SRU-HvJ-1998-28

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-13490
  • Uitspraakdatum 03 juli 1998
  • Publicatiedatum 23 april 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Verbetering vonnis. Sprake van verschrijving van een datum in een dictum.

Uitspraak

Hof van Justitie, 3 juli 1998, G.R.13490

Mrs. S. Gangaram Panday, P.G. Wolff, K. Pultoo)

Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien het schrijven d.d. 17 maart 1998 afkomstig van mr. E.C. Hooplot, ingekomen ter Griffie van het Hof van Justitie d.d. 1 april 1998 en geregistreerd onder P. no. 166 (i);
Gezien het ‘s Hofs eindvonnis in deze zaak tussen partijen gewezen en uitgesproken op 17 mei 1996;
Gezien het proces-verbaal van bespreking met de betrokken advocaten d.d. 22 april 1998;
Overwegende, dat het Hof van oordeel is dat het in casu evident is en ook uit de rechtsoverwegingen van voormeld vonnis blijkt (zie o.a de pagina’s 6, 8 en 9) dat er sprake is geweest van een verschrijving onder punt B van het dictum van vonnis d.d. 17 mei 1996, te weten dat daarin als datum staat vermeld “23 januari 1993”, terwijl daar had moeten staan “23 november 1993”.
Overwegende, dat het Hof op grond van het voorgaande zal vaststellen dat het dictum sub B van voormeld vonnis als na te melden zal worden gelezen.

Rechtdoende

Stelt vast dat het gestelde onder punt B van het dictum van het vonnis van het Hof van Justitie d.d. 17 mei 1996, na verbetering als volgt wordt gelezen:
“Schorst alle besluiten die door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de geïntimeerde sub A op 19 maart 1998 en op 23 november 1993 genomen zijn, totdat in een door appellanten en/of hun rechtsopvolgers in een binnen drie maanden na deze uitspraak aanhangig gemaakt bodemgeschil (zo die niet aanhangig is) daarover definitief zal zijn beslist;”