UNIT HOF CIVIEL

HVJ-52

Unit Hof Civiel

 

Bekendmaking ten aanzien van de geplande zitting van

11 december 2020

 

Paramaribo, 12 oktober 2020

Middels deze wordt bekendgemaakt dat de geplande civiel rolzitting van vrijdag 11 december 2020, geen voortgang vindt. De zaken die ter behandeling uitgesteld zijn naar deze civiele rolzitting, worden verschoven naar de reguliere civiele rolzitting van vrijdag 4 december 2020.

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mevr. M. Samsoedien


HVJ-46

 

Bekendmaking

 

Betreffende indiening van processtukken bestemd voor de reguliere 1ste en 3e vrijdagse civiele rolzitting van het Hof van Justitie

 

Paramaribo, 7 juli 2020

Met verwijzing naar de bekendmakingen no. HvJ-22, d.d. 8 mei 2020 en no. HvJ-40, d.d. 30 juni 2020 op de website van het Hof van Justitie, wordt middels deze bekendgemaakt dat de processtukken bestemd voor de zaken opgebracht op de rol van de reguliere 1ste en 3e vrijdagse civiele rolzitting van het Hof van Justitie, in hard- copy dienen te worden ingediend op de Griffie van het Hof van Justitie (Civiel), en wel in de daarvoor bestemde dropbox op de maandag, de dinsdag en de woensdag voorafgaand aan de vrijdagse civiele rolzitting, van 8.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ’s middags.

Voor het overige blijft de procesvoering zoals vermeld in de bekendmaking no. HvJ-22, d.d. 8 mei 2020 tot nader orde gehandhaafd.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com en het telefoonnummer 427197 toestel 2304.


HVJ-37

 

Bekendmaking Unit Hof Civiel

Uitstel lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

 

Paramaribo, 16 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, wordt de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep op de civiele rolzitting van vrijdag 19 juni 2020, uitgesteld naar vrijdag 7 augustus 2020. Indien echter vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak vóór 7 augustus 2020 behandeld zal worden, zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier


HVJ-26

Bekendmaking Unit Hof Civiel

Uitstel lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

 

Paramaribo, 3 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, wordt de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep op de civiele rolzitting van vrijdag 5 juni 2020, uitgesteld naar vrijdag 17 juli 2020. Indien echter vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak vóór 17 juli 2020 behandeld zal worden, zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier


HVJ-22

Bekendmaking

 Unit Hof Civiel
Gewijzigde voortgang van de behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken

Paramaribo, 8 mei 2020

Algemeen

In verband met de coronacrisis, heeft het Hof van Justitie per medio maart haar dienstverlening aangepast, waarbij de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep sindsdien in grote lijnen als volgt heeft plaatsgevonden:

  • de rolzitting van 20 maart 2020 is uitgesteld naar 17 april 2020
  • de rolzitting van 3 april 2020 is uitgesteld naar 15 mei 2020
  • de zitting van 17 april 2020 is uitgesteld is naar 5 juni 2020
  • in zaken waarbij het vonnis gereed was is uitspraak gedaan.
  • de nieuwe zaken waarbij de oproepingen hebben plaatsgevonden zijn op een aangepaste wijze behandeld.

Thans zal de behandeling van de reguliere civiele rolzitting van het Hof van Justitie, met name de uitgestelde zaken en de verhoren in ambtenarenzaken, worden hervat. Als uitgangspunt zal daarbij gelden dat de aanwezigheid van personen in het gerechtsgebouw, zo veel als mogelijk zal worden beperkt. Daarnaast zullen de alle overige voorzorgsmaatregelen worden getroffen, teneinde de kans op besmetting met het virus te minimaliseren.

Hierbij wordt in aanmerking genomen dat  in de meeste gevallen de zaken  op de reguliere civiele rolzitting – en met name de uitgestelde zaken – zich voor schriftelijke afdoening lenen. Na de rolzitting zal door de griffier een extract worden gemaild naar de advocaten, waarin op volgorde van het audientieblad per GR nummer zal worden vermeld naar welke datum betreffende zaak is uitgesteld, en in welke stand deze dan zal dienen.

