SRU-K1-1979-1

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-780747
 • Uitspraakdatum 13 maart 1979
 • Publicatiedatum 11 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Huurrecht. Kwalificatie: dringend voor eigen gebruik nodig hebben.
  Ter descente constateert de rechter dat het gehuurde gebouw grondige reparatie nodig heeft en in een zeer slechte en verwaarloosde toestand verkeert.
  Het belang van eiser bij het herstellen van zijn woning en het treffen van zodanige maatregelen teneinde verdere verwaarlozing tegen te gaan, weegt zwaarder dan het belang van gedaagde om in een dergelijke woning te wonen.
  De kantonrechter heeft dit aangemerkt als dringend voor eigen gebruik nodig hebben.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton
13 maart 1979, AR 780747
(Mr.Dr. L.Th. Waaldijk)

[eiser], wonende in [district 1], voor wie als gemachtigden optreden Mr. K.C. Gonçalves, Mr. L.Y. Ho Kang You, Mr. J.R. von Niesewand en Mr. E.A. Hoost, advokaten, eiser,

tegen

[gedaagde], wonende aan [adres] te [project] in [district 2], voor wie als gemachtigde optreedt Mr. J. Lachmon, advocaat, gedaagde,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit:

Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken waaronder meer bepaald het proces-verbaal van bezichtiging d.d. 13 december 1978, ingevolge Onze rolbeschikking opgemaakt.

Ten aanzien van de feiten

Overwegende, dat eiser bij het inleidend rekent op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd:
dat bij vonnis:

 • zal worden ontbonden althans ontbonden zal worden verklaard de ten rekeste gestelde huurovereenkomst;
 • gedaagde zal worden veroordeeld onmiddellijk of binnen een door de Rechter te bepalen termijn het ten rekeste vermelde gehuurde te ontruimen en te verlaten en ter vrije en algehele beschikking van eiser te stellen, met medeneming van al de zijnen en al het zijne na de sleutels daarvan aan eiser te hebben afgegeven, met machtiging op eiser om, indien gedaagde weigeren mocht te ontruimen, daartoe zelf over te gaan desnoods met behulp van de Sterke Arm;
 • het sub B gevorderde uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard;
 • gedaagde zal worden veroordeeld tot betaling der proceskosten.

Overwegende, dat te dienende dage partijen vertegenwoordigd door haar respectieve gemachtigden advocaten Mr. K.C. Gonçalves en Mr. J. Lachmon ter terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting de gemachtigde van eiser voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd:Overwegende, dat de gemachtigde van gedaagde hierna een schriftelijke van antwoord heeft genomen, onder overlegging van produkties, waarbij hij heeft geconcludeerd:
dat eiser in zijn vordering niet ontvankelijk zal worden verklaard, althans dat deze hem zal worden ontzegd als zijnde ongegrond en onbewezen, Kosten rechtens, wordende de inhoud van deze conclusie alsmede van de overgelegde produkties geacht hier te zijn opgenomen;

Overwegende, dat de gemachtigden van partijen hierna nadere stukken hebben gewisseld, hebbende de gemachtigde van eiser tevens produktie overgelegd, waarvan de inhoud alsmede van de overgelegde produktie eveneens hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende, dat Wij bij rolbeschikking een descente hebben gelast op 13 december 1978;

Overwegende, dat bij de bevolen en gehouden descente door Ons is waargenomen en bevonden hetgeen in vorenaangehaald proces-verbaal is gerelateerd, waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden;

Overwegende, dat de gemachtigde van gedaagde een hier als geïnsereerd aan te merken schriftelijke conclusie na gehouden descente heeft genomen, terwijl de gemachtigde van eiser bij mondelinge conclusie na gehouden descente heeft gepersisteerd bij zijn stellingen;

Overwegende, dat Wij aanvankelijk vonnis hadden bepaald op 27 maart 1979 doch bij vervroeging op heden;

Ten aanzien van het recht
Overwegende, dat Wij volharden bij hetgeen daaromtrent in voormeld vonnis is overwogen en Ons daarnaar zullen gedragen;

Overwegende, dat Wij blijkens het proces-verbaal van Onze plaatselijke bezichtiging hebben geconstateerd dat het litigieuze gebouw grondige reparatie nodig heeft en in een zeer slechte en verwaarloosde toestand verkeert;

Overwegende, dat voor zover gedaagde reparaties heeft verricht aan het litigieuze huis deze slechte als noodoplossingen kunnen worden gezien hetgeen Ons uit eigen waarneming is gebleken;

Overwegende, mitsdien dat het belang dat eiser heeft bij het herstellen van zijn woning en het treffen van zodanige maatregelen teneinde verdere verwaarlozing tegen te kunnen gaan, in vergelijking met het belang dat gedaagde heeft bij het, bewonen van de onderhavige woning, als resultaat bij een afweging van die belangen, te zien geeft een zodanig groter belang van eiser dat zulks een aannemen van de kwalificatie: ”dringend voor eigen gebruik nodig hebben” rechtvaardigt;

Overwegende mitsdien dat eisers vordering voor toewijzing vatbaar is en invoegen als in het dictum te vermelden;

Rechtdoende:

 • Verklaren voor ontbonden de in het inleidend verzoekschrift gestelde huurovereenkomst.
 • Veroordelen gedaagde om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis het erf met daarop staand gebouw aan [adres] te [projekt] in [district 2] te ontruimen en te verlaten en ter vrije en algehele beschikking van eiser te stellen met medeneming van al de zijnen en al het zijne na de sleutels daarvan aan eiser te hebben afgegeven.
 • Machtigen eiser om indien gedaagde weigeren mocht blijven het voormelde gehuurde te ontruimen deze zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de Sterke Arm;
 • Verklaren dit vonnis tot zover vermeld sub Ben C uitvoerbaar bij voorraad.

Veroordelen gedaagde in de proceskosten aan de zijde van eiser gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 55,75 (Vijf en vijftig 75/100 gulden).