Handleiding


Inhoudsopgave

1) Inleiding

a) Inloggen
b) Menu en navigatie

2) Nieuwe uitspraak invoeren

a) Controle vooraf
b) Invoeren basisgegevens

i) Instantie
ii) Uitspraakdatum
iii) Zaaknummer
iv) Rechtsgebied

c) Opslaan en verkrijgen SRU-nummer
d) Invoeren overige gegevens en uitspraak

i) Relatie
ii) Inhoudsindicatie
iii) Uitspraaktekst
iv) Memo (intern)

3) Anonimiseren en publiceren

a) Over het wat en waarom
b) Anonimiseerscherm
c) Anonimiseerproces

i) Standaard rol kiezen
ii) Andere rol kiezen
iii) Selectie markeren
iv) Verwijder markeringen
v) Controle

d) Publiceren

4) Uitspraken muteren

a) Overzicht uitspraken in bewerking
b) Zoeken
c) Intrekken
d) Gepubliceerde uitspraak bewerken
e) Statuswijzigingen

5) Bijlage 1: de editor

6) Bijlage 2: Bijzondere opmaak (lijsten en tabellen)


1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de redactiemodule van Rechtspraak.sr: de website waarmee je uitspraken in de uitsprakendatabank van de Rechtspraak Suriname kunt invoeren, anonimiseren en bewerken. Om spraakverwarring te voorkomen gebruiken we het woord publieke databank voor de databank zoals iedereen die kan raadplegen op Rechtspraak.sr.

Deze handleiding bestaat uit vier delen: deze inleiding (hoofdstuk 1), het invoeren van een uitspraak (hoofdstuk 2), het anonimiseren en publiceren (hoofdstuk 3) en het muteren van reeds ingevoerde uitspraken (hoofdstuk 4). Aan het einde is een bijlage opgenomen waarin wordt beschreven hoe de ‘editor’ voor het opmaken van de uitspraakteksten werkt. Er is een speciale bijlage voor bijzondere opmaak (tabellen en geneste lijsten).

Het wordt aangeraden om deze handleiding eerst helemaal goed door te nemen (eventueel meerdere malen), alvorens daadwerkelijk met invoeren te beginnen. Lees ook eerst de toelichting van de publieke databank. Als je niet begrijpt hoe het zoeken in de databank werkt, zal je ook geen uitspraken kunnen invoeren.

Ben je nog niet zo ervaren? Open deze handleiding dan in een apart venster van je browser, zodat je deze bij elke stap kunt raadplegen (printen kan natuurlijk ook). Ook als je denkt alles in de vingers te hebben is het aan te raden af en toe nogmaals de handleiding door te nemen.

De handleiding heeft verschillende afbeeldingen. Rode rechthoekjes daarin vestigen de aandacht op zaken die in de tekst worden besproken.

Let op

Voordat je gaat werken in de redactiemodule moet je er zeker van zijn dat de taal-instelling van je browser op Nederlands staat, en zeker niet op Amerikaans (Engels-VS). Dit laatste leidt er mogelijkerwijs toe dat in een datum de dag en de maand worden omgedraaid.

1.a. Inloggen

Voor het inloggen is er een aparte instructie gemaakt. Raadpleeg deze.

Je moet inloggen op het adres: https://rechtspraak.sr/wp-login.php.

Je kunt vanaf de reguliere website niet bij de redactiemodule komen, en andersom ook niet.

1.b. Menu en navigatie

Als je bent ingelogd heb je aan de linkerkant altijd een menu met vijf opties. De plaats waar je je bevindt is vet, en heeft een pijltje (zoals in de afbeelding hieronder ‘Handleiding’).

 

Merk op dat je het item Muteren niet aan kunt klikken: je kunt er alleen maar komen vanuit In bewerking of Zoeken.

In de handleiding is steeds zo duidelijk mogelijk aangegeven hoe je moet navigeren om bepaalde acties te kunnen uitvoeren.

Voor verschillende werkzaamheden is het handig als je niet alleen de redactiemodule hebt geopend, maar – in een ander browservenster – ook de publieke databank. Het zoeken in de publieke databank is hier niet beschreven, zie de toelichting bij de databank.


2. Nieuwe uitspraak invoeren

2.a. Controle vooraf

Allereerst moet je controleren of de uitspraak die je wilt gaan invoeren niet al in de databank zit. Bij recente uitspraken zou dubbele invoer uitgesloten moeten worden door goede werkafspraken, maar controleer altijd voor de zekerheid of het zaaknummer niet al bestaat.

Let op

Als het zaaknummer al bestaat, betekent dat niet dat de uitspraak al in de databank zit: het kan immers zijn dat er in de zaak meerdere uitspraken zijn gedaan!

Vooral bij oudere uitspraken is het van belang dat je controleert of de uitspraak niet al in de databank staat. Zoek op zaaknummer in de publieke databank, en eventueel op datum (in combinatie met de instantie).

2.b. Invoeren basisgegevens

Voor het invoeren van een nieuwe uitspraak klik je op het menu-item ‘Nieuw’ aan de linkerkant. Je krijgt dan onderstaand invulformulier te zien:

Rechtsboven staat de status van een uitspraak. Deze verandert al naar gelang de handelingen die je uitvoert. De mogelijke statussen en de overgangen zijn beschreven in de sectie Statuswijzigingen.

Je moet nu vier gegevens invullen, te herkennen aan het sterretje dat erachter staat. Pas als je al deze gegevens hebt ingevoerd kan je op ‘Opslaan’ klikken.

Instantie

Wat

Hier wordt de naam van de instantie geregistreerd: Hof van Justitie of een van de drie kantongerechten. Is de uitspraak van de rechter-commissaris of de Krijgsraad, kies dan ‘Hof van Justitie’.

Hoe

Selecteer één van de vier instanties.

Let op

Nadat je de basisgegevens hebt opgeslagen, kan je de keuze voor de instantie niet meer veranderen!

Uitspraakdatum

Wat

Vul hier de datum van de uitspraak in, zoals die vermeld staat in de uitspraak. Soms zijn er meerdere data; kijk in dat geval naar wat er onderaan de uitspraak staat bij ‘uitgesproken ter openbare zitting d.d. …’ of woorden van gelijke strekking. Is er geen datum, kies dan een datum bij benadering, en vermeld in de inhoudsindicatie dat de exacte datum niet bekend is.

Hoe

Je kan de datumselector gebruiken die tevoorschijn komt zodra je dit veld aanklikt, maar je kunt de dag, de maand en het jaar ook gewoon intikken. Denk eraan dat je dagen en maanden altijd met twee cijfers in moet vullen, en jaren altijd met vier cijfers. ‘9 april ’87’ tik je dus in als ‘09-04-1987’.

Let op

Nadat je de basisgegevens hebt opgeslagen, kan je de datum niet meer veranderen!

Zaaknummer

Wat

Het zaaknummer van de uitspraak wordt vaak gebruikt om naar een uitspraak te verwijzen – al is SRU-nummer daar nu beter voor geschikt. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen zoeken, zetten we het zaaknummer in een apart veld.

Als er geen zaaknummer te vinden is, vul dan in het woord: ‘onbekend’.

