een verzoek voor beslaglegging, bedenkingen bij beslagverzoeken, melding over beslagverhoren).
 • unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com(dit adres is voor digitale conclusiewisseling. Het is voor berichten betreffende de rol uitgestelde zaken. De conclusies vanaf het antwoord: conclusie van repliek, dupliek, uitlating na productie).
 • unithandel.comparities.enquetes@gmail.com(dit adres geldt vanaf in de zaak een comparitie van partijen of enquête is gelast. Het is voor berichten betreffende de comparitie- en enquêterollen, de data waarop de zaak op de rol komt, verzoeken voor uitstel en een conclusie na een comparitie of enquête).
 • unithandel.uitspraken@gmail.com(dit adres geldt vanaf het moment dat partijen zijn uitgeconcludeerd en de zaak in staat van wijzen is. Het is voor berichten betreffende de uitsprakenrol).
 • unithandel.openbare.verkoop@gmail.comvoor zaken betreffende de openbare verkooprol.
Dienstverlening op het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4

 

Ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep, wordt als volgt uitgesteld:

De zitting van 4 juni 2021 (inclusief de ambtenarenverhoren), wordt uitgesteld. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata, moet contact worden opgenomen met de administratie van de unit hof civiel. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen wel op die zittingen worden afgeroepen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen cq. hun gemachtigde. Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com

N.B. De aangepaste dienstverlening heeft tot doel de aanloop van personen in de gerechtsgebouwen tot een minimum te beperken en zo de overdracht van het virus te voorkomen. Op alle belanghebbenden wordt een beroep gedaan om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-60

Bekendmaking

Paramaribo, 19 januari 2021

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de civiele zittingen van dinsdag 19 januari 2021 bij het Kantongerecht te Paramaribo wegens bijzondere omstandigheden tot nader order zijn uitgesteld.

Voor nadere berichtgeving gelieve u de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De substituut- Griffier der Kantongerechten,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ-56

Bekendmaking

Paramaribo, 20 november 2020

Vanwege de restricties die gelden naar aanleiding van de huidige Covid-19 situatie, worden thans een beperkt aantal personen toegelaten tot de strafzittingen, waaronder maximaal 3 journalisten. Teneinde het openbaarheidsvereiste voller tot zijn recht te doen komen, zal het Hof van Justitie voorzieningen treffen om journalisten in staat te stellen om op een alternatieve wijze, de verrichtingen op strafzittingen waarvoor grote aandacht bestaat vanuit de gemeenschap, te volgen, en wel vanuit een zogeheten persruimte in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5.

Voor de eerste maal zal deze voorziening worden getroffen op de strafzitting van donderdag 26 november 2020 waarop de zaak tegen de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname e.a. verder wordt behandeld.

Bijgaand het registratieformulier voor bijwoning van de zitting, alsook het protocol waaraan journalisten die de zitting wensen bij te wonen, zich aan zullen dienen te conformeren.

REGISTRATIEFORMULIER MEDIA VOOR BIJWONING STRAFZITTING 26 NOVEMBER 2020

PROTOCOL VOOR BIJWONING VAN DE STRAFZITTING VAN 26 NOVEMBER 2020


HVJ-53

BEKENDMAKING

in verband met de voortzetting van het “8 december strafproces”

 

Paramaribo, 23 oktober 2020

Middels deze maakt de Griffier van de Krijgsraad bekend dat de voorzetting van het “8 december strafproces” zal plaatsvinden op vrijdag 30 oktober 2020 om 09.00 uur in het Gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfingstraat no. 5.

Vanwege de huidige Covid-19 situatie, zullen tot genoemde terechtzitting de verdachte en diens raadslieden worden toegelaten. Journalisten die de terechtzitting wensen bij te wonen, gelieven hieromtrent in contact te treden met de voorzitter van de Vereniging van Journalisten. Overig publiek zal helaas geen toegang tot de terechtzitting kunnen worden geboden.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men het terrein betreedt, dient men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder die het gerechtsgebouw wenst te betreden, wordt de temperatuur gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer, voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

De Griffier van de Krijgsraad

Mr. N. Oosterwolde

 


HVJ-50

BEKENDMAKING

in verband met de aangepaste werkwijze

Derde Kanton Nickerie

 

Paramaribo, 6 augustus 2020

In verband met de bij u allen bekende Covid- 19 maatregelen is gemeend om de rechtspleging op een enigszins aangepaste werkwijze voortgang te laten hebben. Deze werkwijze is bij eerdere zittingen geïntroduceerd middels specifieke bekendmakingen. Voor een goede gang van zaken is thans gemeend de nieuwe afspraken in één bekendmaking te gieten die tot nader orde zal gelden.

De Uitspraken

De uitspraken worden gedaan op elke derde dinsdag van de maand in het district Nickerie. De netrollen worden uitgewerkt, waarna ze twee weken na de terechtzitting ter inzage zullen worden gelegd bij de administratie van het kantongerecht Civiele zaken aan de grote Combeweg.

