UNIT HOF CIVIEL

HVJ-55

UNIT HOF CIVIEL

Verdere aanpassing van de wijze van procederen in

hoger beroep civiel en ambtenarenzaken

ingaande 16 november 2020

 

Paramaribo, 12 november 2020

Na evaluatie heeft de Unit Hof Civiel besloten om de wijze van procederen bij het Hof van Justitie op de reguliere vrijdagse civiele rolzitting naar aanleiding van de Covid-19 pandemie verder aan te passen en te stroomlijnen zoveel als mogelijk overeenkomstig de werkwijze die thans wordt gehanteerd bij de eerste aanleg Units Kort Geding en Handel.

Uitgangspunt blijft dat de aanwezigheid van personen in het gerechtsgebouw, zo veel als mogelijk zal worden beperkt. Daarnaast zullen alle overige voorzorgsmaatregelen worden getroffen, teneinde de kans op besmetting met het Corona virus te minimaliseren.

Hierbij wordt in aanmerking genomen dat  in de meeste gevallen de zaken  op de reguliere civiele rolzitting – en met name de uitgestelde zaken – zich voor schriftelijke afdoening lenen met dien verstande dat de fysieke aanwezigheid van de (proces)gemachtigden en of diens waarnemers op de civiele rolzitting niet vereist is. Dit geldt ook voor de zaken die voor vonnis staan en waarvan al vooraf duidelijk is dat het vonnis zal worden aangehouden tot een nader te bepalen datum daar het Hof vanwege het bekende capaciteitsprobleem niet in staat is geweest het vonnis voor de uitspraak gereed te hebben. Fysieke aanwezigheid van de (proces)partijen (c.q. de respectieve advocaten) is wel gewenst:

 1. in de zaken waarin er vonnis zal worden uitgesproken. In deze gevallen worden partijen vooraf door de administratie van Unit Hof Civiel gemeld middels een telefoontje danwel een mail. Partijen mogen er in dit geval ook voor kiezen om na de zitting, telefonisch of per email bij de griffier te informeren naar de uitspraak.
 2. Verder in de nieuwe zaken opdat de opgeroepen partij zich kan stellen. Dit kan ook vooraf middels toezending van een brief c.q. mail zoals hieronder aangegeven.
 3. En in de verhoren van de partijen in ambtenarenzaken, de gelaste comparities van partijen dan wel enquêtes.

Op de zittingsdag vóór de civiele rolzitting worden de uitgestelde zaken geacht te zijn afgeroepen. De partijen worden in de gelegenheid gesteld om van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 14.00 uur en op de vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur in de week waarin de reguliere civiele rolzitting wordt gehouden hun conclusies in hardkopie te droppen in de dropbox van de Unit Hof Civiel.

Uiterlijk (vier) werkdagen na de gehouden civiele rolzitting zal door de griffier een extract worden gemaild naar de advocaten, waarin op volgorde van het audiëntie blad per GR nummer zal worden vermeld naar welke datum betreffende zaak is uitgesteld, en in welke stand deze dan zal dienen.

Hieronder wordt de aangepaste procesregeling van de reguliere rolzitting, nader uiteengezet.

A. Uitspraken

Van de zaken waarin er uitspraak zal worden gedaan, worden de betreffende advocaten telefonisch danwel per email geïnformeerd. Betrokkenen kunnen ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij de uitspraak. Ook kunnen zij in daarop volgende week (tussen 8.00u -14.00u) telefonisch op 427197, toestel 2304 of via de email: unit.hofciviel@gmail.com bij de griffier informeren naar de uitspraak. Er wordt naar gestreefd om de vonnissen op korte termijn na de uitspraak, uiterlijk binnen zes weken hierna, in afschrift beschikbaar te stellen. Indien uw zaak wel voor uitspraak is opgebracht op de rol doch u niet telefonisch of per e-mail bericht bent geworden door de administratie, wordt u verzocht de zitting niet bij te wonen. In dit geval is het Hof namelijk niet in staat geweest het vonnis voor uitspraak gereed te hebben.

