SRU-HvJ-1979-1

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-10862
  • Uitspraakdatum 16 november 1979
  • Publicatiedatum 16 mei 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Procesrecht. Hoger beroep niet-ontvankelijk, nu appèltermijn van 30 dagen is overschreden met 1 dag. Veroordeling in de proceskosten.

Uitspraak

Generale Rol No. 10862.

[appellant], wonende te [district 1], advokaat Mr. H. R. KOMPROE,
appellant,

tegen

[geintimeerde], wonende te [adres] in [district 2], advokaat Mr. K. C. GONCALVES,
geintimeerde,

De Fungerend-President spreekt in deze zaak in naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

Het Hof van Justitie van Suriname;
Gezien ’s Hofs vonnis d.d. 11 mei 1979 tussen partijen gewezen;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:
Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ’s Hofs voormeld vonnis is overwogen en beslist en voorts:

Overwegende, dat op de in bovenvermeld vonnis bepaalde dag ter bevolen comparitie van partijen is verschenen de geïntimeerde in persoon, die heeft verklaard gelijk in het daarvan opgemaakte – als hier ingelast te beschouwen proces-verbaal – staat gerelateerd;

Overwegende, dat, nadat de zaak was aangehouden voor voortzetting comparitie van partijen, de appellant ook ten tweede male niet is verschenen, waarna de zaak is verwezen naar de rol voor het nemen van een conclusie na comparitie zijdens appellant;

Overwegende, dat de advokaat van appellant vervolgens een schriftelijke conclusie na comparitie heeft genomen, waarna de advokaat van geïntimeerde bij mondelinge conclusie heeft gepersisteerd en het Hof uitspraak heeft bepaald op heden;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:
Overwegende, dat appellante blijkens de desbetreffende verklaring; van de Griffier der Kantongerechten op 9 februari 1976 in hoger beroep is gekomen van het op 10 januari 1978 gewezen vonnis, bij welks uitspraak hij blijkens het audiëntieblad vertegenwoordigd was, zodat hij gerekend vanaf de dag der uitspraak 31 dagen nadien in beroep is gekomen, terwijl de wet slechts een termijn van dertig dagen toestaat;

Overwegende, dat appellant derhalve niet ontvankelijk is in het ingestelde beroep en de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde gevalle zal moeten dragen;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:
Verklaart appellant niet ontvankelijk in het door hem ingestelde beroep tegen het vonnis van de Kanton-rechter in het Eerste Kanton op 10 januari 1970 gewezen;

Veroordeelt hem in de kosten aan de zijde van geïntimeerde op de procedure in hoger beroep gevallen tot dusver begroot op f.

met inbegrip van het door het Hof aan zijn advokaat voor het door hem gehouden pleidooi toegekende salaris van f. 30,–

bepalende het hof het salaris van de advokaat van de appellant eveneens op f.50,–;

Aldus gewezen door de Heren: Mr. H. C. U. J. HUDER, Fungerend-President, Mr. S. Gangaram Panday, Lid en Mr. O. W. ABENDANON, door de Fungerend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van vrijdag, 16 NOVEMBER 1979, in tegenwoordigheid van S. S. OMBRE,

Bij de uitspraak ter terechtzitting is verschenen advokaat Mr. J. R. VON NIESEWAND namens de gemachtigde van geïntimeerde advokaat Mr. K. GONCALVES.