SRU-HvJ-2015-19

 • Instantie Hof van Justitie
 • Zaaknummer GR-14912
 • Uitspraakdatum 15 mei 2015
 • Publicatiedatum 18 april 2021
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Verzoeker stelt in een verzoekschrift het besluit van de Handelsregistercommissie , inzake doorhaling van de inschrijving voor wat betreft het adres nietig te verklaren.

  Het Hof vernietigt het besluit tot doorhaling .

Uitspraak

Het Hof van Justitie

Gezien het verzoekschrift ter Griffie van het Hof van Justitie ingediend op 13 maart 2014 door verzoekster in beroep Suriname Industries Holding Company N.V., zijnde de enige aandeelhouder van Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo aan de [straat] [nummer 1], vertegenwoordigd wordende door haar directeur, de heer [naam 1] , welk verzoekschrift ertoe strekt het besluit van de Handelsregistercommissie (2) d.d. 18 februari 2014, inzake doorhaling van de inschrijving voor wat betreft het adres [straat] [nummer 1] te [district] van SIHCO N.V, Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V., nietig te verklaren en of te vernietigen;

Gezien het bestreden besluit van de Handelsregistercommissie (2) d.d. 18 februari 2014, welke bij schrijven d.d. 26 februari 2014 ref. [nummer 2] aan verzoekster is betekend en de overige stukken, waarvan de inhoud als letterlijk herhaald en geïnsereerd in deze beschikking wordt aangemerkt;

Overwegende, dat de Handelsregistercommissie (2) tot voormeld besluit is gekomen naar aanleiding van het verzoekschrift van Brominco N.V. d.d. 10 november 2013 betreffende inschrijving van het correcte adres van SIHCO N.V., Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V., waarbij is gehoord de vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, mevrouw [naam 2], en voorts in aanmerking is genomen dat:

 • door de Kamer van Koophandel & Fabrieken een plaatselijk onderzoek is ingesteld op het adres [straat ] [nummer 1] te [district];
 • uit het opgemaakte rapport gebleken is dat op voormeld adres geen bedrijfsactiviteiten worden ontplooid, geen brievenbus aanwezig is, naamborden ontbreken, het niet afgebouwde pand en het terrein er verlaten uitzien en de elektriciteitsvoorziening door EBS is stopgezet;
 • de heer [naam 1] op een uitnodigingsschrijven van de Kamer van Koophandel & Fabrieken ter bespreking van de adressering van voornoemde bedrijven heeft volstaan met een schrijven, waarin hij persisteert bij de bestaande adressering van voornoemde bedrijven;
 • op grond van artikel 20 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 182 – het Hof begrijpt dat voor “182” gelezen moet worden “187” – de doorhaling zal worden gelast van de inschrijving voor wat betreft het adres [straat] [nummer 1] te [district] van SIHCO N.V., Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V.;

Overwegende, dat gesteld en evenmin gebleken is dat verzoekster niet binnen de bij wet bepaalde termijn beroep heeft aangetekend tegen voormeld besluit, zodat zij ontvankelijk is in het door haar ingestelde beroep;
Overwegende, dat verzoekster in Raadkamer van het Hof is gehoord, van welk verhoor proces-verbaal is opgemaakt, en dat verweerster conform het door haar gedane verzoek schriftelijk heeft gereageerd op het verhoor;
Overwegende, dat verzoekster – voor zover van belang – in haar verhoor heeft verklaard, gelijk in haar verzoekschrift is verwoord, in beroep te zijn gegaan tegen voormeld besluit om de volgende redenen:

