Introductie

 

Het is ongeveer tien jaar geleden toen tijdens de uitvoering van het Programma Modernisering en Verbetering van de Rechterlijke Organisatie, het Hof van Justitie besloot tot verdere concretisering van zijn externe informatiefunctie.

In zijn daarna tot stand gekomen meerjaren strategisch beleidsplan heeft het Hof van Justitie de bouw van een website en een publieke uitsprakendatabank als speerpunten aangemerkt. Dit met het doel deze instrumenten aan te wenden om de samenleving te voorzien van informatie over de Rechtspraak.
Via de website zal het Hof van Justitie algemene informatie over de Rechtspraak verstrekken, zoals de bereikbaarheid van de diverse gerechten, verschillende procedures, zittingsroosters, de gedragscode voor rechters en procesreglementen.

De noodzaak tot een betere ontsluiting van rechterlijke uitspraken zowel ten behoeve van de eigen organisatie als voor het algemene publiek behoeft weinig toelichting. Publicatie van rechterlijke uitspraken door middel van de uitsprakendatabank zal de legitimiteit en transparantie van de rechtspraak versterken.

Benadrukt wordt dat het realiseren van de website en de daaraan gekoppelde publieke uitsprakendatabank van het Hof van Justitie niet meer is dan een – zij het belangrijke – eerste stap. De website zal immers alleen dan blijvend van waarde zijn, indien de daarop voorkomende informatie regelmatig wordt geactualiseerd. Om de publieke uitsprakendatabank bij ingebruikname van de website direct te laten functioneren zijn ruim 250 rechterlijke uitspraken ontsloten en opgenomen in deze uitsprakendatabank. Het spreekt voor zich dat ook de publieke uitsprakendatabank alleen dan blijvend van waarde zal zijn, indien deze regelmatig wordt aangevuld met rechterlijke uitspraken.

Daartoe zullen vanzelfsprekend financiƫle middelen en personele capaciteit beschikbaar moeten zijn. Het Hof van Justitie zal zich ervoor beijveren dat aan deze twee noodzakelijke voorwaarden voortdurend wordt voldaan.

Het Hof van Justitie vertrouwt erop dat met de website en de daaraan gekoppelde publieke uitsprakendatabank op effectieve wijze inhoud wordt gegeven aan zijn voorlichtingsfunctie en dat de publieke ontsluiting van rechterlijke uitspraken een waardevolle bijdrage leveren zal aan versterking van de democratische rechtsstaat, het juridisch onderwijs en de rechtswetenschap.

Paramaribo, 12 april 2019
De Waarnemend President van het Hof van Justitie
Mr. I.H.M.H. Rasoelbaks