UNIT KORT GEDING

HVJ-34

Bekendmaking Unit Kort Geding

in verband met de kort geding rolzitting van 18 juni 2020

 

Paramaribo, 12 juni 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, wordt het volgende bekend gemaakt:

Vanwege de total lockdown die tot en met 21 juni 2020 duurt, is het niet mogelijk de kortgeding rolzitting van 18 juni 2020 te houden. De reeds op die rol geplaatste zaken kunnen echter wel digitaal behandeld worden, hetgeen als volgt zal gebeuren:

Voor wat betreft de nieuwe zaken die op 18 juni 2020 op de rolzitting in behandeling zouden worden genomen, wordt de eisende partij en gedaagde partij in de gelegenheid gesteld om op die datum om uiterlijk 14.00 uur te concluderen voor respectievelijk eis of antwoord op het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com. Ook kan een advocaat zich op dezelfde wijze namens de gedaagde partij stellen en uitstel voor antwoord vragen.

Hierna zullen, indien mogelijk en afhankelijk van de snelheid van het internetverkeer, via de mail de verdere instructies gegeven worden voor het verder concluderen.

Het concluderen per mail in de uitgestelde zaken op de hiervoor vermelde datum blijft nog steeds van toepassing. De per mail genomen conclusies dienen  gedurende 23 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 uiterlijk 14.00 uur in hardcopy te worden gedeponeerd in de fysieke dropbox van Unit Kort Geding.

Na 25 juni 2020 zal, indien mogelijk en afhankelijk van de snelheid van het internetverkeer, naar de belanghebbenden een netrol worden gemaild met daarin verwerkt het vervolg van de behandeling van de uitgestelde zaken.

De uitspraken zullen worden uitgesteld naar de zitting van donderdag20 augustus 2020 om 08.30 uur.

Voor nadere informatie kan gemaild worden naar het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding


HVJ-25

Bekendmaking Unit Kort Geding

in verband met de kort geding rolzittingen van respectievelijk 04 juni en 11 juni 2020

 

Paramaribo, 03 juni 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, wordt het volgende bekend gemaakt:

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, die op 02 juni 2020 zijn ingegaan, is het niet mogelijk de kortgeding rolzittingen van respectievelijk 04 juni 2020 en 11 juni 2020 te houden. De zaken kunnen echter wel digitaal behandeld worden, hetgeen als volgt zal gebeuren.

Voor wat betreft de nieuwe zaken die op 04 juni 2020 op de rolzitting in behandeling zouden worden genomen, worden de eisende partij en gedaagde partij in de gelegenheid gesteld om op die datum om uiterlijk 13.00 uur te concluderen voor respectievelijk eis of antwoord op het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com. Ook kan een advocaat zich op dezelfde wijze stellen en een termijn voor antwoord vragen. Het bovenstaande is analoog van toepassing op de kortgeding rolzitting van 11 juni 2020. Hierna zullen, indien mogelijk, via de mail de verdere instructies gegeven worden voor het verder concluderen.

Het concluderen per mail in de uitgestelde zaken op de hiervoor vermelde data, blijft nog steeds van toepassing. Een listing van de zaken waarin partijen op de hiervoor vermelde data dienen te concluderen zal per mail naar alle belanghebbenden in die zaken worden gemaild en de data wanneer de hardcopys van de conclusies in de fysieke dropbox kunnen worden gedeponeerd.

Na 4 juni en 11 juni 2020 zal, indien mogelijk, een rol worden gemailed met daarin verwerkt het vervolg van de behandeling van de uitgestelde zaken.

De uitspraken zullen worden uitgesteld naar de zitting van donderdag 30 juli 2020 om 08.30 uur. Indien de situatie na 16 juni 2020 nog niet volledig genormaliseerd is, zal slechts in uiterst spoedzaken waar een ordemaatregel onmiddelijk gewenst is uitspraak worden gedaan.

Voor nadere informatie kunt u mailen naar het emailadres van Unit Kort Geding: unit.kortgeding@gmail.com

Voor alle actuele berichtgevingen rondom maatregelen in verband met Covid-19 betreffende Unit Kort Geding wordt u verwezen naar de website van het Hof van Justitie: www.rechtspraak.sr.

