SRU-K1-1993-2

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-931480
 • Uitspraakdatum 28 juni 1993
 • Publicatiedatum 08 juli 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Merkenrecht. Inbreuk maken op handelsnaam. Verbod op onrechtmatig gebruik handelsnaam in strijd met verdragen.

Uitspraak

A.R.NO. 931480
28 juni 1993.
AS.

MARS G.B, LIMITED, een vennootschap-rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gevestigd te Melton Mowbray, Leicestershire LE4 4RS, Groot-Brittannië, ook handeldrijvende onder de naam ”Pedigree Petfoods”, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.F.Kruisland, advokaat,
eiseres in Kort Geding,

tegen

[gedaagde], handelende onder de Acea Trading, zaakdoende en kantoorhoudende aan de Wanicastraat no. 159 te Paramaribo, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr.P.E.Bemmel,
advokaat,
gedaagde in Kort Geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in Kort Geding uit;
Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord partijen;

Ten aanzien van de feiten:
Overwegende, dat eiseres bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd:
dat hij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

I. gedaagde zal worden verboden om bij het ten verkoop en distributie aan het publiek in Suriname aanbieden ……………….van vogelvoedsel onder het merk ”VAM” of enig ander merk in welke verpakking dan ook, zonder toestemming of instemming van eiseres op die verpakking aan te geven, althans te vermelden, dat voormeld vogelvoedsel van eiseres, althans van ”Pedigree Petfoods” afkomstig is, dan wel zulks te doen uitkomen of de indruk daartoe wekken op die verpakking,en/of zonder instemming of toestemming van eiseres op die verpakking te vermelden, dat terzake ………………. van voormeld vogelvoedsel door hem ten verkoop en distributie aangeboden onder het merk ”VAM” of enig ander merk, door ”Pedigree Petfoods” enige garantie is afgegeven, althans zulks te doen uitkomen of de indruk daartoe wekken;

II. gedaagde zal worden bevolen om zorg te dragen, dat door hem aan andere personen of instellingen ter verdere verkoop en distributie geleverd of ter beschikking gesteld vogelvoedsel onder het merk ”VAM”, althans enig ander merk, waarbij dat vogelvoedsel, althans de verpakking zonder toestemming of instemming van eiseres is voorzien van de naam ”Pedigree Petfoods”, dan wel zonder toestemming of instemming van eiseres is voorzien van een garantie als zijnde afkomstig van ”Pedigree Petfoods”, dan wel zulks te doen uitkomen, niet verder of langer wordt verkocht en gedistribueerd en zulke verkoop en distributie wordt gestaakt ;

III. gedaagde zal worden verboden om op de verpakking van door hem ten verkoop en distributie aangeboden of aan te bieden vogelvoedsel onder het merk ”VAM” of enig ander merk, teksten te vermelden, welke geheel of nagenoeg geheel, dan wel in overwegende mate of substantieel gelijkluidend of gelijksoortig zijn aan die, welke eiseres heeft geplaatst en/of zal plaatsen op verpakkingen van vogel voedsel, hetwelk door haar ten verkoop en distributie wordt aangeboden onder het merk ”Trill” of enig ander aan eiseres toebehorend merk, in het bijzonder de navolgende teksten:

a. THE COMPLETE, BALANCED BUDGIE FOOD
Trill is the ideal food for your budgie, because it’s a completely balanced diet of highest quality seeds, all: thoroughly cleaned to ensure your, budgie gets maximum food, minimum waste. Trill is carefully blended to ensure your budgie gets all the vital proteins, minerals and vitamins its needs; including the essential ’Sunshine’ vitamin D The Sunshine Grains in Trill also include vital, iodine and calcium to ensure strong bones, claws, beaks and feathers. Plus protein and vegetable oil for a healthy look. No wonder Trill makes budgies bounce with health! EVERYTHING YOUR BUDGIE NEEDS FOR PERFECT HEALTH.

b. MAKES BUDGIES BOUNCE WITH HEALTH BECAUSE TRILL IS A COMPLETE, BALANCED BUDGIE FOOD. TRILL HAS SUNSHINE GRAINS WITH VITAL IODINE AND CALCIUM.
Guarantee:
Trill is made from quality ingredients and manufactured to the highest standards. If this products fails to give complete satisfaction, please return the part of the packaging bearing the date of manufacture with details of complaint, stating (in block capitals please) your name and full address and where and when purchased to the Consumer Service Department, Pedigree Petfoods, Freepost, Melton Mowbray, :Leics., LEI3 OBR. In the Republic of Ireland return to Master-foods, 7/8 Hartcourt Street, Dublin 2, Your Statutory rights are not affected.

