Tuchtrechtspraak


Het Advocaten Tuchtcollege
Wat is het Advocaten Tuchtcollege?

Het Advocaten Tuchtcollege is een bijzonder college dat belast is met de tuchtrechtspraak over advocaten. Het tuchtcollege wordt ingesteld door de President van de Republiek en wordt voorgezeten door een lid van het Hof van Justitie, een rechter dus.

Wat doet het Advocaten Tuchtcollege?

Het Advocaten Tuchtcollege behandelt klachten omtrent het handelen of nalaten van advocaten dat in strijd is met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wiens belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen. Het Advocaten Tuchtcollege behandelt tevens klachten betreffende onbetamelijke handelingen of gedragingen van advocaten.

Wie kunnen een klacht indienen voor behandeling door het Advocaten Tuchtcollege?

Iedere rechtstreeks belanghebbende kan een klacht indienen voor behandeling door het Advocaten Tuchtcollege. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt begrepen de voormalige cliënt van de advocaat, alsook iedere andere persoon die schade of nadeel heeft ondervonden als gevolg van een ongeoorloofde of onbetamelijke handeling van de advocaat in kwestie.

Hoe wordt een klacht tegen een advocaat ingediend?

Een klacht wordt niet rechtstreeks ingediend bij het Advocaten Tuchtcollege, maar moet eerst schriftelijk worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten. De Deken kan de klager ook helpen bij het op schrift stellen van de klacht. In het klaagschrift moeten de naam, het adres en de woonplaats van de klager worden vermeld. Indien de klager niet in Suriname woont, dan moet hij in de klacht een adres in Suriname opgeven via welke hij te bereiken zal zijn. Het is aan te bevelen dat er ook een telefoonnummer waarop de klager te bereiken is, wordt vermeld. Tot slot moet de klacht ondertekend worden door de klager zelf.

In welke gevallen kunnen klachten rechtstreeks bij het Advocaten Tuchtcollege worden ingediend?

Slechts wanneer het een klacht betreft over de Deken zelf – in zijn hoedanigheid van advocaat – dan kan deze rechtstreeks worden ingediend bij het secretariaat van het Advocaten Tuchtcollege, dat gevestigd is op de Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken.

Wat gebeurt er als er een klacht tegen een advocaat is ingediend bij de Deken?

De Deken van de Orde van Advocaten zal – indien mogelijk – proberen om een klacht in der minne te schikken. Hij zal dus bemiddelen tussen de klager en de advocaat. Pas als het niet lukt om de klacht minnelijk te schikken, zal de Deken deze klacht doorsturen naar het Advocaten Tuchtcollege. Het is ook mogelijk dat de Deken een klacht meteen doorstuurt naar het Advocaten Tuchtcollege, zonder dat hij probeert deze te schikken. Dat gebeurt wanneer de klager daar zelf om vraagt, of wanneer het vanwege de aard van de klacht meteen duidelijk is dat deze zich niet leent voor een minnelijke schikking. Wanneer de klacht wordt doorgeleid naar het Advocaten Tuchtcollege, dan stelt de Deken de klager en de beklaagde advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte.

Hoe worden klachten die naar het Advocaten Tuchtcollege zijn doorgeleid, behandeld?

Het Advocaten Tuchtcollege roept de klager en de advocaat op en hoort hen beiden over de ingediende klacht. Het tuchtcollege is ook bevoegd om getuigen of deskundigen op te roepen en te horen. Zowel de klager als de beklaagde advocaat mogen zich bij de behandeling van de klacht door het Advocaten Tuchtcollege, laten bijstaan door een advocaat. Het Advocaten Tuchtcollege beslist als de klacht al dan niet in een openbare zitting wordt behandeld; die beslissing is afhankelijk van zowel het belang van de klager, het belang van de beklaagde advocaat en het algemeen belang.

Welke maatregelen kunnen naar aanleiding van een ingediende klacht worden getroffen door het Advocaten Tuchtcollege?

Indien een klacht gegrond wordt geacht, kan het Advocaten Tuchtcollege een van de volgende maatregelen treffen tegen de advocaat in kwestie:

 • oplegging van een waarschuwing
 • oplegging van een berisping
 • schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van ten hoogste een jaar
 • ontzegging om het beroep van advocaat uit te oefenen

Het Tuchtcollege kan verder als bijzondere voorwaarde stellen dat de advocaat de door zijn gedragingen veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Een afschrift van de beslissing van het Tuchtcollege wordt per aangetekende brief verzonden naar de klager, de advocaat en de Deken van de Orde van Advocaten.

Wat kan de klager doen als hij het niet eens is met het oordeel van het Advocaten Tuchtcollege?

De klager kan bij het Hof van Justitie in beroep gaan tegen de beslissing van het Advocaten Tuchtcollege, en wel binnen 30 dagen nadat hij het afschrift van de beslissing van het Tuchtcollege heeft ontvangen. Het beroep moet schriftelijk en in drievoud worden ingediend. De klager moet daarbij aangegeven waarom hij zich niet kan verenigen met het besluit van het Tuchtcollege; de klacht wordt dan opnieuw behandeld door het Hof van Justitie.