Hoe

Let op de spelling! Soms zijn er verschillen in het gebruik van punten, spaties of streepjes, maar wij houden ons strikt aan de volgende conventie:

 • AR-1234
 • GR-1234
 • A-1234

Waarbij het aantal cijfers variabel is.

Afwijkende schrijfwijzen zijn niet goed, zoals bijvoorbeeld:

 • AR 1234
 • R. 1234
 • AR No. 1234

De software controleert de correcte invoer niet, je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste spelling; die juiste spelling is belangrijk omdat deze belangrijk is voor de werking van de zoekmachine.

Let op

Het nummer waaronder (een vaak oudere) uitspraak is gepubliceerd in bijvoorbeeld de ‘Surinaamse jurisprudentie’ of het ‘Surinaams Juristenblad’ is géén zaaknummer. Je mag dat nummer wel toevoegen aan de inhoudsindicatie.

Rechtsgebied

Wat

Alle uitspraken worden ingedeeld in een van de volgende vier rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht, ambtenarenrecht, burger-overheid.

Als er sprake is van overlap, kies dan het meest toepasselijke rechtsgebied.

Hoe

Selecteer één van de vier rechtsgebieden.

2.c. Opslaan en verkrijgen SRU-nummer

Nadat je de vier basisgegevens hebt ingevoerd kan je geen andere gegevens invoeren, maar je kunt wel op de knop ‘Opslaan’ klikken. Controleer nog even je invoer – want de instantie en uitspraakdatum kan je hierna niet meer wijzigen! – en klik op opslaan.

Je zult zien dat er dan drie dingen gebeuren:

 1. Er is een SRU-nummer toegekend.
 2. De status is veranderd van nieuw naar ongeanonimiseerd.
 3. De vier aanvullende velden worden actief.

2.d. Invoeren overige gegevens en uitspraak

Je kunt nu de relatie, inhoudsindicatie, uitspraaktekst en memo in gaan vullen.

Om de uitspraak uiteindelijk te kunnen publiceren zijn de inhoudsindicatie en de uitspraaktekst verplicht, de relatie en het memo zijn optioneel.

Relatie

Wat

Met behulp van dit veld kan je met behulp van het SRU-nummer een koppeling maken tussen twee uitspraken omdat die formeel-juridisch aan elkaar gerelateerd zijn. Dit veld is optioneel, in de meeste geval kan het niet worden gevuld.

Voorbeelden van dergelijke formeel-juridische relaties:

 • eerste aanleg en hoger beroep;
 • tussenvonnis en einduitspraak.

Dit veld is niet bedoeld voor ‘materiële’ relaties, bijv. uitspraken die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn, of voor situaties waarin de ene uitspraak de andere citeert, bijvoorbeeld vanwege een analogie. Hiet worden dus alleen relaties ingevuld indien uitspraken gerelateerd zijn omdat ze dezelfde rechtsgang betreffen.

Als de uitspraak waarmee een relatie zou moeten worden gemaakt niet in de databank aanwezig is, kan je de relatie ook niet leggen; je hebt namelijk het SRU-nummer nodig, en als een uitspraak niet in de databank zit, heeft die ook geen SRU-nummer.

Hoe

De relatie moet je altijd weergeven met behulp van een SRU-nummer. De invoer werkt net als bij het zoeken op SRU-nummer op de website.

Heeft een uitspraak meerdere relaties, dan kan je op de ‘+’ klikken.

Er wordt dan een nieuw invoerveld voor een relatie zichtbaar. Je moet dan wel eerst de eerste relatie hebben ingevuld, anders krijg je een foutmelding. Je kan zoveel relaties invullen als nodig is.

Je kunt een relatie verwijderen door op de ‘x’ te klikken.

De eerst-ingevoerde relatie heeft geen ‘x’. Die kan je verwijderen door achter het SRU-nummer te gaan staan, en Backspace te gebruiken.

Let op

Een relatie wordt niet automatisch tweezijdig aangelegd. In dit voorbeeld zal je dus ook uitspraak SRU-HvJ-1993-1 moeten openen (via zoeken) en daarbij een relatie toevoegen naar het SRU-nummer van de uitspraak waaraan je de relatie naar SRU-HvJ-1993-1 zojuist hebt toegevoegd.

Als je een relatie wilt aanbrengen naar een uitspraak die in de tekst zelf wordt geciteerd, dan doe je dat door een link te maken in de tekst. Zie hieronder bij het kopje uitspraaktekst.

Inhoudsindicatie

Wat

Het woord ‘inhoudsindicatie’ moet je letterlijk opvatten: het is een korte aanduiding van het onderwerp of eventueel van de belangrijkste rechtsregel van een uitspraak.

De inhoudsindicatie wordt bij iedere uitspraak weergegeven in de resultaatlijst. Het doel van de inhoudsindicatie is om de gebruiker een indruk te geven van waar de uitspraak over gaat, en dus te helpen bij het beantwoorden van de vraag: ‘Is deze uitspraak relevant voor het probleem waar ik nu mee zit, en moet ik deze uitspraak dus gaan lezen/bestuderen?’ Daarnaast kan het veld inhoudsindicatie afzonderlijk worden doorzocht.

Een goede inhoudsindicatie is niet al te lang, en bevat bij voorkeur:

 • Een nadere aanduiding van het rechtsgebied.
 • Een of enkele wetsartikelen waar de zaak zich op toespitst;
 • En/of enkele steekwoorden;
 • En/of een korte aanduiding van het probleem;
 • En/of een korte aanduiding van de kern van het dictum.

Indien de uitspraak is gepubliceerd in een tijdschrift of jurisprudentiebundel (zoals het Surinaams Juristenblad of de Surinaamse Jurisprudentie), vermeld dan de vindplaats aan het einde van de inhoudsindicatie.

Hoe

De inhoudsindicatie kan alleen als ‘platte tekst’ worden ingevoerd. Dus zonder opmaak. Je kan wel regeleindes toevoegen.

Let op

Onder de tekst van de inhoudsindicatie kan – in voorkomende gevallen – de vindplaats in het SJB of Surinaamse Jurisprudentie worden geplaatst. Echter: verwijzingen naar SJSSN-readers kunnen hier niet worden opgenomen, omdat het geen vrij toegankelijke bronnen zijn. Voor zover dergelijke verwijzingen naar SJSSN-readers reeds waren opgenomen, moeten ze verwijderd worden.

Uitspraaktekst

Wat

In het veld uitspraaktekst moet de volledige uitspraaktekst worden opgenomen.  Daarbij proberen we qua opmaak zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven, maar sluiten we tegelijkertijd aan bij de voordelen van de internetopmaak.

Dat wil zeggen dat we de volgende stijlelementen overnemen van de oorspronkelijke uitspraaktekst:

 • alinea-indeling;
 • opsommingen;
 • beklemtoning zoals vet en cursief.

Maar de volgende stijlelementen passen we aan aan de uniforme stijl van de website:

 • lettertype: alles wordt (automatisch!) omgezet naar het lettertype van de website;
 • uitlijning: altijd links uitlijnen;
 • lettergrootte, al nemen we de relatieve verschillen tussen bijvoorbeeld lopende tekst en tussenkopjes in beginsel wel over;
 • paginanummers moeten worden verwijderd;
 • ‘tab-inspringingen’ kennen we niet. Als dat in de oorspronkelijke uitspraak wordt gebruikt voor het begin van een nieuwe alinea, gebruik dan een hard return (‘enter’). Op internet betekent een hard return een nieuwe alinea, dus met een witregel ertussen. In de meeste gevallen bevordert dat de leesbaarheid. Dit kan je dus gebruiken indien in de oorspronkelijke tekst tabs zijn gebruikt.
  Indien je in uitzonderlijke gevallen geen witregel wilt, maar wel naar een nieuwe regel (zoals deze regel), gebruik dan een soft return (‘enter’ terwijl je de ‘shift’-toets ingedrukt houdt).
 • Let op: bij het kopiëren-plakken vanuit Word, worden afbrekingen die in Word een soft return zijn, meestal een hard return. Als er dan in de oorspronkelijke Word-tekst nog een hard return achter staat, heb je opeens twee witregels in plaats van een. Je moet er dan eentje weghalen.

Met uitzondering van de anonimisering, maken we nooit tekstuele veranderingen: ook tikfouten, verkeerde verwijzingen etc. laten we staan.

Hoe

In de meeste gevallen werkt het het beste om de volledige tekst rechtstreeks vanuit een Word-document in het veld uitspraaktekst te plakken, en om daarna de tekst aanvullend op te maken.

Selecteer in het Word-document de volledige tekst, met de muis of met Ctrl-A, en kopieer.

Klik daarna met je muis in het lege uitspraaktekst-veld, en plak de uitspraaktekst erin. Je ziet dan de uitspraaktekst verschijnen.

Hieronder volgt een uitleg van de teksteditor.

 1. Hiermee kan je switchen tussen visuele weergave (visual) en codeweergave (text). De standaard is visual en die moet je gebruiken. Text mag je alleen gebruiken als je basic HTML kent en als je weet wat je doet.
 2. Dit is de knoppenbalk met functies, zoals die hieronder verder wordt toegelicht.
 3. Een hulpje waarmee je kunt zien wat voor opmaak de tekst heeft waar je op dat moment met je cursor staat. ‘P’ betekent ‘paragraph’, de standaardletter voor gewone tekst.
 4. Door dit driehoekje met de muis naar beneden te slepen kan je invoerveld vergroten, zodat je beter kunt zien wat je doet.
 5. Full screen. Hiermee zet je de editor op de hele grootte van je scherm. Erg handig voor als je een grote tekst moet bewerken. Klik op dezelfde knop om weer terug te gaan naar het normale scherm.

De basale werking is vergelijkbaar met Word. Selecteer de tekst waarop je een bepaalde opmaak wilt toepassen, en klik dan op de desbetreffende knop op de knoppenbalk. Als je zonder selectie op een knop klikt, is het gevolg afhankelijk van de knop die je gebruikt. Klik je op vet, dan wordt het woord onder je cursor vet, klik je op lijst, dan wordt de hele alinea als lijstelement gezien. Ook dit is vergelijkbaar met Word, en wordt hier verder niet uitgelegd.

De editor die hier wordt gebruikt is niet speciaal voor Rechtspraak.sr gemaakt, maar zit standaard in het content-management-systeem dat we gebruiken. Daarom kan en mag je niet alles gebruiken. In de bijlage aan het einde van deze handleiding worden alle knoppen in de editor uitgebreid toegelicht.

Let op

 • Vaak staat bovenaan de uitspraak de naam van de instantie, als een soort aanhef van alles wat volgt. Het is gebruikelijk dit ook over te nemen. Je hoeft dat niet in een heading te zetten, maar gebruik paragraph (gewone tekst dus).
 • Genummerde lijsten worden in de visual editor standaard opgemaakt als (1, 2, 3) en ze beginnen ook altijd met 1. Als je lijsten met nummeringen als (a, b, c), (i, ii, iii) of (A, B, C) wilt maken, of als je lijsten wilt maken die bijvoorbeeld met ‘4’ beginnen, of als je geneste lijsten wilt maken (1, 2, 3, a, b, c, 4, 5, 6), dan moet je dat gedeeltelijk met de text editor doen. Zie daarvoor bijlage 2.
 • Je kunt met de visual editor geen tabellen maken. Je kunt ze echter wel vanuit Word rechtstreeks knippen-en-plakken in de editor, maar alleen als deze in Word ook als tabel zijn gemaakt. Als het er niet fraai uitziet, kan je de tabel eerst in Word aanpassen en het dan opnieuw proberen. Als de tabel in het oorspronkelijke document (bijvoorbeeld omdat het is ingescand) met tabs en spaties is gemaakt, dan gaat plakken uit Word niet, en moet je de tabel met de text editor maken. Zie daarvoor bijlage 2.
 • Wees erop bedacht dat speciale tekens vaak verloren gaan bij het kopiëren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gulden-teken (ƒ), het copyright-teken (©), het trademark-teken (™), of het euro-teken (€). Deze kan je toevoegen met de knop special characters. Zie bijlage 1.
 • Het is raadzaam om het document regelmatig op te slaan.
 • Je moet eerst opslaan voordat je op de knop anonimiseren drukt, anders ben je mutaties in de tekst kwijt!

Memo (intern)

Memo is een veld dat alleen zichtbaar is voor de beheerders van de databank, zowel bij de uitspraak zelf, als in de overzichten bij Zoeken en Uitspraken in bewerking. Formuleer eventueel opmerkingen zo dat ze voor iedereen begrijpelijk zijn.


3. Anonimiseren en publiceren

3.a. Over het wat en waarom van anonimiseren

Rechtszaken gaan vaak over hele persoonlijke aangelegenheden, en vaak niet over de leukste dingen in het mensenleven. Uitspraken worden weliswaar in het openbaar gedaan, maar dat wil niet zeggen dat iedereen alle persoonlijke gegevens in zo’n uitspraak tot in de eeuwigheid op internet moeten kunnen vinden.

Daarom worden uitspraken voor publicatie allemaal geanonimiseerd. Voor wat er wel en niet geanonimiseerd moet worden zijn regels opgenomen in het Selectie- en anonimiseringsbesluit: https://rechtspraak.sr/uitspraken-databank/selectie-besluit/

Gebruik steeds dat document als leidraad.

Om de leesbaarheid van de tekst optimaal te houden, worden de te anonimiseren tekstgedeeltes niet gewoon verwijderd of zwart gemaakt, maar worden ze altijd vervangen door een betekenisvolle aanduiding van hetgeen is geanonimiseerd. Daarbij wordt deze rol altijd tussen blokhaken geplaatst – bijvoorbeeld: [verdachte] –  zodat iemand die de uitspraak leest altijd kan zien wat de oorspronkelijke tekst van de rechter is en wat er is veranderd.

3.b. Anonimiseerscherm

Na het bewerken (en opslaan!) van de uitspraaktekst, kan je gaan anonimiseren. Klik daartoe op anonimiseren aan de onderkant van de pagina.

Er opent dan een nieuw venster:

 

De tien belangrijkste functies worden hier aangeduid, ze worden verderop uitgelegd.

