SRU-HvJ-2007-36

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR 14337
  • Uitspraakdatum 25 juli 2007
  • Publicatiedatum 12 juli 2023
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof heeft appellante niet-ontvankelijk in haar vordering verklaard, omdat anticiperend op de in hoger beroep te geven beslissing (inzake het vonnis van 14 februari 2006/ A.R.no. 02/5011), appellante de termijn van 30 dagen, heeft overschreden. Daarenboven is niet gebleken dat appellante tegen het vonnis van 25 januari 2007 appel heeft aangetekend. En ook als er appel zou zijn aangetekend tegen het vonnis van 25 januari 2007, is gesteld noch gebleken dat er een aanvang is gemaakt met de executie.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME:

GENERALE ROLNUMMER: 14337

Gezien het verzoekschrift van appellante, de Naamloze Vennootschap Hotelmaatschappij Ambassador Inns N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo aan de Dr.Sophie Redmonstraat no.66-68, domicilie kiezende te Paramaribo aan de Watermolenstraat no.36 beneden, ten kantore van Mr.E.C.M.Hooplot, Advokaat bij het Hof van Justitie, tot gemachtigde van appellante gesteld met de macht van substitutie; strekkende gemeld verzoekschrift tot staking van de executie van respectievelijk het vonnis van 14 februari 2006 (Algemeen Register nummer 02/5011) en het vonnis van 25 januari 2007 (Algemeen Register nummer 06/3998);

Gehoord appellante, bij monde van haar raadsman, Mr.E.C.M.Hooplot voornoemd in Raadkamer van 6 juli 2007;

Gehoord partijen bijgestaan door hun respectieve advokaten, te weten Mr.E.C.M.Hooplot en Mr.J.Echteld in Raadkamer van 13 juli 2007;

Overwegende, dat appellante bij monde van haar raadsman zowel in Raadkamer van 6 juli 2007 als in Raadkamer van 13 juli 2007 heeft verklaard, dat de Kantonrechter in het Eerste Kanton bij vonnis de dato 14 februari 2006 in de zaak bekend in het Algemeen Register onder nummer 02/5011, een deel van de vordering heeft toegewezen, doch dat vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard; dat appellante tegen gemeld vonnis hoger beroep heeft aangetekend; om toch meergemeld te kunnen executeren heeft de wederpartij zich tot de Kantonrechter in Kort Geding gewend met het verzoek het vonnis de dato 14 februari 2006 alsnog uitvoerbaar te doen verklaren bij voorraad, welk verzoek bij vonnis van 25 januari 2007 in de zaak, bekend in het Algemeen Register onder nummer 06/3998 werd toegewezen; dat gemelde beslissing van de Kantonrechter in Kort Geding in strijd is met het bepaalde in artikel 57 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en dat zij, appellante, op grond van artikel 272 van gemeld wetboek het verzoek om staking van de executie doet;

Overwegende, dat de wederpartij bij monde van de raadsman, Mr.J.E.Echteld verklaard heeft, aldus die verklaring opvattend, zich geheel in de vonnissen van respectievelijk 14 februari 2006 als van 25 januari 2007 te kunnen terug vinden en dat de verklaringsprocedure bereids is ingezet;

Overwegende, dat, naar uit het procesdossier blijkt, de Kantonrechter in het Eerste Kanton bij vonnis de dato 14 februari 2006 in de zaak, bekend in het Algemeen Register onder nummer 02/5011, tussen de wederpartij, [geïntimeerde], toen eiser, en appellante als gedaagde, vonnis gewezen en uitgesproken heeft waarvan het dictum luidt:

5.1.Veroordeelt gedaagde om binnen een maand na betekening van dit vonnis aan eiser te betalen het bedrag van US$ 190,– per maand, vermeerderd met de wettelijke rente van 6% vanaf december 2000 tot aan de beëindiging van de tussen partijen bestaande arbeidsrelatie.

5.2.Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding aan de zijde van eiser gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD 62,– (twee en zestig Surinaamse dollar).

5.3.Wijst af het meer of anders gevorderde;

Overwegende, dat, naar blijkt, appellante, toen gedaagde, vertegenwoordigd door Mr.A.Kanhai namens zijn (lees:haar) gemachtigde is verschenen;

Overwegende, dat, naar uit het procesdossier blijkt, Mr.I.D.Kanhai, Advokaat, namens zijn cliënte, Hotelmaatschappij Ambassador Inns N.V., bij schrijven, op 6 september 2006 gericht aan de Griffier der Kantongerechten, op 8 september 2006, appel heeft aangetekend tegen het vonnis gewezen en uitgesproken in het rechtsgeschil van [geïntimeerde], eiser, gemachtigde Mr.J.E.Echteld, advokaat contra Hotelmaatschappij Ambassador Inns N.V., gedaagde, gemachtigde, I.D.Kanhai, advokaat en bekend onder A.R.No.02/5011;

Overwegende, dat nu appellante, gerekend vanaf de dag der uitspraak 204 dagen nadien in beroep is gekomen, terwijl de wet slechts een termijn van dertig dagen, toestaat, zal het Hof, anticiperend op de in hoger beroep te geven beslissing, appellante daarin ambtshalve niet ontvankelijk verklaren;

Overwegende, dat anders dan appellante heeft gesteld, zij tegen het vonnis de dato 25 januari 2007 geen appel heeft aangetekend, zijnde zulks immers op generlei wijze gebleken;

Overwegende, zij het ten overvloede, dat, ook al zou tegen het vonnis de dato 25 januari 2007 zijn geappelleerd, dan nog zou haar verzoek om staking van de executie daarvan, haar niet vermogen te baten nu appellante gesteld noch doen blijken heeft dat met de executie daarvan door de wederpartij een aanvang is gemaakt, althans dat de executie van gemeld vonnis gaande is;

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Verklaart appellante niet ontvankelijk in het zijdens haar gedaan verzoek;

Aldus gegeven op 25 juli 2007 door de heren: Mr.J.R.Von Niesewand, President, Mr.H.E.Struiken, Lid en Mr.A.A.Hermelijn, Lid-Plaatsvervanger, in tegenwoordigheid van Mr.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh, Fungerend-Griffier.

w.g.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh w.g.J.R.Von Niesewand w.g.H.E.Struiken w.g.A.A.Hermelijn

Voor afschrift

De Griffier van het Hof van Justitie,

Mr.M.E.Van Genderen-Relyveld, Waarnemend.