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding


HVJ-23

Bekendmaking

in verband met de kort geding rolzittingen van respectievelijk 04 juni en 11 juni 2020

 

Paramaribo, 02 juni 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, wordt het volgende bekend gemaakt:

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, die op 02 juni 2020 zijn ingegaan, is het niet mogelijk de kortgeding rolzittingen van respectievelijk 04 juni 2020 en 11 juni 2020 te houden. De zaken kunnen echter wel digitaal behandeld worden, hetgeen als volgt zal gebeuren.

Voor wat betreft de nieuwe zaken die op 04 juni 2020 op de rolzitting in behandeling zouden worden genomen, wordt de eisende partij en gedaagde partij in de gelegenheid gesteld om op die datum om uiterlijk 13.00 uur te concluderen voor respectievelijk eis of antwoord op het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com.  Ook kan een advocaat zich op dezelfde wijze stellen en een termijn voor antwoord vragen. Het bovenstaande is analoog van toepassing op de fysieke kortgeding rolzitting van 11 juni 2020.

Hierna zullen via de mail de verdere instructies gegeven worden voor het verder concluderen.

Het concluderen per mail in de uitgestelde zaken op de hiervoor vermelde data, blijft nog steeds van toepassing. Een listing van de zaken waarin partijen op de hiervoor vermelde data dienen te concluderen zal per mail naar alle belanghebbenden in die zaken worden gemaild en de data wanneer de hardcopys van de conclusies in de fysieke dropbox kunnen worden gedeponeerd.

Na 4 juni en 11 juni zal een rol worden gemailed met daarin verwerkt het vervolg van de behandeling van de uitgestelde zaken.

De uitspraken zullen worden uitgesteld naar de zitting van donderdag 30 juli 2020 om 08.30 uur. Slechts in spoedzaken die niet kunnen worden uitgesteld zal de uitspraak worden gedaan.

Voor nadere informatie ter zake het bovenstaande, kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. O. Apai, op het telefoonnummer 470300, toestel no.  257/ griffier, mr. J. Collin-Pinas op het toestelno. 275 en per mail op het emailadres: unit.kortgeding@gmail.com

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding


HVJ-21

Bekendmaking
in verband met de kort geding rolzitting van 07 mei 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, deel ik u het volgende mede:

Vanwege de nog van toepassing zijnde covid-19 maatregelen, zal de kort geding rolzitting van donderdag 07 mei 2020 aangepast plaatsvinden op de wijze zoals uiteengezet in de bijlage die is aangehecht aan deze bekendmaking.

In het hiervoor bedoelde geval zal in het kader van de rolzitting, voor zover dat mogelijk is voor procespartijen, per mail worden geprocedeerd.

Voor nadere informatie over deze rolzitting kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. J. Pinas, op het telefoonnummer 470300, toestel no.  275.

Paramaribo, 4 mei 2020

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding

 

Bijlage

Wijze van procederen op de kort geding rolzitting
van donderdag 07 mei 2020

 

A. Ten aanzien van de zaken die voor uitspraak op de rol zullen staan

Slechts in bijzondere of buitengewone spoedzaken zal de uitspraak op de rol van 07 mei 2020 plaatsvinden.

De uitspraken in de zaken die niet als spoedeisend worden aangemerkt zullen worden aangehouden tot de rolzitting van 29 oktober 2020.

B. Ten aanzien van de nieuwe zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de nieuwe zaken zal zoveel mogelijk per mail plaatsvinden. In dit kader wordt de eisende partij in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 06 mei 2020 tot 13.00 uur per mail aan het team van Unit Kort Geding op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com een scan van het oproepexploot aan de griffier te doen toekomen en schriftelijk te concluderen voor eis. Het originele oproepexlpoot dient op uiterlijk 07 mei 2020 tot 12.00 uur in de fysieke dropbox van Unit Kort Geding te worden gedeponeerd.

Indien het team van Unit Kort Geding op 06 mei 2020 op het hiervoor vermelde tijdstip geen mail van de eisende partij mocht hebben ontvangen, zal gevoeglijk worden aangenomen dat de ge(vol)machtigde van de eisende partij op de in de oproepbeschikking vermelde tijd ter terechtzitting zal verschijnen om te concluderen voor eis en het oproepexploot aan de kantonrechter af te geven.