c. Pedigree Petfoods, Shrewsbury Avenue, Peterborough, PE2 OBY. Trill is a complete pet food for budgerigars. Feeding Instructions: As we 11 as his daily diet of Trill, your budgie should have fresh water every day. Remove empty husks from the top of his seed tray. Don’t forget to provide cuttle-fish, grit and sand.
Ingrediënts;
Cereals, minerals, derivatives of vegetable origin, milk and milk derivatives, oils and fats, I-lysine hydrochloride.
Vitamin A/kg 2000 I.U.
Vitamin D3/kg 400 I.U.
Vitamin content guaranteed for 12 months from the date of manufacture shown on the top of the carton.

IV. gedaagde zal worden veroordeeld om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen het bedrag van Sf.50,000,–(VIJFTIGDUIZEND GULDEN) voor iedere:dag of keer dat hij, gedaagde, de sub I en/of III vermelde verboden overtreedt en/of het sub II vermelde bevel niet nakomt;

Kosten rechtens;

Overwegende, dat te dienende dage partijen, eiseres vertegenwoordigd door Mr. B.A.Halfhide namens haar gemachtigde, advokaat Mr.F.Kruisland en de gedaagde vertegenwoordigd door Mr.Y.Van Trigt namens haar gemachtigde, advokaat Mr.P.E. Bemmel, ter  terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting Mr. B.A. Halfhide namens de gemachtigde van eiseres een hier als ingelast te beschouwen schriftelijke conclusie tot aanvulling van eis heeft genomen en vervolgens voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd;

Overwegende, dat de gemachtigde van gedaagde een schriftelijke conclusie van antwoord heeft genomen, waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende, dat de gemachtigden van partijen hierna nadere stukken hebben gewisseld, hebbende de gemachtigde van gedaagde tevens een produktie overgelegd, waarvan de inhoud alsmede van de overge legde produktie eveneens hier als ingelast moet worden beschouwd;

Overwegende, dat ten dage voor uitlating produktie zijdens eiseres bepaald diens gemachtigde een hier als geïnsereerd aan te merken schriftelijke conclusie heeft genomen;

Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden.

Ten aanzien van het recht:
Overwegende, dat het spoedeisend belang der vordering uit de aard der stellingen van eiseresses ——— inleidend rekest voortvloeit;

Overwegende, dat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend althans als niet of niet voldoend gemotiveerd betwist-en mede blijkende uit ten processe overgelegde producties- het navolgende rechtens tussen partijen vaststaat:

 1. dat de gedaagde in Suriname vogelzaad onder het merk ”VAM’’ verkoopt en distribueert, waarbij zij niet alleen een kleurverpakking gebruikt, die nagenoeg gelijk is aan de kleurverpakking van de vogelzaad onder het merk ”Trill”, die de eiseres fabriceert en-ook in Suriname, als beschermd gerechtigde-doet, distribueren, doch dat de gedaagde in strijd met de waarheid daarbij de indruk wekt dat haar product afkomstig is van en dat de kwaliteit daarvan gegarandeerd wordt door -Pedigree Pet- foods, zijnde de handelsnaam, waaronder de eiseres bedrijfshandelingen zowel in Suriname als andere landen verricht;
 2. dat de gedaagde daarbij teksten op de verpakking heeft opgenomen-teksten die strekken tot aanbeveling voor gebruik van dat voedsel alsmede de samenstelling daarvan-welke (in overwegende mate ) ge1ijkluidend en gelijkend zijn met de teksten die de eiseres op haar verpakking heeft aangebracht;
 3. dat de gedaagde inmiddels zowel de kleur van als de teksten op de verpakking van haar product heeft gewijzigd;

Overwegende, dat de eiseres terecht stelt dat zowel de handelsnaam (Pedigree Petfoods) als de teksten die zij op de verpakking van haar vogelzaad heeft aangebracht door het recht (wet en verdragen) beschermd worden, waarop de gedaagde geen inbreuk mag maken en hoewel de gedaagde zowel de verpakking als de. teksten daarop heeft veranderd, heeft de eiseres er belang bij dat haar vorderingen worden toegewezen omdat anders haar vrees dat de gedaagde tot het onrechtmatig gebruik van de naam en de teksten opnieuw zou kunnen overgaan, bewaarheid zou kunnen worden;

Overwegende, dat Wij dan ook als na te melden recht zullen doen met veroordeling van de gedaagde,. als de in het ongelijk gestelde partij, in de gedingkosten,

