SRU-HvJ-2007-37

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR 14285
  • Uitspraakdatum 16 februari 2007
  • Publicatiedatum 12 juli 2023
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof heeft overwogen dat appellant ongegrond gegriefd is door de hoogte van de (kinder)alimentatie, aangezien gelet op zijn stellingen, met name het petitum, hij ervan uitgaat dat SRD 200,- per kind betaald moet worden, terwijl de Kantonrechter heeft bepaald dat hij SRD 200,- voor beide kinderen moet betalen aan alimentatie. Bovendien komt het bedrag ad SRD 200,- voor beide kinderen, het Hof niet bovenmatig voor. De beschikking waartegen hoger beroep is aangetekend zal derhalve worden bevestigd.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

GENERALE ROLNUMMER: 14285

[Verzoeker], wonende aan [adres 1] te [plaats], ten deze domicilie kiezende aan de Weidestraat no.63 te Paramaribo bij het Advokatenkantoor Kraag, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.J.Kraag, advokaat,
verzoeker,

t e g e n

[Verweerster], wonende aan [adres 2] te [plaats], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.K.J.Brandon, advokaat,
verweerster,

De Fungerend-President spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, de navolgende beschikking uit:

(Betalend) Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien ’s Hoven interlocutoire beschikking van 19 januari 2007 tussen partijen gegeven;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ’s Hoven voormeld beschikking is overwogen en beslist en voorts;

Overwegende, dat de gemachtigden van partijen een akte tot uitlating inzake intrekking van formeel verweer zijdens verweerster en voortzetting van de behandeling hebben overgelegd, waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat het Hof vervolgens beschikking in de zaak heeft bepaald op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat het Hof hierbij verwijst naar en volhardt in zijn tussenbeschikking d.d. 19 januari 2007.

Overwegende, dat het Hof het materiele geschilpunt tussen partijen aan een beoordeling zal onderwerpen, nu partijen unaniem, onder intrekking van het formele verweerpunt zijdens verweerster, daarmee schriftelijk hebben ingestemd en aldus in principe kenbaar hebben gemaakt te verlangen naar een definitieve beslissing omtrent die geschilpunten door het Hof;

Overwegende, dat verzoeker/ appellant kennelijk ongegrond gegriefd is door de hoogte van het bedrag, aangezien blijkens zijn stellingen en in het bijzonder zijn petitum, hij ervan uitgaat dat de Kantonrechter heeft beslist dat SRD 200 per kind per maand (dus totaal SRD 400) zal dienen te worden betaald; dat evenwel bij zorgvuldige lezing van het dictum van die beschikking blijkt dat SRD 200 per maand voor beide kinderen dient te worden betaald;

Overwegende, dat voorgaande en alle andere omstandigheden bij elkaar genomen zoals ter raadkamerzitting naar voren is gekomen, het door de Kantonrechter bepaalde bedrag van SRD 200 per maand voor beide kinderen, het Hof niet bovenmatig voorkomt, weshalve de beroepen beschikking bevestigd zal worden;

Overwegende, dat onverminderd het voorgaande, het verzoeker/appellant vrij staat de tijdens het verhoor in Raadkamer d.d. 31 oktober 2006, gedane toezegging, dat indien hij in staat is meer te betalen dan wat is bevolen, hij zulks ook zal doen, gestand te doen jegens zijn kinderen;

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Bevestigt de beschikking van de Kantonrechter-Plaatsvervanger in het Eerste Kanton, gegeven op 7 juni 2005 onder ARNO.011448, waarvan beroep;

Aldus gegeven door de heren: Mr.I.H.M.H.Rasoelbaks, Fungerend-President, Mr.H.E.Struiken, Lid en Mr.A.Charan, Lid-Plaatsvervanger en

w.g. I.H.M.H. Rasoelbaks

door Mr.J.R.Von Niesewand, Waarnemend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van Vrijdag, 16 februari 2007, in tegenwoordigheid van Mr.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh, Fungerend-Griffier.

w.g. G.A. Kisoensingh-Jangbahadoersingh w.g. J.R. Von Niesewand

Bij de uitspraak ter terechtzitting zijn verschenen, advokaat Mr.H.P.Boldewijn namens de gemachtigden van partijen, advokaten Mr.J.Kraag en Mr.K.J.Brandon.

M.H.