ALGEMEEN

HVJ-50

BEKENDMAKING

 in verband met de aangepaste werkwijze

Derde Kanton Nickerie

Paramaribo, 6 augustus 2020

In verband met de bij u allen bekende Covid- 19 maatregelen is gemeend om de rechtspleging op een enigszins aangepaste werkwijze voortgang te laten hebben. Deze werkwijze is bij eerdere zittingen geïntroduceerd middels specifieke bekendmakingen. Voor een goede gang van zaken is thans gemeend de nieuwe afspraken in één bekendmaking te gieten die tot nader orde zal gelden.

De Uitspraken

De uitspraken worden gedaan op elke derde dinsdag van de maand in het district Nickerie. De netrollen worden uitgewerkt, waarna ze twee weken na de terechtzitting ter inzage zullen worden gelegd bij de administratie van het kantongerecht Civiele zaken aan de grote Combeweg.

De nieuwe zaken
 • De nieuwe zaken waarvoor geen exploten van oproeping zijn ontvangen, zullen van de rol worden afgevoerd behalve als (digitaal) uiterlijk op de maandag vóór de terechtzitting om 00u wordt gevraagd naar een nadere oproepingsdatum.
 • Het van eis concluderen dient bij voorkeur digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook bij voorkeur digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op de dinsdag van de te houden terechtzitting om 08.30u plaats te vinden.
 • Indien men niet in staat is om digitaal van eis te concluderen, dan wel zich digitaal te stellen, zal de mogelijkheid bestaan dit in persoon/via een gemachtigde te doen op de dag van de terechtzitting om 09.00u des voormiddags.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het digitaal “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) tegenpartij;
Uitgestelde zaken
 • Het concluderen in de uitgestelde zaken dient ook zoveel als mogelijk digitaal te geschieden en wel tot uiterlijk de maandag voor de terechtzitting om 12.00 uur. Een hard copy van de conclusie dient te worden gedeponeerd, of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw in het district Nickerie aan de A.K. Doergashawstraat no 96 of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw van Kanton Civiel aan de grote Combeweg te Paramaribo tot uiterlijk de vrijdag na de terechtzitting om 12.00 uur.
 • alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: derdekanton.nickerie@gmail.com.
BELANGRIJK
 • Indien het digitale concluderen danwel het digitaal concluderen van eis of digitaal stellen niet tijdig geschiedt, kan dit administratief niet verwerkt worden. Dit heeft uiteraard tot gevolg, dat op de rolzitting die proceshandeling als niet gedaan zal worden beschouwd, met alle consequenties van dien.
 • Indien u uw conclusie in hard kopie in de dropbox doet, moet deze in de daarvoor bestemde box worden ‘gedropt’, teneinde misverstanden te voorkomen. Als vanwege de een of andere reden de dropbox niet aanwezig is, gelieve gelijk contact op te nemen met de griffier.
 • De dropbox is beschikbaar van de dinsdag tot en met de vrijdag van de Nickerie zittingsweek.
De raadkamer zitting

Ten aanzien van het indienen van echtscheidingsverzoekschriften wensen wij het volgende onder uw aandacht te brengen.

De cliënten dienen te overleggen:

 • een origineel en twee kopieën van het ondertekend verzoekschrift;
 • een origineel en twee kopieën van de huwelijksakte;
 • van elk kind een origineel en twee kopieën van de geboorteakte indien er wettige minderjarige kinderen zijn;
 • een kopie van het familieboek waaruit blijkt dat er geen (minderjarige) kinderen in het huwelijk zijn;
 • een echtscheidingsconvenant indien partijen daarover beschikken;
 • een afschrift van de huwelijkse voorwaarden indien partijen onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd;
 • een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek tot het terstond wijzen van het vonnis, dient de gemachtigde van eiser of gemachtigden van partijen ter terechtzitting aanwezig te zijn om van eis te kunnen concluderen, danwel om de cliënt bij te staan ter terechtzitting.

Verder
 • Alle zittingen zullen worden gehouden met inachtneming van de huidige covid 19 maartregelen en de instructies van het Hof van Justitie. De instructies die per unit zijn gegeven, gelden eveneens voor de Nickeriezitting;
 • Voor info is de griffie voor de Nickeriezitting te bereiken op het e-mailadres: derdekanton.nickerie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op het telefoonnummer 470300 toestel 250. In dringende gevallen kunt u bellen naar de griffier mr. Akaamba op het nummer 8928976.
 • Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening gelieve regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: rechtspraak.sr

Namens de kantonrechter in het Derde Kanton Nickerie,

A.M. Nooitmeer-Rotsburg,

De griffier mr. V. Akaamba


HVJ-48

BEKENDMAKING

VOORTZETTING BEHANDELING STRAFZAAK “8 DECEMBER PROCES” DOOR DE KRIJGSRAAD

 

Paramaribo, 28 juli 2020

Vanwege maatregelen getroffen in het kader van de Covid-19 pandemie zal de voortzetting van de behandeling van de strafzaak in het kader van het “8 december proces” plaatsvinden op een nader te bepalen datum in plaats van op vrijdag 31 juli 2020 te 09.00 uur des voormiddag.