Mocht de eisende partij niet per mail voor eis hebben geconcludeerd en evenmin op het in de oproepbeschikking vermelde tijdstip ter terechtzitting zijn verschenen voor het plegen van de hiervoor vermelde proceshandeling, zal het bepaalde in artikel 78 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing worden verklaard.

Voor de gedaagde partij bestaat de mogelijkheid om op de in de oproepbeschikking vermelde datum en tijdstip óf in persoon op de terechtzitting te verschijnen óf zich te doen vertegenwoordigen door een ge(vol)machtigde óf per diezelfde datum per mail te reageren c.q. concluderen voor antwoord.

Vanwege de beperkte ruimte in de zittingszaal en de in acht te nemen social distance van 2 meter, zal de zaak voor de deuringang van het gerechtsgebouw worden uitgeroepen. Na het uitroepen van de zaak zal, voor zover partijen op dat moment aanwezig mochten zijn, slechts 1 gemachtigde per procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Indien een procespartij geen ge(vol)machtigde heeft, zal die procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Procespartijen die binnen het aangegeven tijdstip per mail hebben gereageerd, ontvangen uiterlijk dinsdag 12 mei  2020 omstreeks 11.00 uur telefonisch bericht of, voor zover hun emailadres bekend is, per mail bericht van het team van Unit Kort Geding voor welke proceshandeling de zaak zal staan en op welke datum en tijdstip de proceshandeling dient plaats te vinden.

Tegen de gedaagde partij die conform de oproepbeschikking van de kantonrechter is opgeroepen, doch niet ter terechtzitting is verschenen of niet per mail heeft gereageerd, zal verstek worden verleend en een datum voor verstekvonnis worden bepaald.

Mocht de gedaagde partij nadien per mail reageren en zuivering van het verstek verzoeken, zal aan procespartijen het verdere verloop van het proces per mail worden medegedeeld.

C. Ten aanzien van de uitgestelde zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de uitgestelde zaken zal ook zoveel mogelijk per mail plaatsvinden.
In de uitgestelde zaken waarvoor een wekelijkse of tweewekelijkse afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat zal geen uitstel worden verleend, tenzij een rechtvaardigingsgrond (klemmende reden of overmacht) zich hiervoor zou lenen. Dit ligt ter beoordeling van de kantonrechter. Het bovenstaande is ook van toepassing op de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat.

De conclusies dienen op uiterlijk donderdag 07 mei 2020 tot 14.00 uur per mail op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com met een c.c. naar de tegenpartij te worden opgestuurd en achteraf in hardcopy op uiterlijk maandag 11 mei 2020 tot 11.00 uur in een nette enveloppe met begeleidend schrijven in de fysieke dropbox van Unit Kort Geding te worden gedeponeerd.

In het begeleidend schrijven worden, met het oog op een vlot verloop van de dienstverlening, vermeld: het A.R.nummer, een listing van de processtukken die zich in de enveloppe bevinden en de datum waarop die processtukken zijn gemaild naar zowel Unit Kort Geding als de tegenpartij.

Het team van Unit Kort Geding zal na ontvangst van de conclusies in hard copy aan partijen een mail versturen, inhoudende een bevestiging van ontvangst van de conclusies.

In de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de proceshandeling nog niet peremptoir staat, zal de procespartij ambtshalve uitstel worden verleend tot de rolzitting van donderdag 04 juni 2020, peremptoir.

Indien er nog onduidelijkheden mochten zijn in verband met de rolzitting van 07 mei 2020, kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. J. Pinas, op het telefoonnummer 470300, toestel no. 275

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding


HvJ-15

Bekendmaking

in verband met de kort geding rolzitting van 23 april 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, deel ik u het volgende mede:

Vanwege de nog van toepassing zijnde covid-19 maatregelen, zal de kort geding rolzitting van donderdag 23 april 2020 aangepast plaatsvinden op de wijze zoals uiteengezet in de bijlage die is aangehecht aan deze bekendmaking. In het hiervoor bedoelde geval zal in het kader van de rolzitting, voor zover dat mogelijk is voor procespartijen, per mail worden geprocedeerd. Voor nadere informatie over deze rolzitting kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. A. Jhagroe, op het telefoonnummer 470300, toestel no. 273.

Paramaribo, 20 april 2020

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding

 

Bijlage

Wijze van procederen op de kort geding rolzitting van donderdag 23 april 2020

 

A. Ten aanzien van de zaken die voor uitspraak op de rol zullen staan

Slechts in bijzondere of buitengewone spoedzaken zal de uitspraak op de rol van 23 april 2020 plaatsvinden. Partijen zijn niet verplicht om op de rolzitting voor de uitspraak te verschijnen.

De uitspraken in de zaken die niet als bijzonder spoedeisend worden aangemerkt zullen worden aangehouden tot de rolzitting van 28 mei 2020.

B. Ten aanzien van de nieuwe zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de nieuwe zaken zal zoveel mogelijk per mail plaatsvinden. In dit kader wordt de eisende partij in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 22 april 2020 tot 13.00 uur per mail aan het team van Unit Kort Geding op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com een scan van het oproepexploot aan de griffier te doen toekomen en schriftelijk te concluderen voor eis.

Indien het team van Unit Kort Geding op 22 april 2020 op het hiervoor vermelde tijdstip geen mail van de eisende partij mocht hebben ontvangen, zal gevoeglijk worden aangenomen dat de ge(vol)machtigde van de eisende partij op de in de oproepbeschikking vermelde tijd ter terechtzitting zal verschijnen om te concluderen voor eis.

Mocht de eisende partij niet per mail voor eis hebben geconcludeerd en evenmin op het in de oproepbeschikking vermelde tijdstip ter terechtzitting zijn verschenen voor het plegen van de hiervoor vermelde proceshandeling, zal het bepaalde in artikel 78 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing worden verklaard.

Voor de gedaagde partij bestaat de mogelijkheid om op de in de oproepbeschikking vermelde datum en tijdstip óf in persoon op de terechtzitting te verschijnen óf zich te doen vertegenwoordigen door een ge(vol)machtigde óf per diezelfde datum per mail te reageren c.q. concluderen voor antwoord.

Vanwege de beperkte ruimte in de zittingszaal en de in acht te nemen social distance van 2 meter, zal de zaak voor de deuringang van het gerechtsgebouw worden uitgeroepen. Na het uitroepen van de zaak zal, voor zover partijen op dat moment aanwezig mochten zijn, slechts 1 gemachtigde per procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Indien een procespartij geen ge(vol)machtigde heeft, zal die procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Procespartijen die binnen het aangegeven tijdstip per mail hebben gereageerd, ontvangen uiterlijk maandag 27 april 2020 omstreeks 11.00 uur telefonisch bericht of, voor zover hun emailadres bekend is, per mail bericht van het team van Unit Kort Geding voor welke proceshandeling de zaak zal staan en op welke datum en tijdstip de proceshandeling dient plaats te vinden.

Tegen de gedaagde partij die conform de oproepbeschikking van de kantonrechter is opgeroepen, doch niet ter terechtzitting is verschenen of niet per mail heeft gereageerd, zal verstek worden verleend en een datum voor verstekvonnis worden bepaald.

Mocht de gedaagde partij nadien per mail reageren en zuivering van het verstek verzoeken, zal aan procespartijen het verdere verloop van het proces per mail worden medegedeeld.

C. Ten aanzien van de uitgestelde zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de uitgestelde zaken zal ook zoveel mogelijk per mail plaatsvinden. In de uitgestelde zaken waarvoor een wekelijkse of tweewekelijkse afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat zal geen uitstel worden verleend, tenzij een rechtvaardigingsgrond (klemmende reden of overmacht) zich hiervoor zou lenen. Dit ligt ter beoordeling van de kantonrechter. Het bovenstaande is ook van toepassing op de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat.

De conclusies dienen op uiterlijk donderdag 23 april 2020 tot 14.00 uur per mail op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com met een c.c. naar de tegenpartij te worden opgestuurd en achteraf in hardcopy op uiterlijk maandag 27 april 2020 tot 11.00 uur in een nette enveloppe met begeleidend schrijven in de dropbox van Unit Kort Geding te worden gedeponeerd.

In het begeleidend schrijven worden, met het oog op een vlot verloop van de dienstverlening, vermeld: het A.R.nummer, een listing van de processtukken die zich in de enveloppe bevinden en de datum waarop die processtukken zijn gemaild naar zowel Unit Kort Geding als de tegenpartij.

