SRU-K1-2003-1

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-025473
  • Uitspraakdatum 18 september 2003
  • Publicatiedatum 07 juni 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Onzorgvuldig handelen Staat Suriname. Schade aan auto door verzakking in de weg. Eigenaar auto niet aannemelijk gemaakt.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton

18 september 2003, A.R. No. 025473

[eiser], wonende aan [adres] te [district 1], eiser in kort geding, gemachtigde: I. D. Kanhai, advocaat,

tegen

De Staat Suriname, zetelende te Paramaribo, gedaagde in kort geding, gemachtigde: Mr. C. Ch. Bhagwandin, advocaat,

De Kantonrechter in het Eerste Kanton heeft in naam van de Republiek het volgende vonnis uitgesproken.

Procesgang
Overeenkomstig het op 27 december 2002 ter griffie ingediende verzoekschrift, heeft eiser gevorderd om bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren gedaagde zal worden veroordeeld om:

a. binnen 1 week tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de eiser te voldoen de somma van U. S. 21.601 en SF 3.900.000,- (een en twintig duizend zes honderd en een Amerikaanse dollars en drie miljoen negen honderd duizend Surinaamse guldens);

b. de gedaagde zal worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Op eerstdienende dag heeft advocaat Mr. Ch. Bhagwandin zich als gemachtigde van de gedaagde gesteld. Vervolgens zijn de volgende conclusies genomen:

– een schriftelijke conclusie van antwoord, waarbij is geconcludeerd tot niet ontvankelijk – verklaring van de eiser althans tot ontzegging van de vordering;
– een schriftelijke conclusie van repliek;
– een schriftelijke conclusie van dupliek.

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

Motivering
1. In het onderhavig geding gaat het om het volgende. De [straat 1], een voor het openbaar verkeer openstaande weg in [district 2], is enige tijd geleden over de gehele breedte van de weg en, in lengterichting, over een afstand van ongeveer 100 meter, verzakt. Eiser reed op maandag, 9 december 2002, omstreeks 22.30 uur, als bestuurder van een auto, merk Toyota, [kenteken] over genoemde [straat 1] , gaande in de richting van de [straat 2] en is daarbij over een bauxiethoop, die nabij de verzakking, over de volle breedte van de weg was geplaatst, gereden en is met zijn auto in de wegverzakking terecht gekomen. De auto is daarbij beschadigd.

2. Eiser stelt eigenaar te zijn van de auto en deze te gebruiken voor zijn dagelijkse werkzaamheden. Hij, eiser, stelt verder, voor zoveel hier van belang, dat de gedaagde het beheer van en het toezicht over de [weg] heeft en zich jegens hem onzorgvuldig heeft gedragen. Eiser houdt de gedaagde aansprakelijk voor de beweerdelijk door hem geleden schade, welke hij stelt op US$ 21.601, zijnde de waarde van de auto – deze zou onherstelbaar vernield zijn – en Sf. 3.900.000, zijnde vergoeding voor het gemis van de auto vanaf 9 december 2002 tot en met 25 december 2002. In dit geding vordert de eiser, kort gezegd, betaling van deze bedragen.

3. Gedaagde heeft de vordering weersproken. Hij, gedaagde, heeft met name bestreden dat eiser eigenaar is van de hierboven onder 1 omschreven auto. Eiser heeft tegenover deze betwisting niet aannemelijk gemaakt eigenaar te zijn van die auto. De gevraagde voorziening dient reeds op grond hiervan te worden geweigerd. Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

Beslissing
Weigert de gevraagde voorziening.

Veroordeelt eiser in de proceskosten aan de zijde van de gedaagde gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op Sf.

Aldus gewezen en op donderdag, 18 september 2003, in het openbaar uitgesproken door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, Mr. E. S. Ombre, in tegenwoordigheid van de Fungerend – griffier Mr. S. Tika.