UNIT KANTON STRAF

HVJ-51

Unit Kanton Straf

Bekendmaking in verband met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg

 

Paramaribo, 29 september 2020

In verband met de recent door de regering aangekondigde aanpassing van de Covid-19 voorschriften, gelden met ingang van donderdag 1 oktober 2020, de volgende richtlijnen voor wat betreft de behandeling van strafzaken in eerste aanleg:

Het horen van verdachten geschiedt zoveel als mogelijk in persoon, de in hechtenis verkerende verdachten worden hiertoe aangevoerd naar het gerechtsgebouw. Desondanks blijft de mogelijkheid om verdachten telefonisch te horen in stand, o.a. bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis.

Met het oog op het gefaseerd op gang brengen van de openbaarheid van de strafzitting, zullen naast de raadsman van de verdachte, in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen.

Van de bovenstaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Onder andere wordt steeds rekening gehouden met de grootte van de zaal waarin de zitting wordt gehouden en het aantal verdachten en raadslieden per strafzaak.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen onverkort blijven gelden: zodra men zich op het terrein begeeft, behoort men voorzien te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking. Van een ieder wordt de temperatuur in de halsstreek gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten tot het gebouw. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com.

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

________________________________________________________________________________

HVJ-47

BEKENDMAKING

IN VERBAND MET DE VOORTGANG VAN STRAFZITTINGEN

 

Paramaribo, 26 juli 2020

Naar aanleiding van de besmetting van een medewerker van de Parketwacht met het Covid-19 virus, geldt met ingang van maandag 27 juli, het volgende:

De strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep vinden zoveel als mogelijk voortgang. Echter zal het horen van verdachten uitsluitend telefonisch plaatsvinden. Op de zittingen zullen steeds aanwezig zijn de rechter(s), de vervolgingsambtenaar en de griffier.

Advocaten kunnen ervoor kiezen om bij het telefonisch verhoor van hun cliënt, aanwezig te zijn op de zitting, of op de plek waar de verdachte in detentie is. Advocaten die zich tussen 17 en 24 juli hebben opgehouden in de ruimte van de Parketwacht, wordt gevraagd zich niet naar het gerechtsgebouw te begeven. Indien nodig kunnen deze advocaten een collega vragen voor hen waar te nemen op de zitting. Publiek en pers worden vooralsnog niet toegelaten tot de zittingen.

Voor degenen die zich naar het gerechtsgebouw begeven, geldt dat de temperatuur in de halsstreek zal worden gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten. Een ieder die het gebouw betreedt, zal voorzien dienen te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking, die opgehouden dient te worden zolang men zich in het gebouw bevindt. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com, alsook met de unit hof straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4217 en 4227 en via e-mail unit.hofstraf@gmail.com.


HVJ-36

Bekendmaking

Unit Kanton Straf

 

Paramaribo, 15 juni 2020

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeersovertreding zitting van dinsdag 23 juni 2020 te Paramaribo in verband met de geldende richtlijnen ter voorkoming van besmetting van personen met het Covid-19 virus, wordt uitgesteld naar dinsdag 25 augustus 2020 om 09.00 uur v.m.

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HVJ-33

Bekendmaking

Unit Kanton Straf

 

Paramaribo, 8 juni 2020

In verband met de door de regering ingestelde lock-down, zullen er vooralsnog geen openbare strafzittingen in eerste aanleg worden gehouden. Reeds lopende zaken worden bij beschikking uitgesteld. Ingeval zulks nodig mocht zijn bij nieuwe zaken, worden verdachten telefonisch gehoord door de rechter voor het nemen van een beslissing ten aanzien van de gevangenhouding. Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met het e-mail adres unit.kantonstraf@gmail.com en het telefoonnummer 8678295.

Het indienen van verzoekschriften en het aantekenen/intrekken van appèl/verzet in strafzaken geschied op afspraak op het telefoonnummer 8593811 via de substituut griffier mr. S. Simbhoedatpanday.

Voor actuele informatie omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-20

BEKENDMAKING
De hervatting van de behandeling van strafzaken in eerste aanleg

Binnenkort wordt in het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no. 5, gefaseerd een aanvang gemaakt met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg, dit in verband met het voorkomen van de overschrijding van de hiervoor door de wet voorgeschreven termijnen. In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten die nog in hechtenis verkeren.

Op deze strafzittingen zullen de door de overheid gegeven richtlijnen met betrekking tot het voorkomen van besmetting van personen met het Corona virus, strikt in acht worden genomen. Derhalve zullen er steeds maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn in de zittingszaal, dan wel in enige andere ruimte in het gerechtsgebouw, waarbij tevens een onderlinge afstand van 1.5 – 2 m in acht zal dienen te worden genomen.

Rekening houdend met de aanwezigheid van de rechter, de griffier, de vervolgingsambtenaar, de verdachte en diens raadsman, de deurwaarder en veiligheidsfunctionarissen, zal er een zeer beperkt aantal overige personen aanwezig kunnen zijn in de zittingszaal. Dit heeft tot gevolg dat de zittingen helaas niet toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

Ook de toegang van journalisten tot de zittingzaal zal noodgedwongen beperkt worden, met dien verstande dat steeds maximaal 2 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen. De toelating van journalisten kan echter nog verder beperkt worden, indien het voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is om andere personen, waaronder getuigen of deskundigen te horen op de zitting. Dit vanwege het feit dat het maximum van 10 personen per ruimte, niet overschreden mag worden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com

Paramaribo, 29 april 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday


HvJ-05

               BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeersovertreding zitting van dinsdag 24 maart 2020 te Paramaribo in verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona Covid-19 virus onder voorbehoud wordt uitgesteld naar dinsdag 28 april 2020 om 09.00 uur v.m.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten, Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday

________________________________________________________

HvJ-04

                 BEKENDMAKING

De Griffier der Kantongerechten maakt middels deze bekend dat de verkeers- en arbeidsovertreding zitting van vrijdag 20 maart 2020 in het distrikt Nickerie in verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona Covid-19 virus onder voorbehoud wordt uitgesteld naar vrijdag 24 april 2020 om 09.00 uur v.m. in voormeld distrikt.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Substituut-Griffier der Kantongerechten, Strafzaken,

Mr. S.K. Simbhoedatpanday