UNIT HANDEL

HVJ-125

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

Paramaribo, 2 oktober 2023

 

De UH zitting “Uitgestelde Zaken” zal met ingang van de maand oktober 2023 als van oudsher fysiek plaatsvinden. De zittingszaal is onbeperkt toegankelijk voor een ieder en de kantonrechter zal de zitting doen.

Het e-mailen van de conclusies voor die zitting naar het Gerecht, is niet meer nodig aangezien de conclusiewisseling op de zitting zal plaatsvinden.

Alleen voor de zitting Nieuwe Zaken (het stellen en concluderen van eis) zal het e-mailen nog plaatsvinden zij het dat zuivering van verstek wel op de zitting plaatsvindt.

Mr. R. M. Praag

Coördinator van Unit Handel

Namens deze,

Mr. D. Ramdin

Substituut-griffier


HVJ-121

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

inzake verschuiving comparitiezitting i.v.m. Javaans Nieuwjaar

 

Paramaribo, 18 juli 2023

 

Door de Minister van Binnenlandse Zaken is bekend gemaakt dat voor dit jaar het Javaans Nieuwjaar zal worden gevierd op vrijdag 21 juli 2023. Hierom zal de comparitiezitting van Kantonrechter mr. A. Adelaar die gepland was voor vrijdag 21 juli 2023 worden verschoven naar dinsdag 25 juli 2023.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres:

unithandel.comparities.enquetes@gmail.com

De zittingsrol wordt zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Namens de Kantonrechter in het Eerste Kanton mr. A. Adelaar,

Mr. S. Ramadhin,

Fungerend Griffier


HVJ-114

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

inzake verschuiving comparitiezitting i.v.m. Idul Fitre

 

Paramaribo, 24 april 2023

 

Door de Minister van Binnenlandse Zaken is bekend gemaakt dat voor dit jaar het Idul Fitre feest zal worden gevierd op vrijdag 21 april 2023. Hierom zal de comparitiezitting van Kantonrechter mr. A. Adelaar die gepland was voor vrijdag 21 april 2023 worden verschoven naar vrijdag 28 april 2023.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres:

unithandel.comparities.enquetes@gmail.com.

De zittingsrol wordt zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Namens de Kantonrechter in het Eerste Kanton mr. A. Adelaar,

Mr. S. Ramadhin,

Fungerend Griffier


HVJ-112

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

 

Paramaribo, 27 maart 2023

 

Vanwege de uitbraak van Covid-19 was – vanwege gezondheidsoverwegingen – beslist dat de rechtszittingen noodgedwongen beperkt toegankelijk waren. Tevens was beslist dat de UH zitting Uitgestelde Zaken digitaal zou plaatsvinden middels het e-mailen van conclusies en akten naar het emailadres unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com en middels het deponeren van die bescheiden (in een enveloppe, met vermelding van de naam van de procespartij en/of ge(vol)machtigde, contactgegevens, AR- en CIVAR nummer van de zaak, naam van de griffier en van de kantonrechter), in de daartoe bestemde dropbox.

Ook bij andere zittingen van de Unit Handel werd van de mogelijkheid van het “droppen” in de dropbox gebruikt gemaakt bijvoorbeeld bij de comparitiezittingen (overlegging van bescheiden) en verder EJ-, Ontbinding arbeidsovereenkomsten- en Openbare Verkoopzittingen.

Thans bestaat geen noodzaak meer om de zittingen op die manier te doen plaatsvinden. Tot 30 april 2023 zal die mogelijkheid bestaan en per 02 mei 2023 zal er geen dropbox meer beschikbaar zijn. De zittingen zullen als van oudsher fysiek plaatsvinden.

Verder zal met de opgedane ervaringen bekeken worden als die wijze van procederen dan wel een vergelijkbare wijze van procederen in de toekomst kan voorzien in een ontstane behoefte.

Mr. R. M. Praag

Coördinator van Unit Handel

Namens deze,

Mr. D. Ramdin

Substituut-griffier


HVJ-108

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

inzake verschuiving comparitiezitting i.v.m. Holi Phagwa

 

Paramaribo, 28 februari 2023

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat dit jaar de HOLI dag valt op dinsdag 07 maart 2023. Om deze reden wordt de rolzitting Uitgestelde Zaken van de kantonrechter in het eerste kanton, mr. S.S. Nanhoe-Gangadin die gepland was voor deze datum, verschoven naar donderdag 09 maart 2023.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres: unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com

De Kantonrechter

Namens deze,

Mr. S. Ramadhin,

Fungerend griffier


HVJ-99

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

 

Paramaribo, 11 september 2022

 

Vanaf maandag 29 augustus 2022 tot en met vrijdag 30 september 2022 waren de balietijden van de Unit Handel gewijzigd. Voor indiening van stukken was de balie open van 07:00u t/m 12:00u van maandag tot vrijdag.

Thans wordt bekengemaakt dat met ingang van maandag 12 september weer de normale openingstijden zullen worden gehanteerd bij de UH en wel van 07.30 tot 14.00 u.

Mr. R. M. Praag

Coördinator van Unit Handel

Namens deze,

Mr. D. Ramdin

Substituut-griffier


HVJ-98

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

met betrekking tot de recesperiode

 

Paramaribo, 27 augustus 2022

 

Vanaf maandag 29 augustus 2022 tot en met vrijdag 30 september 2022 zijn de balietijden van de Unit Handel gewijzigd.

Voor indiening van stukken is de balie open van 07:00u t/m 12:00u van maandag tot vrijdag en wel voor onder meer de navolgende diensten:

 • Indienen van stukken;
 • Afhalen van vonnissen of andere stukken;
 • Rollen inkijken
 • Informatie verstrekken over een zaak.

Na 12.00 u zullen de UH-medewerksters zich concentreren op het invoeren van dossiers in het nieuw zaakregistratiesysteem CIVAR en zal de UH-balie niet toegankelijk zijn. Rechtszoekenden die in persoon procederen kunnen zich wel wenden tot de UH-balie van 07.00 tot 14.00.

Bij bijzonderheden kunt u zich wenden tot de substituut griffier mr. D. Ramdin op het telefoonnummer 470300 toestel 276.

 

Mr. R. M. Praag

Coördinator van Unit Handel

Namens deze,

Mr. D. Ramdin

Substituut-griffier


HVJ-91

Bekendmaking Unit Handel

inzake verschuiving comparitiezitting i.v.m. Holi Phagwa

 

Paramaribo, 14 maart 2022

De minister van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt dat dit jaar de HOLI dag valt op vrijdag 18 maart 2022. Om deze reden wordt de comparitie zitting van de kantonrechter in het eerste kanton, mr. Adelaar die gepland was voor deze datum, verschoven naar vrijdag 25 maart 2022.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres: unithandel.comparities.enquetes@gmail.com

Mr. A. Adelaar,

Kantonrechter

Namens deze, mr. S. Ramadhin,

Fungerend griffier

 


HVJ-84

 

Bekendmaking Unit Handel

 

Parmaribo, 28 oktober 2021

 

Middels deze wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

 • Ingaande december 2021 wordt de openbare verkoopzitting op de 2e dinsdag van de maand gehouden, aanvang 08:30 u ‘s morgens.
 • De reeds uitgestelde openbare verkoop zitting van dinsdag 26 oktober 2021 (naar 2 november 2021) zal vanwege bijzondere omstandigheden nader worden verschoven naar dinsdag 9 november 2021.
 • De reguliere zitting van dinsdag 23 november 2021, aanvang 12:30 uur, heeft normaal voortgang.