 1. Tabbladen Anonimiseren en Controleren. Je hiermee zien waar je bent; je kunt de tabbladen niet aanklikken.
 2. Uit een oogpunt van uniformiteit is er een vaste lijst met rollen die veel voorkomen bij het anonimiseren. Probeer zo mogelijk van Kies bestaande rol gebruik te maken.
 3. Als er geen standaardrol beschikbaar is, dan kan je met Kies andere rol je eigen rol, specifiek voor deze uitspraak, toevoegen.
 4. Met Markeer selectie kan je een geselecteerde tekst van een anonimiseringsrol voorzien.
 5. Met Volgend kan je alle voorkomens van een bepaalde selectie handmatig langs lopen (om over individueel geval een beslissing te nemen voor wel of niet anonimiseren).
 6. Met Markeer alle voorkomens kan je in één keer alle voorkomens van een bepaald woord anonimiseren.
 7. Met Verwijder markeringen kan je in één keer alle markeringen weer verwijderen. Dat betreft alle markeringen, en niet alleen maar de rol waarmee je nu bezig bent!
 8. Met Opslaan kan je je gedane werk opslaan.
  Let op: daarbij raak je ook alle rollen kwijt die je eventueel al met behulp van de knoppen ‘Voeg toe’ hebt geselecteerd!
 9. Met Controle ga je naar het tweede tabblad en kan je je werk controleren.
 10. Met het rode kruisje kan je dit venster verlaten zonder dat er iets is veranderd. Indien je dingen hebt gewijzigd, word je eerst nog gevraagd of je die wijzigingen op wilt slaan.

3.c. Anonimiseerproces

Het is verstandig al een beeld te hebben van wat er in de uitspraak moet worden geanonimiseerd alvorens je er daadwerkelijk mee gaat beginnen.

Ook bij het anonimiseerproces is het raadzaam om regelmatig op te slaan. Omdat (althans in deze versie van de software) bij het tussentijds opslaan de geselecteerde rollen verloren gaan, is het verstandig om rol voor rol te selecteren.

We doorlopen de stappen van het anonimiseerproces.

Standaard rol kiezen

Begin met het kiezen van een rol voor het tekstelement dat je wilt anonimiseren, bijvoorbeeld de verdachte:

Klik vervolgens op de knop Voeg toe. Je ziet ‘verdachte’ vervolgens eronder verschijnen. Met het rode kruisje kan je rol weer verwijderen.

Soms komt het voor dat er meerdere mensen die eenzelfde rol hebben: bijvoorbeeld eisers, verdachten of getuigen. Deze moet je – als lezer van de uitspraak – natuurlijk wel uit elkaar kunnen houden. Daarom kan je meerdere keren op de knop Voeg toe klikken:

Je ziet dan dat er een ‘Verdachte 1’, en ‘Verdachte 2’ verschijnt.

Let op

 • Als er meerdere mensen met één rol zijn (zoals hierboven de verdachte), dan moet je die rol eerste meerdere malen aanmaken vóórdat je daadwerkelijk gaat anonimiseren. Als je eenmaal in de tekst iemand ‘verdachte’ hebt genoemd, en je besluit dan een ‘verdachte 1’ en een ‘verdachte 2’ te introduceren, dan zal de rol ‘verdachte’ in de tekst niet automatisch naar ‘verdachte 1’ worden aangepast.
 • Als je meervoudige rollen wilt verwijderen, verwijder dan de laatste, omdat geen hernummering plaatsvindt. Verwijder je een nummer ‘2’ dan blijft ‘verdachte 1’ zo heten, terwijl dat eigenlijk ‘verdachte’ zou moeten zijn. In een dergelijk geval kan je het beste het anonimiseerscherm sluiten, en weer opnieuw openen.
 • Kies altijd de meest betekenisvolle rol. Een verdachte heeft natuurlijk een naam, maar toch moet je niet de rol ‘naam’ kiezen of hem te anonimiseren, maar ‘verdachte’. Want met ‘naam’ weet de lezer van de uitspraak niet wiens naam dat dan is: van de verdachte, een getuige, het slachtoffer?

Andere rol kiezen

Soms gebeurt het dat er iets moet worden geanonimiseerd wat niet in de lijst met rollen voorkomt. Vult dit met de hand in in het vakje onder Kies andere rol, en klik op Voeg toe:

Let op

 • Als er meerdere soorten zijn van die andere rol, in dit voorbeeld ‘IP-adres-1’ en ‘IP-adres-2’, dan wordt er niet automatisch genummerd (zoals bij meerdere verdachten). Je moet dan met de hand invoeren ‘IP-adres-1’, etc.
 • Indien een nieuwe rol zo vaak voorkomt dat je deze liever in de lijst met bestaande rollen zou zien, dan kan die door de administrator van de website worden toegevoegd.

Selectie markeren

Heb je een rol gekozen die je voor het anonimiseren wilt gebruiken, selecteer dan – met de muis! – in de tekst van de uitspraak het tekstfragment dat je daarmee wilt anonimiseren. Klik vervolgens uit de rollenlijst aan de rechterkant de gewenste rol aan. Als de markering in de tekst ontbreekt of als je geen selectie hebt gemaakt uit je rollen-lijstje, dan werkt het anonimiseren niet.

Je kunt nu twee dingen doen: direct alle voorkomens van ‘Mr.A.L.Tjon Kwan Paw’ als verdachte markeren, of stuk voor stuk.

Allemaal tegelijk kan je doen in gevallen als in dit voorbeeld, als ‘Mr.A.L.Tjon Kwan Paw’ de verdachte is, zal hij niet tevens in een andere rol figureren.

Klik in dit geval op Markeer alle voorkomens, en dan zullen alle voorkomens van deze letterreeks er als volgt uit gaan zien:

De echte naam komt tussen {accolades}, de anonimiseringsrol tussen [blokhaken] erachter.

Je kunt daarna door naar de volgende rol, opslaan of (als je klaar met anonimiseren) naar controle.

Indien je niet zeker weet of alle letterreeksen die je hebt geselecteerd wel geanonimiseerd moeten worden met de opgegeven rol, kan je ze per stuk langslopen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als je aan het begin van de uitspraak het woord ‘Paramaribo’ hebt gemarkeerd om deze als ‘woonplaats’ (van bijv. de verdachte) te anonimiseren, maar het goed mogelijk is dat ‘Paramaribo’ later in de tekst ook voorkomt als plaats delict, of als vestigingslocatie van het Hof van Justitie. Die voorkomens van ‘Paramaribo’ moeten natuurlijk blijven staan.

In dit geval klik je niet op Markeer alle voorkomens, maar op Markeer selectie (ervan uitgaande dat je huidige selectie van het woord inderdaad moet worden geanonimiseerd). Klik vervolgens op Volgend. Het volgende voorkomen van dat woord wordt vervolgens gehighlight; je hebt dan de keuze om die te anonimiseren (Markeer selectie) of om die over te slaan en te zoeken naar de volgende (Volgend).
Wees er daarbij op bedacht dat het scherm niet automatisch scrolt. Met andere woorden: als je op Volgend hebt geklikt, maar je ziet niets rood gemarkeerd, dan kan het zijn dat het volgende voorkomen van het woord ónder de tekst staat die je nu in beeld hebt. Klik NIET nogmaals op Volgend, maar scrol met je muis naar beneden totdat je het rood-gemarkeerde woord in beeld hebt. Pas als je zeker weet dat het woord niet meer voorkomt (omdat je het einde van de tekst hebt bereikt zonder markeringen), kan je door naar de volgende stap.