Het team van Unit Kort Geding zal na ontvangst van de conclusies in hard copy aan partijen een mail versturen, inhoudende een bevestiging van ontvangst van de conclusies.

In de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de proceshandeling nog niet peremptoir staat, zal de procespartij ambtshalve uitstel worden verleend tot de rolzitting van donderdag 21 mei 2020, peremptoir.

Indien er nog onduidelijkheden mochten zijn in verband met de rolzitting van 23 april 2020, kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. A. Jhagroe, op het telefoonnummer 470300, toestel no. 273.

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding

__________________________________________________________________________________

HvJ-12

Bekendmaking

in verband met de kort geding rolzitting van 16 april 2020

Namens de coördinator van Unit Kort Geding, mr. S.M.M. Chu, deel ik u het volgende mede:

De kort geding rolzitting van donderdag 16 april 2020 zal, ingeval de covid-19 maatregelen in de week van 13 april tot en met 17 april 2020 nog van toepassing  zullen zijn, aangepast plaatsvinden op de wijze zoals uiteengezet in de bijlage die is aangehecht aan deze bekendmaking.

In het hiervoor bedoelde geval zal in het kader van de rolzitting, voor zover dat mogelijk is voor procespartijen, per mail worden geprocedeerd.

Ingeval de maatregelen in die week mochten worden of zijn opgeheven, zal de rolzitting zoals voorheen middels fysiek contact in zittingszaal I plaatsvinden.

Met deze wijze van aanpak probeert Unit Kort Geding stagnatie bij de behandeling van elke kort gedingzaak te voorkomen en te waken over de belangen van elke procespartij.

Voor nadere informatie ter zake het bovenstaande, kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. O. Apai, op het telefoonnummer 470300, toestel no.  257

Paramaribo, 9 april 2020

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding

 

Bijlage

Wijze van procederen op de kort gedingrolzitting van donderdag 16 april 2020

 

A. Ten aanzien van de zaken die voor uitspraak op de rol zullen staan

In enkele van de zaken die op de rol van 16 april 2020 voor uitspraak zullen staan, zal de uitspraak van het vonnis normaal plaatsvinden. Een lijst met de A.R. nummers van de zaken waarin de uitspraak van het vonnis zal plaatsvinden, zal op uiterlijk woensdag 15 april 2020 omstreeks 09.00 uur per mail worden bekendgemaakt.

Procespartijen die in persoon procederen en van wie het telefoonnummer bekend is, zullen hiervan telefonisch in kennis worden gesteld.

Partijen zijn niet verplicht om op de rolzitting voor de uitspraak te verschijnen.

Op uiterlijk vrijdag 17 april 2020 zal elke procespartij in wiens zaak de uitspraak van het vonnis op de aangepaste rolzitting van donderdag 16 april 2020 heeft plaatsgevonden, op een tijdstip gelegen tussen 08.00 uur en 14.00 uur per mail worden medegedeeld wat de beslissing in de zaak is geweest.

Procespartijen die in persoon procederen en van wie het telefoonnummer bekend is, zullen hiervan telefonisch in kennis worden gesteld.

Vanwege de in acht te nemen social distance van 2 meter en de weinig beschikbare menskracht, zullen gedurende deze periode slechts de vonnissen in de bijzondere spoedzaken aan partijen worden verstrekt, en wel volgens een afgesproken datum en tijdstip.

In de overige zaken zal de uitspraak tot een nader te bepalen datum worden aangehouden. Op uiterlijk maandag 20 april 2020 zal per mail worden bekend gemaakt tot welke datum de uitspraak van het vonnis in de overige zaken, met vermelding van de A.R. nummers, is aangehouden.

B. Ten aanzien van de nieuwe zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de nieuwe zaken zal zoveel mogelijk per mail plaatsvinden. In dit kader wordt de eisende partij in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 15 april 2020 tot 15.00 uur per mail aan het team van Unit Kort Geding op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com een scan van het oproepexploot aan de griffier te doen toekomen en schritelijk te concluderen voor eis.