RECHTDOENDE:

I. Verbieden de gedaagde om bij het ten verkoop en distrubutie aan het publiek in Suriname aanbieden van vogelvoedsel onder het merk ”VAM” of enig ander merk in welke verpakking dan ook, zonder toestemming of instemming van eiseres op die ver pakking aan te geven, dat voormeld vogelvoedsel van ”Pedigree Petfoods” afkomstig is, of de indruk daartoe wekken op die verpakking, dat terzake van voormeld vogelvoedsel door hem ten verkoop en distributie aangeboden onder het merk ”VAM”, door ”Pedigree Petfoods” enige garantie is afgegeven;

II. Bevelen de gedaagde om zorg te dragen, dat door haar aan andere personen of instellingen ter verdere verkoop en distributie geleverd of ter beschikking gesteld vogelvoedsel onder het merk ”VAM”, waarbij dat vogelvoedsel is voorzien van de naam ”Pedigree Petfoods”, dan wel is voorzien van een garantie als zijnde afkomstig van ”Pedigree Petfoods” niet verder of langer wordt verkocht en gedistribueerd en zulke verkoop en distributie wordt gestaakt;

III. Verbieden de gedaagde om op de verpakking van door haar ten verkoop en distributie aangeboden of aan te bieden vogelvoedsel onder het merk ”VAM”of enig ander merk, teksten te vermelden, welke geheel of nagenoeg geheel, dan wel in overwegende mate of substantieel gelijkluidend of gelijksoortig zijn aan die,– welke eiseres heeft geplaatst op verpakkingen van vogelvoedsel, hetwelk door haar ten verkoop en distributie wordt aangeboden onder het merk ”Trill”, in het bijzonder de navolgende teksten:

a. THE COMPLETE, BALANCED BUDGIE FOOD.
Trill is the ideal food for your budgie, because it’s a completely balanced diet of highest quality seeds, all thoroughly cleaned to ensure your budgie gets maximum food, minimum waste. Trill is carefully blended to ensure your budgie gets all the vital proteins, minerals and vitamins its needs; including the essential ’Sunshine’ vitamin D. The Sunshine Grains in Trill also include vital iodine and calcium to ensure strong bones, c1aws, beaks and feathers. Plus protein and vegetable oil for a healthy look.No wonder Trill makes budgies bounce with health! EVERYTHING YOUR BUDGIE NEEDS FOR PER F ECT HEALTH.

b. MAKES BUDGIES BOUNCE WITH HEALTH BECAUSE TRILL IS A COMPLETE, BALANCED BUDGIE FOOD. TRILL HAS SUNSHINE GRAINS WITH VITAL IODINE AND CALCIUM.
Guarantee:
Trill is made from quality ingredients and manufactured to the highest standards. If this products fails to give complete satisfaction, p lease return the part of the packaging bearing the date of manufacture with details of complaint, stating (in block capitals please) your name and full address and where and when purchased to the consumer service Department, Pedigree Petfoods, Freepost, Melton Mowbray, Leics., LEI3 OBR. In the Republic of Ireland return to Masterfoods,7/8 Hartcourt Street Dublin 2,Your Statutory rights are not affected,

c. Pedigree Petfoods, Shrewsbury Avenue, Peter-borough,PE2 OBY, Trill is a complete pet food for budgerigars,Feeding Instructions:As well as his daily diet of Trill, your budgie should have fresh water every day. Remove empty husks trom the top of his seed tray. Don’t forget to provide cuttle-fish,grit and sand.
Ingredients :
Cereals, minerals,derivatives of vegetable origin, milk and milk derivatives, oils and fats, I-lysine hydroch1oride .
Vitamin A/kg 2000 I.U.
Vitamin D3/kg 400 I.U.
Vitamin content guaranteed for 12 months from the date of manufacture shown on the top of the carton.
Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Veroordelen gedaagde om ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen de som van f.50.000,– (VIJFTIGDUIZEND GULDEN), voor iedere keer dat de gedaagde voormelde verboden en bevel overtreedt.

Wijzen af het meer of anders gevorderde.

Veroordelen gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op f.159,75 (EENHONDERD NEGEN EN VIJFTIG 75/100 GULDEN).

Aldus gewezen en uitgesproken ter Openbare terechtzitting van het kantongerecht in het Eerste Kanton te Paramaribo van MAANDAG 28 JUNI 1993, door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, Mr. S. GANGARAM-PANDAY, in tegenwoordigheid van de Fungerend-Griffier,

A. CHARAN, BSc.