SRU-K1-2001-1

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-010079
  • Uitspraakdatum 19 januari 2001
  • Publicatiedatum 10 juni 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Beslag. Gevolgen van procederen tegen niet bestaande partij: niet-ontvankelijkheid eiser en nietigheid en onwaarde rechts- en processuele handelingen door of ten verzoeke van gedaagde.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton
19 januari 2001, A.R 010079
(Mr. J.R. von Niesewand)

De Staat Suriname, in rechte vertegenwoordigd door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, kantoorhoudende aan de Gravenstraat no. 3, voor wie als gemachtigde optreedt, mr. A.R. Baarh, advocaat, eiser in conventie tevens gedaagde in reconventie in Kort Geding,

tegen

N.V. Olibis, rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudende te Paramaribo aan de Burenstraat no. 34, voor wie als gemachtigde optreedt, mr. B. A. Halfhide, advocaat, gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie in Kort Geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in Kort Geding uit:
Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
Gezien de stukken;
Gehoord partijen;

Ten aanzien van de feiten

In conventie en in reconventie:

Overwegende, dat eiser bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd:

dat bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, zal worden opgeheven alle ten rekeste vermelde uit kracht van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton d.d. 09 december 1999 A.R. no. 994816 gelegde executoriale derden beslagen;

voorts gedaagde zal worden verboden uit kracht van voormeld vonnis executoriale maatregelen tegen eiser te nemen onder verbeurte van een dwangsom van Sf. 10.000.000,– (tien miljoen gulden) voor iedere keer of dag dat gedaagde in strijd mocht handelen met het te dezer te wijzen vonnis met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding;

Overwegende, dat te dienende dage, partijen vertegenwoordigd door hun respectieve gemachtigden, advocaat mr. A.R. Baarh en mr. B.A. Halfhide, ter terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting de gemachtigde van eiser voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd;

Overwegende, dat de gemachtigden van partijen ter terechtzitting van 18 januari 2001, de zaak mondeling hebben gepleit en hebben verklaard gelijk in het daarvan door Ons opgemaakt hier als ingelast te beschouwen proces-verbaal staat gerelateerd;

Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden;

Ten aanzien van het recht
In conventie:

Overwegende, dat, naar tussen partijen vaststaat N.V. Olibis, tegen wie de onderhavige vordering is ingesteld, rechtens niet bestaat en ook niet bestaan heeft;

Overwegende, dat de consequentie van het zo juist overwogene is niet slechts dat eiser niet ontvankelijk is in zijn vordering, doch ook dat alle door of ten verzoeke van gedaagde gepleegde rechts- en processuele handelingen nietig en van onwaarde zijn, zo ook de executoire handelingen- en verrichtingen, tot dus verre gepleegd;

Overwegende, dat Wij de eiser als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit proces zullen laten dragen;

In reconventie:

Overwegende, dat Wij al het geen in conventie is overwogen als hier letterlijk herhaald en geïnsereerd aanmerken;

Overwegende, dat nu het enkel de gedaagde in conventie is die bevoegd is een reconventionele eis in te stellen en nu dat in casu niet het geval is, kunnende immers [naam], handelende onder de naam Olibis N.V. rechtens niet in de plaats gesteld worden van N.V. Olibis die, naar eerder overwogen, rechtens niet bestaat en bestaan heeft, dient [naam], handelende onder de naam Olibis N.V. niet ontvankelijk verklaard te worden in diens vordering; als de in het ongelijk gestelde partij dient [naam], handelende onder de naam Olibis N.V. de kosten van dit proces te dragende kosten van dit proces te dragen;

Rechtsdoende in kort geding

In conventie

Verklaren de eiser niet ontvankelijk in zijn vordering;

Verwijzen de eiser in de kosten van dit proces, aan gedaagdes zijde gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op Sf. nihil;

In reconventie

Verklaren de eiser [naam], handelende onder de naam Obibis N.V., niet ontvankelijk in zijn vordering;

Verwijzen hem in de kosten van dit proces, aan gedaagdes zijde gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op Sf. Nihil.