SRU-K1-1993-1

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-933093
 • Uitspraakdatum 06 september 1993
 • Publicatiedatum 10 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Kamerhuur in een pension valt niet onder de Huurbeschermingswet.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton
6 september 1993, A.R. 933093
(Mr. S. Gangaram Panday)

[eiser], wonende aan [adres 1] te [district], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr. Lim A Po, advokaat, eiser in Kort Geding

tegen

[gedaagde], wonende aan [adres 2] te [district], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr. M.R. Carrilho, advokaat, gedaagde in Kort Geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in Kort Geding uit:

Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord partijen;

Ten aanzien van de feiten

Overwegende, dat eiser bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd:

dat bij vonnis in Kort Geding, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren, aan gedaagde zal worden bevolen:

Primair:

 • een herstel van de tussen eiser en gedaagde gesloten huurovereenkomst, dusdanig dat er een herstel in de oude toestand plaatsvindt, zodat eiser zijn oude kamer kan betrekken;
 • een verbod om eiser de toegang te ontzeggen tot de door hem gehuurde kamer in het pension van gedaagde, tevens inhoudende dat aan eiser de benodigde sleutels tot de toegang in het voormelde pension en de desbetreffende kamer ter beschikking worden gesteld;
 • aan eiser terzake als ten rekeste omschreven een voorschot zal worden betaald ten bedrage van ƒ3.000,=;

Subsidiair:

Aan een herstel in de oude toestand mee te werken, in dier voege dat aan eiser een soortgelijke kamer in het pension ter beschikking wordt gesteld; met bepaling dat indien gedaagde niet binnen 1 x 24 uur na vonniswijziging, althans binnen een door de Rechter in goede justitie te bepalen termijn aan de veroordeling sub a en b casu quo de subsidiaire veroordeling voldoet, zij aan eiser een dwangsom van ƒ 500,= (VIJFHONDERD GULDEN) zal verbeuren voor iedere dag dat zij daarmede in gebreke mocht blijven.

Kosten rechtens.

Overwegende, dat te dienende partijen, eiser vertegenwoordigd door advokaat Mr. B.A. Halfhide namens zijn gemachtigde advokaat, Mr. Lim A Po en de gedaagde door Mr. M.R. Carrilho ter terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting advokaat Mr. B.A. Halfhide namens de gemachtigde van eiser voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd.

Overwegende, dat de gemachtigde van gedaagde een schriftelijke conclusie van antwoord heeft genomen, waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende dat de gemachtigde van eiser een schriftelijke conclusie van repliek heeft genomen, onder overlegging van een produktie waarvan de inhoud, evenals van de overgelegde produktie hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende, dat ten dage voor dupliek en uitlating produkties, bepaald de gemachtigde van gedaagde een schriftelijke conclusie heeft genomen, waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden.

Ten aanzien van het recht

Overwegende, dat het spoedeisend karakter der vordering uit de aard der stellingen van het inleidend rekest van eiser blijkt;

Overwegende, dat de eiser na gemotiveerde weerspreking door de gedaagde van diens stellingen van het inleidend rekest niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij van de gedaagde een kamer in het pension aan [adres 1] te [district] gehuurd heeft en dat hij door de gedaagde hardhandig uit die kamer gezet is;

Overwegende, dat nu overigens ook juist is de stelling van de gedaagde dat een verhuurde kamer in een pension niet valt onder de huurbescherming, die een huurder van een woonhuis geniet, zal de eiser zijn heil moeten zoeken bij een schadevordering tegen zijn verhuurder voor onder andere kwijtgeraakte goederen, etcetera;

Overwegende dat Wij de gevraagde voorziening aan de eiser dan ook zullen weigeren;

Rechtdoende in Kort Geding:

Weigeren de gevraagde voorzieningen.