SRU-HvJ-2007-20

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer A-602
  • Uitspraakdatum 22 februari 2007
  • Publicatiedatum 21 juni 2023
  • Rechtsgebied Ambtenarenrecht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof van Justitie heeft overwogen dat nu verzoeker een resolutie van de President van de Republiek Suriname in het geding heeft gebracht, waarbij hij met terugwerkende kracht is bevorderd en wel te rekenen van 01 oktober 2004, verzoeker geen belang meer heeft bij zijn vordering zoals staat vervat in het petitum. Verzoeker is derhalve niet-ontvankelijk in zijn vordering.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

A-602

[Verzoeker], wonende te [plaats] aan [adres], ten deze domicilie kiezende aan de Hofstraat no.34 te Paramaribo, ten kantore van Mr.Lesley H.R.Rogers, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.L.H.R.Rogers, advokaat
verzoeker,

t e g e n

DE STAAT SURINAME, rechtspersoon, met name het Ministerie van Justitie en Politie, ten deze vertegenwoordigd wordende door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van Suriname zetelende te zijner Parkette aan de Henck Arronstraat (voorheen Gravenstraat) no.3 te Paramaribo, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.S.Dulam, advokaat,
verweerder,

De Waarnemend-President spreekt in deze zaak in naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

(Betalend) Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien ’s Hovens interlocutoir vonnis van 15 december 2006 tussen partijen gewezen en uitgesproken;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ‘s Hovens voormeld vonnis is overwogen en beslist en voorts;

Overwegende, dat de gemachtigde van verzoeker een hier als geinsereerd aan te merken schriftelijke conclusie onder overlegging van produkties, met name de resolutie van de President van de Republiek Suriname de dato 3 januari 2006, [nummer 1] heeft overgelegd, waarvan de inhoud alsmede die van de overgelegde produkties hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat de gemachtigde van verweerder een hier als geinsereerd aan te merken schriftelijke conclusie tot uitlating van produkties heeft overgelegd, waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat het Hof hierna vonnis in de zaak heeft bepaald op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat het Hof volhardt bij het tussenvonnis van 15 december 2006 en hetgeen dienaangaande is overwogen;

Overwegende, dat verzoeker ter voldoening aan voormeld tussenvonnis bij daartoe strekkende conclusie de dato 5 januari 2007 in het onderhavige geding heeft doen brengen een afschrift in fotokopie van een resolutie van de President van de Republiek Suriname de dato 3 januari 2006 [nummer 1], waarbij verzoeker te rekenen van 1 oktober 2004 bevorderd is tot Hoofd Penitentiaire Ambtenaar der 2e klasse (bezoldigingsschaal 18);

Overwegende, dat nu verzoeker zijn oorspronkelijke vordering door zijn bevordering hangende het onderhavige geding bij resolutie van de President van de Republiek Suriname d.d. 3 januari 2006, niet meer kan worden toegewezen, zoals in het petitum geformuleerd, ook al zouden de daaraan ten grondslag gelegde feiten in het onderhavige proces zijn komen vast te staan, zal het Hof zijn vordering alsnog met een niet – ontvankelijkheid begroeten;

RECHTDOENDE IN AMBTENARENZAKEN:

Verklaren verzoeker alsnog niet ontvankelijk in zijn vordering;

Aldus gewezen door: Mr.J.R.Von Niesewand, Waarnemend-President, Mr.K.Pultoo en Mr.D.D.Sewratan, Leden en door de Waarnemend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van Vrijdag, 2 februari 2007, in tegenwoordigheid van Mr.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh, Fungerend-Griffier.

w.g.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh w.g.J.R.Von Niesewand

Partijen vertegenwoordigd door hun respectieve gemachtigden, advokaten Mr.L.H.R.Rogers en Mr.S.Dulam, zijn bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.

M.H.