SRU-HvJ-2015-32

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR 14997
  • Uitspraakdatum 16 januari 2015
  • Publicatiedatum 19 juli 2023
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Het Hof heeft overwogen dat onderhavige akte van wraking is gericht tegen de rechter in Suriname in het algemeen en niet tegen de kantonrechter in het Eerste Kanton specifiek, terwijl blijkens de wetsartikelen (artt. 30 tot en met 44 Rv) het wrakingsincident zich dient te richten tegen de rechter die de zaak behandelt. Santokhi is derhalve niet-ontvankelijk in het door hem ingediende wrakingsverzoek.

Uitspraak

G.R.No.14997

Het Hof van Justitie van Suriname

Beschikking

Gelezen de door Santokhi Chandrikapersad, hierna aangeduid als Santokhi, niet gedagtekende, akte van wraking gericht tegen de rechter in Suriname, ingediend in de zaak bekend onder A.R.No. 14-5384 met als partijen Bouterse, Desiré Delano (als eiser) en Santokhi Chandrikapersad (als gedaagde), welke zaak door de kantonrechter in het Eerste Kanton mr. [naam], rechtsprekend in kort geding, in behandeling is genomen;

Overwegende, dat bovengenoemde akte van wraking bij brief van de substituut griffier der kantongerechten  mr. L.J. van Bossé d.d. 24 december 2014 is verzonden naar de griffier van het Hof van Justitie mr. M.E. Van Genderen; de akte van wraking bijgevoegd bij laatstvermelde brief is ontvangen ter griffie van het Hof van Justitie op 29 december 2014, welker inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd;

Gelezen de schriftelijke verklaring van mr.[naam] d.d. 24 december 2014 als reactie op de ingediende wraking, welker inhoud hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd;

Overwegende, dat het Hof begrijpt dat Santokhi als grond voor de ingediende wraking heeft aangevoerd, kort en zakelijk weergeven, dat de onafhankelijkheid van de rechter in Suriname niet is gegarandeerd omdat de Surinaamse Rechterlijke Macht in materieel en financieel opzicht afhankelijk is van de uitvoerende macht;

Overwegende, dat mr. [naam] als reactie op de ingediende wraking, verkort en zakelijk weergegeven, heeft gesteld, dat artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering limitatief de gronden heeft opgesomd voor wraking van rechters en dat de door Santokhi aangevoerde gronden geen deel uitmaken van die gronden; voorts heeft zij ten overvloede aangevoerd dat naar haar mening met “onafhankelijkheid” wordt bedoeld rechtspositionele en functionele onafhankelijkheid; dat de rechtspositionele onafhankelijkheid met zich meebrengt dat rechters niet door de regering kunnen worden ontslagen wegens de regering onwelgevallige uitspraken en dat de functionele onafhankelijkheid met zich brengt dat noch regering, noch parlement, noch enige andere overheidsinstantie aan de rechter (bindende) aanwijzingen kan geven danwel geeft hoe in een concreet geval te beslissen;  

Overwegende, dat  mr. [naam] op grond van het hiervoren door haar gestelde heeft aangevoerd dat zij zich niet berust in de wraking en dat zij concludeert dat de gevorderde wraking ongegrond wordt verklaard; 

Overwegende, dat door het Hof wordt geconstateerd dat de onderhavige akte van wraking gericht is tegen de rechter in Suriname in het algemeen en niet tegen de kantonrechter in het Eerste Kanton mr. [naam] (de behandelende kantonrechter in kort geding in de zaak bekend onder A.R.No. 14-5384) specifiek, terwijl blijkens de wettekst (artikelen 30 tot en met 44 Brv) en de strekking van bedoelde wetsartikelen het wrakingsincident zich dient te richten tegen de rechter die de zaak behandelt;

Overwegende, dat reeds het vorenoverwogene met zich brengt dat Santokhi niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het wrakingsverzoek en alsvolgt zal worden beslist;

Beschikkende

Verklaart Santokhi niet ontvankelijk in het door hem ingediende wrakingsverzoek ingediend in de zaak bekend onder A.R.No. 14-5384 met als partijen Bouterse, Desiré Delano (als eiser) en Santokhi Chandrikapersad (als gedaagde), welke zaak door de kantonrechter in het Eerste Kanton
mr. [naam], rechtsprekend in kort geding, in behandeling is genomen;

Aldus gegeven te Paramaribo in Raadkamer van het Hof van Justitie op vrijdag 16 januari 2015 door mr. D.D. Sewratan, Fungerend President,
mr. S.M.M. Chu, lid en mr. R.M. Praag lid-plaatsvervanger, in tegenwoordigheid van mr. M.E. van Genderen-Relyveld Griffier.

w.g. M.E. van Genderen-Relyveld           w.g. D.D. Sewratan          w.g. S.M.M. Chu               w.g. R.M. Praag

Voor afschrift

De Griffier van het Hof van Justitie,

Mr. M.E. van Genderen-Relyveld