UNIT RECHTER COMMISSARIS

HVJ 78

BEKENDMAKING

Richtlijnen voor verrichtingen binnen de strafsector

 

Paramaribo, 25 juni 2021

Nu de door de regering afgekondigde algehele lock down is beëindigd, zullen per maandag 28 juni voor wat betreft de verrichtingen binnen de strafsector, de volgende richtlijnen gelden:

I. Kabinet van de Rechter Commissaris

 

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen in beginsel telefonisch worden gehoord. Het is de raadslieden toegestaan om het verhoor mee te maken vanuit het kabinet van de rechter-commissaris, of vanuit de plek waar de verdachte is ingesloten.
 2. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, noch kunnen worden aangevoerd bij de rechter-commissaris, bijvoorbeeld vanwege besmetting met het Covid virus, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.
 3. In de gevallen zoals genoemd onder punt 2, zullen de reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en zullen ondertekende exemplaren daarvan bij de administratie van het kabinet van de rechter-commissaris te worden afgegeven.

 

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep artikel 54c Sv

De indiening van deze verzoekschriften dient per email te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens bij de administratie van het kabinet van de rechter-commissaris te worden afgegeven.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoon nummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

 

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg en hoger beroep

De behandeling van strafzaken zal worden hervat, met in achtneming van het navolgende:

1. Het horen van verdachten geschiedt zoveel als mogelijk in persoon, de in hechtenis verkerende verdachten worden hiertoe aangevoerd naar het gerechtsgebouw. Desondanks blijft de mogelijkheid om verdachten telefonisch te horen in stand, o.a. bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis. De rechter zal daartoe instructies geven.

2. Naast de raadsman van de verdachte, zullen in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen.

3. Van de bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Onder andere wordt steeds rekening gehouden met de grootte van de zaal waarin de zitting wordt gehouden en het aantal verdachten en raadslieden per strafzaak.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Raadkamerzaken Hof van Justitie

 1. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 2. Verdachten zullen in beginsel telefonisch worden gehoord. Het is de raadslieden toegestaan om het verhoor mee te maken vanuit het kabinet van de rechter-commissaris, of vanuit de plek waar de verdachte is ingesloten.
 3. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, noch kunnen worden aangevoerd, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men zich op het terrein begeeft, behoort men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder wordt de temperatuur in de halsstreek gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten tot het gebouw. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.


HVJ-69

BEKENDMAKING

AANPASSINGEN BINNEN DE STRAFRECHTSPLEGING

Paramaribo, 31 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen, de overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units en de door de overheid uitgevaardigde lock down, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle sectoren binnen de strafrechtspleging te verminderen. In dit kader vinden met ingang van dinsdag 1 juni 2021 tot nadere berichten, de volgende aanpassingen plaats binnen de strafrechtspleging.

Gerechtsgebouw Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

 

I. Kabinet van de Rechter-Commissaris

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen niet telefonisch worden gehoord, tenzij de rechter-commissaris dat noodzakelijk acht.
 2. Reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en ondertekende exemplaren dienen in de daarvoor bestemde drop box te worden geplaatst.
 3. De beoordeling zal plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep ex artikel 54c Sv. en het doen van mededelingen door de administratie

 1. De indiening van deze verzoekschriften dient per e-mail te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens in de daarvoor bestemde drop box bij de ingang van het gerechtsgebouw te worden geplaatst.
 2. De administratie zal telefonisch mededelingen doen aan de advocaten en het Openbaar Ministerie m.b.t. de door de rechter-commissaris genomen beslissingen t.a.v. de verzoekschriften ex artikel 54a Sv.
 3. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoonnummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld, met in acht neming van het navolgende:

1. Ten aanzien van nieuwe zaken zal het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen nagaan in hoeverre de noodzaak en mogelijkheid aanwezig is voor nog een verzoek tot verlenging van de bewaring bij de rechter-commissaris. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekken en nogmaals een verzoek doen bij de rechter-commissaris voor verlenging van de bewaring.

2. Indien geen mogelijkheid meer aanwezig is voor verlenging van de bewaring, zal slechts in die gevallen de zaak worden afgeroepen ter terechtzitting.

3. Uitgestelde strafzaken en zaken die voor uitspraak staan, zullen per beschikking worden uitgesteld.

4. Bij het uitstellen zal de rechter steeds per zaak nagaan de noodzaak voor verdere vrijheidsbeneming van de verdachte.

5. De griffier zal van de uitsteldata ook mededelingen (telefonisch of per e-mail) doen aan het Openbaar Ministerie en de advocaten.

6. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

7. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging, zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

8. Onder geen beding zal aan anderen dan medewerkers van de griffie en rechters toegang tot het gebouw worden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de rechter ten aanzien van urgente zaken.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Hoger beroep

1. Alle strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld.

2. De griffier zal van de uitsteldata telefonische mededelingen doen aan het Openbaar Ministerie, de advocaten en de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

3. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw door de beveiliging op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

IV. Raadkamerzaken Hof van Justitie
 1. Slechts verzoekschriften ex artikel 40 en artikel 54 c van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld.
 2. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 3. De verzoeken worden beoordeeld op de inhoud van de stukken, waaronder de verzoekschriften en de daarop door het Openbaar Ministerie ingediende reactie (per e-mail).
 4. Zowel de advocaten als ook het Openbaar Ministerie zullen in voorkomende gevallen elkaar kopielezer maken van de betreffende e-mailberichten naar het Hof.
 5. Verdachten zullen niet worden gehoord, ook niet telefonisch.
 6. Beslissingen zullen via de griffier worden medegedeeld aan de advocaten en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben, zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

Zittingen in het district Nickerie

1. De zittingen (civiel en straf) in Nickerie voor de maand juni 2021 zullen worden uitgesteld.

2. De griffier zal (telefonisch of per e-mail) mededelingen doen over de uitsteldata aan advocaten en het Openbaar Ministerie.

N.B. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via de drop boxen. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-64

BEKENDMAKING

INZAKE AANPASSINGEN BINNEN DE STRAFRECHTSPLEGING

 

Paramaribo, 25 mei 2021

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen en overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle actoren binnen de strafrechtspleging te verminderen. In dit kader vinden met ingang van woensdag 26 mei 2021 tot nadere berichten, de volgende aanpassingen plaats binnen de strafrechtspleging.

Gerechtsgebouw Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

 

I. Kabinet van de Rechter Commissaris

Automatische toets ex art. 54 a Sv., verzoekschriften en bewaringen

 1. Verdachten zullen telefonisch worden gehoord, tenzij er beletsels daartoe zijn vanwege het besmettingsgevaar op de plekken waar zij zijn ingesloten.
 2. Reacties van advocaten en het Openbaar Ministerie dienen te worden gemaild naar de administratie en ondertekende exemplaren dienen n de daarvoor bestemde drop box te worden geplaatst.
 3. In de gevallen waarbij de verdachten niet telefonisch kunnen worden gehoord, zal de beoordeling plaatsvinden op de inhoud van het dossier en/of verzoekschrift en de reacties van de advocaat c.q. het Openbaar Ministerie daarop.

Indienen verzoekschriften ex artikel 54a Sv. en het hoger beroep artikel 54c Sv. en het doen van mededelingen door de administratie

 1. De indiening van deze verzoekschriften dient per email te geschieden en een hard copy exemplaar dient tevens in de daarvoor bestemde drop box bij de ingang van het gerechtsgebouw te worden geplaatst.
 2. De administratie zal telefonisch mededelingen doen aan de advocaten en het Openbaar Ministerie m.b.t. de door de rechter-commissaris genomen beslissingen t.a.v. de verzoekschriften ex artikel 54a Sv.
 3. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, op het mobiele telefoon nummer 08585168 en per e-mail: kabinetrc@gmail.com

II. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld, met in acht neming van het navolgende:

1. Ten aanzien van nieuwe zaken zal het Openbaar Ministerie in voorkomende gevallen nagaan in hoeverre de noodzaak en mogelijkheid aanwezig is voor nog een verzoek tot verlenging van de bewaring bij de rechter-commissaris. Indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekken en nogmaals een verzoek doen bij de rechter-commissaris voor verlenging van de bewaring.

2. Indien geen mogelijkheid meer aanwezig is voor verlenging van de bewaring, zal slechts in die gevallen de zaak worden afgeroepen ter terechtzitting.

3. Uitgestelde strafzaken en zaken die voor uitspraak staan, zullen per beschikking worden uitgesteld.

4. Bij het uitstellen zal de rechter steeds per zaak nagaan de noodzaak voor verdere vrijheidsbeneming van de verdachte.

5. De griffier zal van de uitsteldata ook mededelingen (telefonisch of per mail) doen aan het Openbaar Ministerie en de advocaten.

6. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

7. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging, zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

8. Onder geen beding zal aan anderen dan medewerkers van de griffie en rechters toegang tot het gebouw worden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de rechter ten aanzien van urgente zaken

9. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, op het mobiele telefoonnummer 8593811 en per e-mail: unit.kantonstraf@gmail.com

III. Hoger beroep

1. Strafzaken zullen per beschikking worden uitgesteld.

2. De griffier zal van de uitsteldata telefonische mededelingen doen aan het Openbaar Ministerie, de advocaten en de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

3. De griffier zal tevens een rol met de uitsteldata afgeven aan de beveiliging zodat verdachten die niet zijn ingesloten, bij de ingang van het gerechtsgebouw door de beveiliging op de hoogte kunnen worden gesteld van de vervolgdatum.

4. Bij nieuwe strafzaken van verdachten op vrije voeten die al zijn opgeroepen, zullen de zaken op de zitting worden afgeroepen. Uitsluitend in deze gevallen zullen de verdachte en/of diens raadsman die zich mochten aanmelden, wel worden toegelaten tot de zitting.

5. Verzoeken ex artikel 33 Sr. worden op de openbare zitting behandeld buiten aanwezigheid van verdachten en raadslieden. Op deze zittingen zal het Openbaar Ministerie slechts schriftelijk haar reactie verstrekken.

IV. Raadkamerzaken Hof van Justitie
 1. Slechts verzoekschriften ex artikel 40, artikel 54 c. en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld.
 2. De verzoekschriften dienen te worden gemaild en tevens in hard copy te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde drop boxen bij de ingang van het gerechtsgebouw.
 3. De verzoeken worden beoordeeld op de inhoud van de stukken, waaronder de verzoekschriften en de daarop door het Openbaar Ministerie ingediende reactie (per mail).
 4. Zowel de advocaten als ook het Openbaar Ministerie zullen in voorkomende gevallen elkaar kopielezer maken van de betreffende e-mailberichten naar het Hof.
 5. Verdachten zullen niet worden gehoord, ook niet telefonisch.
 6. Beslissingen zullen via de griffier worden medegedeeld aan de advocaten en het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van verdachten die geen advocaat hebben, zal de griffier de telefonische mededeling doen aan de inrichting waar de verdachte is ingesloten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf op het e-mail adres: unit.hofstraf@gmail.com

V. Zittingen in het district Nickerie

In de 2e week van juni 2021 worden mededelingen gedaan over de wijze van voortzetting van de civiele- en strafzittingen in het district Nickerie die gepland zijn voor de 3e week van die maand.

 

N.B. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via de drop boxen. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-32

Bekendmaking

Kabinet van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

 

Paramaribo, 8 juni 2020

In verband met de door de regering ingestelde lock-down, zullen de verrichtingen op het Kabinet van de Rechter-Commissaris is Strafzaken, vooralsnog als volgt plaatsvinden:

Verzoekschriften ex artikel 54a SV dienen gemaild te worden naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Bij de behandeling van de rechtmatigheidstoetsen, vorderingen tot bewaring en verzoekschriften ex art. 54a Sv. zal de rechter-commissaris in beginsel op de inhoud van het dossier beslissen. Indien de rechter-commissaris dit nodig acht, zal de verdachte telefonisch worden gehoord. Indien de verdachte een gemachtigde heeft, zal deze zijn/haar reactie op vorderingen van het Openbaar Ministerie mailen naar het e-mail adres kabinetrc@gmail.com, opdat deze kan worden meegenomen bij het besluit van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met de griffier van de rechter-commissaris op het e-mail adres kabinetrc@gmail.com of de telefoonnummers 08729051 en 08663433.

Voor actuele informatie gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-19

 

Bekendmaking Unit Rechter Commissaris in Strafzaken
Digitale indiening verzoekschriften ex art. 54a SV

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona virus (Covid 19), is de dienstverlening van de rechterlijke organisatie al geruime tijd aangepast. In dit kader geldt met ingang van maandag 4 mei 2020, dat verzoekschriften ex artikel 54a SV, vooraf dienen te worden gemaild naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Het verzoekschrift dient tevens – conform het regulier gebruik – zo spoedig mogelijk in hard copy te worden ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris. Als datum van indiening van het verzoekschrift geldt de datum waarop het verzoekschrift in hard copy is ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie kunt u desgewenst op iedere werkdag tussen 08.00 – 12.00 uur in contact treden met het kabinet van de rechter commissaris, telefoon 427197, toestel 4252 of 4247 (administratie) en toestel 4251 of 4255 (griffiers), en het e-mail adres kabinetrc@gmail.com. Voor actuele informatie betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr.

Paramaribo, 28 april 2020

mr. E. Ommen-Dors

Griffier kabinet rechter-commissaris in Strafzaken