HVJ-44

 

Bekendmaking

Aanvang reces rechterlijke macht

 

Paramaibo, 6 juli 2020

De voorzieningen getroffen om de uitbraak van het covid-19-virus te beteugelen en de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, hebben ertoe geleid dat vanaf 16 maart 2020 zittingen op de daarvoor geplande data geen voortgang hebben gehad en zijn uitgesteld.

Teneinde de rechtzoekenden enigszins tegemoet te komen, is besloten dat het reces van de rechtelijke macht op 01 september 2020 in plaats van op 15 augustus 2020 zal ingaan en – zoals gebruikelijk – eindigen zal op 30 september 2020.


HVJ-42

 

Bekendmaking ten aanzien van het verzenden van e-mail berichten voor de diverse Units van de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken

 

Paramaribo, 2 juli 2020

Vanwege de veelheid van e-mailberichten die ontvangen worden bij de verschillende units, wordt u aanbevolen het volgende aan te geven als het onderwerp van de e-mail, waarbij de onderstaande volgorde geldt:

 1. de aard van zitting en de datum van die zitting
 2. de griffier
 3. de rechter
 4. waar het om gaat
 5. het AR nummer

Ter illustratie, enkele voorbeelden:

 • GH zitting 05 mei 2020, griffier …….. (naam), rechter…….(naam), verzoek uitstel, AR nummer 19-3493
 • KG zitting 05 mei 2020, griffier ….… (naam), rechter ……. (naam), concluderen van eis, AR nummer 19-3493
 • Familierol zitting 05 mei 2020, griffier.…… (naam), rechter …… (naam), aanbieding stukken, AR nummer 19-3493

Dit uiteraard als aard van de zitting (Kleine Handelsrol of Grote Handelsrol bij de Unit Handel, Kortgeding of Familie) en de naam van de griffier bij u bekend zijn.

 

Mr. D. Ramdin (substituut griffier Unit Handel)

(namens de Unit Handel, Kort geding en Familie)


 

HVJ-40

 

Bekendmaking

Gefaseerde normalisatie dienstverlening

Hof van Justitie

 

Paramaribo, 30 juni 2020

Zoals algemeen bekend is de totale lockdown met ingang van 21 juni jl. opgeheven, waarbij van overheidswege is aangegeven dat instanties wederom normale openingstijden kunnen aanhouden, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. Dientengevolge zal ook de rechterlijke organisatie haar verrichtingen gefaseerd normaliseren. De continuïteit van de rechtsgang staat daarbij voorop, terwijl de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de justitiabelen, de hoogste prioriteit blijft. Te dien einde zal tot nader orde het volgende van kracht zijn:

1. Algemene richtlijnen

De gerechtsgebouwen zullen iedere werkdag van 07.00 – 15.00 uur bemenst zijn. Het personeel zal op basis van een roulatiesysteem werken en de afdelingen zullen tijdens kantooruren, telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. Het publiek – waaronder deurwaarders, advocaten en diens medewerkers – zullen slechts tot de gerechtsgebouwen worden toegelaten, indien dat hoogst noodzakelijk mocht zijn. Voordat men het gerechtsgebouw kan betreden, wordt de lichaamstemperatuur opgemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger dan 37.5 graden Celsius is, wordt men niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen (o.a. hoesten, niezen), worden evenmin toegelaten. Het dragen van een deugdelijke mond- en neusbedekking is verplicht, evenals het reinigen van de handen met de beschikbaar gestelde sanitizer.

2. Civiele zittingen in eerste aanleg
 • Nieuwe zaken voor de Units Kort geding en Familie, kunnen digitaal worden aangeboden via e-mail op onderstaande e-mail adressen, waarna eveneens via de mail een datum en tijdstip zal worden aangegeven waarop het verzoekschrift in hard copy kan worden ingediend op de Griffie.
 • Voor wat betreft de Unit Handel, kunnen de nieuwe zaken worden ingediend via de afdeling Agenda. Ten aanzien van de hierbij te volgen werkwijze, zullen vanuit de Unit Handel nadere richtlijnen worden gegeven.
 • De rolzittingen worden hervat, waarbij de comparities, enquêtes en verhoren op afspraak zullen geschieden. De respectieve units zullen richtlijnen geven ten aanzien van het digitaal concluderen voor eis en het nemen van conclusies.
 • Het aanbieden van echtscheiding verzoekschriften is met ingang van 2 juli 2020 mogelijk op de 1e, 2e, 3e en 4e donderdag van de maand van 8.30 tot 12.00 uur, door de verzoeker in persoon. Vanuit de Unit Familie zullen ten aanzien van deze zittingen, nadere richtlijnen worden gegeven.
 • Verzoeken voor beschermingsbevelen kunnen dagelijks via het loket van het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combéweg no 2 worden ingediend. Hiervoor hoeft vooraf geen afspraak te worden gemaakt. De datum en het tijdstip van de behandeling van de beschermingsbevelen wordt vanuit de Griffie aangegeven.

