Brieven van wettiging


Wat zijn brieven van wettiging?

Indien een kind niet door het huwelijk van zijn ouders gewettigd is, kan dat kind middels de procedure van brieven van wettiging alsnog gewettigd worden.

Wanneer kunnen brieven van wettiging worden gevraagd?

Kinderen die niet binnen een huwelijk geboren worden kunnen door de vader erkend worden. Wanneer de ouders daarna in het huwelijk treden, wordt het kind door het aangaan van dat huwelijk gewettigd. Als wettig kind draagt het kind dan de naam van zijn vader en wordt het in alle opzichten gelijk gesteld aan wettige kinderen die in het huwelijk zijn geboren. In sommige gevallen, meestal omdat het over het hoofd wordt gezien, wordt het kind echter niet vóór of bij het huwelijk erkend door de vader. Indien de man wenst dat het kind alsnog zijn wettig kind wordt kunnen brieven van wettiging worden verzocht.

Hoe en bij wie worden brieven van wettiging gevaagd?

Brieven van wettiging dienen schriftelijk te worden verzocht aan de President van de Republiek Suriname. De President verstuurt het verzoekschrift naar het Hof van Justitie voor advies.

Wie kunnen brieven van wettiging verzoeken?

Brieven van wettiging kunnen verzocht worden door de man die getrouwd is met de moeder van het kind dat hij wenst te erkennen. Ook een kind dat reeds door zijn vader is erkend kan gewettigd worden, nadat een voorgenomen huwelijk van zijn ouders door de dood van een van beide ouders, onmogelijk is geworden. In dat geval kan het verzoek door de langstlevende ouder of door het kind worden gedaan. Het kind kan dit verzoek doen als het meerderjarig is.

Ten aanzien van wie kunnen brieven van wettiging verzocht worden?

Brieven van wettiging kunnen verzocht worden ten aanzien van alle kinderen die niet door het huwelijk van hun ouders zijn gewettigd. Zelfs ten aanzien van reeds overleden kinderen die nakomelingen hebben nagelaten, kunnen brieven van wettiging worden gevraagd.

Hoe geschiedt de behandeling van een verzoek naar advies ten aanzien van brieven van wettiging?

Nadat het verzoekschrift door de President van de Republiek is doorgestuurd naar het Hof van Justitie, worden de ouders van het te wettigen kind opgeroepen om gehoord te worden. Het Hof hoort in dat kader tevens bloedverwanten van beide ouders. In bepaalde gevallen zal het Hof ook het te wettigen kind willen horen. Het verdient daarom aanbeveling om kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, ook mee te nemen bij de oproeping.

Welke documenten heeft het Hof van Justitie nodig om advies aan de President uit te brengen over het verzoek?

Het Hof van Justitie zal in ieder geval dienen te beschikken over een afschrift van de huwelijksakte van de ouders, een kopie van het familieboekje van de vader, een afschrift van de geboorte akte van het te wettigen kind en een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de nationaliteit en het ingezetenschap van de ouders en het te wettigen kind blijkt. Indien deze documenten niet als bijlagen zijn ingediend met het verzoek aan de President, dienen zij alsnog door de aanvrager meegenomen te worden bij de behandeling van het verzoek door het Hof van Justitie.

Wat gebeurt na de behandeling van het verzoek door het Hof van Justitie?

Nadat het Hof alle relevante personen heeft gehoord, wordt een advies omtrent de verzochte wettiging verzonden naar de President van het land. Het is uiteindelijk de President die besluit op het verzoek. Het Hof van Justitie heeft in deze slechts een adviserende rol.


De procedure voor de behandeling van het verzoek tot verkrijging van brieven van wettiging, is geregeld in Artikel 325 – 332 van het Burgerlijk Wetboek.