De nieuwe zaken
 • De nieuwe zaken waarvoor geen exploten van oproeping zijn ontvangen, zullen van de rol worden afgevoerd behalve als (digitaal) uiterlijk op de maandag vóór de terechtzitting om 00u wordt gevraagd naar een nadere oproepingsdatum.
 • Het van eis concluderen dient bij voorkeur digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook bij voorkeur digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op de dinsdag van de te houden terechtzitting om 08.30u plaats te vinden.
 • Indien men niet in staat is om digitaal van eis te concluderen, dan wel zich digitaal te stellen, zal de mogelijkheid bestaan dit in persoon/via een gemachtigde te doen op de dag van de terechtzitting om 09.00u des voormiddags.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het digitaal “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) tegenpartij;
Uitgestelde zaken
 • Het concluderen in de uitgestelde zaken dient ook zoveel als mogelijk digitaal te geschieden en wel tot uiterlijk de maandag voor de terechtzitting om 12.00 uur. Een hard copy van de conclusie dient te worden gedeponeerd, of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw in het district Nickerie aan de A.K. Doergashawstraat no 96 of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw van Kanton Civiel aan de grote Combeweg te Paramaribo tot uiterlijk de vrijdag na de terechtzitting om 12.00 uur.
 • alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: derdekanton.nickerie@gmail.com.
BELANGRIJK
 • Indien het digitale concluderen danwel het digitaal concluderen van eis of digitaal stellen niet tijdig geschiedt, kan dit administratief niet verwerkt worden. Dit heeft uiteraard tot gevolg, dat op de rolzitting die proceshandeling als niet gedaan zal worden beschouwd, met alle consequenties van dien.
 • Indien u uw conclusie in hard kopie in de dropbox doet, moet deze in de daarvoor bestemde box worden ‘gedropt’, teneinde misverstanden te voorkomen. Als vanwege de een of andere reden de dropbox niet aanwezig is, gelieve gelijk contact op te nemen met de griffier.
 • De dropbox is beschikbaar van de dinsdag tot en met de vrijdag van de Nickerie zittingsweek.
De raadkamer zitting

Ten aanzien van het indienen van echtscheidingsverzoekschriften wensen wij het volgende onder uw aandacht te brengen.

De cliënten dienen te overleggen:

 • een origineel en twee kopieën van het ondertekend verzoekschrift;
 • een origineel en twee kopieën van de huwelijksakte;
 • van elk kind een origineel en twee kopieën van de geboorteakte indien er wettige minderjarige kinderen zijn;
 • een kopie van het familieboek waaruit blijkt dat er geen (minderjarige) kinderen in het huwelijk zijn;
 • een echtscheidingsconvenant indien partijen daarover beschikken;
 • een afschrift van de huwelijkse voorwaarden indien partijen onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd;
 • een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek tot het terstond wijzen van het vonnis, dient de gemachtigde van eiser of gemachtigden van partijen ter terechtzitting aanwezig te zijn om van eis te kunnen concluderen, danwel om de cliënt bij te staan ter terechtzitting.

Verder
 • Alle zittingen zullen worden gehouden met inachtneming van de huidige covid 19 maartregelen en de instructies van het Hof van Justitie. De instructies die per unit zijn gegeven, gelden eveneens voor de Nickeriezitting;
 • Voor info is de griffie voor de Nickeriezitting te bereiken op het e-mailadres: derdekanton.nickerie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op het telefoonnummer 470300 toestel 250. In dringende gevallen kunt u bellen naar de griffier mr. Akaamba op het nummer 8928976.
 • Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening gelieve regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: rechtspraak.sr

Namens de kantonrechter in het Derde Kanton Nickerie,

A.M. Nooitmeer-Rotsburg,

De griffier mr. V. Akaamba


 

HVJ-48

BEKENDMAKING

VOORTZETTING BEHANDELING STRAFZAAK “8 DECEMBER PROCES” DOOR DE KRIJGSRAAD

 

Paramaribo, 28 juli 2020

Vanwege maatregelen getroffen in het kader van de Covid-19 pandemie zal de voortzetting van de behandeling van de strafzaak in het kader van het “8 december proces” plaatsvinden op een nader te bepalen datum in plaats van op vrijdag 31 juli 2020 te 09.00 uur des voormiddag.


HVJ-44

 

Bekendmaking

Aanvang reces rechterlijke macht

 

 

Paramaibo, 6 juli 2020

De voorzieningen getroffen om de uitbraak van het covid-19-virus te beteugelen en de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, hebben ertoe geleid dat vanaf 16 maart 2020 zittingen op de daarvoor geplande data geen voortgang hebben gehad en zijn uitgesteld.

Teneinde de rechtzoekenden enigszins tegemoet te komen, is besloten dat het reces van de rechtelijke macht op 01 september 2020 in plaats van op 15 augustus 2020 zal ingaan en – zoals gebruikelijk – eindigen zal op 30 september 2020.