De units zijn bereikbaar op de volgende e-mail adressen/telefoonnummers:

Unit Kort Geding       : unit.kortgeding@gmail.com, tel. 470300 toestel 257

Unit Familie               : unit.familie@gmail.com, tel. 470300 toestel 260 en 258

Unit Handel               : handelunit@gmail.com, tel. 470300 toestel 276 of 258

Voor het maken van een afspraak voor het aantekenen van hoger beroep, indiening memorie/verzoek tot verlenging termijn kan gemaild worden naar het e-mail adres hogerberoep@gmail.com. De afdeling is tevens bereikbaar op het telefoonnummer 470300, toestel 233 en 347.

Voor het maken van een afspraak voor het afhalen van vonnissen, beschikkingen of andere dienstverlening, kan gebeld worden naar het nummer 470300. De afdelingen zijn te bereiken op de volgende toestelnummers:

 • Afdeling Algemene Zaken: 247, 224 en 222
 • Afdeling Algemeen Register: toestel 229, 231, 232 en 234
 • Afdeling Vonnissen: toestel 235 en 288
 • Afdeling: Gezagsvoorzieningen: toestel 237
 • Afdeling Extra Judicieel: toestel 238 en 245
3. De behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken

De rolzittingen ter behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken, worden hervat in de maand juli op de wijze zoals aangegeven in bekendmaking op de website van het hof, no. HVJ 22, d.d. 8 mei 2020. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com en het telefoonnummer 427197 toestel 2304.

4. Legalisatie van documenten

Documenten kunnen op 2 manieren ter legalisatie worden aangeboden:

Via e-mail op: legalisatie@gmail.com (verkorte procedure)     

 1. In het e-mail bericht worden de documenten die ter legalisatie worden aangeboden, vermeld. Een scan of foto van deze documenten wordt als bijlage gevoegd bij de e-mail, zodat deze gelijk gescreend kunnen worden.
 2. Na ontvangst van het e-mailbericht, wordt vanuit de afdeling vervolginstructies gegeven. Deze instructies kunnen per geval verschillen.
 3. Indien na de screening de gemailde scans/foto’s van de documenten zijn geaccordeerd, verneemt de indiener via de mail op welke datum de originele documenten ter legalisatie kunnen worden ingediend en afgehaald op de Griffie van het Hof van Justitie.

 Deponering in de drop-box op de Griffie: (reguliere procedure)

 1. De documenten worden in een gesloten enveloppe gedeponeerd in de daarvoor bestemde drop-box bij het gebouw van het Hof van Justitie elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 07.30 –10.00 uur.    
 1. De gesloten enveloppe dient, naast de te legaliseren documenten, het volgende te bevatten:
 • fotokopie legitimatiebewijs van de indiener;
 • telefoonnummer waarop de indiener te bereiken is;
 • een bewijsstuk ter eventuele bespoediging;
 • een opgave van het aantal documenten dat dient te worden gelegaliseerd;
 • gepast geld in SRD naar rato van het aantal documenten; per document dient SRD 10,– (Tien Surinaamse dollars) te worden betaald.
 1. De inhoud van de enveloppe wordt gecontroleerd en indien deze niet voldoet, wordt de indiener hier telefonisch van op de hoogte gesteld. Indien de inhoud na controle is geaccordeerd, wordt de indiener telefonisch aangegeven op welke datum de gelegaliseerde stukken kunnen worden afgehaald. De afhaaldagen zijn des dinsdags en donderdags van 09.00 – 12.00 uur.

Voor nadere informatie is de afdeling dagelijks tussen 08.00 – 10.00 uur te bereiken op het telefoonnummer 427197, toestel 2311 en 2304

5. Strafzittingen in eerste aanleg en de indiening van verzoekschriften

Vanaf maandag 6 juli wordt gefaseerd een aanvang gemaakt met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg. In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten die in hechtenis verkeren. Echter zullen de zittingen vooralsnog niet toegankelijk zijn voor het publiek. De toegang van journalisten tot de zittingzaal wordt beperkt, met dien verstande dat steeds maximaal 3 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen, mits de richtlijnen voor het in acht nemen van de sociale afstand daarbij niet in het gedrang komen.

Verzoekschriften kunnen digitaal worden aangeboden op het email adres unit.kantonstraf@gmail.com, waarna via de mail een datum en tijdstip zal worden opgegeven voor het indienen van het verzoekschrift in hard copy op de Griffie. Het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken geschied op afspraak op het telefoonnummer 427197 toestel 4207, 4224 en 4233.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande kan contact worden opgenomen met de unit Kanton Straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com

6. Strafzittingen in hoger beroep en de behandeling van verzoekschriften

Vanaf maandag 6 juli wordt gefaseerd een aanvang gemaakt met de behandeling van strafzaken in hoger beroep. Echter zullen de zittingen vooralsnog niet toegankelijk zijn voor het publiek. De toegang van journalisten tot de zittingzaal wordt beperkt, met dien verstande dat steeds maximaal 3 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen, mits de richtlijnen voor het in acht nemen van de sociale afstand daarbij niet in het gedrang komen.

Verzoekschriften op grond van o.a. artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering, kunnen worden ingediend op de Griffie, waarna de indiener via de mail een datum en tijdstip zal worden opgegeven voor de behandeling van het verzoek. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande kan in contact worden getreden met de unit Hof Straf, te bereiken op het e-mail adres unit.hofstraf@gmail.com en het telefoonnummer 427197, toestel 4217 en 4227.