Hieronder wordt de wijze van hervatting van de reguliere rolzitting, uiteengezet.

A. Uitspraken

De advocaten in wiens zaken er uitspraak zal worden gedaan, worden hier telefonisch over geïnformeerd. Betrokkenen kunnen ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij de uitspraak, of kunnen na de rolzitting telefonisch op 427197, toestel 2304 of via de email unit.hofciviel@gmail.com bij de griffier informeren naar de uitspraak. Er wordt naar gestreefd om de vonnissen op korte termijn na de uitspraak in afschrift beschikbaar te stellen.

B. Nieuwe zaken

Het betalen van vastrecht voor nieuw binnengekomen (appèl)zaken en het afhalen van de oproepbeschikkingen, geschiedt op de reeds gebruikelijke wijze. De appèlzaken waarin er een rechtsdag is bepaald en waarvoor exploten zijn uitgebracht, worden in behandeling genomen. In deze nieuwe zaken kunnen de advocaten zich per ondertekende brief dan wel per e-mail stellen uiterlijk 12.00 uur s’middags voorafgaand aan de dag van de vrijdagse rolzitting. Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om per e-mail te stellen, dient uiterlijk op de eerste werkdag na de rolzitting dit “per email stellen” te worden bevestigd met een door de desbetreffende advocaat ondertekende brief.

Nieuwe ambtenarenzaken worden ingediend door afgifte van het vereiste aantal verzoekschriften (vier exemplaren elk compleet met bijlagen), vergezeld van een begeleidend schrijven in een gesloten enveloppe bij de administratie van het Hof. Stukken kunnen iedere werkdag tot uiterlijk 12.00 uur ’s middags worden ingediend.

C. Uitgestelde zaken van de reguliere civiele rolzitting

Afhankelijk van de te plegen verrichting in iedere zaak wordt er een nieuwe datum bepaald in de uitgestelde zaken. De te hanteren werkmethode is als volgt:

  1. Het vereiste aantal conclusies (2 exemplaren elk inclusief bijlagen) voor het Hof (pleitnota, antwoordpleitnota, repliek en dupliek, eventuele uitlating producties etc.) dienen bezorgd te worden bij de administratie van de griffie van het Hof, en wel van de maandag tot en met de donderdag voorafgaand aan de vrijdagse rolzitting, uiterlijk tot 12.00 uur ’s middags.
  2. Processtukken bestemd voor de wederpartij worden in geval die wederpartij bijstand van een advocaat geniet, ten kantore van bedoelde advocaat bezorgd, tenzij de advocaten in onderling overleg anders afspreken. In de zaken waarin partijen geen advocaat hebben, dus in persoon procederen, dient het exemplaar voor die partij te worden afgegeven tezamen met de processtukken bestemd voor het Hof. Het Hof zal vervolgens die niet door een advocaat vertegenwoordigde partij telefonisch c.q. per email aangeven dat het betreffende processtuk kan worden afgehaald.
  3. De processtukken dienen steeds in een gesloten enveloppe te worden ingediend met daarop vermeld het GR-nummer van de zaak. Bij de processtukken dient tevens een begeleidend schrijven te worden gevoegd, met daarin opgenomen het GR-nummer van de zaak, de namen van partijen en eventueel hun respectieve (proces)gemachtigden, alsook een specificatie van de inhoud van de enveloppe.
  4. Indien de conclusie niet tijdig is ingediend en/of er geen verzoek tot uitstel is ontvangen, zal de conclusie als niet-genomen worden beschouwd.