B. Nieuwe zaken

De nieuwe appèlzaken waarin er een rechtsdag is bepaald, worden op de rolzitting in behandeling genomen. In deze nieuwe zaken kunnen de advocaten zich per ondertekende brief dan wel per e-mail vooraf stellen en wel tot uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voorafgaand aan vrijdagse civiele rolzitting. In geval men zich per e-mail heeft gesteld, dient de hardkopie brief eveneens uiterlijk 12.00 uur s ‘middags op de dag van de vrijdagse rolzitting in de dropbox te worden geplaatst. Justitiabelen die geen advocaat hebben maar in persoon procederen dienen op de zitting aanwezig te zijn en hun contactgegevens waarop zij bereikbaar zijn (telefoonnummer, adres en emailadres) bij de griffier achter te laten.

C. Uitgestelde zaken van de reguliere civiele rolzitting

T.a.v. de uitgestelde zaken worden de partijen in de week waarin de reguliere civiele rolzitting wordt gehouden in de gelegenheid gesteld om van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 14.00 uur en op de dag van de vrijdagse civiele rolzitting van 8.00 uur tot 12.00 uur hun conclusies in tweevoud en in hardkopie te droppen in de dropbox van de Unit Hof Civiel op de Griffie van het Hof van Justitie.

De processtukken dienen steeds in een gesloten enveloppe te worden ingediend met daarop vermeld het GR-nummer van de zaak, de bedoelde zittingsdag en het paginanummer van de civiele rol. Bij de processtukken dient tevens een begeleidend schrijven te worden gevoegd, met daarin opgenomen het GR-nummer van de zaak, de namen van partijen en eventueel hun respectieve (proces)gemachtigden, alsook een specificatie van de inhoud van de enveloppe.

Indien betreffende conclusie niet tijdig is ingediend en/of er geen verzoek tot uitstel vooraf is ontvangen, zal de conclusie als niet-genomen worden beschouwd!!

In het geval dat de zaak peremptoir stond heeft dit tot gevolg dat er een datum voor vonniswijzing zal worden bepaald.

Afhankelijk van de te plegen verrichting in iedere zaak wordt er een nieuwe datum bepaald in de uitgestelde zaken. Uit het extract van de zittingsrol, die naderhand door de griffier zal worden gemaild, zal blijken wat de volgende proceshandeling zal zijn en door wie die handeling dient te worden verricht.

D. Verhoren in ambtenarenzaken

De ambtenarenzaken die voor verhoor staan zullen op de zitting in behandeling worden genomen. Slechts de in die zaak betrokken partijen en ge(vol)machtigden zullen toegelaten worden tot de zittingszaal.

E. Uitstelverzoeken c.q. ambtshalve uitstel

Het beleid m.b.t. tot honorering van uitstelverzoeken is als volgt.

In familiezaken en KG zaken dienen conclusies om de twee weken te worden genomen.

In bodemgeschillen, ambtenaren – en overige zaken (voor zover van toepassing) worden de conclusies om de vier weken genomen.

Na bepaling van de eerste rechtsdag kan nog twee maal, op verzoek van de desbetreffende partij danwel ambtshalve, uitstel worden verleend. Indien een derde keer een uitstelverzoek wordt gedaan, en dit wordt ingewilligd, zal de zaak peremptoir (dus zonder verder uitstel) komen te staan voor de te verrichten proceshandeling.

Bij uitzondering kan nog eenmaal, bij aanwezigheid van gegronde redenen en met instemming (danwel bij geen bezwaar) van de tegenpartij een allerlaatste keer uitstel worden verleend, met handhaving van peremptoir stelling.

Indien de tegenpartij in dit geval niet wenst mee te werken aan een verzoek tot uitstel, zal het Hof op grond van de aangevoerde reden(en) voor het verzoek tot uitstel, een beslissing nemen.

Het Hof behoudt te allen tijde de bevoegdheid uitstelverzoeken niet in te willigen, met alle consequenties van dien voor de nalatige partij.

Verzoeken tot uitstel dienen te worden gemaild naar het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com met een c.c. e-mail naar de advocaat van de tegenpartij. Deze brieven, voorzien van dagtekening en handtekening van degene die het verzoek doet, dienen steeds tevens in hardkopie te worden aangeleverd in de dropbox en wel tot uiterlijk 12.00 uur des middags op de dag van de civiele rolzitting. Indien de advocaat van de tegenpartij bereids akkoord is met het gevraagde uitstel, dient de brief mede ondertekend te zijn door de meewerkende advocaat.