7. Verrichtingen van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

Verzoekschriften ex artikel 54a SV dienen gemaild te worden naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Het verzoekschrift dient tevens – conform het regulier gebruik – dezelfde dag nog in hard copy te worden ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris. Als datum van indiening van het verzoekschrift geldt de datum waarop het verzoekschrift in hard copy is ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris.

Het indienen van verzoekschriften ex artikel 54c SV, dient eveneens te geschieden bij het kabinet van de rechter-commissaris, in hard copy en per mail op het e-mail adres kabinetrc@gmail.com.

Het horen van verdachten in verband met de rechtmatigheidstoetsingen en de vorderingen tot bewaring, geschiedt vooralsnog telefonisch door de rechter-commissaris, waarbij de advocaten de gelegenheid hebben om bij het verhoor van hun cliënt aanwezig te zijn.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande kan in contact worden getreden met het kabinet van de rechter commissaris, telefoon 427197, toestel 4252 en 4247 (administratie) en toestel 4251 en 4255 (griffiers), en het e-mail adres kabinetrc@gmail.com.

8. Zittingen in het district Nickerie (3e kanton)

Voor informatie omrent de rechtspleging in het district Nickerie, kan in contact worden getreden met de griffier op het e-mail adres derdekanton.nickerie@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


 

HVJ-39

 

BEKENDMAKING DERDE KANTON NICKERIE

INZAKE EEN TE HOUDEN EXTRA ZITTING

 

Paramaribo, 24 juni 2020

Verwijzend naar de bekendmaking d.d. 08 juni 2020 met betrekking tot de tot nader orde uitgestelde Nickerie zitting, is bepaald dat de terechtzittingen die in de week van 16 juni jl. gehouden dienden te worden, zoveel als mogelijk zijn uitgesteld naar de week van 30 juni 2020, en wel als volgt:

1. De rolzitting:

Deze zitting bestaat uit uitspraken, nieuwe zaken en uitgestelde zaken. De rolzitting zal worden gehouden op dinsdag 30 juni 2020 vanaf 09.00 uur met inachtneming van de volgende regels:

Uitspraken

De uitspraken zullen worden gedaan met inachtneming van de thans geldende covid-19 maatregelen.

Nieuwe zaken

 • De nieuwe zaken waarvoor geen exploten van oproeping zijn ontvangen, zullen van de rol worden afgevoerd, behalve als (digitaal) uiterlijk op maandag 29 juni 2020 om 12.00 uur wordt gevraagd naar een nadere oproepingsdatum.
 • Het voor eis concluderen dient bij voorkeur digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook bij voorkeur digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) alsook het “stellen” dient uiterlijk op dinsdag 30 juni 2020 om 08.30 uur plaats te vinden.
 • Indien men niet in staat is om digitaal van eis te concluderen, dan wel zich digitaal te stellen, zal de mogelijkheid bestaan dit in persoon/via een gemachtigde te doen op de terechtzitting van dinsdag 30 juni 2020 om 09.00 uur.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het digitaal “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) tegenpartij.

Uitgestelde zaken

 • Het concluderen in de uitgestelde zaken dient ook zoveel als mogelijk digitaal te geschieden en wel tot uiterlijk maandag 29 juni 2020 om 12.00 uur. Een hard copy van de conclusie dient te worden gedeponeerd, of in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw in het district Nickerie tot uiterlijk donderdag 02 juli 2020 om 12.00 uur dan wel in de dropbox geplaatst in het gerechtsgebouw van Kanton Civiel aan de grote Combéweg te Paramaribo tot uiterlijk vrijdag 03 juli 2020 om 12.00 uur.
 • De datum voor conclusie van antwoord dan wel uitlating in de behandelde zaken wordt in het algemeen vastgesteld op dinsdag 18 augustus 2020 om 09.00 uur. De bijgewerkte rol zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld voor inzage en/of eventuele uitzonderingen.
 • Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar derdekanton.nickerie@gmail.com.
2. De comparities en enquêtes:

De comparities en enquêtes zullen worden behandeld op dinsdag 30 juni 2020 vanaf 10.30 uur.

3. De beschermingsbevelen:

De beschermingsbevelen zullen worden behandeld op dinsdag 30 juni 2020 vanaf 14.00 uur.

4. De overige zittingen:

De woensdagse raadkamerzitting wordt uitgesteld naar de reguliere terechtzitting in de maand juli, te weten woensdag 22 juli 2020 om 09.00 uur.

Verder:
 • Alle zittingen zullen worden gehouden met inachtneming van de huidige Covid-19 maartregelen en de instructies van het Hof van Justitie. De instructies die per unit zijn gegeven, gelden eveneens voor de Nickerie zitting
 • Voor informatie is de griffie voor de Nickerie zitting te bereiken op het e-mailadres derdekanton.nickerie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op het telefoonnummer 470300, toestel 250. In dringende gevallen kunt u bellen naar de griffier mr. Akaamba op het nummer 8928976.
 • Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Namens de kantonrechter in het Derde Kanton Nickerie,

mr. A.M. Nooitmeer-Rotsburg,

De griffier, mr. V. Akaamba


HVJ-31

 

BEKENDMAKING

DERDE KANTON NICKERIE

Paramaribo, 8 juni 2020

Naar aanleiding van de door de regering aangekondigde lockdown in de periode 08 t/m 22 juni 2020, wordt namens de Kantonrechter in het Derde Kanton, mr. A.M. Nooitmeer-Rotsburg medegedeeld dat de zittingen van het Derde Kanton, die gepland waren voor 16 t/m 19 juni 2020, tot nader orde worden uitgesteld.