 • verzoekster is enig aandeelhouder van Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V.;
 • Surijet.com N.V. is een lege vennootschap, staat ook als zodanig ingeschreven bij de KKF – het Hof begrijpt dat voor “KKF” gelezen moet worden “Kamer van Koophandel en Fabrieken” – en ontplooit geen activiteiten; op 29 januari 2013 is aan de KKF doorgegeven dat Surijet.com N.V. een lege vennootschap is;
 • Surimint Refinery N.V. is een lege vennootschap, staat ook als zodanig ingeschreven bij de KKF en ontplooit geen activiteiten; op 24 oktober 2013 is aan de KKF doorgegeven dat Surimint Refinery N.V. een lege vennootschap is;
 • SIHCO N.V. is niet de officiële naam van verzoekster en evenmin een officiële afkorting; dit gegeven alleen is voldoende om het besluit nietig te verklaren; immers, het besluit betreft SIHCO N.V.; op grond van voormeld besluit echter is het adres van verzoekster, die ook in hetzelfde pand gevestigd is, doorgehaald, hetgeen verkeerd is en grote consequenties heeft; gelet op de doelstellingen van verzoekster, worden er wel degelijk bedrijfsactiviteiten ontplooid, doch voor die bedrijfsactiviteiten zijn slechts vereist een laptop, internetverbinding en een mobiele telefoon alsmede een netwerk van contacten in zowel binnen- als buitenland; verzoekster heeft de afgelopen tijden diverse ondernemingen opgericht en/of daarin deelgenomen; thans is verzoekster executeur testamentair in een omvangrijke boedel alsmede de bewindvoerster in een waterproductiebedrijf;
 • het is voor de activiteiten die verzoekster ontplooit niet van belang of zij elektriciteit in haar pand heeft of niet en of het gras daaromheen wel of niet gewied is, aangezien zij geen publiek over de vloer krijgt; het pand is van verzoekster en het aan de KKF doorgegeven correspondentieadres, postbus 2509 – Paramaribo, is tevens de brievenbus van verzoekster; de ingang van het pand aan de [straat] [nummer 1], dat inderdaad niet is afgebouwd, is aan de [gracht], alwaar door de ijzeren poort een naambord van alle daar geregistreerde bedrijven duidelijk zichtbaar is; de elektriciteitspaal is per abuis door het Ministerie van Openbare Werken tijdens werkzaamheden aan de [gracht] verwijderd, waardoor de EBS de elektriciteitsvoorziening nog steeds dient aan te sluiten;
 • een vestigingsadres, waar men de vennootschap zou moeten kunnen bereiken, is inderdaad een vereiste, doch er wordt niet specifiek gevraagd naar een adres, maar naar een vestigingsplaats, met name in welk district de vennootschap is gevestigd;
 • Brominco N.V., die het verzoek tot correctie van het adres aan de Handelsregistercommissie heeft gedaan, heeft nagelaten voldoende aan de Handelsregistercommissie aan te tonen een belanghebbende te zijn, zoals voorgeschreven in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet, en de Handelsregistercommissie heeft nagelaten adequaat te onderzoeken of Brominco N.V. daadwerkelijk een belanghebbende was; aangezien noch Surijet.com N.V. noch Surimint Refinery N.V. activiteiten ontplooit of heeft ontplooid en geen van beide vennootschappen ooit zaken heeft gedaan met Brominco N.V., is er dus geen sprake van belang harerzijds; omgekeerd heeft verzoekster als enig aandeelhouder belang in Brominco N.V.;
 • verzoekster is met Brominco N.V. in rechtszaken verwikkeld en dat is de reden waarom Brominco N.V. met deze actie op rancune uit is;

Overwegende, dat verweerster, bijgestaan door haar procesgemachtigde, mr. A.R. Baarh, zich schriftelijk heeft verweerd, welk verweer erop neerkomt dat:

 • ingevolge artikel 17 van de Handelsregisterwet iedere wijziging van hetgeen betreffende een ingeschreven zaak moet worden opgegeven door degenen die ingevolge artikel 3 van de gelijknamige wet tot opgaaf verplicht zijn;
 • ingevolge artikel 20 van de Handelsregisterwet de Handelsregistercommissie is neergezet als een instantie voor administratief bezwaar, alwaar iedere belanghebbende, inclusief de secretaris van de KKF, een bezwaarschrift kan indienen;
 • in voormeld artikel 20 tevens imperatief is voorgeschreven de door belanghebbenden bij het adiëren van de Handelsregistercommissie in acht te nemen procedure;
 • het Hof bij zijn beschikking d.d. 24 januari 2014 G.R. 14790 inzake Caritrust N.V. ca Financial Services D.M. IV Inc. heeft beslist dat aan de beoordeling door de KKF de beoordeling door de Handelsregistercommissie dient te zijn vooraf gegaan;
 • uit voormeld besluit niet blijkt dat Brominco N.V. eerst het oordeel van de KKF heeft gevraagd, met andere woorden Brominco N.V. heeft de KKF overgeslagen, weshalve Brominco N.V. ingevolge voornoemde beschikking van het Hof niet-ontvankelijk moest worden verklaard door de Handelsregistercommissie;
 • verweerster persisteert bij al hetgeen onder ‘in aanmerking genomen’ van het besluit is verwoord en concludeert verzoekster niet te ontvangen in haar verzoek althans haar deze te ontzeggen als ongegrond en niet bewezen;

