SRU-HvJ-2007-40

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer A-608
  • Uitspraakdatum 20 juli 2007
  • Publicatiedatum 19 juli 2023
  • Rechtsgebied Ambtenarenrecht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof heeft de beschikking van de Minister van Justitie en Politie, waarbij aan verzoeker de tuchtstraf van schorsing is opgelegd, omdat verzoeker een ambtenaar zou hebben gemolesteerd, vernietigd. Ofschoon verweerder daartoe ruimschoots in de gelegenheid is gesteld, heeft hij noch door getuigen, noch door door enig ander middel van bewijs, het probandum kunnen waarmaken. Mitsdien is niet in rechte komen vast te staan dat verzoeker deze handeling heeft gepleegd.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE  VAN SURINAME

A-608

 [Verzoeker], wonende aan [adres] [woonwijk] te Paramaribo, ten deze domicilie kiezende te Paramaribo aan de Dr.J.F.Nassylaan no.46, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.S.N.Woei A Sioe, advokaat,
verzoeker,

t  e  g  e  n

DE STAAT SURINAME, rechtspersoon, zetelende te Paramaribo, ingevolge artikel 146 lid 2 van de Grondwet  in rechte vertegenwoordigd wordende door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, ten deze domicilie hebbende te diens Parkette aan de Henck Arronstraat  no. 3, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.A.I.Soechitram, advokaat,
verweerder,

De President spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

(Betalend) Het Hof van Justitie van Suriname;

Gezien ’s Hoven interlocutoire vonnissen respectievelijk van 4 mei 2007 en 6 juli 2007 tussen partijen gewezen en uitgesproken;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Verwijzende naar en overnemende hetgeen bereids in ’s Hoven laatstvermeld vonnis is overwogen en beslist en voorts;

Overwegende, dat bij de door het Hof bevolen en gehouden comparitie van partijen zijn verschenen, verzoeker in persoon bijgestaan door zijn gemachtigde, advokaat Mr.S.N.Woei A Sioe en advokaat Mr.A.I.Soechitram, gemachtigde van verweerder, die hebben verklaard gelijk in het daarvan opgemaakte – hier als ingelast te beschouwen – proces-verbaal  staat gerelateerd;

Overwegende, dat het Hof hierna vonnis in de zaak heeft bepaald op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat het Hof volhardt bij het tussenvonnis van 4 mei 2007 en hetgeen dienaangaande is overwogen;

Overwegende, dat nu verweerder, ofschoon hij daartoe ruimschoots in de gelegenheid  is gesteld, noch door getuigen, noch door enig ander middel van bewijs het probandum heeft kunnen waarmaken en mitsdien niet in rechte is komen vast te staan dat verzoeker, stafambtenaar A 1ste  klasse in vaste dienst in de funktie van Onderhoofd van de afdeling Forensich Maatschappelijke Zorg van de Hoofdafdeling  Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie en Politie, belast met de waarneming van de funktie van Hoofd van voormelde afdeling, in de maand September 2004, de Ambtenaar A le klasse, [naam 1] sexueel  heeft gemolesteerd, gaat het Hof aan deze handeling als onbewezen voorbij;

Overwegende, dat het Hof beslissen zal als in het dictum van dit vonnis te melden;

RECHTDOENDE IN AMBTENARENZAKEN:

Vernietigt de beschikking van de Minister van Justitie en Politie de dato 4 mei 2005 No.[nummer];

Aldus gewezen door de heren: Mr.J.R.Von Niesewand, President, Mr.D.D.Sewratan, Lid en Mr.A.A.Hermelijn, Lid-Plaatsvervanger en door de President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van Vrijdag, 20 juli 2007, in tegenwoordigheid van Mr.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh, Fungerend-Griffier. 

 w.g.G.A.Kisoensingh-Jangbahadoersingh            w.g.J.R.Von Niesewand

Partijen, verzoeker vertegenwoordigd door advokaat Mr.H.E.Veldman namens zijn gemachtigde, advokaat Mr.S.N.Woei A Sioe en verweerder vertegenwoordigd door zijn gemachtigde, advokaat Mr.A.I.Soechitram, zijn bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.

  M.H.