Uitstelverzoeken:

Verzoeken tot uitstel dienen te worden gemaild naar het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com met een cc. e-mail naar de advocaat van de tegenpartij, uiterlijk 1 (één) werkdag voor de vrijdagse rolzitting, en wel niet later dan 12.00 uur s’middags. Indien de advocaat van de tegenpartij reeds akkoord is met uitstel, dient verzoeker dit te vermelden in de brief. Op de rolzitting wordt door het Hof beslist op het uitstelverzoek. Uiterlijk op de eerste werkdag na de rolzitting, dient dit uitstelverzoek te worden bevestigd met een ondertekende brief van de desbetreffende advocaat c.q. partij.

D. Verhoren in ambtenarenzaken

De ambtenarenzaken die thans voor verhoor staan zullen in behandeling worden genomen. Slechts de ambtenaar en diens gemachtigde, alsook de aangewezen gemachtigde zijdens de Staat en de zaaksofficier c.q. procesgemachtigde zullen toegelaten worden tot de zittingszaal. Op elke zittingsrol zullen maximaal 5 (vijf) ambtenarenzaken worden opgebracht voor verhoor met voor elke zaak een tijdsbepaling.

E. Bijzondere verhoren

In deze gaat het om verzoeken ex. art. 272 Rv., appèllen van beschermingsbevelen, toestemming erkenning, handelsregisterzaken; kortom alle zaken die niet op de reguliere civiele rol worden opgebracht.

Verzoeken ex. art. 272 Rv:

Het verzoekschrift ex. art. 272 Rv zal in viervoud met (eventuele) bijlagen in een gesloten enveloppe worden ingediend bij de administratie van het Hof. De enveloppe dient tevens een begeleidend schrijven te bevatten met daarin opgenomen een specificatie van de zich in de enveloppe bevindende stukken en vermelding van de deurwaarder die de oproeping zal doen. De administratie zal in contact treden met de appèllerende partij danwel de desbetreffende deurwaarder om de oproepbeschikking op te halen. De verzoekende partij zal ervoor zorgdragen dat de digitale versie van het oproepingsexploot gemaild wordt naar het email adres unit.hofciviel@gmail.com. De hard kopie van het exploot dient uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling van de zaak te worden aangeleverd bij de administratie van het Hof in een gesloten enveloppe onder vermelding van het GR nummer van de zaak. Voor het verhoor van partijen, zullen slechts de partijen en hun wederzijdse gemachtigden worden toegelaten tot de zitting.

Handelsregisterzaken

Voor handelsregisterzaken zal de bovenstaande procedure mutatis mutandis gevolgd worden.

Hoger beroep van zaken betreffende beschermingsbevelen en toestemming tot erkenning

Na ontvangst van de appèlzaak van het kantongerecht zal de administratie de oproepbeschikking gereed maken. De appèllerende partij dient de administratie te verwittigen welke deurwaarder de oproeping zal doen, waarna de administratie in contact zal treden met de appèllerende partij danwel de desbetreffende deurwaarder om de oproepbeschikking op te (doen) halen. De verzoekende partij zal ervoor zorgdragen dat de digitale versie van het oproepingsexploot gemaild wordt naar het email adres unit.hofciviel@gmail.com. De hard kopie van het exploot dient uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling van de zaak in een gesloten enveloppe onder vermelding van het GR nummer van de zaak te worden ingediend bij de administratie van het Hof, en wel uiterlijk 12.00 uur ‘s middags. Voor het verhoor van partijen, zullen slechts de partijen en hun wederzijdse gemachtigden worden toegelaten tot de zitting.

Voor nadere informatie kan iedere werkdag tot 12.00 uur s’middags in contact worden getreden met de unit hof civiel, op telefoon 427197, toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening van het Hof van Justitie, gelieve u de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HvJ-10

Bekendmaking

Uitstel zitting lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van het Hof van Justitie per woensdag 18 maart 2020 tot nader orde aangepast. De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep van 17 april 2020 zal worden uitgesteld naar 5 juni 2020. Nieuwe civiele zaken waarin exploten c.q. oproepingen zijn uitgebracht worden wel in behandeling genomen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Paramaribo, 9 april 2020

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier

________________________________________________________________________________________________