SRU-K1-1971-1

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer onbekend
  • Uitspraakdatum 07 september 1971
  • Publicatiedatum 12 mei 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Arbeidsrecht. Nu in de oude – geëxpireerde – C.A.O. tussen partijen een stakingsverbod voorkwam en in het ontwerp voor een nieuwe C.A.O., die nog niet is ondertekend maar waarover wel overeenstemming is bereikt, een gelijk verbod is opgenomen, kan gedaagde, de vakbond, zich niet met goed fatsoen en te goeder trouw beroepen op het ontbreken van een formeel stakingsverbod.
    (art. 1359 Sur. Burg. Wetb. art. 42 C.A.O. Bruynzeel)

Uitspraak

Kantongerecht Eerste Kanton
7 september 1971, SJ 1971, 4

Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V., gevestigd te Zaandam (Ned.) en mede-kantoorhoudende te Paramaribo, eiseres in kort geding, adv. G.J.C. van der Schroeff,

tegen

A. Bruynzeel Werknemers Organisatie, zetelende te Paramaribo, e.a., gedaagden in kort geding, adv. Mr. E.J. Bruma en E.A. Hoost.

Ten aanzien van de feiten
Eiseres heeft een inleidend rekest ingediend waarin op als hier ingelast aan te merken gronden wordt gevorderd:
dat bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut gedaagde sub A zal worden bevolen binnen een uur na de uitspraak, althans binnen een door de rechter te bepalen termijn de door gedaagde sub A afgekondigde en geadviseerde staking in te trekken en ongedaan te maken en deze intrekking te publiceren op een door de rechter te bepalen wijze en haar leden aan te zeggen dat het werk op de normale en gebruikelijke wijze moet worden hervat enz.
met bepaling, dat bij niet voldoening aan des rechters bevel elk der gedaagden een dwangsom van f.100.000,– (eenhonderd duizend gulden) aan eiseres zal zijn verschuldigd, kosten rechtens, enz.

Gedaagden, verschenen bij hun gemachtigde advokaat Mr. E.J. Bruma, hebben voor antwoord o.m. het volgende gezegd:
Er bestaat thans geen C.A.O. meer tussen partijen, aangezien de werking van de oude C.A.O. op 1 september j.1. is geëxpireerd en weliswaar over een nieuwe C.A.O. overeenstemming is bereikt, doch deze nog niet in geschrift is opgemaakt en ondertekend, enz.

Ten aanzien van het recht

Post Alia

Eiseres acht het uitgegeven stakingsparool onrechtmatig omdat artikel 42 van de tussen gedaagde sub A en haar gesloten doch vervallen C.A.O., evenals een gelijkluidend artikel in de ontwerp C.A.O., die nog niet ondertekend is, maar waarover wel overeenstemming is bereikt, een algemeen stakingsverbod inhoudt.

Voorshands zijn Wij van oordeel dat eiseres zich hierop terecht beroept. Immers kan gedaagde sub A zich niet met goed fatsoen beroepen op het ontbreken van een formeel stakingsverbod, nu zij met de direktie van eiseres overeenstemming heeft bereikt ten aanzien van een nieuwe af te sluiten C.A.O., waarin hetzelfde stakingsverbod zal zijn opgenomen als in de oude. Ten uitvoerlegging te goeder trouw van het bereikte akkoord brengt onder de gegeven omstandigheden met zich dat gedaagde sub A zich houdt aan het stakingsverbod dat zowel in de oude C.A.O. voorkwam als in de nieuwe C.A.O. zal voorkomen, ook in de periode dat zij niet van kracht is, omdat zij nog niet schriftelijk is aangegaan.

De vordering tegen gedaagde sub A is aldus toewijsbaar als na te melden. enz.

Rechtdoende in kort geding

Post Alia

Veroordelen gedaagde sub A om binnen 2 uur na de uitspraak de door haar afgekondigde en geadviseerde staking in te trekken en deze intrekking te publiceren door middel van de dagbladen en de radio en verder op dezelfde wijze als waarop de oproep is uitgegaan, een en ander voor zover mogelijk.

Veroordelen gedaagde sub A tot betaling van een dwangsom van f.100.000,– aan eiseres, indien zij niet aan de bovenomschreven veroordeling voldoet.

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad op de minuut. enz.