Let wel: Van alle emailwisseling/briefwisseling met de Unit Hof Civiel danwel met de Griffie van Hof Civiel betreffende een aanhangige zaak dienen tevens in c.c. vorm te zijn verzonden naar de tegenpartij, dit moet blijken uit de inhoud van het schrijven, bij gebreke waarvan geen acht zal worden geslagen op bedoeld schrijven.

Voor nadere informatie kan iedere werkdag tot 14.00 uur in contact worden getreden met de unit hof civiel, op telefoon 427197, toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening van het Hof van Justitie, gelieve u de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

S.C. Berenstein B.Sc., Fungerend-Griffier


HVJ-52

Unit Hof Civiel

 

Bekendmaking ten aanzien van de geplande zitting van

11 december 2020

 

Paramaribo, 12 oktober 2020

Middels deze wordt bekendgemaakt dat de geplande civiel rolzitting van vrijdag 11 december 2020, geen voortgang vindt. De zaken die ter behandeling uitgesteld zijn naar deze civiele rolzitting, worden verschoven naar de reguliere civiele rolzitting van vrijdag 4 december 2020.

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mevr. M. Samsoedien


HVJ-46

 

Bekendmaking

 

Betreffende indiening van processtukken bestemd voor de reguliere 1ste en 3e vrijdagse civiele rolzitting van het Hof van Justitie

 

Paramaribo, 7 juli 2020

Met verwijzing naar de bekendmakingen no. HvJ-22, d.d. 8 mei 2020 en no. HvJ-40, d.d. 30 juni 2020 op de website van het Hof van Justitie, wordt middels deze bekendgemaakt dat de processtukken bestemd voor de zaken opgebracht op de rol van de reguliere 1ste en 3e vrijdagse civiele rolzitting van het Hof van Justitie, in hard- copy dienen te worden ingediend op de Griffie van het Hof van Justitie (Civiel), en wel in de daarvoor bestemde dropbox op de maandag, de dinsdag en de woensdag voorafgaand aan de vrijdagse civiele rolzitting, van 8.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ’s middags.

Voor het overige blijft de procesvoering zoals vermeld in de bekendmaking no. HvJ-22, d.d. 8 mei 2020 tot nader orde gehandhaafd.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact worden getreden met de unit hof civiel op het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com en het telefoonnummer 427197 toestel 2304.


HVJ-37

 

Bekendmaking Unit Hof Civiel

Uitstel lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

 

Paramaribo, 16 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, wordt de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep op de civiele rolzitting van vrijdag 19 juni 2020, uitgesteld naar vrijdag 7 augustus 2020. Indien echter vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak vóór 7 augustus 2020 behandeld zal worden, zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier


HVJ-26

Bekendmaking Unit Hof Civiel

Uitstel lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

 

Paramaribo, 3 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, wordt de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep op de civiele rolzitting van vrijdag 5 juni 2020, uitgesteld naar vrijdag 17 juli 2020. Indien echter vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak vóór 17 juli 2020 behandeld zal worden, zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier


HVJ-22

Bekendmaking

 Unit Hof Civiel
Gewijzigde voortgang van de behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken

Paramaribo, 8 mei 2020

Algemeen

In verband met de coronacrisis, heeft het Hof van Justitie per medio maart haar dienstverlening aangepast, waarbij de behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep sindsdien in grote lijnen als volgt heeft plaatsgevonden:

 • de rolzitting van 20 maart 2020 is uitgesteld naar 17 april 2020
 • de rolzitting van 3 april 2020 is uitgesteld naar 15 mei 2020
 • de zitting van 17 april 2020 is uitgesteld is naar 5 juni 2020
 • in zaken waarbij het vonnis gereed was is uitspraak gedaan.
 • de nieuwe zaken waarbij de oproepingen hebben plaatsgevonden zijn op een aangepaste wijze behandeld.

Thans zal de behandeling van de reguliere civiele rolzitting van het Hof van Justitie, met name de uitgestelde zaken en de verhoren in ambtenarenzaken, worden hervat. Als uitgangspunt zal daarbij gelden dat de aanwezigheid van personen in het gerechtsgebouw, zo veel als mogelijk zal worden beperkt. Daarnaast zullen de alle overige voorzorgsmaatregelen worden getroffen, teneinde de kans op besmetting met het virus te minimaliseren.

