SRU-HvJ-2001-9

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-14057
  • Uitspraakdatum 01 juni 2001
  • Publicatiedatum 15 april 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof bevestigt het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton. Het Hof volhardt bij het tussenvonnis.

Uitspraak

H.M.
GENERALE ROL NO.14057 en 14058.

SURINAM AMERICAN INDUSTRIES LIMITED N.V., gevestigd te Paramaribo en kantoorhoudende aldaar, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.S.A.THIJM en Mr.J.KRAAG, advokaten
appellant,

tegen

[geïntimeerde], handelende onder de naam WESTERN INTERNATIONAL TRADERS, wonende aan [adres] te [district], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.H.R.LIM A PO, die thans vervangen wordt door Mr.A.R.BAARH, advokaat,
geïntimeerde,

De Fungerend-President spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:
Het Hof van Justitie van Suriname;
Gezien ’s Hofs interlocutoir vonnis van 22 oktober 1999 tussen partijen gewezen en uitgesproken;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:
Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ’s Hofs voormeld vonnis is overwogen en beslist en voorts;
Overwegende, dat ter bevolen en gehouden comparitie van partijen zijn verschenen, de heer E.K.Mannes namens appellant, bijgestaan door advokaat Mr.J.Kraag gemachtigde van appellant en de heer E.T.J.Wong bijgestaan door zijn gemachtigde advokaat Mr.A.R.Baarh, die hebben verklaard gelijk in het daarvan opgemaakte hier als ingelast te beschouwen proces-verbaal staat gerelateerd;
Overwegende, dat het Hof hierna vonnis in de zaak aanvankelijk had bepaald op 6 oktober 2000, doch na enige malen te hebben aangehouden, nader op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:
Het Hof neemt hierover hetgeen in het tussenvonnis van 22 oktober 1999 is overwogen en volhard daarbij;
Overwegende, dat partijen op de bevolen en gehouden comparitie nadere inlichtingen hebben verschaft;
Overwegende, dat het Hof zich kan verenigen met het beroepen vonnis en zal dit dan ook bevestigen;

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:
Bevestigt het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton op 7 april 1998 tussen partijen gewezen, waarvan beroep;
Veroordeelt appellant in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van geintimeerde gevallen en begroot op f……
Met inbegrip van het door het Hof aan zijn advokaat voor het door hem gehouden pleidooi toegekende salaris van sf…..
Bepalende het Hof het salaris van de advokaat van appellant eveneens op sf….

Aldus gewezen door: Mr.A.I.RAMNEWAH, Fungerend-President, Mr.K.Pultoo en Mr.Drs.C.C.L.A.VALSTEIN-MONTNOR, Leden en door de Fungerend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van VRIJDAG, 1 JUNI 2001 in tegenwoordigheid van Mr.R.R.BRIJOBHOKUN, Fungerend-Griffier.

Partijen, appellant vertegenwoordigd door zijn gemachtigde, advokaat Mr.J.KRAAG en geintimeerde vertegenwoordigd door advokaat Mr.S.M.DERBY namens zijn gemachtigde, advokaat Mr.A.R.BAARH, zijn bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.