UNIT KANTON STRAF

HVJ 78

BEKENDMAKING

Richtlijnen voor verrichtingen binnen de strafsector

 

Paramaribo, 25 juni 2021

Nu de door de regering afgekondigde algehele lock down is beëindigd, zullen per maandag 28 juni voor wat betreft de verrichtingen binnen de strafsector, de volgende richtlijnen gelden:

I. Kabinet van de Rechter Commissaris

 

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen in beginsel telefonisch worden gehoord. Het is de raadslieden toegestaan om het verhoor mee te maken vanuit het kabinet van de rechter-commissaris, of vanuit de plek waar de verdachte is ingesloten.
 2. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, noch kunnen worden aangevoerd bij de rechter-commissaris, bijvoorbeeld vanwege besmetting met het Covid virus, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.
 3. In de gevallen zoals genoemd onder punt 2, zullen de reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en zullen ondertekende exemplaren daarvan bij de administratie van het kabinet van de rechter-commissaris te worden afgegeven.

 

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep artikel 54c Sv

De indiening van deze verzoekschriften dient per email te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens bij de administratie van het kabinet van de rechter-commissaris te worden afgegeven.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoon nummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

 

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg en hoger beroep

De behandeling van strafzaken zal worden hervat, met in achtneming van het navolgende:

1. Het horen van verdachten geschiedt zoveel als mogelijk in persoon, de in hechtenis verkerende verdachten worden hiertoe aangevoerd naar het gerechtsgebouw. Desondanks blijft de mogelijkheid om verdachten telefonisch te horen in stand, o.a. bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis. De rechter zal daartoe instructies geven.

2. Naast de raadsman van de verdachte, zullen in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen.

3. Van de bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Onder andere wordt steeds rekening gehouden met de grootte van de zaal waarin de zitting wordt gehouden en het aantal verdachten en raadslieden per strafzaak.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Raadkamerzaken Hof van Justitie

 1. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 2. Verdachten zullen in beginsel telefonisch worden gehoord. Het is de raadslieden toegestaan om het verhoor mee te maken vanuit het kabinet van de rechter-commissaris, of vanuit de plek waar de verdachte is ingesloten.
 3. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, noch kunnen worden aangevoerd, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men zich op het terrein begeeft, behoort men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder wordt de temperatuur in de halsstreek gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten tot het gebouw. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.


HVJ 71

BEKENDMAKING

UNIT KANTON STRAF

Paramaribo, 8 juni 2021

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de arbeidsovertreding zitting van vrijdag 11 juni 2021 te Paramaribo in verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona Covid-19 virus, wordt uitgesteld naar vrijdag 9 juli 2021 om 09.00 uur v.m.

De Substituut- Griffier der Kantongerechten, Strafzaken

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ-69

BEKENDMAKING

AANPASSINGEN BINNEN DE STRAFRECHTSPLEGING

Paramaribo, 31 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen, de overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units en de door de overheid uitgevaardigde lock down, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle sectoren binnen de strafrechtspleging te verminderen. In dit kader vinden met ingang van dinsdag 1 juni 2021 tot nadere berichten, de volgende aanpassingen plaats binnen de strafrechtspleging.

Gerechtsgebouw Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

 

I. Kabinet van de Rechter-Commissaris

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen niet telefonisch worden gehoord, tenzij de rechter-commissaris dat noodzakelijk acht.
 2. Reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en ondertekende exemplaren dienen in de daarvoor bestemde drop box te worden geplaatst.
 3. De beoordeling zal plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep ex artikel 54c Sv. en het doen van mededelingen door de administratie

 1. De indiening van deze verzoekschriften dient per e-mail te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens in de daarvoor bestemde drop box bij de ingang van het gerechtsgebouw te worden geplaatst.
 2. De administratie zal telefonisch mededelingen doen aan de advocaten en het Openbaar Ministerie m.b.t. de door de rechter-commissaris genomen beslissingen t.a.v. de verzoekschriften ex artikel 54a Sv.
 3. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoonnummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld, met in acht neming van het navolgende:

1. Ten aanzien van nieuwe zaken zal het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen nagaan in hoeverre de noodzaak en mogelijkheid aanwezig is voor nog een verzoek tot verlenging van de bewaring bij de rechter-commissaris. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekken en nogmaals een verzoek doen bij de rechter-commissaris voor verlenging van de bewaring.

2. Indien geen mogelijkheid meer aanwezig is voor verlenging van de bewaring, zal slechts in die gevallen de zaak worden afgeroepen ter terechtzitting.

3. Uitgestelde strafzaken en zaken die voor uitspraak staan, zullen per beschikking worden uitgesteld.

4. Bij het uitstellen zal de rechter steeds per zaak nagaan de noodzaak voor verdere vrijheidsbeneming van de verdachte.

5. De griffier zal van de uitsteldata ook mededelingen (telefonisch of per e-mail) doen aan het Openbaar Ministerie en de advocaten.

6. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

7. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging, zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

8. Onder geen beding zal aan anderen dan medewerkers van de griffie en rechters toegang tot het gebouw worden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de rechter ten aanzien van urgente zaken.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Hoger beroep

1. Alle strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld.

2. De griffier zal van de uitsteldata telefonische mededelingen doen aan het Openbaar Ministerie, de advocaten en de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

3. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw door de beveiliging op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

IV. Raadkamerzaken Hof van Justitie
 1. Slechts verzoekschriften ex artikel 40 en artikel 54 c van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld.
 2. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 3. De verzoeken worden beoordeeld op de inhoud van de stukken, waaronder de verzoekschriften en de daarop door het Openbaar Ministerie ingediende reactie (per e-mail).
 4. Zowel de advocaten als ook het Openbaar Ministerie zullen in voorkomende gevallen elkaar kopielezer maken van de betreffende e-mailberichten naar het Hof.
 5. Verdachten zullen niet worden gehoord, ook niet telefonisch.
 6. Beslissingen zullen via de griffier worden medegedeeld aan de advocaten en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben, zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

Zittingen in het district Nickerie

1. De zittingen (civiel en straf) in Nickerie voor de maand juni 2021 zullen worden uitgesteld.

2. De griffier zal (telefonisch of per e-mail) mededelingen doen over de uitsteldata aan advocaten en het Openbaar Ministerie.

N.B. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via de drop boxen. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-64

BEKENDMAKING

INZAKE AANPASSINGEN BINNEN DE STRAFRECHTSPLEGING

 

Paramaribo, 25 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen en overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle actoren binnen de strafrechtspleging te verminderen. In dit kader vinden met ingang van woensdag 26 mei 2021 tot nadere berichten, de volgende aanpassingen plaats binnen de strafrechtspleging.

Gerechtsgebouw Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

 

I. Kabinet van de Rechter Commissaris

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen telefonisch worden gehoord, tenzij er beletsels daartoe zijn vanwege het besmettingsgevaar op de plekken waar zij zijn ingesloten.
 2. Reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en ondertekende exemplaren dienen n de daarvoor bestemde drop box te worden geplaatst.
 3. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep artikel 54c Sv. en het doen van mededelingen door de administratie

 1. De indiening van deze verzoekschriften dient per email te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens in de daarvoor bestemde drop box bij de ingang van het gerechtsgebouw te worden geplaatst.
 2. De administratie zal telefonisch mededelingen doen aan de advocaten en het Openbaar Ministerie m.b.t. de door de rechter-commissaris genomen beslissingen t.a.v. de verzoekschriften ex artikel 54a Sv.
 3. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoon nummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld, met in acht neming van het navolgende:

1. Ten aanzien van nieuwe zaken zal het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen nagaan in hoeverre de noodzaak en mogelijkheid aanwezig is voor nog een verzoek tot verlenging van de bewaring bij de rechter-commissaris. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekken en nogmaals een verzoek doen bij de rechter-commissaris voor verlenging van de bewaring.

2. Indien geen mogelijkheid meer aanwezig is voor verlenging van de bewaring, zal slechts in die gevallen de zaak worden afgeroepen ter terechtzitting.

3. Uitgestelde strafzaken en zaken die voor uitspraak staan, zullen per beschikking worden uitgesteld.

4. Bij het uitstellen zal de rechter steeds per zaak nagaan de noodzaak voor verdere vrijheidsbeneming van de verdachte.

5. De griffier zal van de uitsteldata ook mededelingen (telefonisch of per mail) doen aan het Openbaar Ministerie en de advocaten.

6. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

7. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging, zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

8. Onder geen beding zal aan anderen dan medewerkers van de griffie en rechters toegang tot het gebouw worden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de rechter ten aanzien van urgente zaken

9. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Hoger beroep

1. Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld.

2. De griffier zal van de uitsteldata telefonische mededelingen doen aan het Openbaar Ministerie, de advocaten en de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

3. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw door de beveiliging op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

4. Bij nieuwe strafzaken van verdachten op vrije voeten die al zijn opgeroepen, zullen de zaken op de zitting worden afgeroepen. Uitsluitend in deze gevallen zullen de verdachte en/of diens raadsman die zich mochten aanmelden, wel worden toegelaten tot de zitting.

5. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

IV. Raadkamerzaken Hof van Justitie
 1. Slechts verzoekschriften ex artikel 40, artikel 54 c. en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld.
 2. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 3. De verzoeken worden beoordeeld op de inhoud van de stukken, waaronder de verzoekschriften en de daarop door het Openbaar Ministerie ingediende reactie (per mail).
 4. Zowel de advocaten als ook het Openbaar Ministerie zullen in voorkomende gevallen elkaar kopielezer maken van de betreffende e-mailberichten naar het Hof.
 5. Verdachten zullen niet worden gehoord, ook niet telefonisch.
 6. Beslissingen zullen via de griffier worden medegedeeld aan de advocaten en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben, zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

V. Zittingen in het district Nickerie

In de 2e week van juni 2021 worden mededelingen gedaan over de wijze van voortzetting van de civiele- en strafzittingen in het district Nickerie die gepland zijn voor de 3e week van die maand.

 

N.B. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via de drop boxen. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-62

Unit Kanton Straf

Bekendmaking in verband met de behandeling van strafzaken

Paramaribo, 4 mei 2021

In verband met de voortdurende waakzaamheid welke geboden is ter voorkoming van besmetting van personen met het Covid-19 virus, gelden met ingang van woensdag 5 mei 2021, de volgende richtlijnen voor wat betreft de behandeling van strafzaken:

Het horen van verdachten zal in beginsel, telefonisch geschieden. Ook bij de rechtmatigheidstoetsing en de behandeling van de vordering tot bewaring door de rechter-commissaris, alsook bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis, wordt de verdachte in beginsel, telefonisch gehoord. De verdachte verschijnt – uitzonderingen daargelaten – dus niet in persoon voor de rechter.

Met het oog op het belang van de openbaarheid van de strafzitting, blijft vooralsnog gehandhaafd dat – naast de raadsman van de verdachte – in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen. Van vorengaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden.

De voorzieningen voor de pers ten aanzien van het bijwonen van de behandeling van strafzaken waarvoor grote maatschappelijke belangstelling bestaat, blijven vooralsnog in stand.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com.

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ-51

Unit Kanton Straf

Bekendmaking in verband met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Paramaribo, 29 september 2020

In verband met de recent door de regering aangekondigde aanpassing van de Covid-19 voorschriften, gelden met ingang van donderdag 1 oktober 2020, de volgende richtlijnen voor wat betreft de behandeling van strafzaken in eerste aanleg:

Het horen van verdachten geschiedt zoveel als mogelijk in persoon, de in hechtenis verkerende verdachten worden hiertoe aangevoerd naar het gerechtsgebouw. Desondanks blijft de mogelijkheid om verdachten telefonisch te horen in stand, o.a. bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis.

Met het oog op het gefaseerd op gang brengen van de openbaarheid van de strafzitting, zullen naast de raadsman van de verdachte, in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen.

Van de bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Onder andere wordt steeds rekening gehouden met de grootte van de zaal waarin de zitting wordt gehouden en het aantal verdachten en raadslieden per strafzaak.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men zich op het terrein begeeft, behoort men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder wordt de temperatuur in de halsstreek gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten tot het gebouw. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com.

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

________________________________________________________________________________

HVJ-47

BEKENDMAKING

IN VERBAND MET DE VOORTGANG VAN STRAFZITTINGEN

 

Paramaribo, 26 juli 2020

Naar aanleiding van de besmetting van een medewerker van de Parketwacht met het Covid-19 virus, geldt met ingang van maandag 27 juli, het volgende:

De strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep vinden zoveel als mogelijk voortgang. Echter zal het horen van verdachten uitsluitend telefonisch plaatsvinden. Op de zittingen zullen steeds aanwezig zijn de rechter(s), de vervolgingsambtenaar en de griffier.

Advocaten kunnen ervoor kiezen om bij het telefonisch verhoor van hun cliënt, aanwezig te zijn op de zitting, of op de plek waar de verdachte in detentie is. Advocaten die zich tussen 17 en 24 juli hebben opgehouden in de ruimte van de Parketwacht, wordt gevraagd zich niet naar het gerechtsgebouw te begeven. Indien nodig kunnen deze advocaten een collega vragen voor hen waar te nemen op de zitting. Publiek en pers worden vooralsnog niet toegelaten tot de zittingen.

Voor degenen die zich naar het gerechtsgebouw begeven, geldt dat de temperatuur in de halsstreek zal worden gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten. Een ieder die het gebouw betreedt, zal voorzien dienen te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking, die opgehouden dient te worden zolang men zich in het gebouw bevindt. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com, alsook met de unit hof straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4217 en 4227 en via e-mail unit.hofstraf@gmail.com.


HVJ-36

Bekendmaking

Unit Kanton Straf

 

Paramaribo, 15 juni 2020

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeersovertreding zitting van dinsdag 23 juni 2020 te Paramaribo in verband met de geldende richtlijnen ter voorkoming van besmetting van personen met het Covid-19 virus, wordt uitgesteld naar dinsdag 25 augustus 2020 om 09.00 uur v.m.

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ-33

Bekendmaking

Unit Kanton Straf

 

Paramaribo, 8 juni 2020

In verband met de door de regering ingestelde lock-down, zullen er vooralsnog geen openbare strafzittingen in eerste aanleg worden gehouden. Reeds lopende zaken worden bij beschikking uitgesteld. Ingeval zulks nodig mocht zijn bij nieuwe zaken, worden verdachten telefonisch gehoord door de rechter voor het nemen van een beslissing ten aanzien van de gevangenhouding. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met het e-mail adres unit.kantonstraf@gmail.com en het telefoonnummer 8678295.

Het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken geschied op afspraak op het telefoonnummer 8593811 via de substituut griffier mr. S. Simbhoedatpanday.

Voor actuele informatie omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-20

BEKENDMAKING
De hervatting van de behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Binnenkort wordt in het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no. 5, gefaseerd een aanvang gemaakt met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg, dit in verband met het voorkomen van de overschrijding van de hiervoor door de wet voorgeschreven termijnen. In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten die nog in hechtenis verkeren.

Op deze strafzittingen zullen de door de overheid gegeven richtlijnen met betrekking tot het voorkomen van besmetting van personen met het Corona virus, strikt in acht worden genomen. Derhalve zullen er steeds maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn in de zittingszaal, dan wel in enige andere ruimte in het gerechtsgebouw, waarbij tevens een onderlinge afstand van 1.5 – 2 m in acht zal dienen te worden genomen.

Rekening houdend met de aanwezigheid van de rechter, de griffier, de vervolgingsambtenaar, de verdachte en diens raadsman, de deurwaarder en veiligheidsfunctionarissen, zal er een zeer beperkt aantal overige personen aanwezig kunnen zijn in de zittingszaal. Dit heeft tot gevolg dat de zittingen helaas niet toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

Ook de toegang van journalisten tot de zittingzaal zal noodgedwongen beperkt worden, met dien verstande dat steeds maximaal 2 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen. De toelating van journalisten kan echter nog verder beperkt worden, indien het voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is om andere personen, waaronder getuigen of deskundigen te horen op de zitting. Dit vanwege het feit dat het maximum van 10 personen per ruimte, niet overschreden mag worden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com

Paramaribo, 29 april 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HvJ-05

BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeersovertreding zitting van dinsdag 24 maart 2020 te Paramaribo in verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona Covid-19 virus onder voorbehoud wordt uitgesteld naar dinsdag 28 april 2020 om 09.00 uur v.m.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten, Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

________________________________________________________

HvJ-04

BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeers- en arbeidsovertreding zitting van vrijdag 20 maart 2020 in het distrikt Nickerie in verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona Covid-19 virus onder voorbehoud wordt uitgesteld naar vrijdag 24 april 2020 om 09.00 uur v.m. in voormeld distrikt.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten, Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday