Legalisatie

Wat houdt het legaliseren van een document in?

Het legaliseren van een document houdt in het voor echt (authentiek) verklaren van de handtekening van de ondertekenaar, diens hoedanigheid en het zegel of het stempel van de instantie waar de ondertekenaar werkzaam is. Het legaliseren van documenten geschiedt door de Griffier van het Hof van Justitie en het betreft documenten, afkomstig uit Suriname, die in het buitenland zullen worden aangeboden.

Waar en wanneer kunnen documenten worden aangeboden voor legalisatie?

Documenten die gelegaliseerd moeten worden, kunnen dagelijks van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30-13.00 uur worden aangeboden bij het loket in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5.

Wat dient u te overleggen bij het aanbieden van documenten ter legalisatie?

De documenten ter legalisatie, samen met een geldig Legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) van de indiener, en gepast geld in Surinaamse Dollar (SRD 10,00 per document).

Welke documenten kunnen worden gelegaliseerd?

Documenten die verstrekt worden door de Surinaamse (overheids)instanties, waaronder akten van de Burgerlijke Stand, diploma’s, verklaringen van goed gedrag, en afschriften van beschikkingen of vonnissen kunnen worden gelegaliseerd. Ook notariële akten en documenten die vertaald zijn door een beëdigd vertaler, kunnen worden gelegaliseerd. Stukken die vertaald moeten worden, dienen eerst te worden bekrachtigd door een notaris.

Waar moet u opletten wanneer u documenten aanbiedt ter legalisatie?

Uittreksels uit het bevolkingsregister (o.a. een geboorte uittreksel, nationaliteitsverklaringen, etc.) mogen op het moment van aanbieding, niet ouder zijn dan een maand. Nooddocumenten die voorzien zijn van een kosteloze stempel van de Burgerlijke Stand, worden niet gelegaliseerd.

Wat gebeurt nadat u de documenten heeft aangeboden ter legalisatie?

Nadat de documenten zijn aangeboden ontvangt de indiener een strookje, waarop onder andere staat vermeld het volgnummer en de afhaaldatum en het tijdstip waarop de documenten kunnen worden afgehaald. Tevens staan vermeld het e-mailadres en de contactnummers van de afdeling voor eventuele vragen.

Wat kost het om een document te legaliseren?

Voor het legaliseren van een document, worden er kosten ad SRD 10,00 (Tien Surinaamse dollar) per document in rekening gebracht.

Wat is de wachttijd om een document gelegaliseerd terug te krijgen?

De gelegaliseerde documenten kunnen binnen 2 (twee) weken worden afgehaald en wel op de dag die, en het tijdstip dat, vermeld staat op het afhaalstrookje.

De afhaaldagen zijn maandag tot en met vrijdag en de tijden variëren tussen 07.30 – 13.00 uur.

De indiener meldt zich met het afhaalstrookje en Legitimatie bewijs bij het loket in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no. 5.

In welke gevallen kan een verzoek tot inkorting van de wachttijd worden ingediend?

In bepaalde spoedeisende gevallen kan de indiener verzoeken dat de wachttijd voor het legaliseren van het document, wordt ingekort. Inkorting van de wachttijd – oftewel bespoediging – kan bijvoorbeeld worden verzocht in gevallen waarbij men voor medische behandeling, aanvang van een studie in het buitenland of het overlijden van een familielid, met spoed over een gelegaliseerd document dient te beschikken.

Hoe wordt een verzoek tot bespoediging ingediend?

Het verzoek tot bespoediging dient schriftelijk te worden gedaan en wel uiterlijk drie (3) werkdagen van te voren, zodat de bespoediging tijdig af is. Daarbij moet tevens een bewijsstuk worden overgelegd waaruit de reden van de bespoediging blijkt, bijvoorbeeld een fotokopie van een medische verklaring, een document van de buitenlandse onderwijsinstelling die men zal bezoeken of een fotokopie van een ticket waaruit de afreisdatum blijkt i.v.m. het overlijden van het familielid. Het verzoek tot bespoediging dient samen met de te legaliseren documenten te worden aangeboden.

Let wel: er zijn geen additionele kosten verbonden aan het doen bespoedigen van de legalisatie van een document.

De afdeling is te bereiken via:

  • telefoonnummers 473530 of 427197 toestel 2316
  • Whatsapp 8746953
  • e-mail hvj.legalisatie@gmail.com