Let op

 • Dubbelklikken op een woord dat je wilt anonimiseren is gevaarlijk. In dat geval wordt namelijk ook de spatie achter dat woord meegenomen, en dat is niet de bedoeling. Maak je selectie daarom altijd met de muis.
 • Vaak komt het voor dat een naam op meerdere manieren wordt gespeld. Een persoon wordt bijvoorbeeld aangeduid als ‘ van Opijnen’, ‘Marc van Opijnen’ of ‘Opijnen’. Begin in dat geval altijd met de langste letterreeks, en neem dan steeds een kortere. Als je zou beginnen met ‘Opijnen’ zou dat leiden tot ‘Marc van [verdachte]’, en dan krijg je het niet meer zo makkelijk in orde.

Verwijder markeringen

Als het helemaal mis is gelopen met je anonimiseerproces, dan kan je opnieuw beginnen door op Verwijder markeringen te klikken.

Wees voorzichtig: álle markeringen worden dan uit de tekst verwijderd. Sluit de anonimiseertool, en open deze opnieuw.

Controle

Ben je klaar met anonimiseren? Klik dan op Controle.

Je gaat dan naar het tweede tabblad, en je ziet daar de tekst met de te anonimiseren termen, en de rolaanduidingen die ervoor in de plaats komen.

Als je nog een foutje ziet, kan je Terug naar bewerken. Ben je tevreden, klik dan op Anonimiseer! Voor de zekerheid verschijnt er nog een schermpje met de vraag of je het zeker weet. Als je daar bevestigend op antwoordt, worden alle oorspronkelijke namen verwijderd, en blijven alleen de rolaanduidingen over.

Deze stap is dus onherroepelijk. Vanaf nu zijn alle oorspronkelijke definitief namen verdwenen.

3.d. Publiceren

Nadat de uitspraak is geanonimiseerd keer je terug naar het invoerscherm. Rechtsboven is de status veranderd van ‘Ongeanonimiseerd’, naar ‘Ongepubliceerd’.

Pas nu is de knop Publiceren aanklikbaar geworden. Je kunt dus nooit een uitspraak publiceren zonder dat deze eerst is geanonimiseerd.

Als je tevreden bent over de opmaak van de uitspraak, de anonimisering, eventuele relaties en de inhoudsindicatie, kan je tot publicatie overgaan. Klik daartoe op de knop Publiceren.

De uitspraak wordt gepubliceerd, en je gaat naar het scherm Zoeken.

Let op

Bij het publiceren van de uitspraak krijgt deze een publicatiedatum. Tenzij de uitspraak op de dag van de uitspraak zelf al wordt gepubliceerd zal de publicatiedatum dus altijd een andere (latere) datum zijn.

De publicatiedatum verandert nooit. Dus ook als de uitspraak later wordt gewijzigd of ingetrokken en weer opnieuw gepubliceerd, de oorspronkelijke publicatiedatum blijft onveranderd.


4. Uitspraken muteren

Uitspraken die al zijn gepubliceerd moeten soms worden aangepast, bijvoorbeeld om een relatie toe te voegen, om de inhoudsindicatie aan te passen of om een onverhoopt anonimiseringsfoutje te herstellen.

Bovendien kan je bij het invoeren van uitspraken je werk tussentijds opslaan en het de volgende dag afmaken. Voor al dit onderhoud zijn voorzieningen in de redactiemodule aanwezig.

4.a. Overzicht uitspraken in bewerking

Bij binnenkomst op de redactiemodule, of bij aanklikken van In bewerking in het linker menu, kom je op een overzichtspagina met uitspraken die in bewerking zijn:

In deze tabel zie je alleen maar de uitspraken die de status ‘ongeanonimiseerd’ of ‘ongepubliceerd’ hebben, m.a.w. alle uitspraken waar nog iets mee moet gebeuren.

In de kolommen zie je achtereenvolgens: SRU-nummer (aanklikbaar), de naam van de redacteur die het laatst iets met de uitspraak heeft gedaan, de (laatste) mutatiedatum, de status en (de eerste woorden van) het memo. Op de middelste drie kolommen kan je sorteren op de pijltjes in de kolomtitel te klikken. Als er meer tien uitspraken op deze to-do-lijst staan, kan je onderaan doorklikken naar de volgende pagina’s.

4.b. Zoeken

Een andere manier om uitspraken te vinden is gebruik maken van Zoeken.

Hier kan je zoeken op alle uitspraken, ongeacht de status. Je kunt zoeken op SRU-nummer. (Wil je zoeken op tekst, gebruik dan de publieke databank en kopieer het SRU-nummer van de gevonden uitspraak in dit zoekveld.

Het overzicht dat je krijgt na een zoekactie is hetzelfde als het overzicht bij In bewerking.

4.c. Intrekken

Een uitspraak die permanent of tijdelijk niet meer zichtbaar zou moeten zijn (bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met de anonimisering), kan worden ingetrokken. Dit betekent dat de uitspraak met behulp van het SRU-nummer wel vindbaar blijft in de publieke databank, maar de tekst zelf is niet meer te raadplegen. In plaats daarvan verschijnt een tekst die vermeldt dat de uitspraak om redactionele redenen is ingetrokken.

Je kunt een uitspraak intrekken door bij een gepubliceerde uitspraak op de knop Intrekken te drukken:

De status bovenaan verandert dan in ‘Ingetrokken’.

Je kunt de uitspraak vervolgens weer opnieuw publiceren door op Publiceren te drukken.

4.d. Gepubliceerde uitspraak bewerken

Je kunt een uitspraak die is gepubliceerd wijzigen. Je kunt een relatie toevoegen of verwijderen, de inhoudsindicatie wijzigen, de anonimisering of de opmaak van de uitspraaktekst.

Het zal je opvallen dat een eenmaal gepubliceerde uitspraak geen knop Opslaan meer heeft. In plaats daarvan moet je direct op de knop Publiceren drukken, dit betekent dus ook dat wijzigingen die je hebt aangebracht direct zichtbaar worden op de website.

4.e. Statuswijzigingen

Voor de volledigheid staan de mogelijke statusovergangen hieronder opgesomd. Andere overgangen zijn niet mogelijk.

 • Nieuw > Ongeanonimiseerd
 • Ongeanonimiseerd > Ongepubliceerd
 • Ongepubliceerd > Gepubliceerd
 • Gepubliceerd > Ingetrokken
 • Ingetrokken > Gepubliceerd

Het is niet mogelijk een uitspraak uit de databank te verwijderen. Is een uitspraak ten onrechte in de databank opgenomen, en nog niet gepubliceerd, markeer deze dan in het memo-veld met bijv. de tekst: ‘NIET PUBLICEREN’ (onder toevoeging van de reden).

Als de uitspraak wel al gepubliceerd is, trek deze dan in, en vermeldt in de inhoudsindicatie dat deze uitspraak per abuis is gepubliceerd, en zet daar eventueel bij onder welk SRU-nummer de uitspraak wel is te vinden.


Bijlage 1: de editor

De knoppen die je in de editor ziet, staan hieronder van links naar rechts, van boven naar beneden toegelicht. Je zult zien dat veel knoppen lijken op die in Word.