Voor nadere informatie kan gemaild worden naar het emailadres: derdekanton.nickerie@gmail.com. In dringende gevallen kunt u bellen naar de griffier mr. V.A. Akaamba op het nummer 8928976.

Voor het overige zijn de algemene richtlijnen zoals aangegeven in de bekendmaking van 5 juni jl. betreffende nadere aanpassing van de dienstverlening van het Hof van Justitie (HVJ-30), ook van toepassing op het Derde Kanton Nickerie.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen:  www.rechtspraak.sr

Namens de kantonrechter in het Derde Kanton Nickerie,

mr. A.M. Nooitmeer-Rotsburg,

De griffier mr. V.A. Akaamba


HVJ-30

 

Bekendmaking

Nadere aanpassing dienstverlening Hof van Justitie in het kader van de door de regering aangekondigde lockdown

 

Paramaribo, 5 juni 2020

In verband met de door de regering aangekondigde lockdown, heeft ook de rechterlijke organisatie de reeds door haar getroffen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus, aangepast en verscherpt. Daarbij geldt de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de justitiabelen, als hoogste prioriteit. Te dien einde zal tot nader orde het volgende van kracht zijn:

 1. Algemene richtlijnen

De gerechtsgebouwen zijn niet regulier toegankelijk voor het publiek, deurwaarders, advocaten en diens medewerkers. Voor het afhalen of indienen van spoedeisende documenten, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Bij de behandeling van spoedeisende civiele zaken, zullen slechts de partijen of hun respectieve gemachtigde aanwezig mogen zijn. Bij strafzittingen wordt geen publiek of pers toegelaten.

Degene die zich op afspraak of na te zijn opgeroepen naar het gerecht begeven, zullen buiten het gebouw worden opgevangen door de wacht. Voordat toegang wordt verleend tot het gerechtsgebouw, wordt de lichaamstemperatuur opgemeten met een afstandsthermometer, die niet in contact komt met het lichaam. Indien de temperatuur hoger dan 37.5 graden Celsius is, wordt betrokkene niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen (o.a. hoesten, niezen), worden evenmin toegelaten tot de gerechtsgebouwen.

Een ieder die de gerechtsgebouwen betreedt, dient reeds bij binnenkomst voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Deze behoort gedragen te worden zolang men zich in het gerechtsgebouw bevindt. Let wel: men dient zelf zorg te dragen voor de mond- en neusbedekking, zonder deze wordt u niet toegelaten! Bij binnenkomst in het gerechtsgebouw moeten de handen gereinigd worden met de beschikbaar gestelde sanitizer.

 1. Civiele zittingen in eerste aanleg en in hoger beroep

De civiele rolzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep, alsook de lopende ambtenarenzaken worden uitgesteld. Slechts zaken van uiterst urgente aard, zullen in behandeling worden genomen. Voor gedetailleerde informatie omtrent het vorengaande, alsook reeds geappointeerde data, wordt verwezen naar de bekendmakingen van de units kort geding, familie, handel en hof civiel op de website van het Hof van Justitie: www.rechtspraak.sr. Met de respectieve units kan rechtstreeks in contact worden getreden op de volgende e-mailadressen: unit.kortgeding@gmail.com, unit.familie@gmail.com, handelunit@gmail.com, en unit.hofciviel@gmail.com.

Voor het aantekenen van hoger beroep, indiening memorie/verzoek tot verlenging termijn kan gemaild worden naar het e-mail adres hogerberoep@gmail.com.

Verzoekschriften mbt tot vanwaarde verklaring kunnen worden gemaild naar de Afdeling Algemene Zaken op het mailadres:
Voor het aanvragen van spoedstukken of andere dienstverlening de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken betreffende, kan in de week van 8 t/m 12 juni contact gemaakt worden met de griffier mr. L.J. van Bossé te bereiken op het telefoonnummer 08720175 en het e-mailadres laetitiavanbosse@yahoo.com. In de week van 15 t/m 19 juni kan daarvoor in contact worden getreden met mr. O. Apai op het telefoonnummer 08962349.
 1. Legalisatie van documenten

Vooralsnog zullen uitsluitend spoedaanvragen voor het legaliseren van documenten in behandeling worden genomen. Voor informatie hieromtrent kan in contact worden getreden met het e-mail adres hvj.legalisatie@gmail.com.

 1. Strafzittingen in eerste aanleg

Vooralsnog zullen geen openbare strafzittingen in eerste aanleg worden gehouden. Reeds lopende zaken worden bij beschikking uitgesteld. Ingeval zulks nodig mocht zijn bij nieuwe zaken, worden verdachten telefonisch gehoord door de rechter voor het nemen van een beslissing ten aanzien van de gevangenhouding. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met het e-mail adres unit.kantonstraf@gmail.com en het telefoonnummer 8678295. Het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken geschied op afspraak op het telefoonnummer 8593811 via de substituut griffier mr. S. Simbhoedatpanday.

