SRU-K1-2004-5

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-034856
  • Uitspraakdatum 12 juli 2004
  • Publicatiedatum 17 juli 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Personen- en familierecht. Adoptie. Niet voldaan aan voorwaarde art. 342L lid 1 sub d BW. Staat in casu niet in de weg aan toewijzing adoptieverzoek.

Uitspraak

Kantonrechter Eerste Kanton
12 juli 2004 AR 034856
(Mr. A.I. Ramnewash)

A. [adoptant sub A] (hierna te noemen: [adoptant sub A])
B. [adoptant sub B] (hierna te noemen: [adoptant sub B]), beiden wonende te [district], adoptanten,
Gemachtigde: mr. M.R. Carrilho, advocaat,

l. Het verloop van het geding:
1.1. Dit blijkt uit de volgende processtukken en proceshandelingen:
– het verzoekschrift met producties dat op 10 december 2003 ter Griffie der kantongerechten zijdens verzoekers is ingediend, strekkende tot het uitspreken van adoptie van het minderjarig [kind];
– de beschikking van de kantonrechter gedateerd 14 mei 2003 waarbij [adoptant sub A] is benoemd tot voogdes en [adoptant sub B] tot toeziende voogd van voornoemde minderjarige;
– het rapport (tevens advies) zijdens het bureau voor familierechtelijke zaken (hierna te noemen: BUFAZ), dat op 17 mei 2004 ter terechtzitting is overgelegd. Ten aanzien van het verzoek tot inwilliging refereert BUFAZ zich aan het oordeel van de rechter;
– te dienende dage van familieverhoor (met gesloten deuren) zijn gehoord:
aan de zijde van [adoptant sub A]:
a. [persoon 1] en [persoon 2].
aan de zijde van [adoptant sub B]:
b. [persoon 3] en [persoon 4]
c. [biologische moeder] van het natuurlijk niet erkend kind genaamd: [kind];
– adoptanten persisteren door tussenkomst van hun gemachtigde bij hun stellingen en het advies van BUFAZ.

1.2. Adoptanten hebben daarna vonnis gevraagd waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2. De feiten:

2.1. Op 20 december 2002 is uit [biologische moeder] geboren het natuurlijk niet erkend minderjarig [kind];

2.2. [adoptant sub A] en [adoptant sub B] zijn op 23 mei 1997 te [woonplaats] (Nederland) met elkaar gehuwd. Het huwelijk tussen adoptanten bestaat thans 7 jaar. Uit dit huwelijk zijn er geen kinderen geboren.

2.3. [adoptant sub A] is op 27 juni 1954 geboren en is derhalve meer dan 40 jaar ouder dan [kind]. [adoptant sub B] is geboren op 23 november 1961. Adoptanten zijn beide ouder dan 18 jaar dan [kind].

2.4. [adoptant sub A] is op 14 mei 2003 door de kantonrechter benoemd tot voogdes en [adoptant sub B] tot toeziende voogd van [kind];

2.5. [kind] is vanaf haar geboorte (thans langer dan 06 maanden) aan de feitelijke verzorging en opvoeding van verzoekers toevertrouwd. Adoptanten wonen met [kind] sinds het jaar 2002 aan [adres]. Tussen [kind] en [biologische moeder], bestaat generlei contact;

2.6. Bij notariële akte hebben [biologische moeder] (de bij beschikking gedateerd 22 april 2003 benoemde) voogdes en de toeziende voogd van [biologische moeder], respectievelijk geheten: [naam 1] en [naam 2], verklaard geen bezwaar te hebben tegen de adoptie van [kind] door adoptanten;

2.7. [kind] is geen wettige of natuurlijke afstammeling van adoptanten.

3. De beoordeling:
3.1. Te dienende dage is [biologische moeder] door de kantonrechter gehoord en heeft zij het adoptieverzoek van [kind] niet tegengesproken.

3.2. Vast staat dat aan de voorwaarde voor adoptie vermeld in artikel 342 L Lid l sub d BW niet is voldaan, aangezien het leeftijdsverschil tussen [kind] en [adoptant sub A], de vrouw, meer dan veertig jaar bedraagt. Aan de orde is de vraag of dit leeftijdsverschil in het onderhavige geval een beletsel voor adoptie moet zijn. De achterliggende gedachte van een te stellen leeftijdsvoorwaarde is dat het adoptief gezin een waardig pedagogisch verantwoord substituut moet zijn voor het natuurlijk gezin.

3.3. Naar het oordeel van de kantonrechter dienen de omstandigheden van het onderhavige geval aanleiding te zijn af te wijken van de wettelijke regel dat er een maximale leeftijdsverschil (voor de vrouw) van veertig jaar dient te zijn. Bij adoptie staat voorop dat deze slechts kan worden uitgesproken indien het in het kennelijk belang van het kind is.
Bedacht moet worden dat de wet de mogelijkheid van adoptie in het leven heeft geroepen in het belang van de te adopteren minderjarige en de aan adoptie gestelde voorwaarden zullen datzelfde belang dienen.
Onder andere vindt de beoordeling plaats aan de hand van de situatie waarin het kind zich bevindt, welke is geschetst door BUFAZ in zijn advies, namelijk:

o dat [kind] sedert haar geboorte door de adoptanten met zorg als een eigen kind wordt opgevoed en dat zij garant staan voor een gezonde, stabiele leef – en ontwikkelingsomgeving. De adoptanten wensen [kind] de status van wettig kind te geven;
o dat [kind] in de toekomst bij [biologische moeder] niets heeft te verwachten. Vooral nu zij met werkt en volkomen afhankelijk is van de verwekker van [kind].

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de wetgever een verschil in leeftijd tussen één der adoptanten en de adoptandus binnen bepaalde grenzen noodzakelijk geacht, aangezien die grenzen uiteraard ergens gesteld moesten worden. Daarin steekt een zekere willekeurigheid die in gevallen waar daartoe een klemmende reden bestaat, aanleiding kan geven deze regel buiten werking te stellen in het concrete geval. Bij een mogelijk verschil van interpretatie van de desbetreffende wetsbepaling in de geest van de wet, dient echter in het belang van de adoptandus de ruimst mogelijke interpretatie als de juiste te worden aanvaard. Uiteraard moet wel aan alle andere voorwaarden zijn voldaan (Vgl. Hoge Raad 30 juni 2000, NJ 2001#103).

3.4. In dit geval is [kind] sedert haar geboorte opgenomen bij adoptanten. Het is aannemelijk dat zij een hechtingsgedrag met adoptanten heeft ontwikkeld. Ook is aannemelijk dat zij zich daardoor heeft gericht op en gebonden is geraakt met adoptanten en er bestaat dus interactie tussen hen en hun overige familieleden. Het kind kan ook vertrouwen in zichzelf ontwikkelen als blijkt dat haar gedrag effectief is en de hechtingspersoon geeft wat het kind nodig heeft aan verzorging, liefde en aandacht. Mede gelet op het feit dat er van moet woorden uitgegaan dat [kind] bij [biologische moeder] niet veel heeft te verwachten, kan het wegnemen van [kind] uit de hechtingsrelatie (dat is de duurzame beschikbaarheid van een persoon die voorziet in de behoeften van het kind aan zorg en aandacht, nu en in de toekomst) met adoptanten in het nadeel van haar en dus niet in het belang van haar zijn. Het is tevens in het belang van de minderjarige dat zij weet dat de relatie met de adoptanten bestendig is en zij een volwaardig lid van het adoptief – gezin, en in breder verband de hele familie – is.

Naar het oordeel van de kantonrechter vloeit uit vorenstaande feiten voort, dat het in het kennelijke belang van [kind] is, dat zij in haar huidige omgeving verder opgroeit als een wettig kind van adoptanten. Ten deze is het leeftijdsverschil tussen [adoptant sub A] en [kind] niet als een adoptie – verhinderende omstandigheid aan te merken en kan het adoptieverzoek derhalve worden toegewezen.

4. De beslissing:
De Kantonrechter:
4.1. Spreekt uit de adoptie van het natuurlijk niet erkend minderjarig [kind], geboren op 20 december 2002 te [district] uit [biologische moeder], door [adoptant sub A] en [adoptant sub B], zijnde adoptanten van voornoemde minderjarige;

4.2. Verklaart [kind] te zijn wettig kind van de echtelieden [adoptant sub A] en [adoptant sub B].