Hiermee kan je de lettergrootte selecteren, dit is de standaard-manier voor het bepalen. Hoe deze er uiteindelijke op de website uitzien, kan je zien op https://rechtspraak.sr/tekst-voorbeelden/

Paragraph is de standaard voor alle gewone tekst.

Mocht een uitspraak een zeer duidelijke kop hebben, gebruik dan heading 3. Als er tussenkopjes zijn, kies dan heading 5. Grote headings gebruiken we niet in uitspraken; het zou de leesbaarheid niet ten goede komen.

Met bold maak je een stuk tekst vet.
Met italic zet je een stuk tekst in schuinschrift.
Met bulleted list kan je een ongenummerde lijst aanmaken. Dit worden altijd bullets, je kunt dus niet kiezen voor bijv. streepjes. Als er in de oorspronkelijke uitspraak streepjes staan, mogen dat bullets worden.
Met numbered list kan je een genummerde lijst maken. Standaard is deze lijst altijd enkelvoudig, wordt altijd opgemaakt met cijfers en begint altijd met ‘1’. Als je geneste lijsten wilt, andersoortige nummeringen of lijsten die niet met ‘1’ beginnen, kijk dan in bijlage 2 hoe dat moet.
De blockquote kan worden gebruikt om een stuk tekst in een eigen alinea te zetten die aan beide zijden is ingesprongen. Het kan uitstekend worden gebruikt voor het citeren van andermans woorden (zoals van een verdachte, getuige of advocaat), zoals dat vaak in uitspraken gebeurt. Mocht een dergelijke opmaak bij het plakken van de uitspraaktekst niet automatisch meekomen, dan kan je die met blockquote aanbrengen.
Met align left stel je vast dat de tekst links wordt uitgelijnd. Dit is standaard voor alle uitspraken, ook al is de oorspronkelijke tekst aan beide zijden uitgelijnd. Align left gebruik je in onderstaand voorbeeld óók voor de woorden ‘verzoeker’, tegen’ en ‘verweerder’’, die in de oorspronkelijke tekst gecentreerd zijn.

Met align center kan je een tekst centreren. Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, gebruiken we deze functie in beginsel niet, tenzij dit voor het goed begrip van de tekst echt noodzakelijk is.
Met align right kan je een tekst rechts uitlijnen. Deze functie gebruiken we in beginsel niet, tenzij dit voor het goed begrip van de tekst echt noodzakelijk is.
Met insert/edit link kan je een link aanmaken (of een gemaakte link wijzigen). Als je erop klikt krijg je onderstaand venster in beeld.

Je kan hier rechtstreeks de URL inplakken, of proberen te zoeken. Als je het tandwieltje aanklikt, krijg je onderstaand scherm in beeld.

Onder elkaar zie je URL (webadres) waarnaar je wilt verwijzen. Wil je verwijzen naar een SRU-nummer van een andere uitspraak, vul dan niet gewoon het SRU-nummer in, maar gebruik de volgende link, waarin je natuurlijk het SRU-nummer eventueel nog aan moet passen:

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2019-23

De link text is de voor de eindgebruiker zichtbare tekst. Als je een woord of zin hebt geselecteerd, dan zie je die hier weergegeven, dus die hoef je hier niet te veranderen. Let op: als je een link maakt naar een uitspraak met behulp van een SRU-nummer (zoals met de URL hierboven), terwijl de verwijzing door de rechter met bijv. een zaaknummer is gemaakt, dan mag je de oorspronkelijke tekst niet wijzigen. Tekstueel staat er de verwijzing naar het zaaknummer, maar de link gebruikt het SRU-nummer.

Als je Open link in a new tab aanvinkt, opent de link in een nieuwe tab/venster van de browser. Vink dit aan als je verwijst naar een andere site dan rechtspraak.sr. Als een gebruiker dan zo’n link aanklikt blijft de databank gewoon in beeld.

Laat het veldje leeg als je verwijst naar een andere uitspraak; de gebruiker blijft dan binnen de site.

De knop Insert Read More tag mag je nooit gebruiken.
Met Fullscreen kan je de editor groter, of juist kleiner maken.
Met de knop Toolbar Toggle kan je nog aanvullende knoppen in beeld krijgen, zoals hieronder weergegeven. Met nog een keer klikken haal je deze aanvullende toolbar weer weg.

 

Deze knoppen worden hieronder besproken.

Onder Formats vind je een aantal opmaakstijlen, die we allemaal niet gebruiken.
Met strikethrough kan je een doorgestreepte letter maken. Deze mag je alleen gebruiken als dit ook door de rechter in de oorspronkelijke uitspraaktekst is gebruikt.
Met Horizontal line kan je een horizontale lijn aanmaken. Gebruik dit alleen als het ook in de oorspronkelijke tekst staat, én als deze daarbij een zekere inhoudelijke functie heeft.
Met Text color (als je het aanklikt) verschijnt een menu, kan je tekst kleur geven. Dit gebruiken we nooit voor uitspraken.
Met Paste as Text kan je een stuk tekst waarin zich allerlei opmaak bevindt, zonder die opmaak inplakken. Zou in beginsel niet nodig moeten zijn.
Met clear fomatting kan je alle opmaak van de geselecteerde tekst verwijderen. Dit kan handig zijn als je er een rommeltje van hebt gemaakt en opnieuw wilt beginnen.
Komen er vreemde tekens voor in de tekst, die in het Word zijn verhaspeld of bij het plakken zijn verdwenen? Met Special character kan je ze weer toevoegen. Als je deze knop aanklikt, krijg je onderstaand keuzemenu.

Deze functie kan je bijvoorbeeld gebruiken voor het toevoegen of herstellen van bijvoorbeeld het gulden-teken (ƒ), het copyright-teken (©), het trademark-teken (™), of het euro-teken (€), die bij het kopiëren vaak verloren gaan.

Decrease indent is het ongedaan maken van de increase indent, hieronder beschreven.
Met increase indent kan je een alinea laten inspringen. Het verschil met blockquote is dat indent alleen de linkerkantlijn verandert, terwijl met blockquote ook de rechterkantlijn wijzigt.
Met undo maak je de laatste wijziging ongedaan.
En met redo maak je de laatste undo ongedaan. Voor de twijfelaars.
Keyboards shortcuts geeft je een overzicht van de sneltoetsen voor de opmaakknoppen. De meeste komen overeen met de shortcuts die in andere Windows-programma’s worden gebruikt.
De knop formats komt twee keer voor. Achter de tweede staan ook keuzeselectors voor het lettertype en de lettergrootte.

Deze mag je niet gebruiken; je kan de lettergroottes niet beïnvloeden anders dan het gebruik van paragraph / headings. De lettertypes kan je helemaal niet beïnvloeden.

Het zal je opvallen dat tekst zoals die in deze teksteditor wordt weergegeven een ander lettertype heeft dan de uiteindelijke tekst op de website of andere onderdelen binnen de redactiemodule, maar dat ‘hoort’ zo. Uiteindelijk komt de tekst op de juiste wijze op de website terecht.