 1. Strafzittingen in hoger beroep en de behandeling van verzoekschriften

In de week van 08 t/m 12 juni 2020, zullen geen openbare strafzittingen in hoger beroep, noch raadkamerzittingen worden gehouden. Voor de raadkamerprocedures op grond van o.a. artikel 54c en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering, zal in deze periode een digitale procedure worden gevolgd, waarbij de verzoekschriften kunnen worden gemaild naar het email adres unit.hofstraf@gmail.com. Vanuit dit e-mail adres zullen nadere instructies worden verstrekt omtrent de verdere afhandeling van de verzoekschriften.

 1. Verrichtingen van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

Verzoekschriften ex artikel 54a SV dienen gemaild te worden naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Bij de behandeling van de rechtmatigheidstoetsen, vorderingen tot bewaring en verzoekschriften ex art. 54a Sv. zal de rechter-commissaris in beginsel op de inhoud van het dossier beslissen. Indien de rechter-commissaris dit nodig acht, zal de verdachte telefonisch worden gehoord. Indien de verdachte een gemachtigde heeft, zal deze zijn/haar reactie op vorderingen van het Openbaar Ministerie mailen naar het e-mail adres kabinetrc@gmail.com, opdat deze kan worden meegenomen bij het besluit van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met de griffier van de rechter-commissaris op het e-mail adres kabinetrc@gmail.com of de telefoonnummers 08729051 en 08663433.

 1. Zittingen in het district Nickerie (3e kanton)

Voor informatie omrent de rechtspleging in het district Nickerie, kan in contact worden getreden met de griffier op het e-mail adres derdekanton.nickerie@gmail.com en het telefoonnummer 8928976.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-29

 

BEKENDMAKING

Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken

 

Paramaribo, 4 juni 2020

Teneinde de voortzetting van de dienstverlening van de Griffie der Kantongerechten, afdeling Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2 te continueren gedurende de door de regering aangekondigde lockdown, geldt het navolgende:

Aangezien het gerechtsgebouw niet regulier geopend zal zijn, zal er met ingang van vrijdag 5 juni, steeds een contact persoon/aanspreekpunt beschikbaar zijn voor het verschaffen van informatie met betrekking tot de voortzetting van de dienstverlening met name het indienen van zéér spoedeisende zaken. Voor vrijdag 5 juni a.s is het aanspreekpunt de griffier mr. L.J. van Bossé te bereiken op het telefoonnummer 08720175. Met ingang van maandag 8 juni a.s geldt het navolgende schema:

Datum Aanspreekpunt Contactinformatie
8 t/m 14 juni Griffier mr. L.J. van Bossé 08720175laetitiavanbosse@yahoo.com
15 t/m 21 juni Griffier mr. O. Apai 08962349

Daarnaast kunnen de units waar de spoedzaak voor bedoeld is, rechtstreeks via de e-mail bereikt worden op de volgende e-mail adressen:

unit.kortgeding@gmail.com

handelunit@gmail.com

unit.familie@gmail.com

Voor bijzonderheden omtrent de werkwijze van de verschillende units, wordt verwezen naar de bekendmakingen van die units op de website van het Hof van Justitie www.rechtspraak.sr.

Voor het aantekenen van hoger beroep, indiening memorie/verzoek tot verlenging termijn kan gemaild worden naar het e-mail adres: hogerberoep@gmail.com

Voor het aanvragen van spoedstukken of andere dienstverlening de Griffie betreffende, kan contact gemaakt worden met het aanspreekpunt van de week.

Voor actuele informatie betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie www.rechtspraak.sr te raadplegen.

De Griffier,

Mr. L.J. van Bossé


HvJ-11

 

BEKENDMAKING

DERDE KANTON NICKERIE

 1. De rolzitting van 21 april 2020

Deze zitting bestaat uit uitspraken, nieuwe zaken en uitgestelde zaken.

 1. De uitspraken worden uitgesteld naar de zitting van 16 juni 2020;
 2. De nieuwe zaken van de maand maart (die zijn uitgesteld naar de maand april) en van de maand april zullen worden behandeld en wel als volgt:
 • Zaken waar er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk op maandag 20 april 2020 om 00u. wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 • Het voor eis te concluderen dient bij voorkeur digitaal te geschieden. Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook bij voorkeur digitaal te doen. Dit concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op dinsdag 21 april 2020 om 08.30u. plaats te vinden.
 • Indien men niet in staat is om digitaal van eis te concluderen, dan wel zich digitaal te stellen, zal de mogelijkheid bestaan dit in persoon/via een gemachtigde te doen op de terechtzitting van dinsdag 21 april 2020 om 09.00u;
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het digitaal “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar het AR nummer (bijv. 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) tegenpartij;
 • de datum voor conclusie van antwoord dan wel uitlating verklaring in de behandelde nieuwe zaken wordt vastgesteld op dinsdag 16 juni 2020 om 09.00 uur;
 • alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: derdekanton.nickerie@gmail.com.
 1. De beschermingsbevelen:

De beschermingsbevelen zullen worden behandeld op dinsdag 21 april 2020 en wel vanaf 10.00 uur des voormiddags.

