SRU-HvJ-2022-6

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer Art. 475 lid 2 WvSv.
  • Uitspraakdatum 07 september 2022
  • Publicatiedatum 22 januari 2023
  • Rechtsgebied Strafrecht
  • Inhoudsindicatie

    Naar het oordeel van het Hof bestaat er geen bezwaar tegen inwilliging van het aanvullend verzoek van de Rechter-Commissaris d.d. 26 augustus 2022 tot het verlenen van verlof om de door de Rechter-Commissaris in beslag genomen stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht daarvan aan de Nederlandse autoriteiten. Het voorgaande zal echter geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat bij de afgifte aan de Nederlandse autoriteiten zal worden bedongen dat de stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers zullen worden teruggezonden zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt.

    Uitlevering en rechtshulp in strafzaken; rechtshulpverzoek; Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage, 27 augustus 1976); het Protocol houdende bijzondere voorzieningen inzake de op 27 augustus 1976 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage,18 mei 1993).

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

BESCHIKKING EX ARTIKEL 475 LID 2 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Gelezen het aanvullend verzoek met bijlagen d.d. 26 augustus 2022 afkomstig van de Rechter-Commissaris en gericht aan het Hof van Justitie (hierna: het Hof) om op grond van het bepaalde in artikel 475 lid 2 Wetboek van Strafvordering en het bepaalde in artikel 9 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage, 27 augustus 1976), verlof te verlenen tot het ter beschikking stellen van in beslag genomen stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers, als vermeld in het verzoek, (het Hof begrijpt: aan de Procureur-Generaal) ter beschikking te stellen ten behoeve van de overdracht daarvan aan de Nederlandse autoriteiten.

Overwegende, dat uit het door de Rechter-Commissaris overgelegde aanvullend verzoek met bijlagen d.d. 26 augustus 2022 het volgende is gebleken:
– dat de Rechter-Commissaris bij schrijven d.d. 06 juni 2022 aan het Hof had verzocht om op basis van het bepaalde in artikel 475 lid 2 Wetboek van Strafvordering en het bepaalde in artikel 9 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage, 27 augustus 1976) verlof te verlenen tot het ter beschikking stellen van in beslag genomen stukken van overtuiging en/of gegevensdragers ten behoeve van de overdracht daarvan aan de Nederlandse autoriteiten. Aan voornoemd schrijven waren de hierna volgende fotokopieën gehecht, te weten:
1. Het rechtshulpverzoek d.d. 22 maart 2022, afkomstig van de officier van justitie, mr. B.S. van Unnik, van het Landelijk Parket Rotterdam in de strafzaak tegen de verdachte [naam];
2. Het referte proces-verbaal betreffende doorzoeking in de woning van de verdachte [naam] alias [bijnaam] aan de [adres 1] op maandag 16 mei 2022, opgemaakt door de inspecteur van politie [verbalisant 1];
3. Het referte proces-verbaal betreffende doorzoeking in de woning van de verdachte [naam] alias [bijnaam] aan de [adres 1] d.d. 16 mei 2022, opgemaakt door de agent van politie tweede klasse, [verbalisant 2];
4. Het referte proces-verbaal opgemaakt op maandag 16 mei 2022 betreffende doorzoeking van het pand/winkelpand van de familie [naam A] aan de [adres 2], waarvan het vermoeden bestond dat [naam] meergenoemd [bijnaam] enige betrekking mee heeft, opgemaakt door de brigadier van politie [verbalisant 3];
5. Het referte proces-verbaal betreffende de overdracht van de in beslag genomen goederen aan de afdeling Financieel Onderzoek Team van het Korps Politie Suriname d.d. 21 mei 2022, opgemaakt door de brigadier van politie [verbalisant 4];
6. Twee processen-verbaal van de doorzoeking (huiszoeking) ter inbeslagneming van 16 mei 2022;
7. De staat van inbeslagname tijdens de doorzoeking op 16 mei 2022;
– dat de Rechter-Commissaris middels het aanvullend verzoek met bijlagen d.d. 26 augustus 2022 aan het Hof heeft verzocht om alsnog verlof te verlenen om de in de bijlage opgenomen in beslag genomen stukken van overtuiging en/of gegevensdragers ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht aan de Nederlandse autoriteiten en
– dat het ten aanzien van de in beslag genomen Ipad R 4e generatie, de Toshiba laptop en Dell laptop slechts gaat om het verlenen van verlof tot overdracht van de data en niet het apparatuur aan de Nederlandse autoriteiten.

Overwegende, dat bovenvermeld rechtshulpverzoek is gegrond op:
– de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage, 27 augustus 1976) en
– het Protocol houdende bijzondere voorzieningen inzake de op 27 augustus 1976 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken (‘s-Gravenhage,18 mei 1993);

Overwegende, dat voormelde doorzoekingen op 16 mei 2022 ingevolge het bepaalde in artikel 474 Wetboek van Strafvordering zijn verricht door de Rechters-Commissarisen mr. R.H. Elgin en mr. I. Sonai, zijnde daarvan processen-verbaal opgemaakt;

Overwegende, dat daarbij met toestemming van de Rechter-Commissaris goederen, documenten en gegevensdragers in beslag zijn genomen, één en ander zoals is verwoord in de bijgevoegde kopie(ёn) van proces(sen)-verbaal van inbeslagname. In casu is ook voldaan aan het bepaalde in artikel 474 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering;