Bijlage 2: Bijzondere opmaak (lijsten en tabellen)

Inleiding

In deze bijlage worden twee soorten van opmaak behandeld die wat extra aandacht vragen: (a) ingewikkelde lijsten en (b) tabellen voorzover je die niet uit Word kunt plakken. Voor tabellen, en voor sommige lijstbewerkingen heb je de text-editor in plaats van de visual editor nodig. Om die text-editor te gebruiken moet je iets begrijpen van HTML. Daarom is er een korte paragraaf opgenomen die wat basiskennis van HTML uitlegt.

We beginnen echter met eenvoudige geneste lijsten. Hiervoor heb je geen HTML-kennis nodig. Daarna komt de HTML-uitleg. Daarna worden besproken andersoortige lijsten en gebroken lijsten. Ten slotte komen de tabellen aan bod.

Geneste lijsten

Zoals je weet zijn er genummerde lijsten, en ongenummerde lijsten (bullets). Conform de HTML-benaming noemen we die vanaf nu ook wel ordered lists (ol) en unordered lists (ul).

Alle ordered lists die je aanmaakt in de visual editor zijn enkelvoudig, van het type (1, 2, 3) en beginnen met ‘1’.

Voor het omzetten van het type (bijvoorbeeld (a, b, c)) of voor een start anders dan met ‘1’ heb je wat HTML kennis nodig, maar geneste lijsten kan je in de visual editor maken (mits het nummeringstype niet wijzigt).

Gewone nesting

Een ordered list in een ordered list

Stel je wilt dit maken:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item
  1. Eerste opsomming
  2. Tweede opsomming
 4. Vierde item
 5. Vijfde item

Je kunt hierbij op dezelfde manier te werk gaan als in Word:
Je begint een lijst, en je drukt na ieder item op enter waardoor het volgende lijstitem begint. Wanneer je na het ‘Derde item’ op enter hebt gedrukt, druk je (voordat je enige tekst gaat typen na het verschijnen van de ‘4’) op de TAB-toets op je toetsenbord, of je drukt op de increase indent-knop in je knoppenbalk. Je ziet dan dat het item inspringt, én dat het weer opnieuw gaat nummeren. Druk je ‘na Tweede opsomming’ weer op enter, en wil je weer terug naar de oorspronkelijke lijst: druk dan op TAB terwijl je de SHIFT-toets ingedrukt houdt. Of druk op de decrease indent-knop van de knoppenbalk. Vanzelf wordt dan de oorspronkelijke nummering weer voortgezet.

Een unordered list in een unordered list

Hetzelfde principe kan je toepassen voor een unordered list in een unordered list:

 • Eerste item
 • Tweede item
 • Derde item
  • Eerste subitem
  • Tweede subitem
 • Vierde item
 • Vijfde item

Een unordered list in een ordered list

Wil je een unordered list gebruiken in een ordered list? Zoals:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item
  • Eerste opsomming
  • Tweede opsomming
 4. Vierde item
 5. Vijfde item

In dat geval moet je, nádat je op TAB hebt gedrukt om de geneste lijst te maken (die begint met ‘Eerste opsomming’), meteen daarna op de unordered list-knop drukken. Je zult zien dat de hoofdlijst een nummering blijft houden, terwijl de geneste lijst een unordered list wordt. Als je weer terug wilt naar de hoofdlijst, druk dan, nadat je – na het intikken van ‘Tweede opsomming’ – op enter hebt gedrukt, weer op op SHIFT-TAB (of decrease indent). Hetzelfde kan je natuurlijk ook gebruiken voor een ordered list binnen een unordered list.

Wat is HTML en hoe werkt het?

HTML staat voor ‘HyperText Markup Language’, het is de taal waarin internetteksten worden opgemaakt. Om niet-standaardlijsten en om tabellen te maken, heb je de basiskennis nodig die in deze introductie is beschreven. Lees het eventueel een paar keer door, het is minder ingewikkeld dan het op het eerste gezicht lijkt. We behandelen hier alleen dat van HTML wat belangrijk is om te weten.

In HTML beschrijf je met tags hoe tekst moet worden opgemaakt. Deze tags hebben altijd een vaste structuur. Aan het begin staan twee punthaken < > waartussen de desbetreffende instructie staat. Aan het einde staan eveneens twee punthaken met dezelfde instructie, maar om aan te geven dat dit het einde is van de instructie wordt die voorafgegaan door een forward slash: /

Voorbeeld in HTML:

dit is een <b>vette</b> tekst.

Dit wordt door je browser weergegeven als:

dit is een vette tekst.

Alle instructies die in HTML mogelijk zijn, zijn wereldwijd hetzelfde, je kunt dus niet je eigen tags verzinnen (zoals <vet>).

Instructies hebben dus altijd een openings- en een sluitingstag, anders ontstaat er niet-valide HTML en dan krijgt de gebruiker een rare opmaak te zien. Een uitzondering is er voor instructies die niet specifiek op een bepaalde tekst betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld een horizontale lijn. Deze tag heeft dus niet een begin- en eindtag, maar slechts één tag. Om dat aan de browser duidelijk te maken heeft deze tag óók een slash, maar dan niet aan het begin, maar aan het eind, voorafgegaan door een spatie. Een horizontale lijn (horizontal rule) is bijvoorbeeld: <hr />

Een van de leuke dingen van HTML is dat je vrijwel alle instructies kan nesten (in elkaar opnemen), maar er ontstaat niet-valide HTML als de instructies elkaar overlappen. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Je kan een stukje tekst zowel cursief zetten (<em>) als vet (<b>) maken.

De volgende HTML:

<em><b>Dit is zwaar aangezet</b> en dit wat minder</em>

Levert het volgende resultaat op:

Dit is zwaar aangezet en dit wat minder

De hele zin staat immers tussen <em>-tags, maar slechts de eerste vier woorden staan ook tussen <b>-tags. Maar als je deze zin zou coderen als:

<b><em>Dit is zwaar aangezet</b> en dit wat minder</em>

dan is de kans groot dat je browser daarover struikelt: de <em> moet eerst gesloten worden voordat je de <b> sluit. Om het gewenste resultaat te bereiken moet je in dit geval de twee openingstags omdraaien.

In de visual-editor wordt dergelijke nesting automatisch goed geplaatst, maar als je in de text-editor zelf HTML gaat editen, moet je er goed op letten dat dit goed gaat.

Sommige HTML-instructies kunnen nog extra parameters hebben.  Deze parameters worden altijd, en alleen maar, in de openingstag opgenomen. De schrijfwijze is altijd als volgt: openingshaakje, instructie, spatie, parameternaam, =, “, waarde van de parameter, “, sluitingshaakje. Voorbeeld:

<instructie parameter=”waarde”>

Een laatste opmerking: WordPress brengt zelf soms correcties aan in de HTML, of heeft een net iets andere voorkeur voor de schrijfwijze, je code wordt dan vanzelf omgezet. Maak je hierover geen zorgen.

Andersoortige lijsten

Enkelvoudig lijsten van andere typen

Soms wil je lijsten maken met een andere type nummering, zoals (I, II, III), (a, b, c).

Dit doe je met de parameter type bij de tag <ol>.

Stel dat je wilt maken:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item

Je gaat dan als volgt te werk. Maak eerst de standaard ordered list aan in de visual editor:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item

Ga vervolgens naar de text-editor en zoek deze lijst; als het goed hoef je weinig te scrollen en sta je meteen op de goede plek.

