SRU-HvJ-2017-31

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer GR-15122
  • Uitspraakdatum 01 december 2017
  • Publicatiedatum 08 april 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Verbintenissenrecht. Belang bij vordering. Appellanten niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van het hof hebben appellanten in de onderhavige zaak geen belang meer bij het onderhavig beroep, nu in de zaak bekend onder SRU-HvJ-2017-6 (GR-15122A), reeds is beslist op het door appellanten aangevoerd bezwaar dat de kantonrechter in eerste aanleg heeft overwogen en beslist dat de koopovereenkomsten als schenking moeten worden gezien en derhalve ingebracht dienen te worden bij de scheiding en deling van de nalatenschap.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITE VAN SURINAME

In de zaak van

1. [appellant 1],
2. [appellant 2],
3. [appellant 3],
allen wonende in [district], appellanten,
gemachtigde: mr. J.R. Garib, advocaat,

tegen

A. [geïntimeerde 1],
B. [geïntimeerde 2],
C. [geïntimeerde 3],
D. [geïntimeerde 4],
E. [geïntimeerde 5],
F. [geïntimeerde 6],
allen wonende in [district], geïntimeerden,
gemachtigde: mr. M.A. Guman, advocaat,

inzake het hoger beroep van het door de Kantonrechter in het Eerste Kanton uitgesproken vonnis van 20 oktober 2015 (A.R.No. 12-2335) tussen appellanten als gedaagden in eerste aanleg en geïntimeerden als eisers in eerste aanleg,

spreekt de Fungerend-President, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit.

1. Het procesverloop
Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken en/of handelingen:
– de verklaring van de griffer waaruit blijkt dat appellanten op 21 oktober 2015 hoger beroep hebben ingesteld;
– de pleitnota met producties overgelegd op 04 november 2016;
– de antwoord pleitnota en uitlating producties overgelegd op 06 januari 2017;
– de repliek pleitnota overgelegd op 03 maart 2017;
– de dupliek pleitnota overgelegd op 05 mei 2017;
– de rechtsdag voor de uitspraak die is bepaald op heden.

2. De ontvankelijkheid van het beroep
2.1 Partijen waren op de dag van de uitspraak (20 oktober 2015) noch in persoon noch bij gemachtigde ter terechtzitting aanwezig. Appellanten hebben bij schrijven van hun procesgemachtigde op 21 oktober 2015 appèl aangetekend, terwijl een afschrift van het
vonnis per griffersbrief d.d. 08 december 2015 naar partijen is verzonden. Gesteld noch gebleken is dat appellanten niet tijdig in appèl zijn gekomen, zodat appellanten in hun appèl kunnen worden ontvangen.

2.2 Het hof overweegt in de zaak bekend onder G.R.No. 15122A het appèl van geïntimeerden tegen het vonnis in eerste aanleg tussen partijen bekend onder A.R.No. 12-2395, is behandeld waarin het vonnis waarvan beroep is vernietigd en opnieuw recht is gedaan, uitgesproken door het hof op 02 juni 2017.

2.3 Naar het oordeel van het hof hebben appellanten in de onderhavige zaak geen belang meer bij het onderhavig beroep, nu in de zaak bekend onder G.R.No. 15122A, reeds is beslist op het door appellanten aangevoerd bezwaar dat de kantonrechter in eerste aanleg heeft overwogen en beslist dat de koopovereenkomsten d.d. 14 januari 2010 en 16 januari 2010 als schenking moeten worden gezien en derhalve ingebracht dienen te worden bij de scheiding en deling van de nalatenschap van [naam]. Appellanten zullen op grond van het voorgaande niet-ontvankelijk worden verklaard in hun beroep, met hun veroordeling in de proceskosten.

3. De beslissing

Het hof

3.1 Verklaart appellanten niet-ontvankelijk in hun beroep.

3.2 Veroordeelt appellanten in de proceskosten begroot op nihil.

Aldus gewezen door: mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran, Fungerend-President, mr. A.C. Johanns en mr. S.S. Nanhoe-Gangadin, Leden-Plaatsvervanger en door de Fungerend-President bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van vrijdag 01 december 2017, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier.

w.g. S.C. Berenstein w.g. I.S. Chhangur-Lachitjaran

Bij de uitspraak ter terechtzitting zijn partijen noch in persoon noch bij gemachtigde verschenen.

Voor afschrift
De Griffier van het Hof van Justitie
namens deze,
mr. S.K. Ghopie, Wnd. Substituut-Griffier