Hierbij wordt in aanmerking genomen dat  in de meeste gevallen de zaken  op de reguliere civiele rolzitting – en met name de uitgestelde zaken – zich voor schriftelijke afdoening lenen. Na de rolzitting zal door de griffier een extract worden gemaild naar de advocaten, waarin op volgorde van het audientieblad per GR nummer zal worden vermeld naar welke datum betreffende zaak is uitgesteld, en in welke stand deze dan zal dienen.

Hieronder wordt de wijze van hervatting van de reguliere rolzitting, uiteengezet.

A. Uitspraken

De advocaten in wiens zaken er uitspraak zal worden gedaan, worden hier telefonisch over geïnformeerd. Betrokkenen kunnen ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij de uitspraak, of kunnen na de rolzitting telefonisch op 427197, toestel 2304 of via de email unit.hofciviel@gmail.com bij de griffier informeren naar de uitspraak. Er wordt naar gestreefd om de vonnissen op korte termijn na de uitspraak in afschrift beschikbaar te stellen.

B. Nieuwe zaken

Het betalen van vastrecht voor nieuw binnengekomen (appèl)zaken en het afhalen van de oproepbeschikkingen, geschiedt op de reeds gebruikelijke wijze. De appèlzaken waarin er een rechtsdag is bepaald en waarvoor exploten zijn uitgebracht, worden in behandeling genomen. In deze nieuwe zaken kunnen de advocaten zich per ondertekende brief dan wel per e-mail stellen uiterlijk 12.00 uur s’middags voorafgaand aan de dag van de vrijdagse rolzitting. Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om per e-mail te stellen, dient uiterlijk op de eerste werkdag na de rolzitting dit “per email stellen” te worden bevestigd met een door de desbetreffende advocaat ondertekende brief.

Nieuwe ambtenarenzaken worden ingediend door afgifte van het vereiste aantal verzoekschriften (vier exemplaren elk compleet met bijlagen), vergezeld van een begeleidend schrijven in een gesloten enveloppe bij de administratie van het Hof. Stukken kunnen iedere werkdag tot uiterlijk 12.00 uur ’s middags worden ingediend.

C. Uitgestelde zaken van de reguliere civiele rolzitting

Afhankelijk van de te plegen verrichting in iedere zaak wordt er een nieuwe datum bepaald in de uitgestelde zaken. De te hanteren werkmethode is als volgt:

 1. Het vereiste aantal conclusies (2 exemplaren elk inclusief bijlagen) voor het Hof (pleitnota, antwoordpleitnota, repliek en dupliek, eventuele uitlating producties etc.) dienen bezorgd te worden bij de administratie van de griffie van het Hof, en wel van de maandag tot en met de donderdag voorafgaand aan de vrijdagse rolzitting, uiterlijk tot 12.00 uur ’s middags.
 2. Processtukken bestemd voor de wederpartij worden in geval die wederpartij bijstand van een advocaat geniet, ten kantore van bedoelde advocaat bezorgd, tenzij de advocaten in onderling overleg anders afspreken. In de zaken waarin partijen geen advocaat hebben, dus in persoon procederen, dient het exemplaar voor die partij te worden afgegeven tezamen met de processtukken bestemd voor het Hof. Het Hof zal vervolgens die niet door een advocaat vertegenwoordigde partij telefonisch c.q. per email aangeven dat het betreffende processtuk kan worden afgehaald.
 3. De processtukken dienen steeds in een gesloten enveloppe te worden ingediend met daarop vermeld het GR-nummer van de zaak. Bij de processtukken dient tevens een begeleidend schrijven te worden gevoegd, met daarin opgenomen het GR-nummer van de zaak, de namen van partijen en eventueel hun respectieve (proces)gemachtigden, alsook een specificatie van de inhoud van de enveloppe.
 4. Indien de conclusie niet tijdig is ingediend en/of er geen verzoek tot uitstel is ontvangen, zal de conclusie als niet-genomen worden beschouwd.

Uitstelverzoeken:

Verzoeken tot uitstel dienen te worden gemaild naar het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com met een cc. e-mail naar de advocaat van de tegenpartij, uiterlijk 1 (één) werkdag voor de vrijdagse rolzitting, en wel niet later dan 12.00 uur s’middags. Indien de advocaat van de tegenpartij reeds akkoord is met uitstel, dient verzoeker dit te vermelden in de brief. Op de rolzitting wordt door het Hof beslist op het uitstelverzoek. Uiterlijk op de eerste werkdag na de rolzitting, dient dit uitstelverzoek te worden bevestigd met een ondertekende brief van de desbetreffende advocaat c.q. partij.