Omdat je de geneste lijst van een ander type wilt maken moet je de volgende code toevoegen (hieronder de rode tekst):

<ol type=”A”>
<li>Eerste item</li>
<li>Tweede item</li>
<li>Derde item</li>
</ol>

Ga terug naar de visual editor, de lijst moet dan meteen goed staan.

Je ziet dat deze list-items in hoofdletters staan. Dat is omdat we hier hebben geschreven type=”A”. Als je kleine letters wilt, gebruik je type=”a”. Je kunt ook opsommingen maken met Romeinse cijfers: type=”i” of type=”I”.

Geneste lijsten met andere typen

Stel dat je wilt maken:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item
  1. Eerste opsomming
  2. Tweede opsomming
 4. Vierde item
 5. Vijfde item

Maak dan eerst de lijst aan voor zover als mogelijk in de visual editor. Daarbij gebruik je de nesting-trucs die je hierboven al hebt geleerd. De lijst ziet er dan zo uit:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item
  1. Eerste opsomming
  2. Tweede opsomming
 4. Vierde item
 5. Vijfde item

Als je naar de text editor gaat, ziet dit er als volgt uit:

<ol>
<li>Eerste item</li>
<li>Tweede item</li>
<li>Derde item
<ol>
<li>Eerste opsomming</li>
<li>Tweede opsomming</li>
</ol>
</li>
<li>Vierde item</li>
<li>Vijfde item</li>
</ol>

Volgens de regels van valide HTML, zie je dat hier de (rode) geneste lijst binnen een (groen) list-item staat.

Omdat je niet de hoofdlijst, maar de geneste lijst van een ander type wilt maken moet je de volgende code toevoegen (hieronder de rode tekst):

<ol>
<li>Eerste item</li>
<li>Tweede item</li>
<li>Derde item
<ol type=”a”>
<li>Eerste opsomming</li>
<li>Tweede opsomming</li>
</ol>
</li>
<li>Vierde item</li>
<li>Vijfde item</li>
</ol>

Je had het natuurlijk ook om kunnen draaien. Als je wilt:

 1. Eerste item
 2. Tweede item
 3. Derde item
  1. Eerste opsomming
  2. Tweede opsomming
 4. Vierde item
 5. Vijfde item

Dan moet je maken:

<ol type=”a”>
<li>Eerste item</li>
<li>Tweede item</li>
<li>Derde item
<ol>
<li>Eerste opsomming</li>
<li>Tweede opsomming</li>
</ol>
</li>
<li>Vierde item</li>
<li>Vijfde item</li>
</ol>

Gebroken lijsten

Gebroken lijsten van type (1, 2, 3)

Het kan zijn dan je de volgende tekst moet maken:

 1. Eerste rechtsoverweging
 2. Tweede rechtsoverweging

En nu staat er even een stukje hele andere tekst.

 1. Derde rechtsoverweging
 2. Vierde rechtsoverweging

Als je dit in de visual editor probeert lukt het niet. De tweede lijst begint altijd weer bij ‘1’. Om dit probleem op te lossen, moet je de start-parameter toevoegen aan de tweede lijst.

In de text-editor zie je dit, daarbij is de toe te voegen parameter meteen in rood toegevoegd.

<ol>
<li>Eerste rechtsoverweging</li>
<li>Tweede rechtsoverweging</li>
</ol>
En nu staat er even een stukje hele andere tekst.
<ol start=”3″>
<li>Derde rechtsoverweging</li>
<li>Vierde rechtsoverweging</li>
</ol>

Gebroken lijsten van andere typen

Stel dat je de volgende lijst wilt maken:

 1. Eerste rechtsoverweging
 2. Tweede rechtsoverweging

En nu staat er even een stukje hele andere tekst.

 1. Derde rechtsoverweging
 2. Vierde rechtsoverweging

Je moet dan bij het eerste deel aangeven dat het type ‘a’ is, en bij het tweede deel bovendien dat er gestart moet worden met een ‘c’. Voor de start-parameter gebruik je altijd het type (1, 2, 3).

Je krijgt dus het volgende:

<ol type=”a”>
<li>Eerste rechtsoverweging</li>
<li>Tweede rechtsoverweging</li>
</ol>
En nu staat er even een stukje hele andere tekst.
<ol start=”3″ type=”a”>
<li>Derde rechtsoverweging</li>
<li>Vierde rechtsoverweging</li>
</ol>

Je kunt dit natuurlijk ook gebruiken voor lijsten die niet gebroken zijn, maar gewoon met iets anders dan met ‘1’, ‘a’, ‘A’, ‘i’ of ‘I’ beginnen.

html-codes voor verschillende lijsten

<ul style=”list-style-type: lower-latin;”>  gebruiken voor a/b/c/d
<ul style=”list-style-type: upper-roman;”> voor I/II/III/IV
<ul style=”list-style-type: decimal;”> voor 1,2,3

 

Tabellen

Zoals beschreven in de sectie over de uitspraaktekst kan je tabellen opmaken in Word en ze vervolgens in de visual editor plakken. Neem daarbij een wit regel boven en onder de tabel mee.

Als dit echt niet lukt, of als het resultaat er niet naar wens uitziet, kan je een tabel ook handmatig editen. Dit is lastig klusje is; omdat je de text-editor van WordPress niet kunt maximaliseren, is aan te raden de HTML van de tabellen op te maken in een teksteditor (zoals Notepad). Gebruik hiervoor absoluut geen Word!

Een tabel altijd de volgende instructies:

 • de tabel zelf <table>
 • één table body (die alle rijen en kolommen bevat): <tbody>
 • een of meer rijen, table rows: <tr>
 • binnen iedere rij een of meer cellen, table details: <td>

Begin met het aanmaken in Notepad van alle elementen, je kunt het onderstaande kopiëren en plakken). Dit voorbeeld bevat twee rijen en twee kolommen.

<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bepaal nu eerst de breedte van de tabel (oftwel: het aantal kolommen). Deze moet in alle rijen hetzelfde zijn! Maak net zoveel  <td></td> elementen aan binnen de enige twee rijen die de tabel nog heeft. Leeg, zonder tekst!

Bepaal nu het aantal rijen. Nu kan je het hele stuk van <tr> tot en met </tr> kopiëren en als nieuwe rij onder de tweede rij inkopiëren, zovele malen als je rijen nodig hebt.

Nu kan je de eigenlijke tekst erin gaan zetten.Het kan voorkomen dat een cel in een bepaalde rij leeg blijft. Verwijder deze dan niet, maar laat deze gewoon leeg staan! Iedere rijen moet hetzelfde aantal kolommen hebben, anders loopt je tabel in de soep…

Als je de tabel in Notepad hebt gemaakt, kan je, als je klaar bent, de hele tabel in een keer in de text-editor van WordPress plakken (op de goede plaats). Switch naar de visual editor om te kijken of het er goed uitziet.

De meeste fouten komen voor ongelijke aantallen <td>’s per <tr> of door het nesting-fouten, bijvoorbeeld een <td> die niet binnen <tr> en </tr> staat.

Je kan vervolgens in de visual editor iedere cel of rij opmaken, bijvoorbeeld met vet of schuinschrift.