 1. De overige zittingen:

Alle handelsrolzittingen (de comparitie- en enquêtezittingen, de beslagverhoren en de woensdagse raadkamerzittingen) worden tot nader order uitgesteld en zal u van de voortgang in kennis worden gesteld.

 1. Verder:
 • De overige instructies die per unit zijn uitgegeven, gelden onverkort voor de Nickeriezitting;
 • voor info is de Derde Kanton Nickerie te bereiken op het e-mailadres:  derdekanton.nickerie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 250. In dringende gevallen kunt u bellen naar het nummer 8928976.
 • Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening gelieve regelmatig de website van het Hof van Justitie raadplegen: rechtspraak.sr.

Paramaribo, 9 april 2020

Namens de kantonrechter in het Derde Kanton Nickerie, mr. A.M. Nooitmeer-Rotsburg,

De griffier mr. V. Akaamba

______________________________________________________________________________________________

HvJ-03

 

                               BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt bekend dat in het verlengde van de maatregelen van het Ministerie van Justitie en Politie in verband met Covid-19 er voor de Griffie der Kantongerechten afdeling Strafzaken aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5, vanaf 18 maart 2020  tot nader orde, aangepaste werktijden zijn namelijk: maandag t/m vrijdag van 7.00 v.m-12.00 uur n.m.

Voor het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken kunt u bij het loket van de Griffie der Kantongerechten Strafzaken terecht.

Voor nadere informatie  kunt u mailen naar: unit.kantonstraf@gmail.com vóór 12.00 uur n.m. te bereiken op telefoon 427197 toestel 4220/4260. Na 12.00 uur kunt u eventueel contact opnemen op het nummer 8593811.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Substituut- Griffier der Kantongerechten, Strafzaken,

Mr. S.K.  Simbhoedatpanday

Paramaribo, 18 maart 2020

_______________________________________________________________________

HvJ-02

 

                               BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt bekend dat in het verlengde van de maatregelen van het Ministerie van Justitie  en Politiee m.b.t. aangepaste werktijden en maatregelen i.v.m. Covid-19, voor de Griffie der Kantongerechten afdeling Civiele Zaken aan de Grote Combéweg no. 2, per 18 maart 2020  tot nader orde van maandag t/m vrijdag de tijden zijn aangepast van 7.00 v.m -12.00 uur n.m. Voor het indienen van zéér spoedeisende zaken mag u mailen naar:

unit.kortgeding@gmail.com vóór 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 257/275

unit.familie@gmail.com vóór 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel 258

handelunit@gmail.com vóór 12.00 uur te bereken op telefoon 470300 toestel 276.

Na 12.00 uur kunt u eventueel contact opnemen met telefoon 8720175.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier der Kantongerechten,

Mr. L.J. van Bossé

Paramaribo, 18 maart 2020

_______________________________________________________________________

HvJ-01

 

AANGEPASTE DIENSTVERLENING HOF VAN JUSTITIE

Paramaribo, 17 maart 2020

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Coronavirus (Covid-19) wordt de dienstverlening van het Hof van Justitie per woensdag 18 maart 2020 tot nader order als volgt aangepast:

Dienstverlening op het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combé weg no. 2

 1. Legalisatie van documenten

Slechts spoedeisende documenten zullen ter legalisatie in behandeling worden genomen, en wel die welke betrekking hebben op studie, ziekte of overlijden. Deze documenten worden via een loket aan de straatzijde in ontvangst genomen en afgestaan; cliënten zullen onder geen beding toegelaten worden tot het gerechtsgebouw. Voor nadere informatie kan dagelijks tussen 08.00 – 10.00 uur in contact worden getreden met de afdeling Legalisatie op het telefoonnummer 427197, tst. 2311 en 2304 of op het e-mail adres legalisatiehvj@gmail.com

2. Indienen van exploten en spoedverzoekschriften en aantekenen van appèl in civiele zaken

Uitsluitend de volgende documenten worden in ontvangst genomen:

 • Oproepingsexploten voor nieuwe zaken
 • Verzoekschriften voor spoedeisende kortgedingen en spoedeisende familie/voogdijzaken
 • Conclusies in spoedeisende kortgedingen op basis van vastgestelde afconcludeerschema’s
 • Aanvragen voor beschermingsbevelen
 • Documenten betreffende appèl aantekening
 • Beslagverzoekschriften en vanwaardeverklaringsprocedures. Het is mogelijk om aanvragen in te dienen voor het doen leggen van beslag (beslagverzoekschriften). Na het gelegd beslag kan ook het verzoekschrift ingediend worden voor de daaraan gekoppelde vanwaardeverklaringsprocedure. Zowel de beslagverzoekschriften als de vanwaardeverklaringsprocedures kunnen dagelijks worden ingediend van 07.00 tot 12.00 uur. Voor de beslissing op het beslagverzoekschrift kan men zich wenden tot de griffie en wel uitsluitend op de vrijdag en wel van 07.00 tot 12.00 uur. Bij de beslagverzoekschriften moet het gaan om zaken die urgent zijn.

De documenten worden via een loket aan de straatzijde in ontvangst genomen. Er wordt onder geen beding toegang verleend tot het gerechtsgebouw. Alvorens de verzoekschriften worden ingediend, dient de rechtszoekende of diens ge(vol)machtigde telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de respectieve units voor nadere instructies ten aanzien van de procedure die zal worden gevolgd bij het indienen en het in behandeling nemen van die spoedzaken.