Overwegende, dat het Hof op basis van het referte proces-verbaal betreffende de overdracht van de in beslag genomen goederen aan de afdeling Financieel Onderzoek Team van het Korps Politie Suriname d.d. 21 mei 2022, opgemaakt door de brigadier van politie [verbalisant 4], bij beschikking d.d. 13 juni 2022 verlof heeft verleend om de in beslag genomen stukken van overtuiging en/of gegevensdragers ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht aan de Nederlandse autoriteiten. Het gaat om de op het adres aan de [adres 1] in beslag genomen goederen, te weten:
a. BB BB Q10 toestel (11.1);
b. BB P9983 toestel (11.5);
c. BB P9983 toestel (11.6);
d. BB Z30 toestel (11.7);
e. BB P9982 toestel (11.8);
f. BB Z10 toestel (11.9A);
g. BB Z10 toestel (11.9B) en
h. 1 x Ipad-PRO gsm 12 inch 1e generatie (11.13);

Overwegende, dat de Rechter-Commissaris middels het aanvullend verzoek met bijlagen d.d. 26 augustus 2022 aan het Hof heeft verzocht om alsnog verlof te verlenen om de in de bijlage opgenomen in beslag genomen goederen ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht aan de Nederlandse autoriteiten nu er daarvoor bij beschikking d.d. 13 juni 2022 geen verlof is verleend;

Overwegende, dat naar het oordeel van het Hof het onderhavige rechtshulpverzoek voor inwilliging vatbaar is, aangezien nòch verdragsrechtelijk (art. 10 lid 2 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken), nòch volgens de nationale wetgeving (art. 471 Wetboek van Strafvordering), er sprake is van een (imperatieve) weigeringsgrond;

Overwegende, dat er naar het oordeel van het Hof geen bezwaar bestaat tegen inwilliging van het aanvullend verzoek van de Rechter-Commissaris d.d. 26 augustus 2022 tot het verlenen van verlof om de door de Rechter-Commissaris in beslag genomen stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht daarvan aan de Nederlandse autoriteiten. Het voorgaande zal echter geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat bij de afgifte aan de Nederlandse autoriteiten zal worden bedongen dat de stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers zullen worden teruggezonden zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt;

Gezien de betrekkelijke wetsartikelen, met name artikel 475 van het Wetboek van Strafvordering;

BESCHIKKENDE:

A. Verleent verlof aan de Rechter-Commissaris om de hieronder vermelde in beslag genomen stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers ter beschikking van de Procureur-Generaal te stellen ten behoeve van de overdracht daarvan aan de Nederlandse autoriteiten:
– De op het adres aan de [adres 1] in beslag genomen goederen en/of gegevensdragers, te weten:

1. zwart verkaste router van het merk COMTREND en adapter en een wit
verkaste wifi versterker van het merk AMPLIFI;
2. 1 USB-stick grijs van het merk KINGSTON;
3. 1 DVD schijf + hoes van familia MULEKAGEM;
4. 1 nota met beschrijving +58417917068, stulo whatsapp;
5. document betaling Jet Lee;
6. document 3635.000;
7. document USD 470000 (loodjes);
8. BB Z10 doos;
9. BB Z30 doos;
10. BB Z10 doos;
11. BB 9983 doos;
12. 1 x doos Nokia 3310 met simkaarthouder 895970306112169813;
13. usb-stick Kingston DTSE9 2gb zilver;
14. usb-stick Kingston DTSE9 2gb zilver;
15. usb-stick Kingston DTSE9 2gb zilver;
16. usb-stick DG. Technology blauw;
17. usb-stick DG. Technology blauw;
18. usb-stick ADATA 8 gb zwart/rood;
19. usb-stick SanDisk 16 gb zwart/rood;
20. usb-stick DT101 2 gb groen/zwart;
21. usb-stick slingshot rose;
22. usb-stick DataTraveler G3 8 gb wit/geel;
23. usb-stick Enfain 8 gb groen/zilver;
24. simkaarthouder Tu Tajeta 645610511, pin 3139, puk 35413698;
25. 1 x doos Nokia telefoon 10;
26. simkaarthouder Telesur 89597020250007750561;
27. simkaarthouder Digicel 895970306112667513;
28. 1 x USB stick Kingston 4 gb;
29. 1 x USB stick Sandisk 16 gb;
30. 1 x simkaart 8959703061;
31. 1 x simcard puk 468754601, 27429420, pin 8486, 8628;
32. 1 x doos Iphone XS;
33. 1 x satelite phone Seat Code 270126srw9360 (delen van) en
34. groen kattebelletje met daarop 5 adressen en
35. de data van het apparatuur:
• Ipad R 4e generatie;
• Toshiba laptop en
• Dell laptop.

B. Bepaalt dat voormeld verlof slechts wordt verleend onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat bij de afgifte aan de Nederlandse autoriteiten wordt bedongen dat de stukken van overtuiging, data en/of gegevensdragers zullen worden teruggezonden zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik is gemaakt.

Aldus gegeven te Paramaribo in Raadkamer van het Hof van Justitie van Suriname op woensdag 07 september 2022 door mr. A. Charan, Fungerend-President, mr. D. Nanhoe en mr. J. Kasdipowidjojo, Leden-Plaatsvervangers, in tegenwoordigheid van mr. M. Behari, Fungerend-Griffier.

 

w.g. M. Behari w.g. A. Charan
w.g. D. Nanhoe
w.g. J. Kasdipowidjojo

Voor eensluidend afschrift,
De Substituut-Griffier van het Hof van Justitie,

(mr. E. Ommen-Dors)