Overwegende, dat verzoekster in antwoord op het verweerschrift bij repliek persisteert bij haar eerder ingenomen standpunten;

Overwegende, dat verweerster bij dupliek het Buitendienstrapport d.d. 10 december 2013 evenals foto’s van het pand aan de [straat] [nummer 1] heeft overgelegd en daarbij – voor zover van belang – het volgende betoogt:

 • om zaken te doen gebruikt SIHCO diverse brievenhoofden en namen; hierdoor creëert zij zelf de verwarring, waarvan zij beweert slachtoffer te zijn geworden; verweerster verwijst naar het verzoekschrift en het repliek;
 • een belanghebbende kan zich ingevolge artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet mondeling dan wel schriftelijk tot de KKF wenden voor een ten onrechte of onjuist gedane inschrijving, de beslissing van de KKF is vormvrij en niet aan een termijn gebonden, en de enkele mondelinge mededeling door of vanwege de KKF is voldoende;
 • in de onderhavige zaak heeft Brominco N.V. de KKF eerst mondeling geadieërd en na mondelinge weigering van de KKF gevolg te geven aan het verzoek heeft Brominco N.V. zich tot de Handelsregistercommissie gewend;
  • de Buitendienst van de KKF heeft in opdracht van de Handelsregistercommissie een plaatselijk onderzoek gedaan en dat onderzoek is vastgelegd in het overgelegde rapport d.d. 10 december 2013 van de heer [naam 3];
  • uit het voorgaande blijkt dat de procedure vervat in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet in de onderhavige procedure is nageleefd en dat Brominco N.V. belanghebbende is;

  Overwegende, dat verzoekster zich schriftelijk heeft uitgelaten over de conclusie van dupliek en de daarbij overgelegde producties en dat zij onder overlegging van producties heeft gepersisteerd en daarbij aanvoert dat:

  • in het officieel besluit van de Handelsregistercommissie niet de officiële naam van verzoekster is gebruikt, doch een niet-officiële afkorting, namelijk SIHCO N.V.;
  • verweerster er niet in is geslaagd het belang van Brominco N.V. aan te tonen en dat verzoekster belanghebbende van Brominco N.V. is en niet omgekeerd;
  • voor de activiteiten van verzoekster het adres aan de [straat] [nummer 1] adequaat is en dat nergens in de Handelsregisterwet is omschreven waaraan een adres zou moeten voldoen;

  Overwegende, dat verweerster zich schriftelijk heeft uitgelaten over de door verzoekster overgelegde producties en daarbij – voor zover van belang – betoogt dat:

  • uit de beschikking, waarin het besluit van de Handelsregistercommissie is vervat, en de reactie van verzoekster op de uitnodiging van de Handelsregistercommissie ter bespreking van de adressering van de bedrijven, het duidelijk moet zijn dat met SIHCO N.V. niemand en niets anders wordt bedoeld dan verzoekster;
  • Brominco N.V. in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door haar directie, terwijl de aandeelhouders andersoortige rechten hebben en dat verzoekster geen of onvoldoende distinctie tussen de twee entiteiten maakt; zolang de directie van Brominco N.V. de mening is toegedaan dat zij belang heeft bij de genoemde adressen, staan de aandeelhouders daarbuiten;
  • artikel 8 sub 3 van de Handelsregisterwet voorschriften geeft ten aanzien van het adres bepaaldelijk met betrekking tot het huisnummer en dat op het huisnummer geen zaak is aangetroffen;

  Overwegende, dat het Hof voorop stelt dat artikel 8 lid 1 sub 3 van de Handelsregisterwet voorschrijft dat indien een zaak aan een naamloze vennootschap toebehoort, de plaats, de straat, het huisnummer en het district waar de zaak gevestigd is, dienen te worden opgegeven en dat daarbij geen onderscheid is gemaakt tussen een lege vennootschap en een naamloze vennootschap die activiteiten ontplooit; naar het oordeel van het Hof is de strekking van voornoemd wetsartikel dat op het opgegeven adres daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten plaatsvinden en minimale voorzieningen – zoals elektriciteit, water, telefoon, fax, internet, bemensing e.d. – aanwezig zijn om een bedrijf te kunnen exploiteren, opdat het bedrijf bereikbaar is voor (toekomstige) klanten, schuldeisers, deurwaarders, de belastingdienst en elke andere potentiële belanghebbende;

  Overwegende, dat verzoekster zelf stelt dat de ingang van het niet-afgebouwde pand aan de Limesgracht is en niet aan de [straat] [nummer 1], alsmede dat het pand niet is aangesloten op het elektriciteitsnet;

  Overwegende, dat nu verzoekster stelt met Brominco N.V. verwikkeld te zijn in rechtszaken, is naar het oordeel van het Hof het belang van Brominco N.V. bij een correct adres van verzoekster in verband met het doen uitbrengen van oproepingen voldoende komen vast te staan; dat aangezien verzoekster enig aandeelhouder is van Surijet.com N.V. en van Surimint Refinery N.V. en beide vennootschappen door dezelfde directeur, de heer [naam 1] , vertegenwoordigd worden en vaststaat dat verzoekster ook enig aandeelhouder is van Brominco N.V., hoewel niet gesteld of gebleken is dat ook Surijet.com N.V. en Surimint Refinery N.V. met Brominco N.V. in rechtszaken verwikkeld zijn, wordt het ervoor gehouden dat Brominco N.V. eveneens belang heeft bij een correct adres van Surijet.com N.V. en van Surimint Refinery N.V.;

  Overwegende, dat verzoekster stelt dat Brominco N.V. niet de in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet neergelegde procedure heeft gevolgd, aangezien zij de KKF heeft overgeslagen en de Handelsregistercommissie direct heeft benaderd met haar verzoek; dat verweerster daartegen aanvoert dat Brominco N.V. de KKF eerst heeft benaderd met haar verzoek, doch dat deze daarop negatief heeft beslist, zij het mondeling, waarna het verzoek is gericht aan de Handelsregistercommissie; dat aangezien de Handelsregisterwet niet voorschrijft dat het besluit van de KKF schriftelijk dient te geschieden en verzoekster het door verweerster aangevoerde niet heeft betwist, het ervoor gehouden wordt dat de in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet neergelegde procedure door Brominco N.V. is gevolgd;

  Overwegende, dat hoewel de afkorting SIHCO N.V. voorkomt in het briefhoofd van verzoekster, dat zij aanwendt voor het voeren van correspondentie en andere officiële doeleinden, zoals voor de ten processe overgelegde stukken, en het voor verzoekster duidelijk moet zijn geweest dat met SIHCO N.V. in het besluit van 18 februari 2014 van de Handelsregistercommissie bedoeld wordt Suriname Industries Holding Company N.V., had naar het oordeel van het Hof de handelsnaam Suriname Industries Holding Company N.V., zoals voorkomende in het Handelsregister, in voormeld besluit moeten zijn vermeld en kan naar het oordeel van het Hof dit besluit om deze reden niet in stand blijven en zal dit besluit moeten worden vernietigd;

  Overwegende, dat nu de handelsnaam van verzoekster niet correct is vermeld in het besluit van de Handelsregistercommissie, kan dit besluit waarvan beroep niet in stand blijven en zal dit besluit derhalve worden vernietigd;

  Overwegende, dat bespreking van de overige stellingen en weren van partijen als voor de beslissing niet langer relevant zijnde, achterwege zal worden gelaten;

  BESCHIKKENDE:

  Vernietigt het besluit tot doorhaling van de inschrijving voor wat betreft het adres [straat] [nummer 1] te [district] gegeven door de Handelsregistercommissie (2) op 18 februari 2014, waarvan beroep.

  Aldus gegeven door mr. D.D. Sewratan, Fungerend–President, mr. A. Charan, Lid en mr. G.L. de Miranda,Lid-Plaatsvervanger

  w.g. D.D. Sewratan

  en door mr. A. Charan, Fungerend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van vrijdag 15 mei 2015, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier.

  w.g. S.C. Berenstein w.g. A. Charan

  Bij de uitspraak ter terechtzitting is verschenen, de heer [naam 1], gemachtigde van verzoekster en advocaat mr. A.R. Baarh, gemachtigde van verweerster.