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar: unithandel.openbare.verkoop@gmail.com

Mr. A. Adelaar,

Kantonrechter

Namens deze,

R.V. Chirill, LL.M.

Fungerend Griffier


HVJ-83

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

Inzake Processen-verbaal na comparities

 

Paramaribo, 19 oktober 2021

Bij deze wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

Van elke comparitie van partijen (ook de comparitie na antwoord) wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Was het vroeger zo dat een hard-copy exemplaar van het proces-verbaal van de zitting aan partijen werd uitgereikt, thans zal het proces-verbaal zoveel als mogelijk digitaal (in PDF-format) aan partijen beschikbaar worden gesteld.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor processen-verbaal na een enquête.

mr. R.M. Praag.

Coördinator Unit Handel

namens deze,

mr. D. Ramdin

Substituut-griffier Unit Handel


HVJ-82

BEKENDMAKING

UNIT HANDEL

Paramaribo, 19 oktober 2021

 

Middels deze wordt het volgende onder de aandacht gebracht

Het vervolg na indiening van een zaak zonder beslagverzoek:

Wanneer een zaak is ingediend wordt het verzoekschrift voorzien van een oproepbeschikking inhoudende dat de kantonrechter beveelt dat de gedaagde kan worden opgeroepen voor een bepaalde datum en tijd voor de eerste behandeling, de EB-datum (artikel 113 Rv).

Nadat de zaak is ingediend kan de indiener zich 10 (tien) werkdagen na de indiening wenden tot de griffie voor het verkrijgen van de oproepbeschikking met EB-datum. Dat is de datum waarop de gedaagde wordt opgeroepen om (te verschijnen om) te antwoorden.

Het door de Griffie e-mailen of bellen dat er “rechtsingang” is verleend zal niet meer plaatsvinden, omdat de termijn voor verkrijging van de oproepingsbeschikking thans vaststaat.

Het vervolg na indiening van een zaak met verzoek tot beslaglegging:

Wanneer een beslagzaak of terugname zaak is ingediend wordt die door de (beslag)rechter beoordeeld. De (tussen- of eind)beslissing wordt binnen uiterlijk 5 (vijf) werkdagen aan de belanghebbende medegedeeld (ex artikel B-22 Procesreglement).

Die kan zijn:

 1. toewijzing
 2. afwijzing
 3. een bedenking inhoudende een vraag om nadere informatie of
 4. beslagverhoor

In alle gevallen wordt de indiener van het verzoek middels een e-mailbericht – in uitzonderingsgevallen telefonisch – van de beslissing op de hoogte gesteld.

De coördinator van Unit Handel,

Mr. R.M. Praag


HVJ 81

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

Uitstel zitting openbare verkoop

 

Paramaribo, 28 september 2021

Middels deze wordt ter kennis gebracht dat de Openbare Verkoop zitting van dinsdag 26 oktober 2021 wegens bijzondere omstandigheden ambtshalve wordt uitgesteld naar dinsdag 2 november 2021 om12:30 uur.

Voor nadere informatie kan desgewenst worden gemaild naar het e-mailadres: unithandel.openbare.verkoop@gmail.com

De Kantonrechter in het Eerste Kanton,

mr. A. Adelaar

Namens deze,

K.M. Balgobind, LL.M

Fungerend griffier


HVJ 80 (vervallen en vervangen door HVJ 82)

BEKENDMAKING

UNIT HANDEL

Paramaribo, 28 juli 2021

Het vervolg na indiening van een zaak zonder beslagverzoek:

Wanneer een zaak is ingediend wordt het verzoekschrift voorzien van een oproepbeschikking inhoudende dat de kantonrechter beveelt dat de gedaagde kan worden opgeroepen voor een bepaalde datum en tijd voor de eerste behandeling, de EB-datum (artikel 113 Rv).

Nadat de zaak is ingediend kan de indiener zich 10 (tien)dagen na de indiening wenden tot de griffie voor het verkrijgen van de oproepbeschikking met EB-datum. Dat is de datum waarop de gedaagde wordt opgeroepen om (te verschijnen om) te antwoorden. Het door de Griffie e-mailen of bellen dat er “rechtsingang” is verleend zal niet meer plaatsvinden, omdat de termijn voor verkrijging van de oproepingsbeschikking thans vaststaat.

Het vervolg na indiening van een zaak met verzoek tot beslaglegging:

Wanneer een beslagzaak is ingediend wordt die door de beslagrechter beoordeeld. De beslagbeslissing wordt binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen aan de belanghebbende medegedeeld.

Dat kan zijn: 1. toewijzing, 2. afwijzing, 3. een bedenking inhoudende een vraag om nadere informatie of 4. beslagverhoor. In alle gevallen wordt de indiener van het verzoek middels een e-mailbericht – in uitzonderingsgevallen telefonisch – van de beslissing op de hoogte gesteld.

De coördinator van Unit Handel,

R.M. Praag


HVJ 73

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

 

Paramaribo, 18 juni 2021

In de bekendmaking Unit Handel HVJ-67 van 31 mei 2021 is vermeld dat de uitgestelde zaken zitting van de Kleine Handelsrol van de 3e maandag van 21 juni 2021 wordt uitgesteld naar 19 juli 2021. Nu de Covid maatregelen zijn gewijzigd is er grond om de zitting wel te houden op de eerder vastgestelde datum van maandag 21 juni 2021.

Ten aanzien van deze zitting geldt het volgende:

 1. Degenen die wensen te concluderen dienen alle e-mails te verzenden uitsluitend naar het daarvoor bestemd e-mailadres van de unit handel: unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com uiterlijk maandag 21 juni 2021 tot 14.00 uur n. m.
 2. Het “droppen” van hardcopy’s van conclusies en brieven moet uitsluitend plaatsvinden in Box 5 met als opschrift Box 5 Kleine Handelsrol griffier D. Ramdin tot en met maandag 21 juni 2021 tot 14.00 uur n. m.
 3. Omdat de eerdere bekendmaking uitging van 19 juli 2021 zal die datum worden gehandhaafd voor diegenen die niet rekenden op maandag 21 juni 2021. Zij die niet op 21 juni (kunnen) concluderen krijgen ambtshalve uitstel voor de zitting van 19 juli 2021;

De overige zittingen van de Unit Handel zullen worden voortgezet met in achtneming van de Covid-protocollen. Zie voor de te volgen procedures de volgende bekendmakingen van de Unit Handel op de website van het Hof van Justitie:

HVJ-45, 6 juli 2020

HVJ-49, 3 augustus 2020

HVJ-54, 29 oktober 2020

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr. Voor informatie is de Unit Handel tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 276 of 258 of mobielnummer: 8438350. Verder via e-mail op de op de website genoemde adressen:

De rolgriffier, mr. D. Ramdin,

namens de rolrechter, mr. R.M. Praag


HVJ 70

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

ten aanzien van de zittingen van de maand juni 2021

 

Paramaribo, 2 juni 2021

 1. De uitgestelde KH uitsprakenzittingvan 07 juni wordt thans gedaan op 30 juni a.s.
 2. De uitgestelde GH uitsprakenzittingvan 08 juni vindt plaats op 23 juli a.s.
 3. De zitting betreffende nieuwe zaken KH en GH van 07 juni vindt normaal voortgang zoals gebruikelijk vanaf de Covid-situatie en wel met name voor wat betreft de zaken waarbij partijen zijn opgeroepen op de voorgeschreven wijze (middels een exploit). Zoals gebruikelijk is de zitting alleen toegankelijk voor degenen die zich “in persoon” aanmelden en indien de vijf door de SOvA aangewezen klerken. De nieuwe zaken worden volgens de oproepingsbeschikkingen om 12.00 u n.m. gedaan.

