SRU-HvJ-1999-12

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-14013
  • Uitspraakdatum 09 april 1999
  • Publicatiedatum 01 april 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Huurovereenkomst. Ontruiming.

    In hoger beroep hebben partijen een akkoord bereikt omtrent de ontruiming van het litigieuze pand, maar toch gevraagd om een vonnis. Het Hof veroordeelt appellant tot ontruiming van het litigieuze pand.

Uitspraak

M.R.S.

GENERALE ROL NO.14013.

[appellant], wonende aan [adres 1] te

[district], voor wie als ge­machtigde optreedt advokaat Mr.F.F.P.TRUIDEMAN,

appellant

t e g e n

[geintimeerde], wonende aan [adres 2], te [district], voor wie als gemachtigde optreedt Mr.F.M.S.ISHAAK, advokaat,

geintimeerde,

De Vice-President spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien ’s Hofs interlocutoir vonnis van 20 november 1998 tussen partijen gewezen en uitgesproken;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ’s Hofs voormeld vonnis is overwogen en beslist en voorts:

Overwegende, dat ter bevolen en gehouden descente zijn verschenen partij [appellant], vergezeld van zijn gemachtigde advokaat Mr.F.F.P.Truideman en partij [geintimeerde] vergezeld van haar gemachtigde advokaat Mr.F.M.S.Ishaak, die hebben verklaard gelijk in het daarvan opgemaakte – hier als ingelast te beschouwen – proces-verbaal staat gerelateerd;

Overwegende, dat ten dage voor uitlating zijdens geintimeerde bepaald, advokaat Mr.Ishaak heeft verklaard:

”Geintimeerde is in staat en bereid het litigieuze pand uiterlijk 15 januari 2000 te ontruimen en te verlaten en ter vrije en algehele beschikking van appellant te stellen”;

Overwegende, dat terzelfde terechtzitting advokaat Mr.L.H.R.Rogers namens Mr.F.F.P.Truideman heeft verklaard:

”Appellant gaat akkoord met deze termijn door geintimeerde gesteld maar vraagt dat een en ander in een vonnis wordt vastgelegd”;

Overwegende, dat partijen hierna vonnis hebben gevraagd, waarvan de uitspraak werd bepaald op heden;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Overwegende, dat geintimeerde bij monde van haar advo­kaat, Mr.F.M.S.Ishaak, ter terechtzitting van 5 maart 1999 heeft doen zeggen dat zij in staat en bereid is het bovenge­deelte van de woning [nummer 1], [nummer 2], staande op het per­ceel, dat gelegen is aan [adres 2] te [district], op uiterlijk 15 januari 2000, te ontruimen en te verla­ten en ter vrije en algehele beschikking van appellant te stellen;

Overwegende, dat appellant ter gemelde terechtzitting bij monde van Mr.L.H.R.Rogers, advokaat, alstoen optredend namens Mr.F.F.P.Truideman, advokaat, heeft doen zeggen accoord te gaan met de door geintimeerde voorgestelde termijn;

Overwegende, dat het Hof naar aanleiding van het zo juist overwogene er dan ook van uitgaat dat de overeenkomst van huur en verhuur betreffende voormeld bovengedeelte dan op 15 janua­ri 2000 met wederzijdse toestemming van partijen zal zijn beëindigd;

Overwegende, dat het Hof dan ook van oordeel is, dat na al het voorgaande bespreking van de tegen het beroepen vonnis ontwikkelde grieven niet meer behoeft;

Overwegende, dat het beroepen vonnis op grond van het boven­staande dient te worden vernietigd en dat opnieuw zal worden recht gedaan, als in het dictum te melden, onder alge­hele compensatie der proceskosten in hoger beroep en in dier voege dat iedere partij de hare draagt, achtende het Hof daartoe termen aanwezig;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP :

Vernietigt het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton de dato 2 juli 1996;

EN OPNIEUW RECHTDOENDE :

Veroordeelt geintimeerde het bovengedeelte van de woning [nummer 1], [nummer 2], staande op het perceel, dat gelegen is aan [adres 2] te [district], op uiterlijk 15 januari 2000, te ontruimen en te verlaten en, met medeneming van alle aan harentwege zich daarin bevindende personen en goederen, ter vrije en algehele beschikking van appellant te stellen; met machtiging op appellant om, indien geintimeerde weigeren mocht te ontruimen daartoe zelf over te gaan, des­noods met behulp van de Sterke Arm;

Veroordeelt geintimeerde in de proceskosten aan de zijde van appellant in prima gevallen en begroot op Sf…….

Compenseert de proceskosten in hoger beroep in dier voege dat iedere partij de hare draagt;

bepalende het Hof het salaris van de advokaten van partijen op Sf……..elk;

Aldus gewezen door de heren: Mr.J.R.VON NIESEWAND, Vice-Presi­dent, Mr.P.G.WOLFF en Mr.K.PULTOO, Leden en door de Vice-President uitge­sproken ter open­bare te­recht­zitting van het Hof van Justitie van VRIJ­DAG, 9 APRIL 1999, in tegenwoor­digheid van Mr.M.E.VAN GENDEREN-RELYVELD, Substituut-Griffier.

w.g.M.E.VAN GENDEREN-RELYVELD w.g.J.R.VON NIESEWAND

Partijen, appellant vertegenwoordigd door advo­kaat Mr.H.P.BOLDEWIJN namens zijn gemachtigde, advokaat Mr.F.F.P.TRUIDEMAN en geintimeerde vertegenwoordigd door haar gemachtigde, advokaat Mr.F.M.S.ISHAAK, zijn bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.