Legalisatie

Wat houdt het legaliseren van een document in?

Het legaliseren van een document houdt in het voor echt (authentiek) verklaren van dat document of van de handtekening van de ondertekenaar, diens hoedanigheid en het zegel of het stempel van de instantie waar de ondertekenaar werkzaam is. Het legaliseren van documenten geschiedt door de Griffie van het Hof van Justitie.

Waar en wanneer kunnen documenten worden aangeboden voor legalisatie?

Documenten die gelegaliseerd moeten worden, kunnen iedere werkdag tussen 07.30 -11.00 uur worden aangeboden bij de publieksbalie van de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken aan de Grote Combéweg no. 2.

Wat dient u te overleggen bij het aanbieden van documenten ter legalisatie?

Bij het indienen van documenten ter legalisatie, dient een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) van de indiener getoond te worden.

Welke documenten kunnen worden gelegaliseerd?

Documenten die verstrekt worden door Surinaamse (overheids)instanties, waaronder akten van de Burgerlijke Stand, diploma’s, verklaringen van goed gedrag, en afschriften van beschikkingen of vonnissen, kunnen worden gelegaliseerd. Ook notariële akten en documenten die vertaald zijn door een beëdigd vertaler, kunnen worden gelegaliseerd.

Waar moet u op letten wanneer u documenten aanbiedt ter legalisatie?

Uittreksels uit het bevolkingsregister (o.a. een geboorte uittreksel of een nationaliteitsverklaring) mogen op het moment van aanbieding, niet ouder zijn dan een maand. Nooddocumenten die voorzien zijn van een kosteloze stempel van de Burgerlijke Stand, worden niet gelegaliseerd.

Wat gebeurd nadat u de documenten heeft aangeboden ter legalisatie?

Nadat de documenten zijn ontvangen bij de balie, worden zij geregistreerd. De indiener krijgt daarna een strookje, waarop de volgende gegevens worden vermeld: volgnummer, naam, datum van indiening, het aantal ingediende stukken en de datum en het tijdstip van afhaal van de gelegaliseerde documenten.

Wat kost het om een document te legaliseren?

De kosten voor het legaliseren van een document, bedragen SRD 10,– (Tien Surinaamse dollars) per document. De kosten dienen meteen bij indiening van het document te worden voldaan.

Wat is de wachttijd om een document gelegaliseerd terug te krijgen?

De standaard wachttijd voor legalisatie van een document, is 1 (één) week. Gelegaliseerde documenten kunnen tussen 07.30 en 11.00 uur worden afgehaald bij de publieksbalie van de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken aan de Grote Combéweg no. 2, en wel op de dag die vermeld is op het afhaalstrookje.

In welke gevallen kan een verzoek tot bespoediging worden ingediend?

In bepaalde spoedeisende gevallen kan de indiener verzoeken dat de standaard wachttijd voor het legaliseren van een document, wordt ingekort. Inkorting van de wachttijd – oftewel bespoediging – kan bijvoorbeeld worden verzocht in gevallen waarbij men voor medische behandeling, aanvang van een studie in het buitenland of het overlijden van een familielid, met spoed over een gelegaliseerd document dient te beschikken.

Hoe wordt een verzoek tot bespoediging ingediend?

Het verzoek tot bespoediging dient schriftelijk te worden gedaan. Daarbij moet tevens een bewijsstuk worden overgelegd waaruit de reden van de bespoediging blijkt, bijvoorbeeld een kopie van een medische verklaring, van een document van de buitenlandse onderwijsinstelling die men zal bezoeken of van een ticket waaruit de afreisdatum blijkt. Het verzoek tot bespoediging dient samen met de te legaliseren documenten te worden aangeboden bij de balie.

Let wel: er zijn geen additionele kosten verbonden aan het doen bespoedigen van de legalisatie van een document!