De volgende procedure wordt daarbij gehanteerd

 1. De exploten van oproeping worden in hard copy gedropt in box 1 en wel op de zittingsdag uiterlijk om 12.00 uur.

 

 1. Het voor eis te concluderendient digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op 07 juni 2020 tot 12.00 u. plaats te vinden.

 

 1. Zowel het concluderen van eis als het “stellen” (en andere briefwisseling) vindt plaats onder vermelding van het volgende als onderwerp en in deze volgorde:
 • de aard van zitting en de datum van die zitting
 • de griffier
 • de rechter
 • waar het om gaat
 • het AR nummer
 1. Tevens dient men van het verzondene een kopie van dat bericht te sturen naar de (gemachtigde van de) eiser(s).

 

 1. Bij zaken waar er geen exploten van oproepingzijn zal ambtshalve een nieuwe datum worden vastgesteld behalve als digitaal uiterlijk op 07 juni 2020 tot 12.00 u wordt gemeld dat de zaak kan worden afgevoerd of aangehouden voor conclusie van eis.

 

 1. De datumvoor conclusie van antwoord dan wel uitlating verklaring in de behandelde nieuwe zaken wordt vastgesteld op: KH 19 juli en GH 03 augustus.

 

 1. Alle e-mail correspondentie ter zake hierboven dient te worden verzonden naar: unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com (dit adres geldt wanneer een nieuwe zaak is ingediend. Het is voor berichten betreffende rechtsingang verlening, het stellen en concluderen van eis, het resultaat van een verzoek voor beslaglegging, bedenkingen bij beslagverzoeken, melding over beslagverhoren).

 

Voor de werkmethode als er oproepingsexploiten zijn afgegeven aan de Griffie: Zie de bekendmaking HVJ-45 betreffende Voortgang zittingen Unit Handel van 6 juli 2020.

 

De coördinator van Unit Handel,

mr. R. M. Praag


HVJ-67

BEKENDMAKING

UNIT HANDEL

Paramaribo, 31 mei 2021,

De nieuwe zaken KH en GH zitting van de 1e maandag: 07 juni vindt voortgang zoals gebruikelijk vanaf de Covid-situatie en wel met name voor wat betreft de zaken waarbij partijen zijn opgeroepen op de voorgeschreven wijze (met name middels een exploit). Zoals gebruikelijk vindt het concluderen van eis en het stellen, digitaal plaats en is de zitting alleen toegankelijk is voor degenen die zich in persoon aanmelden en de vijf door de SOvA aangewezen klerken. De nieuwe zaken worden volgens de oproepingsbeschikkingen om 12.00 u n.m. gedaan en dag voor antwoord zal worden vastgesteld op: KH 19 juli en GH 03 augustus.

De KH uitsprakenzitting van de 1e maandag van 07 juni en de GH uitsprakenzitting van de 2e dinsdag: GH van 08 juni wordt uitgesteld naar een nader te noemen datum. Alleen een spoeduitspraak is of een toegezegde uitspraak bij vervroeging zal worden gedaan maar dan op 07 juni om 12.00 uur net vóór de nieuwe zaken.

De uitgestelde zaken zitting GH de 1e dinsdag van 01 juni wordt uitgesteld naar 03 augustus.

De uitgestelde zaken zitting KH van de 3e maandag van 21 juni wordt uitgesteld naar 19 juli.

Alle andere zittingen (comparitie- en enquêtezittingen, openbare verkoop, extrajudicieel) worden tot nader order uitgesteld behoudens een zaak die geen uitstel gedoogd ter beoordeling van de betreffende rechter.

Verder:

Er kunnen tot nader orde geen nieuwe zaken worden ingediend. Slechts de oproepingsexploten voor nieuwe reeds geplande zaken worden in ontvangst genomen, documenten betreffende appèl aantekening alsook spoedbeslagverzoekschriften en de daaraan gekoppelde vanwaardeverklaringsprocedures volgens de richtlijnen van de Griffie. Bij beslagverzoeken (zowel bij de af- als de toewijzing) zal via e-mail het resultaat bekend gemaakt worden. Ingeval van een bedenking zal dit ook digitaal geschieden.

Slechts spoedvonnissen en spoedbeschikkingen zullen worden verstrekt.

In de 2e week van juni 2021 worden mededelingen gedaan over de wijze van voortzetting van de civiele zittingen in het district Nickerie die gepland zijn voor de 3e week van die maand.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr. Voor informatie is de Unit Handel tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 276 of 258 of mobielnummer: 8438350. Verder via e-mail op de op de website genoemde adressen:

 • unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com
 • unithandel.uitspraken@gmail.com
 • unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com
 • unithandel.comparities.enquetes@gmail.com
 • unithandel.openbare.verkoop@gmail.com.

De coördinator van Unit Handel,

mr. R. M. Praag


HVJ-63

BEKENDMAKING

AANGEPASTE DIENSTVERLENING CIVIELE SECTOR

HOF VAN JUSTITIE

Paramaribo, 21 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, wordt de dienstverlening van de civiele sector van het Hof van Justitie met ingang van maandag 24 mei 2021 tot nadere berichten, als volgt aangepast:

Dienstverlening op het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2
I. Indienen van exploten en spoedverzoekschriften en aantekenen van appèl in civiele zaken

Uitsluitend de volgende documenten worden in ontvangst genomen:

 1. Oproepingsexploten voor nieuwe zaken
 2. Verzoekschriften voor bijzonder spoedeisende kortgedingen en spoedeisende familie/voogdijzaken
 3. Conclusies in bijzonder spoedeisende kortgedingen op basis van vastgestelde afconcludeerschema’s
 4. Aanvragen voor beschermingsbevelen
 5. Documenten betreffende appèl aantekening
 6. Vanwaardeverklaringsprocedures en zeer urgente beslagverzoeken kunnen worden ingediend. Het resultaat van het beslagverzoek (zowel de af- als de toewijzing) en een eventuele bedenking zal via e-mail aan de belanghebbende(n) worden bekendgemaakt.

Verzoekschriften voor het aanhangig maken van alle overige civiele procedures, worden tot nader order niet in ontvangst genomen.

II. Zittingen in civiele zaken
 1. Nieuwe kortgedingen die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen afgeroepen worden. Overige zaken (uitgestelde zaken en zaken die staan voor uitspraak) op de kortgedingrollen worden ambtshalve uitgesteld. Alle reeds geplande comparitiezittingen in kort geding worden aangehouden.
 2. Zaken op de handelsrol (inclusief comparitie en enquête) worden ambtshalve uitgesteld in die stand. Slechts de nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, en zaken die voor nieuwe rechtsdag staan zullen op die zittingen afgeroepen worden.
 3. Echtscheidingszaken, voogdijzaken en andere familiezaken zullen in dezelfde stand worden aangehouden, met uitzondering van de nieuwe zaken. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen worden afgeroepen. Spoedeisende beschermingsbevelen zullen wel in behandeling worden genomen.
 4. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata van de verschillende zittingen moet contact worden opgenomen met de respectieve units.
III. Vonnissen en beschikkingen

Slechts echtscheidingsvonnissen, gegeven beschermingsbevelen, bijzondere spoedvonnissen en spoedbeschikkingen zullen worden verstrekt.