 Verzoekschriften voor het aanhangig maken van alle overige civiele procedures, worden tot nader order niet in ontvangst genomen.

 3. Zittingen in civiele zaken

 • Spoedeisende nieuwe kortgedingen en echtscheidingszaken die reeds op de reguliere rolzittingen (voor EB) zijn geplaatst, zullen op die zittingen in behandeling worden genomen. Overige zaken op de kortgedingrollen worden ambtshalve telkens met een maand in dezelfde stand aangehouden, totdat de situatie is genormaliseerd. Alle reeds geplande comparitiezittingen in kort geding worden aangehouden.
 • Handelsrollen worden tot nader order aangehouden in die stand. Mits de situatie is genormaliseerd, zal de geplande rolzitting van de Handelsrol van 20 april 2020, wel normaal voortgang vinden.
 • Spoedeisende beschermingsbevelen, familiezaken en beslagen zullen wel in behandeling worden genomen.

Op deze zittingen zullen slechts partijen, hun respectieve advocaten, gevolmachtigden of diens waarnemers aanwezig mogen zijn. Overige personen worden niet toegelaten tot het gerechtsgebouw.

4. Vonnissen en beschikkingen

Slechts echtscheidingsvonnissen, gegeven beschermingsbevelen, spoedvonnissen en spoedbeschikkingen zullen worden verstrekt, en wel via het loket aan de straatzijde.

Dienstverlening op Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4

1. Ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep, wordt alsvolgt uitgesteld: de zitting van 20 maart 2020 wordt uitgesteld naar 17 april 2020 en de zitting van 3 april 2020 wordt uitgesteld naar 15 mei 2020. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen cq. hun gemachtigde. Nieuwe civiele zaken waarin exploten c.q. oproepingen zijn uitgebracht worden wel in behandeling genomen op de geappointeerde datum.

Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, telefoon 427197, toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com

Dienstverlening op het Strafgerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no 5

 1. De behandeling van strafzaken in eerste aanleg en hoger beroep

De behandeling van lopende strafzaken (misdrijven en overtredingen) in eerste aanleg en hoger beroep, wordt tot nader order uitgesteld. Indien een bepaalde zaak vanwege een zeer spoedeisend belang wel voortgang vindt, dan wordt dit vanuit de griffie gemeld aan de advocaat van de verdachte. Nieuwe strafzaken in hoger beroep (misdrijven) die reeds op de rol zijn geplaatst, zullen in behandeling worden genomen. Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit kanton straf, telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, e-mail unit.kantonstraf@gmail.com of de unit hof straf, telefoonnummer 427197, toestel 4227, 4217, 4213 en het e-mail adres unit.hofstraf@gmail.com

2. Indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken bij het Kantongerecht Strafzaken

De formulieren voor het aantekenen/intrekken van appèl/verzet zijn bij het loket beschikbaar. De documenten worden via een loket aan de straatzijde in ontvangst genomen. Er wordt onder geen beding toegang verleend tot het gerechtsgebouw. Alvorens verzoekschriften worden ingediend, dient de rechtszoekende of diens gemachtigde telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de strafunit voor nadere instructies ten aanzien van de procedure die zal worden gevolgd bij het indienen en het in behandeling nemen van het verzoekschrift. Telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, e mail unit.kantonstraf@gmail.com

3. Raadkamerzaken Hof van Justitie

Slechts verzoekschriften ex artikel 40, artikel 54 c. en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering zullen worden behandeld. Overige verzoeken zullen op urgentie worden beoordeeld. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit hof straf, telefoon 427197, toestel 4227, 4217, 4213 en het e-mail adres unit.hofstraf@gmail.com

 4. Verrichtingen van de rechter-commissaris in strafzaken

Rechtmatigheidstoetsingen, de behandeling van verzoekschriften ex art 54 a. en bewaringen vinden voortgang onder aangepaste omstandigheden. Voor informatie kan in contact worden getreden met de unit kabinet rechter commissaris, telefoon 427197, toestel 4252 of 4247 (administratie) en 4251 of 4255 (griffiers), en het e-mail adres kabinetrc@gmail.com.

Dienstverlening in het district Nickerie

 Zittingen in het district Nickerie

De zittingen van de maand maart worden integraal uitgesteld naar de reguliere zittingen van de maand april (rolzitting, comparitie en enquête, beschermingsbevelen, de woensdagse raadkamerzitting en de strafzittingen van donderdag en vrijdag). Voor nadere informatie, kan gebeld of gemaild worden naar de desbetreffende units.

 N.B. Advocaten zullen slechts worden toegelaten tot de gerechtsgebouwen voor het verlenen van juridische bijstand aan hun cliënten. Publiek wordt niet toegelaten tot de gerechtsgebouwen. Verzoekschriften en overige documenten worden steeds ingediend en afgestaan via het loket. Het Hof van Justitie doet een dringend beroep op alle belanghebbenden om de instructies die telefonisch, via de e-mail en ter plekke zullen worden verstrekt door de medewerkers van de rechterlijke organisatie, stipt op te volgen. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr