SRU-K1-1997-3

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-971079
  • Uitspraakdatum 29 mei 1997
  • Publicatiedatum 10 juni 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Verbintenissenrecht. Indien een partij niet meewerkt aan een juridische overdracht van een perceelland, terwijl hij daartoe bij vonnis veroordeeld is, kan dat vonnis in de plaats treden van de ontbrekende verklaring van die partij om de overdracht te laten plaatsvinden.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton
29 mei 1997, A.R. 971079
(Mr. J.R. von Niesewand)

[eiser], wonende te [district] aan [adres 1], voor wie als gemachtigde optreedt, mr. E. Naarendorp, advocaat, eiser in Kort Geding,

tegen

a. [gedaagde sub a] weduwe van [naam]

b. [gedaagde sub b]

c. [gedaagde sub c]

d. [gedaagde sub d]

e. [gedaagde sub e]

f. [gedaagde sub f]

g. [gedaagde sub g]

h. [gedaagde sub h]

i. [gedaagde sub i]

j. [gedaagde sub j], allen wonende te [adres 2], gedaagden in kort geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in Kort Geding uit:

Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord eiser;

Ten aanzien van de feiten
Overwegende, dat eiser bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd dat bij vonnis in Kort Geding uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle uren en dagen:

Eiser toestemming zal worden verleend c.q. zal worden gemachtigd zelf de juridische levering van ”het perceelland, met de daaropstaande gebouwen, groot driehonderd en tien, driehonderd vijfentachtig/duizendste vierkante meters, gelegen te Paramaribo, aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor d.d. 25 maart 1954 met de letters ABCD en op de verzamelkaart van genoemde landmeter d.d. 3 oktober 1953 met het no. 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3] bekend als wijk [nummer 1]. ”middels het doen overschrijven van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 5 december 1995 A.R. NO. 87/4350 in de daarvoor bestemde openbare registers.

Overwegende, dat te dienende dage, eiser vertegenwoordigd door advocaat mr. J.R. Bouterse namens zijn gemachtigde, advocaat mr. E. Naarendorp ter terechtzitting is verschenen, terwijl de gedaagden noch in persoon noch bij gemachtigde zijn verschenen en ten verzoeke van de gemachtigde van eiser tegen hen verstek is verleend, waarna de gemachtigde van eiser alvorens voor eis te concluderen, akte van rectificatie van de naam van gedaagde heeft gevraagd luidende [naam variant gedaagde sub f] in plaats van [gedaagde sub f] en akte van rectificatie van het petitum luidende: instede van ”bekend als Wijk [nummer] moet worden gelezen ”Wijk [nummer aangepast], waarna advocaat mr. J.R. Bouterse namens de gemachtigde van eiser voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd;

Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden.

Ten aanzien van het recht
Overwegende, dat de eiser op aan zijn vordering ten grondslag gelegde als in dit vonnis letterlijk herhaald en geïnsereerd te beschouwen gronden heeft gevorderd, dat bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle uren en dagen, hem – eiser – toestemming te verlenen c.q. te machtigen zelf de juridische levering van ”het perceelland, met de daarop staande gebouwen, groot 310, 385 m², gelegen te Paramaribo, aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor de dato 25 maart 1954 met de letters ABCD en op de verzamelkaart van genoemde landmeter de dato 3 oktober 1953 met het nummer 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3] bekend als wijk [nummer], middels het doen overschrijven van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton de dato 5 december 1995, (A.R. No. 87/4350) in de daarvoor bestemde openbare registers te bewerkstelligen;

Overwegende, dat opgemerkt zij, dat de Wet deze mogelijkheid tot vervanging niet noemt, doch zij verbiedt die ook niet, terwijl Wij in de artikelen 382 K en 1201 BW een analoge toepassing van deze vervangingsmogelijkheid gelegen achten;

Overwegende, dat door de eiser is overgelegd een op tegenspraak gewezen vonnis van 5 december 1995 (A.R. no. 87/4350), tussen partijen gewezen door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, waarbij gedaagden op grond van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst, met betrekking tot het litigieuze perceelland veroordeeld zijn binnen 1 (een) maand na de betekening van dit vonnis ten overstaan van notaris mr. C.A. Calor, mede te werken aan de juridische overdracht van dat perceelland tegen betaling van de som van Sf. 28.000,–;

Overwegende, dat de onderhavige vordering tot machtiging van de eiser om, zoals Wij die opvatten, bij gebreke van de wilsverklaring van gedaagden deze in de transportakte te doen vervangen door dat vonnis van 5 december 1995, met bepaling dat de aldus opgemaakte transportakte rechtsgeldig in de daartoe bestemde openbare registers kan worden overgeschreven en daardoor de eigendom van het onderwerpelijk perceelland op de eiser zal overgaan, mitsdien toewijsbaar is als in het dictum te melden;

Overwegende immers, dat de gewone rechter, naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, eisers vordering ook zou toewijzen;

Overwegende, dat eisers vordering Ons in zoverre noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt;

Rechtdoende in kort geding
Machtigen de eiser om, indien gedaagden in gebreke mochten blijven te verschijnen ten kantore van notaris mr. C.A. Calor voor het transport van het perceelland, met de daaropstaande gebouwen, groot 310,385 m², gelegen te Paramaribo aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor de dato 25 maart 1954 met de letters A B C D en op de verzamelkaart van genoemde landmeter de dato 3 oktober 1953 met het nummer 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3] bekend als wijk [nummer], of verschenen zijnde mochten weigeren aan bedoeld transport mede te werken, een en ander overeenkomstig het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton de dato 5 december 1995 tussen partijen gewezen, dit vonnis in de plaats te doen stellen van de ontbrekende partijverklaring van gedaagden;

Bepalen, dat de aldus opgemaakte transportakte rechtsgeldig in de daartoe bestemde openbare registers kan worden overgeschreven en daardoor de eigendom van genoemd perceelland op de eiser zal overgaan;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren;

Weigeren het meer of anders gevorderde.