Voor nadere informatie kan in contact getreden worden met de verschillende units:

unit kort geding

unit familie

unit handel

 • telefoon: 470300 toestel 276 of 258
 • mobiel: 8438350
 • unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com(dit adres geldt wanneer een nieuwe zaak is ingediend. Het is voor berichten betreffende rechtsingang verlening, het stellen en concluderen van eis, het resultaat van een verzoek voor beslaglegging, bedenkingen bij beslagverzoeken, melding over beslagverhoren).
 • unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com(dit adres is voor digitale conclusiewisseling. Het is voor berichten betreffende de rol uitgestelde zaken. De conclusies vanaf het antwoord: conclusie van repliek, dupliek, uitlating na productie).
 • unithandel.comparities.enquetes@gmail.com(dit adres geldt vanaf in de zaak een comparitie van partijen of enquête is gelast. Het is voor berichten betreffende de comparitie- en enquêterollen, de data waarop de zaak op de rol komt, verzoeken voor uitstel en een conclusie na een comparitie of enquête).
 • unithandel.uitspraken@gmail.com(dit adres geldt vanaf het moment dat partijen zijn uitgeconcludeerd en de zaak in staat van wijzen is. Het is voor berichten betreffende de uitsprakenrol).
 • unithandel.openbare.verkoop@gmail.comvoor zaken betreffende de openbare verkooprol.
Dienstverlening op het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4

Ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep, wordt als volgt uitgesteld:

De zitting van 4 juni 2021 (inclusief de ambtenarenverhoren), wordt uitgesteld. Voor nadere informatie met betrekking tot uitsteldata, moet contact worden opgenomen met de administratie van de unit hof civiel. De nieuwe zaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen wel op die zittingen worden afgeroepen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen cq. hun gemachtigde. Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com

N.B. De aangepaste dienstverlening heeft tot doel de aanloop van personen in de gerechtsgebouwen tot een minimum te beperken en zo de overdracht van het virus te voorkomen. Op alle belanghebbenden wordt een beroep gedaan om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-54

Bekendmaking

inzake e-mail adressen van de unit Handel

 

Paramaribo, 29 oktober 2020

Middels deze wordt onder de aandacht gebracht dat bij de Unit Handel de volgende e-mail adressen in gebruik zijn, afhankelijk van het onderwerp van het bericht:

 1. unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com (dit adres geldt wanneer een nieuwe zaak is ingediend. Het is voor berichten betreffende rechtsingangverlening, het stellen en concluderen van eis, het resultaat van een verzoek voor beslaglegging, bedenkingen bij beslagverzoeken, melding over beslagverhoren);

 

 1. unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com (dit adres is voor digitale conclusiewisseling. Het is voor berichten betreffende de rol uitgestelde zaken. De conclusies vanaf het antwoord: conclusie van repliek, dupliek, uitlating na productie);

 

 1. unithandel.comparities.enquetes@gmail.com (dit adres geldt vanaf in de zaak een comparitie van partijen of enquête is gelast. Het is voor berichten betreffende de comparitie- en enquêterollen, de data waarop de zaak op de rol komt, verzoeken voor uitstel en een conclusie na een comparitie of enquête).

 

 1. unithandel.uitspraken@gmail.com (dit adres geldt vanaf het moment dat partijen zijn uitgeconcludeerd en de zaak in staat van wijzen is. Het is voor berichten betreffende de uitsprakenrol);

 

 1. unithandel.openbare.verkoop@gmail.com. Per 06 juli is voor zaken betreffende de openbare verkooprol, dit e-mailadres reeds in gebruik genomen.

 

Mr. D. Ramdin,

Substituut-Griffier

 


HVJ-49

Bekendmaking

ten aanzien van uitspraken, uitgestelde zaken en nieuwe zaken Unit Handel

Paramaribo, 3 augustus 2020

Na de rolzittingen (uitspraken, nieuwe zaken uitgestelde zaken) worden de rollen overeenkomstig artikel 46 Rv uitgewerkt en voor betrokkenen ter inzage gelegd bij de afdeling Grosse. In persoon procederenden kunnen daarvoor gebeld worden indien van hen geen e-mail adres bekend is. (Het via de Orde van Advocaten ter beschikking stellen van de hard-copy rollen na de zitting vindt geen voortgang meer).

Informatie over de uitsprakenrollen:

 • er wordt een zitting gehouden waarbij de vijf door de Orde van Advocaten aangewezen vertegenwoordigers (klerken) aanwezig zijn. Ook in persoon procederenden kunnen die zitting bijwonen;
 • de zittingsrol wordt vooraf ge-e-maild. Na de zitting wordt de rol voor betrokkenen ter inzage gelegd, de Kleine Handelsrol binnen één week en de Grote Handelsrol binnen twee á drie weken na de zitting;
 • info: unithandel.uitspraken@gmail.com(voor berichten betreffende de uitsprakenrol).

Informatie over de rollen uitgestelde zaken:

 • er wordt geen reguliere zitting gehouden behalve voor in persoon procederenden;
 • de zittingsrol wordt vooraf ge-e-maild. Na de zitting wordt de rol voor betrokkenen ter inzage gelegd, de KH-rol binnen een week en de GH-rol binnen twee á drie weken na de zitting;
 • de wetenschap dat de conclusiewisseling bij de KH-rol in de regel maandelijks en bij de GH-rol om de ene maand plaatsvindt;
 • het e-mailen van de data waarop een uitgeconcludeerde zaak voor vonnis staat.
 • info: unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com(voor berichten betreffende de rol uitgestelde zaken met name digitale conclusiewisseling).

Informatie over rechtsingangverlening (nieuwe zaken) en beslagen:

 • bij elk verzoek voor rechtsingang of beslag wordt de belanghebbende middels een e-mail in kennis gesteld van het resultaat;
 • de wetenschap dat maximaal 14 dagen na de indiening van het verzoekschrift de beschikking voor oproeping van de gedaagde(n), beschikbaar is;
 • de wetenschap dat maximaal vijf werkdagen na de indiening van het beslagverzoek, de beschikking beschikbaar is;
 • info: unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com(voor berichten betreffende rechtsingangverlening, toe- en afwijzing van beslagen,bedenkingen, beslagverhoren).

 

Mr. D. Ramdin, substituut griffier Unit Handel

namens mr. R. M. Praag, coördinator Unit Handel


HVJ-45

BEKENDMAKING

VOORTGANG ZITTINGEN UNIT HANDEL

 

Paramaribo, 6 juli 2020

Onder de aandacht wordt gebracht dat er vanwege de Covid-19 situatie een gewijzigde wijze van procederen is vastgesteld.

Toegang tot de rolzittingen
 • Op de rolzittingen zullen maximaal 10 personen tot de zaal worden toegelaten. De Orde van Advocaten heeft vijf waarnemers aangewezen die op de zitting zullen verschijnen namens de advocaten (m.u.v. de Nickerie zitting).
 • Maximaal twee personen die “in persoon procederen” (dus geen procesgemachtigde hebben), zullen toegang tot de zaal krijgen. Voor degenen die in persoon procederen, zullen waar nodig aparte voorzieningen getroffen worden.
 • De dienstdoende deurwaarder kan namens de procederende deurwaarders optreden.
Toegang tot de comparitie/enquête/openbare verkoop zittingen

Slechts de partijen en hun procesgemachtigde en getuigen zullen toegang tot het gerechtsgebouw krijgen en wel op het moment van de aanvang van hun zaak.

Ten aanzien van de uitspraken, nieuwe zaken en beslagzaken
Uitspraken

De uitsprakenzittingen van 06 april (KH) en 14 april 2020 (GH) waren uitgesteld. De uitspraken van 06 april zijn gedaan op 11 mei (KH). De uitspraken van 14 april zouden worden gedaan op 09 juni (GH) maar vanwege de total lockdown vond dat geen voortgang. De uitspraken van 14 april en 09 juni zullen nu worden gedaan op dinsdag 25 augustus 2020 waarbij twee afzonderlijke rollen zullen worden gehanteerd.

De nieuwe zaken

Nieuwe zaken kunnen worden ingediend (al vanaf de zitting van 04 mei) in hard-copy (niet digitaal) en wel op de normale werktijden en volgens de richtlijnen van de griffie. De nieuwe zaken worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen (om 12.00 uur).

Daarbij geldt de volgende procedure:

 1. De exploten van oproeping worden in hard copy afgegeven bij de balie en wel op de zittingsdag uiterlijk om 12.00 uur. De zaken waarin er geen exploten van oproepingzijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk twee dagen voor de zitting wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 2. Het voor eis concluderendient digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op de zittingsdag – om 12.00 uur – plaats te vinden.
 3. Zowel het concluderen van eis als het “stellen” (en andere briefwisseling) vindt plaats onder vermelding van het volgende als onderwerp en in deze volgorde:
 • de aard van zitting en de datum van die zitting
 • de griffier
 • de rechter
 • waar het om gaat
 • het AR nummer
 1. Tevens dient men van het verzondene een kopie van dat bericht te sturen naar de (gemachtigde van de) eiser(s).

De werkmethode als er oproepingsexploiten zijn afgegeven aan de Griffie:

 1. Er is digitaal voor eis geconcludeerd, er is maar één gedaagde en men stelt zich digitaal voor die ene gedaagde. Dan vaststelling datum voor antwoord of aflegging verklaring welke volgens de op te maken rol (art. 46 Rv) wordt medegedeeld aan belanghebbenden.
 2. Er wordt digitaal voor eis geconcludeerd en voor één of meerdere van de gedaagden heeft men zich niét gesteld (art. 82 Rv). Er wordt dan een nieuwe rechtsdag voor oproeping vastgesteld.
 3. Er wordt digitaal voor eis geconcludeerd en niemand heeft zich gesteld voor de gedaagde(n). Er wordt verstek verleend overeenkomstig art. 78 Rv. Op de vast te stellen datum wordt weliswaar geen verstekvonnis gewezen maar komt de zaak te staan voor zuivering verstek.
 4. Er wordt niet voor eis geconcludeerd maar iemand stelt zich wel voor de gedaagde(n). De zaak wordt van de rol afgevoerd.
Beslagzaken

Beslagverzoekschriften en vanwaardeverklaringsprocedures kunnen worden ingediend op de reguliere werktijden en volgens de richtlijnen van de Griffie. Bij beslagverzoeken (zowel bij de af- als de toewijzing) zal via e-mail het resultaat bekend gemaakt worden. Ingeval van een bedenking zal dit ook digitaal geschieden. Deze digitale berichtgeving zal per 21 juli aanvangen.

Ten aanzien van de zittingen “uitgestelde zaken” KH en GH

De KH “uitgestelde zaken” zittingen van 15 april zal worden gehouden op 20 juli waarbij twee afzonderlijke rollen zullen worden gehanteerd.

De werkmethode bij deze zittingen is als volgt:

 1. Digitale conclusiewisseling: de conclusiewisseling vindt digitaal plaats met uitzondering van de conclusie voor het gerecht. De conclusie – met gescande producties – wordt voor de Unit Handel met c.c. voor de tegenpartij(en) ge-e-maild. Het e-mailen van conclusies en bijlagen kan plaatsvinden uiterlijk op de dag van de zitting en wel tot 14.00 uur.
 2. Hard-copy exemplaar deponeren: er zijn drop-boxen geplaatst bij de ingang van de Griffie. Daarin dient de partij die aan zet is, een hard-copy exemplaar van zijn conclusie te deponeren. Het hard-copy exemplaar is voor het gerecht bestemd. De aan het gerecht en tegenpartij ge-e-mailde versie moet identiek zijn aan het afgegeven hard-copy exemplaar. Het deponeren van conclusies in de drop-boxen van de Unit Handel dient op de betreffende zittingsdag plaats te vinden en wel tot uiterlijk 14.00 uur. In de maand juli wordt nog de gelegenheid geboden zulks tot de dag na de zitting te doen tot uiterlijk 14.00 uur.
 3. De hard-copy exemplaren worden gedaan in een enveloppe met een begeleidend schrijven. Op de enveloppe wordt het AR-nummer van de zaak vermeld. In het begeleidend schrijven wordt vermeld: – De aard van zitting en de datum van die zitting
 • De griffier
 • De rechter
 • Waar het om gaat
 • Het AR nummer, welke conclusie en een lijst van de zich in de enveloppe bevindende processtukken en de datum waarop die processtukken zijn ge-maild naar de Unit Handel en de tegenpartij. Bij gebleken verschillen tussen het hard-copy exemplaar en de digitale versie, geldt de digitale versie.
 1. Op 20 juli zullen er twee drop-boxen beschikbaar zijn: één voor de zitting van 15 juni en ééntje voor de uitgestelde zitting van 20 juli.
Uitstel

Verzoeken voor uitstel worden voor Unit Handel en voor de tegenpartij ge-maild. Het verzoek wordt gedaan op de zittingsdag uiterlijk om 14.00 uur.

Na de rolzittingen (uitspraken, nieuwe zaken uitgestelde zaken) wordt de rol overeenkomstig artikel 46 Rv uitgewerkt en voor betrokkenen – vooralsnog in Hard-copy – via de Orde van Advocaten ter beschikking gesteld. Het voornemen is om de KH-rol binnen een week en de GH-rol binnen twee á drie weken na de zitting aan de Orde ter beschikking te stellen. In persoon procederenden kunnen daarvoor gebeld worden indien van hen geen e-mail adres bekend is.

Belanghebbenden mogen er van uitgaan dat de conclusiewisseling bij de Kleine Handelsrol in de regel maandelijks en bij de Grote Handelsrol om de ene maand plaatsvindt.

Ten aanzien van comparitie/enquête zittingen/openbare verkoop/Nickerie zitting

Deze zittingen zullen worden voortgezet met in achtneming van de Covid-19 regels. De betreffende kantonrechters maken bekend op welke dagen die zittingen plaatsvinden. Bij deze zittingen worden tijdsafspraken gemaakt. Bevestiging of eventueel uitstel dient tijdig plaats te vinden voor een efficiënt verloop van de rol.

De werkmethode bij deze zittingen is als volgt:

 • de tentatieve rol van de zitting wordt uiterlijk 2 weken voor de zittingsdag ge-maild naar de relevante partijen;
 • er zal in de regel per half uur beginnende om 08.30 uur, een zaak geappointeerd worden;
 • partijen dienen uiterlijk één week voor de vastgestelde zittingsdag, per e-mail gericht aan het gerecht en partijen kenbaar te maken, een verzoek voor eventueel uitstel met redenen omkleed;
 • uiterlijk 3 werkdagen voor de zitting wordt de definitieve rol ge-maild naar partijen;
 • slechts in geval van overmacht zal op de zittingsdag uitstel worden verleend;
 • als de zaak peremptoir staat, zal een verzoeker voor dringend uitstel vooraf de medewerking van de overige partijen vragen;
 • de bijgewerkte rol wordt binnen 5 werkdagen naar partijen ge-maild.
Wijziging e-mail adressen

Voor informatie is de Unit Handel tot 20 juli te bereiken op het e-mail adres: handelunit@gmail.com

Per heden is tevens het e-mail adres unithandel.openbare.verkoop@gmail.com in gebruik, specifiek voor e-mails betrekking hebbende op openbare verkoop zittingen.

Voorts zullen vanaf 21 juli de volgende e-mail adressen gebruikt dienen te worden, afhankelijk van het onderwerp van het bericht:

 • unithandel.rechtsingang.beslagen@gmail.com
 • unithandel.uitspraken@gmail.com
 • unithandel.uitgestelde.zaken@gmail.com
 • unithandel.comparities.enquetes@gmail.com.

Verder is de Unit Handel te bereiken op het telefoonnummer 470300 toestel 276 of 258. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Mr. D. Ramdin, substituut griffier Unit Handel

namens mr. R. M. Praag, coördinator Unit Handel


HVJ-43

 

BEKENDMAKING

VOORTGANG ZITTING OPENBARE VERKOOP

Paramaribo, 03 juli 2020

Onder de aandacht wordt gebracht dat er vanwege de Covid-19 situatie een gewijzigde wijze van procederen is vastgesteld:

Toegang tot de rolzittingen
 • Op de rolzittingen zullen maximaal 10 personen tot de zaal worden toegelaten. De Orde van Advocaten heeft vijf waarnemers aangewezen die op de zitting zullen verschijnen namens de advocaten (m.u.v. de Nickerie zitting).
 • Slechts de partijen en hun procesgemachtigde zullen toegang tot het gerechtsgebouw krijgen en wel op het moment van de aanvang van hun zaak.
 • Maximaal twee mensen die “in persoon procederen” (dus geen procesgemachtigde hebben), zullen toegang tot de zaal krijgen. Voor degenen die in persoon procederen, zullen waar nodig aparte voorzieningen getroffen worden.
 • De dienstdoende deurwaarder kan namens de procederende deurwaarders optreden.
Ten aanzien van de uitspraken, nieuwe en uitgestelde zaken en zaken die voor verhoor van partijen staan

 

Uitspraken

De uitspraken van de zitting van 08 april 2020 waren uitgesteld naar 24 juni 2020, maar vanwege de total lockdown vond dat geen voortgang. Deze uitspraken zullen nu worden gedaan op 28 juli 2020.

Nieuwe zaken

Nieuwe zaken kunnen worden ingediend tijdens de reguliere werktijden en volgens de richtlijnen van de Griffie. De nieuwe zaken worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen (om 11.30 uur).

Bij de nieuwe zaken geldt de volgende procedure:

 1. De exploten van oproeping worden in hard copy afgegeven bij de balie en wel één dag voor de zittingsdag uiterlijk om 12.00 uur. De zaken waarin er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk twee dagen voor de zitting wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 2. Het voor eis concluderen dient digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk één dag voor de zittingsdag uiterlijk om 12.00 uur plaats te vinden;
 3. Zowel het concluderen voor eis als het “stellen” (en andere briefwisseling) vindt plaats onder vermelding van het volgende als onderwerp en in deze volgorde:
 • de aard van zitting en de datum van die zitting
 • de griffier
 • de rechter
 • waar het om gaat
 • het AR nummer
 1. Tevens dient men van het verzondene een kopie van dat bericht te sturen naar de (gemachtigde van de) eiser(s).

De werkmethode als er oproepingsexploiten zijn afgegeven aan de Griffie:

 1. Er is digitaal voor eis geconcludeerd, er is maar één gedaagde en men stelt zich digitaal voor die ene gedaagde. Dan vaststelling datum voor indiening verweerschrift welke volgens de op te maken rol (art. 46 Rv) wordt medegedeeld aan belanghebbenden.
 2. Er wordt digitaal voor eis geconcludeerden voor één of meerdere van de gedaagden heeft men zich niét gesteld (art. 82 Rv). Er wordt dan een nieuwe rechtsdag voor oproeping vastgesteld.
 3. Er wordt digitaal voor eis geconcludeerden niemand heeft zich gesteld voor de gedaagde(n). Er wordt verstek verleend overeenkomstig art. 78 Rv. Op de vast te stellen datum wordt weliswaar nog geen verstekvonnis gewezen maar komt de zaak te staan voor zuivering verstek.
 4. Er wordt niet voor eis geconcludeerdmaar iemand stelt zich wel voor de gedaagde(n). De zaak wordt van de rol afgevoerd.
Uitgestelde zaken
 • Digitale conclusiewisseling: de conclusiewisseling vindt digitaal plaats met uitzondering van de conclusie voor het gerecht. De conclusie met gescande producties wordt voor de Unit Handel met c.c. voor de tegenpartij(en) gemaild. Het mailen van conclusies en bijlagen kan plaatsvinden uiterlijk één dag voor de zitting en wel tot uiterlijk 12.00 uur.
 • Hard-copy exemplaar deponeren: er zijn drop-boxen geplaatst bij de ingang van de Griffie. Daarin dient de partij die aan zet is, een hard-copy exemplaar van zijn conclusie te deponeren. Het hard-copy exemplaar is voor het gerecht bestemd. De aan het gerecht en de tegenpartij gemailde versie moet identiek zijn aan het afgegeven hard-copy exemplaar. Het deponeren van conclusies in de drop-boxen van de Unit Handel kan op de betreffende zittingsdag plaatsvinden uiterlijk 12.00 uur.

De hard-copy exemplaren worden gedaan in een enveloppe met een begeleidend schrijven. Op de enveloppe wordt het AR-nummer van de zaak vermeld. In het begeleidend schrijven wordt vermeld:

 • De aard van zitting en de datum van die zitting
 • De griffier
 • De rechter
 • Waar het om gaat en
 • Het AR nummer, welke conclusie en een lijst van de zich in de enveloppe bevindende processtukken en de datum waarop die processtukken zijn gemaild naar de Unit Handel en de tegenpartij. Bij gebleken verschillen tussen het hard-copy exemplaar en de digitale versie, geldt de digitale versie.
Verhoren
 • de tentatieve rol van de zitting wordt uiterlijk 2 weken voor de zittingsdag gemaild naar de relevante partijen;
 • er zal per 10 minuten beginnende om 11.30 uur, een zaak geappointeerd worden;
 • partijen dienen uiterlijk één week voor de vastgestelde zittingsdag, per e-mail gericht aan het gerecht en partijen kenbaar te maken, een verzoek voor eventueel uitstel met redenen omkleed;
 • uiterlijk 3 werkdagen voor de zitting wordt de definitieve rol gemaild naar partijen;
 • slechts in geval van overmacht zal op de zittingsdag uitstel worden verleend;
 • als de zaak peremptoir staat, zal een verzoeker voor dringend uitstel vooraf de medewerking van de overige partijen vragen;
 • de bijgewerkte rol wordt binnen 5 werkdagen naar partijen gemaild.
Uitstel

Verzoeken voor uitstel worden voor Unit Handel en voor de tegenpartij gemaild, met vermelding van de reden terzake en wel op het e-mailadres: unithandel.openbare.verkoop@gmail.com

Na de rolzittingen (uitspraken, nieuwe zaken, uitgestelde zaken en verhoren), wordt de rol overeenkomstig artikel 46 Rv uitgewerkt en via de Orde van Advocaten ter beschikking gesteld voor betrokkenen. In persoon procederenden kunnen daarvoor gebeld worden indien van hen geen e-mail adres bekend is.

Voor informatie is de griffier voor de openbare verkoop rol te bereiken op het e-mail adres unithandel.openbare.verkoop@gmail.com en het telefoonnummer 470300, toestel 270.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Mr. D. Ramdin, substituut griffier Unit Handel

namens mr. R. M. Praag, coördinator Unit Handel


HVJ-27

Bekendmaking Unit Handel

 

Paramaribo, 03 juni 2020

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde total lockdown periode van 04 juni tot en met 12 juni 2020 zal de dienstverlening vanuit de Unit Handel voor die periode volledig worden opgeschort. Er zullen geen rechtszittingen (zowel rolzittingen als comparities van partijen) worden gehouden, indiening van (nieuwe) zaken of conclusie zal evenmin mogelijk zijn.

De data waarop uitgestelde zittingen zullen worden gehouden wordt nader bekendgemaakt.

Uitgaande van deze regeringsbeslissing zal de eerstvolgende zitting worden gehouden op 15 juni a.s. en wel betreffende de Kleine Handelsrol uitgestelde zaken. Voor de wijze waarop die zitting wordt gehouden wordt verwezen naar eerdere bekendmakingen ten aanzien van digitaal procederen.

Voor nadere informatie is de Unit Handel te bereiken op: handelunit@gmail.com. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr. Alle e-mail correspondentie ter zake de Unit Handel dient vooralsnog te worden verzonden naar: handelunit@gmail.com.

Mr. D. Ramdin (substituut griffier Unit Handel)

namens mr. R. M. Praag (coördinator Unit Handel)


HVJ-17

BEKENDMAKING VOORTGANG ZITTINGEN KLEINE- EN GROTE HANDELSROL (KH EN GH) EN INDIENING NIEUWE ZAKEN

Gewijzigde wijze van procederen naar aanleiding van de Covid-19 situatie

Schema voortgang zittingen

 

# Zittingen Rol De vanwege Covid uitgestelde rollen Nieuwe planning
1 3e ma: uitgestelde zaken

KH

 

16 maart en 20 april 16 maart en 20 april gaan naar 18 mei en wel twee afzonderlijke rollen
2 1e ma: uitspraken en nieuwe zaken Uitspraken KH ennieuwe zaken KH en GH

06 april(- uitspraken zijn uitgesteld en

– nieuwe zaken wel gedaan)

– 04 mei normaal– uitspraken van 06 april gaan naar 11 mei

– nieuwe zaken van 06 april komen voor conclusie van antwoord op:

15 juni KH en

02 juni GH

zuivering verstek 11 mei

3 1e di: uitgestelde zaken GH 07 april

05 mei normaal en de uitstelzitting van 07 april gaat naar02 juni

 

4

2e di: uitspraken

 

GH 14 april 12 mei normaal en de uitspraken van 14 april worden gedaan op 09 juni

 

A. Ten aanzien van de uitspraken en nieuwe zaken (ad. 2 en 4).

a. De uitspraken: de uitsprakenzittingen van 06 april (KH) en 14 april 2020 (GH) zijn uitgesteld. De uitspraken van 06 april zullen worden gedaan op 11 mei (KH). De uitspraken van 14 april worden gedaan op 09 juni (GH). De uitspraken geschieden met in achtneming van de beperkingen vanwege Covid-19 met maximaal 10 mensen in de rechtszaal.

b. De nieuwe zaken: de zitting betreffende nieuwe zaken was niet uitgesteld. De indiening van nieuwe zaken was aangehouden. De mogelijkheid zal thans worden geboden om nieuwe zaken in te dienen en wel vanaf de zitting van 04 mei. De nieuwe zaken zullen worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen (om 12.00 u n.m).

Daarbij geldt de volgende procedure:

 • De exploten van oproeping worden in hard copy afgegeven bij de balie en wel op de zittingsdag uiterlijk om 12.00 u. Van het ontvangene wordt er voor ontvangst afgetekend. De zaken waarin er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk twee dagen voor de zitting – en wel voor de eerste keer op 30 april om 14.30 u – wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 • alleen degenen die in persoon procederen (dus geen procesgemachtigde hebben), zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor het vernemen van de verdere behandeling van hun zaak.
 • het voor eis te concluderen dient digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op de zittingsdag – voor de eerste keer op maandag 04 mei 2020 om 12.00 u.plaats te vinden.
 • Zowel het concluderen van eis als het “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s);
 • de datum voor conclusie van antwoord dan wel aflegging verklaring voor de nieuwe zaken van de zitting van 06 april wordt vastgesteld voor de Kleine Handelsrol op maandag 15 juni 2020 en voor de Grote Handelsrol dinsdag 02 juni 2020 hetwelk op de door te sturen rollen zal worden vermeld (zie verder bij uitgestelde zaken).

De werkmethode als er oproepingsexploiten zijn afgegeven aan de Griffie:

 1. er is digitaal van eis geconcludeerd, er is maar één gedaagde en men stelt zich digitaal voor die ene gedaagde. Dan vaststelling datum voor antwoord of aflegging verklaring welke volgens de op te maken rol (art. 46 Rv) wordt medegedeeld aan belanghebbenden;
 2. er wordt digitaal van eis geconcludeerd en voor één of meerdere van de gedaagden heeft men zich niét gesteld (art. 82 Rv). Er wordt dan een nieuwe rechtsdag voor oproeping vastgesteld.
 3. er wordt digitaal van eis geconcludeerd en niemand heeft zich gesteld voor de gedaagde(n). Er wordt verstek verleend overeenkomstig art. 78 Rv. Op de vast te stellen datum wordt weliswaar geen verstekvonnis gewezen maar komt de zaak te staan voor zuivering verstek. De datum voor zuivering verstek van de zitting van 06 april 2020 wordt vastgesteld op 11 mei 2020 digitaal tot uiterlijk 12.00 u.
 4. er wordt niet van eis geconcludeerd maar iemand stelt zich wel voor de gedaagde(n). De zaak wordt van de rol afgevoerd.

B. Ten aanzien van de zittingen “uitgestelde zaken” KH en GH (ad. 2 en 4).

 • De zittingen “uitgestelde zaken” van 16 maart en 20 april (KH) en 07 april (GH) zijn uitgesteld. De KH “uitgestelde zaken” zittingen van 06 april en 20 april zullen worden gehouden op 18 mei waarbij twee afzonderlijke rollen zullen worden gehanteerd.
 • De GH “uitgestelde zaken” zitting van 07 april wordt gehouden op 02 juni.
 • De GH “uitgestelde zaken” zitting van 05 mei vindt zoals gepland plaats op diezelfde datum van 05 mei weliswaar in gewijzigde vorm en wel met in achtneming van de beperkingen vanwege Covid-19.