D. Verhoren in ambtenarenzaken

De ambtenarenzaken die thans voor verhoor staan zullen in behandeling worden genomen. Slechts de ambtenaar en diens gemachtigde, alsook de aangewezen gemachtigde zijdens de Staat en de zaaksofficier c.q. procesgemachtigde zullen toegelaten worden tot de zittingszaal. Op elke zittingsrol zullen maximaal 5 (vijf) ambtenarenzaken worden opgebracht voor verhoor met voor elke zaak een tijdsbepaling.

E. Bijzondere verhoren

In deze gaat het om verzoeken ex. art. 272 Rv., appèllen van beschermingsbevelen, toestemming erkenning, handelsregisterzaken; kortom alle zaken die niet op de reguliere civiele rol worden opgebracht.

Verzoeken ex. art. 272 Rv:

Het verzoekschrift ex. art. 272 Rv zal in viervoud met (eventuele) bijlagen in een gesloten enveloppe worden ingediend bij de administratie van het Hof. De enveloppe dient tevens een begeleidend schrijven te bevatten met daarin opgenomen een specificatie van de zich in de enveloppe bevindende stukken en vermelding van de deurwaarder die de oproeping zal doen. De administratie zal in contact treden met de appèllerende partij danwel de desbetreffende deurwaarder om de oproepbeschikking op te halen. De verzoekende partij zal ervoor zorgdragen dat de digitale versie van het oproepingsexploot gemaild wordt naar het email adres unit.hofciviel@gmail.com. De hard kopie van het exploot dient uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling van de zaak te worden aangeleverd bij de administratie van het Hof in een gesloten enveloppe onder vermelding van het GR nummer van de zaak. Voor het verhoor van partijen, zullen slechts de partijen en hun wederzijdse gemachtigden worden toegelaten tot de zitting.

Handelsregisterzaken

Voor handelsregisterzaken zal de bovenstaande procedure mutatis mutandis gevolgd worden.

Hoger beroep van zaken betreffende beschermingsbevelen en toestemming tot erkenning

Na ontvangst van de appèlzaak van het kantongerecht zal de administratie de oproepbeschikking gereed maken. De appèllerende partij dient de administratie te verwittigen welke deurwaarder de oproeping zal doen, waarna de administratie in contact zal treden met de appèllerende partij danwel de desbetreffende deurwaarder om de oproepbeschikking op te (doen) halen. De verzoekende partij zal ervoor zorgdragen dat de digitale versie van het oproepingsexploot gemaild wordt naar het email adres unit.hofciviel@gmail.com. De hard kopie van het exploot dient uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling van de zaak in een gesloten enveloppe onder vermelding van het GR nummer van de zaak te worden ingediend bij de administratie van het Hof, en wel uiterlijk 12.00 uur ‘s middags. Voor het verhoor van partijen, zullen slechts de partijen en hun wederzijdse gemachtigden worden toegelaten tot de zitting.

Voor nadere informatie kan iedere werkdag tot 12.00 uur s’middags in contact worden getreden met de unit hof civiel, op telefoon 427197, toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com. Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening van het Hof van Justitie, gelieve u de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HvJ-10

Bekendmaking

Uitstel zitting lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van het Hof van Justitie per woensdag 18 maart 2020 tot nader orde aangepast. De behandeling van lopende ambtenarenzaken en civiele zaken in hoger beroep van 17 april 2020 zal worden uitgesteld naar 5 juni 2020. Nieuwe civiele zaken waarin exploten c.q. oproepingen zijn uitgebracht worden wel in behandeling genomen. Indien vanwege een bijzonder spoedeisend belang een zaak wel zal worden behandeld, dan zal vanuit de griffie bericht worden gezonden naar partijen c.q. hun gemachtigde(n). Voor nadere informatie kan in contact worden getreden met de unit hof civiel, op het telefoonnummer 427197 toestel 2304 en het e-mail adres unit.hofciviel@gmail.com.

Paramaribo, 9 april 2020

De Griffier van het Hof van Justitie

namens deze,

mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier

________________________________________________________________________________________________