De wettelijke inbedding van het Advocaten Tuchtcollege is geregeld in de Advocatenwet (S.B. 2004 no. 42), laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 maart 2015, houdende wijziging van de Advocatenwet (SB 2015, no. 42).


Het Medisch Tuchtcollege
Wat is het Medisch Tuchtcollege?

Het Medisch Tuchtcollege is een bijzonder college dat belast is met de tuchtrechtspraak over beoefenaars van medische- en bepaalde daaraan verwante beroepen. Het Medisch Tuchtcollege wordt ingesteld door de President van de Republiek en wordt voorgezeten door een lid van het Hof van Justitie, een rechter dus.

Wat doet het Medisch Tuchtcollege?

Het Medisch Tuchtcollege behandelt klachten ten aanzien van artsen, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen die:

 • zich schuldig zouden hebben gemaakt aan handelingen die het vertrouwen in de stand van de beroepsgroep ondermijnen, of
 • zich schuldig zouden hebben gemaakt aan nalatigheid waardoor ernstige schade is ontstaan voor een persoon, of
 • in de uitoefening van het beroep blijk hebben gegeven van grove onkunde.
Wie kunnen een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege?

Iedere rechtstreeks belanghebbende kan een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege. Met rechtstreeks belanghebbenden wordt bedoeld de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger of nabestaande(n). Daarnaast kunnen ook het Openbaar Ministerie, de Directeur van het ministerie van Volksgezondheid en het ziekenhuis of het instituut waar de arts, tandheelkundige, apotheker of vroedvrouw werkzaam is of is geweest, een klacht indienen.

Hoe wordt een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend op het secretariaat van het Medisch Tuchtcollege dat gevestigd is op de Griffie van het Hof van Justitie. In het klaagschrift moeten tevens de naam, het adres en de woonplaats van de klager worden vermeld. Indien de klager niet in Suriname woont, dan moet hij in de klacht een adres in Suriname opgeven via welke hij te bereiken zal zijn. Het is aan te bevelen dat er ook een telefoonnummer waarop de klager te bereiken is, wordt vermeld. Tot slot moet de klacht ondertekend worden door de klager zelf. Als het klaagschrift niet volledig is, dan zal de klager – voor zover die bereikbaar is – worden uitgenodigd om dat aan te vullen.

Hoe geschiedt de behandeling van een klacht door het Medisch Tuchtcollege?

Ten aanzien van alle voor behandeling vatbare klachten, stelt de voorzitter van het tuchtcollege, een voorlopig onderzoek in. In dat kader is de voorzitter bevoegd om de klager en de persoon over wie geklaagd wordt, de beklaagde dus, persoonlijk te horen. De klager en de beklaagde kunnen ook gevraagd worden om schriftelijk inlichtingen te verschaffen. Ook getuigen en deskundigen kunnen in deze fase gehoord worden door het tuchtcollege. Indien na het voorlopig onderzoek is gebleken dat de klacht is ingediend door een persoon die daartoe niet bevoegd was, dan wordt de klager niet-ontvankelijk verklaard. Als de klacht kennelijk ongegrond of van onbeduidende aard is, dan wordt deze ook afgewezen.

In alle andere gevallen wordt de klacht na afronding van het voorlopig onderzoek, verwezen naar de zitting voor verdere behandeling. Zowel de klager als de beklaagde worden opgeroepen voor de zitting. De zittingen van het Medisch Tuchtcollege zijn in beginsel niet openbaar. Zowel de klager als de beklaagde kunnen zich tijdens het vooronderzoek en de zitting, laten bijstaan door een advocaat.

Welke maatregelen kunnen naar aanleiding van een ingediende klacht worden getroffen door het Medisch Tuchtcollege?

Indien een klacht gegrond wordt geacht, kan het Medisch Tuchtcollege een van de volgende maatregelen treffen tegen de beklaagde:

 • opleggen van een waarschuwing
 • opleggen van een berisping
 • opleggen van een geldboete van ten hoogste twee duizend Surinaamse Dollars
 • schorsing in de uitoefening van het beroep voor ten hoogste één jaar
 • ontzegging van de bevoegdheid tot uitoefening van het beroep
Wat kunnen partijen doen als zij het niet eens zijn met het oordeel van het Medisch Tuchtcollege?

Tegen eindbeslissingen die zijn genomen door het Medisch Tuchtcollege, kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie, en wel binnen 30 dagen gerekend van de dag van de uitspraak. Indien degene die beroep instelt niet bij de uitspraak aanwezig is geweest, dan kan het beroep worden ingesteld binnen 30 dagen gerekend van de dag waarop de beslissing aan hem is medegedeeld. De klacht wordt dan opnieuw behandeld.


De wettelijke inbedding van het Medisch Tuchtcollege is geregeld in de Wet Medisch Tuchtrecht (G.B. 1955 no. 114), en het Reglement Medisch Tuchtrecht en oplossing van geschillen (G.B. 1955 no. 115)