SRU-HvJ-1999-44

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-13830
  • Uitspraakdatum 08 oktober 1999
  • Publicatiedatum 23 april 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Huurrecht. Kort geding. Geen spoedeisend belang.
    Het door appellant gestelde spoedeisend belang is gemotiveerd weersproken. Het element van spoedeisend belang is niet bewezen en is mitsdien in rechte tussen partijen niet komen vast te staan. Vernietiging van het vonnis van de Kantonrechter.

Uitspraak

M.H
GENERALE ROL NO.138­30.

[appellant], wonende in de [plaats 1] bekend als wooncentrum [nummer], in het [dis­trict], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.G.GANGARAM PANDAY, advokaat,
appellant in Kort Geding,

tegen

[geïntimeerde], wonende te [plaats 2] in het [district] Nickerie, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.B.A.HALFHIDE, advo­kaat,
geintimeerde in Kort Geding,

De Vice-President spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien s’Hofs interlocutoire vonnissen in Kort Geding van 20 juni 1997 en 19 juni 1998 tussen partijen gewezen en uitge­sproken;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:
Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in laatstvermeld vonnis is overwogen en beslist en voorts;
Overwegende, dat ter voldoening aan laatstvermeld vonnis de gemachtigde van appellant aan het Hof schrif­telijke informatie heeft verstrekt, onder overlegging van produkties, waarvan de inhoud, alsmede van de overgelegde produkties hier als ingelast dient te worden beschouwd;
Overwegende, dat de gemachtigde van geintimeerde hierna een hier als geinsereerd aan te merken schrifte­lijke conclusie tot uitlating produkties heeft genomen, waarna partijen vonnis hebben gevraagd, waarvan de uitspraak aanvankelijk was bepaald op 8 januari 1999, doch na enige malen te zijn aangehouden, nader op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:
Overwegende, dat geintimeerde als eiser in prima het spoedeisend karakter van zijn vordering adstruerend heeft gesteld dat hij de woning dringend nodig heeft voor zichzelf en met de nodige dringende reparaties en verbouwing met spoed dient aan te vangen, doch dat zulks niet kan plaatsvinden zolang gedaagde danwel derden zich in de woning bevinden;
Overwegende, dat naar het Hof gebleken is, appel­lant voormelde stellingen gemotiveerd heeft weerspro­ken;
Overwegende, dat, naar het Hof wijders gebleken is, de Kantonrechter het, ondanks het zijdens appellant gemotiveerd gevoerd verweer, heeft doen voorkomen alsof voormelde stellingen van geintimeerde in rechte zijn komen vast te staan;
Overwegende, dat de Kantonrechter, naar het oor­deel van het Hof geheel ten onrechte daarvan is uitge­gaan zijnde het element van spoedeisend belang niet bewezen en mitsdien in rechte tussen partijen niet is komen vast te staan;
Overwegende, dat het Hof de eerste grief gegrond achtend, bespreking van de overige grieven en de ter inlichtingencomparities van respectievelijk 22 augustus 1997 en 3 oktober 1997 verstrekte informaties als niet langer relevant geheel in het midden latend de gevraag­de voorziening onder vernietiging van het beroepen vonnis, alsnog zal weigeren en geintimeerde veroordelen in de kosten op beide instanties aan de zijde van appellant gevallen;

Gezien de betrekkelijke wetsartikelen;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:
Vernietigt het vonnis door de Kantonrechter in het Derde Kanton zittinghoudende te Nieuw Nickerie in het distrikt Nickerie, op 17 oktober 1995 tussen partijen gewezen en uitgesproken, waarvan beroep;

EN OPNIEUW RECHTDOENDE:
Weigert alsnog de gevraagde voorziening;
Veroordeelt geintimeerde in de kosten in beide instanties in prima aan de zijde van appellant begroot op Sf…….. en in hoger beroep begroot op Sf…….. met inbegrip van het door het Hof aan zijn advo­kaat voor het door hem gehouden pleidooi toegekende salaris van Sf…… bepalende het Hof het salaris van de advokaat van geintimeerde eveneens op Sf…….

Aldus gewezen door de heren: Mr.J.R.VON NIESEWAND, Vice-President, Mr.E.S.OMBRE en Mr.P.G.WOLFF, Leden en door de Vice-President uitgesproken ter openbare te­rechtzitting van het Hof van Justitie van VRIJDAG, 8 oktober 1999, in tegenwoordigheid van Mr.M.E.VAN GENDE­REN-RELYVELD, Substituut-Grif­fier.

w.g.M.E.VAN GENDEREN-RELYVELD w.g.J.R.VON NIESEWAND

Partijen, appellant vertegenwoordigd door advo­kaat, Mr.T.GANGARAM PANDAY namens zijn gemachtigde advokaat, Mr.G.GA­NGARAM PANDAY en geintimeerde verte­genwoor­digd door advo­kaat, Mr.H.E.STRUIKEN namens zijn gemachtigde advokaat, Mr.B.A.HALFHIDE, zijn bij de uitspraak ter te­rechtzit­ting verschenen.