Indien het team van Unit Kort Geding op 15 april 2020 op het hiervoor vermelde tijdstip geen mail van de eisende partij mocht hebben ontvangen, zal gevoeglijk worden aangenomen dat de ge(vol)machtigde van de eisende partij op de in de oproepbeschikking vermelde tijd ter terechtzitting zal verschijnen om te concluderen voor eis.

Mocht de eisende partij niet per mail voor eis hebben geconcludeerd en evenmin op het in de oproepbeschikking vermelde tijdstip ter terechtzitting zijn verschenen voor het plegen van de hiervoor vermelde proceshandeling, zal het bepaalde in artikel 78 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing worden verklaard.

Voor de gedaagde partij bestaat de mogelijkheid om op de in de oproepbeschikking vermelde datum en tijdstip óf in persoon op de terechtzitting te verschijnen óf zich te doen vertegenwoordigen door een ge(vol)machtigde óf per diezelfde datum per mail te reageren c.q. concluderen voor antwoord.

Vanwege de beperkte ruimte in de zittingszaal en de in acht te nemen social distance van 2 meter, zal de zaak voor de deuringang van het gerechtsgebouw worden uitgeroepen. Na het uitroepen van de zaak zal, voor zover partijen op dat moment aanwezig mochten zijn, slechts 1 gemachtigde per procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Indien een procespartij geen ge(vol)machtigde heeft, zal die procespartij tot het gerechtsgebouw worden toegelaten.

Procespartijen die binnen het aangegeven tijdstip per mail hebben gereageerd, ontvangen uiterlijk dinsdag 21 april 2020 omstreeks 11.00 uur telefonisch bericht of, voor zover hun emailadres bekend is, per mail bericht van het team van Unit Kort Geding voor welke proceshandeling de zaak zal staan en op welke datum en tijdstip de proceshandeling dient plaats te vinden.

Tegen de gedaagde partij die conform de oproepbeschikking van de kantonrechter is opgeroepen, doch niet ter terechtzitting is verschenen of niet per mail heeft gereageerd, zal verstek worden verleend en een datum voor verstekvonnis worden bepaald.

Mocht de gedaagde partij nadien per mail reageren en zuivering van het verstek verzoeken, zal aan procespartijen het verdere verloop van het proces per mail worden medegedeeld.

C. Ten aanzien van de uitgestelde zaken die op de rol zullen staan

Het procederen in de uitgestelde zaken zal ook zoveel mogelijk per mail plaatsvinden.
In de uitgestelde zaken waarvoor een wekelijkse of tweewekelijkse afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat zal geen uitstel worden verleend, tenzij een rechtvaardigingsgrond (klemmende reden of overmacht) zich hiervoor zou lenen. Dit ligt ter beoordeling van de kantonrechter.
Het bovenstaande is ook van toepassing op de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de te verrichten proceshandeling op de rol peremptoir staat.

De conclusies dienen op uiterlijk donderdag 16 april 2020 tot 14.00 uur per mail op het emailadres unit.kortgeding@gmail.com met een c.c. naar de tegenpartij te worden opgestuurd en achteraf in hardcopy op uiterlijk vrijdag 24 april 2020 tot 11.00 uur in een nette enveloppe met begeleidend schrijven in de dropbox van Unit Kort Geding te worden gedeponeerd.

In het begeleidend schrijven worden, met het oog op een vlot verloop van de dienstverlening, vermeld: het A.R.nummer, een listing van de processtukken die zich in de enveloppe bevinden en de datum waarop die processtukken zijn gemaild naar zowel Unit Kort Geding als de tegenpartij.

Het team van Unit Kort Geding zal na ontvangst van de conclusies in hard copy aan partijen een mail versturen, inhoudende een bevestiging van ontvangst van de conclusies.

In de uitgestelde zaken waarvoor geen afconcludeerschema is bepaald en de proceshandeling nog niet peremptoir staat, zal de procespartij ambtshalve uitstel worden verleend tot de rolzitting van donderdag 21 mei 2020, perempoir.

Indien er nog onduidelijkheden mochten zijn in verband met de rolzitting van 16 april 2020, kunt u telefonisch contact opnemen met griffier, mr. O. Apai, op het telefoonnummer 470300, toestel no.  257

Mr. O. Apai, griffier,

namens mr. S.M.M. Chu,

coördinator van Unit Kort Geding