De werkmethode bij deze zittingen is als volgt:

 • Digitale conclusiewisseling: de conclusiewisseling vindt digitaal plaats met uitzondering van de conclusie voor het gerecht. De conclusie – met gescande producties – wordt voor de Unit Handel en c.c. voor de tegenpartij(en) doorgemaild. Het mailen van conclusies – en bijlagen – kan plaatsvinden uiterlijk op de dag van de zitting en wel tot uiterlijk 14.00 u.
 • Hard-copy exemplaar deponeren: er zullen fysieke drop-boxen worden geplaatst bij de ingang van de Griffie. Daarin dient de partij die aan zet is, een hard-copy exemplaar van zijn conclusie te deponeren. Het hard-copy exemplaar is voor het gerecht bestemd. De aan het gerecht en tegenpartij gemailde versie moet identiek zijn aan het afgegeven hard-copy exemplaar. Het deponeren van conclusies in de drop-boxen van de Unit Handel kan op de betreffende zittingsdag en de dag daarna tot uiterlijk 14.00 u.

De hard-copy exemplaren worden gedaan in een enveloppe met een begeleidend schrijven. Op de enveloppe wordt het AR-nummer van de zaak vermeld. In het begeleidend schrijven wordt vermeld: het AR-nummer, een lijst van de zich in de enveloppe bevindende processtukken en de datum waarop die processtukken zijn gemaild naar de Unit Handel en de tegenpartij. Bij gebleken verschil tussen hard-copy exemplaar en de digitale versie, geldt de digitale versie.

Op 18 mei zullen er twee drop-boxen beschikbaar zijn: één voor de uitgestelde zitting van 16 maart en ééntje voor de zitting van 20 april.

 • Uitstel: verzoeken voor uitstel worden voor Unit Handel en voor de tegenpartij gemaild. Het verzoeken wordt gedaan op de zittingsdag uiterlijk om 14.00 uur.

na 18 mei wordt de rol overeenkomstig artikel 46 Rv uitgewerkt en voor betrokkenen gemaild ter vaststelling welke de verdere proceshandelingen zijn. In persoon procederenden kunnen daarvoor gebeld worden indien van hen geen e-mail adres bekend is.

C. Ten aanzien van comparitie/enquête zittingen

Deze zittingen zullen worden voortgezet met ingang van de maand mei.

 • De zitting van mr. J.M. Jensen van donderdag 07 mei 2020 zal GÉÉN voortgang hebben.
 • De zittingen van mr. S.S.Nanhoe-Gangadin en mr. E.P. Rudge van vrijdag 08 mei 2020 zullen voortgang hebben vanaf 08.30 uur.
 • De zitting van mr. I. Sonai van vrijdag 08 mei zal worden uitgesteld naar vrijdag 15 mei 2020 vanaf 08.30 uur.
 • De zittingen van mr. R.M. Praag en mr. C.A. Wallerlei van donderdag 14 mei 2020 zullen voortgang hebben vanaf 08.30 uur.

De te volgen procedure:

 • de tentatieve rol van de zitting wordt uiterlijk 2 weken voor de zittingsdag gemaild naar de relevante partijen (met uitzondering van de zitting van 08 mei 2020);
 • er zal per half uur beginnende om 08.30 uur, een zaak geappointeerd worden;
 • partijen dienen uiterlijk één week voor de vastgestelde zittingsdag, per e-mail gericht aan het gerecht en partijen kenbaar te maken, een verzoek voor eventueel uitstel met redenen omkleed;
 • uiterlijk 3 werkdagen voor de zitting wordt de definitieve rol gemaild naar partijen;
 • slechts in geval van overmacht zal op de zittingsdag uitstel worden verleend;
 • als de zaak peremptoir staat, zal een verzoeker voor dringend uitstel vooraf de medewerking van de overige partijen vragen;
 • slechts de partijen en hun procesgemachtigde zullen toegang tot het gerechtsgebouw krijgen en wel op het moment van de aanvang van hun zaak;
 • de bijgewerkte rol wordt binnen 3 werkdagen naar partijen gemaild.

Voor toegang tot de zittingen geldt het volgende:

Op deze zittingen zullen maximaal 10 mensen tot de zaal worden toegelaten. De Orde van Advocaten krijgt de mogelijkheid vijf personen aan te wijzen die op de zitting zullen verschijnen namens de advocaten. Maximaal drie mensen die in persoon procederen, zullen toegang tot de zaal krijgen. De dienstdoende deurwaarder kan namens de procederende deurwaarders optreden. Voor degenen die in persoon procederen, zullen waar nodig aparte voorzieningen getroffen worden.

Voor informatie is de Unit Handel te bereiken op het e-mailadres: handelunit@gmail.com. De unit is te bereiken op telefoon 470300 toestel 276 of 258. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: rechtspraak.sr. Alle e-mail correspondentie ter zake de Unit Handel dient te worden verzonden naar: handelunit@gmail.com.

Paramaribo, 27 april 2020

Mr. D. Ramdin (substituut griffier Unit Handel)

namens mr. R. M. Praag (coördinator Unit Handel)

____________________________________________________________________

HvJ-08

BEKENDMAKING UNIT HANDEL

 

 1. De rolzitting van 06 april 2020:

Deze zitting bestaat uit uitspraken en nieuwe zaken.

 1. De uitspraken worden uitgesteld naar een nog vast te stellen datum;
 2. De nieuwe zaken zullen worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen (om 12.00 u n.m) en wel als volgt:
 • Zaken waar er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk op 03 april om 12.00 u wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 • Alleen degenen die in persoon procederen en/of geen procesgemachtigde hebben, zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor het vernemen van de verdere behandeling van hun zaak.
 • Het voor eis te concluderen dient digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op maandag 06 april 2020 om 10.00 u. plaats te vinden.
 • Zowel het concluderen van eis als het “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).
 • De datum voor conclusie van antwoord dan wel uitlating verklaring in de behandelde nieuwe zaken wordt vastgesteld op dinsdag 02 juni 2020 om 08.30 uur v.m. (let wel: onder voorbehoud).
 • Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: handelunit@gmail.com.
 1. De rolzittingen van dinsdag 07 april 2020:

Deze zitting betreft uitgestelde zaken. Deze zitting wordt integraal uitgesteld naar een nog vast te stellen datum.

 1. De overige zittingen:

Alle handelsrolzittingen (ook comparitie- en enquêtezittingen) worden tot nader order uitgesteld en zal u van de voortgang in kennis worden gesteld.

 1. Verder:
 • Er kunnen tot nader orde geen nieuwe zaken worden ingediend. Slechts de oproepingsexploten voor nieuwe reeds geplande zaken worden in ontvangst genomen, documenten betreffende appèl aantekening alsook beslagverzoekschriften en de daaraan gekoppelde vanwaardeverklaringsprocedures.
 • Voor info is de Unit Handel te bereiken op het e-mailadres: handelunit@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 276 of 258. Na 12.00 uur kunt u uitsluitend in dringende gevallen bellen naar het nummer 8720175.
 • Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: rechtspraak.sr.

Paramaribo, 30 maart 2020,

Namens de coördinator van Unit Handel, mr. R. M. Praag

De substituut-griffier, mr. D. Ramdin