SRU-K1-1997-5

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-971079
 • Uitspraakdatum 03 juli 1997
 • Publicatiedatum 17 juli 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Bij vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 5 december 1995 (A. R. no. 874350) waren gedaagden veroordeeld om binnen l (één) maand na de betekening van het vonnis ten overstaan van notaris Mr. C.A. Calor, residerende te Paramaribo, mede te werken aan de juridische overdracht aan de eiser van het perceel land, tegen betaling van de som van Sf. 28.000,– (Achtentwintig Duizend Gulden).

  Aangezien de gedaagden in gebreke bleven om aan dit vonnis uitvoering te geven, vorderde eiser in Kort Geding dat hem toestemming zal worden verleend c.q. dat hij zal worden gemachtigd zelf de juridische levering van het vorenomschreven perceelland te bewerkstelligen, middels het doen overschrijven van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 5 december 1995 in de daarvoor bestemde openbare registers.

  De Kantonrechter, overwegende o.m., dat de wet deze mogelijkheid tot vervanging niet noemt, doch die ook niet verbiedt, terwijl in de artikelen 382 K en 1201 BW een analoge toepassing van deze vervangingsmogelijkheid wordt geacht te zijn gelegen, besliste dat het vonnis in de plaats van de ontbrekende partijverklaring zal treden, en dat de aldus opgemaakte transportakte in de daartoe bestemde, openbare registers kan worden ingeschreven.

  (Art. 382 Wetb. v. Koophandel en Art. 1201 Burg. Wetb.)

Uitspraak

A.R. no.971079.
KANTONRECHTER EERSTE KANTON
Vonnis in Kort Geding, 3 juli 1997

[eiser], wonende te [district] aan [adres 1], voor wie als gemachtigde optreedt, Mr. E. Naarendorp, advokaat, eiser in kort geding, tegen

a. [gedaagde sub a], weduwe van [naam];
b. [gedaagde sub b],
c. [gedaagde sub c],
d. [gedaagde sub d],
e. [gedaagde sub e],
f. [gedaagde sub f],
g. [gedaagde sub g],
h. [gedaagde sub h],
i. [gedaagde sub i],
j. [gedaagde sub j], allen wonende te [adres 2] te [stad], [Land], gedaagden in kort geding.

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:
Overwegende, dat eiser bij het inleidend rekest op te dezer laatste als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd dat bij vonnis in KORT GEDING uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle uren en dagen:

Eiser toestemming zal worden verleend c.q. zal worden gemachtigd zelf de juridische levering van ”het perceelland, met de daarop staande gebouwen, groot driehonderdentien, driehonderd vijfentachtig/honderste vierkante meters, gelegen te [district], aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor d.d. 25 maart 1954 met de letters A B C D en op de verzamelkaart van genoemde landmeter d.d. 3 oktober 1953 met het nummer 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3], bekend als Wijk [nummer], middels het doen overschrijven van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 5 december 1995, AR. no. 4350, in de daartoe bestemde openbare registers.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:
Overwegende, dat de eiser op aan zijn vordering ten grondslag gelegde als in dit vonnis letterlijk herhaald en geïnsereerd te beschouwen gronden heeft gevorderd, dat bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle uren en dagen, hem-eiser toestemming te verlenen c.q. te machtigen zelf de juridische levering van het perceelland, met de daarop staande gebouwen, groot driehonderdentien, driehonderd vijfentachtig/honderste vierkante meters, gelegen te Paramaribo, aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor d.d. 25 maart 1954 met de letters A B C D en op de verzamelkaart van genoemde landmeter d.d. 3 oktober 1953 met het nummer 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3], bekend als Wijk [nummer], middels het doen overschrijven van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 5 december 1995, A.R. no. 4350, in de daartoe bestemde openbare registers te bewerkstelligen. Overwegende, dat opgemerkt zij, dat de Wet deze mogelijkheid tot vervanging niet noemt, doch zij verbiedt die ook niet, terwijl Wij in de artikelen 382 K en 1201 BW een analoge toepassing van deze vervangingsmogelijkheid gelegen achten;

Overwegende, dat door de eiser is overgelegd een op tegenspraak gewezen vonnis van 5 december 1995 (A.R. no. 87/4350), tussen partijen gewezen door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, waarbij gedaagden op grond van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst, met betrekking tot het litigieuze perceelland veroordeeld zijn binnen l (EEN) maand na de betekening van dit vonnis ten overstaan van notaris Mr. C. A. Calor, mede te werken aan de juridische overdracht van dat perceelland tegen betaling van de som van f 28.000,–;

Overwegende, dat de onderhavige vordering tot machtiging van de eiser om, zoals Wij die opvatten, bij gebreke van de wilsverklaring van gedaagden deze in de transportakte te doen vervangen door dat vonnis van 5 december 1995, met bepaling dat de aldus opgemaakte transportakte rechtsgeldig in de daartoe bestemde openbare registers kan worden overgeschreven en daardoor de eigendom van het onderwerpelijk perceelland op de eiser zal overgaan, mitsdien toewijsbaar is als in het dictum te melden;

Overwegende immers, dat de gewone rechter, naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, eisers vordering ook zou toewijzen;

Overwegende, dat eisers vordering Ons in zoverre noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt;

RECHTDOENDE IN KORT GEDING:
Machtigen de eiser om, indien de gedaagden in gebreke mochten blijven te verschijnen ten kantore van notaris Mr. CA. Calor voor het transport van het perceelland, met de daarop staan de gebouwen, groot 310,385 m2, gelegen te Paramaribo, aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor d.d. 25 maart 1954 met de letters A B C D en op de verzamelkaart van genoemde landmeter d.d. 3 oktober 1953 met het nummer 53, welk perceel deel uitmaakt van het erf gelegen te [district] aan [adres 3], bekend als Wijk [nummer], of verschenen zijnde mochten weigeren aan A bedoeld transport mede te werken, een en ander overeenkomstig het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton de dato 5 december 1995 tussen partijen gewezen, dit vonnis in de plaats te doen stellen van de ontbrekende partijverklaring van gedaagden;

Bepalen, dat de aldus opgemaakte transportakte rechtsgeldig in de daartoe bestemde openbare registers kan worden overgeschreven en daardoor de eigendom van genoemd perceelland op de eiser zal overgaan.