SRU-K1-2004-6

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-041994
  • Uitspraakdatum 31 augustus 2004
  • Publicatiedatum 25 juli 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Merkenrecht. Artikel 2 van de Wet op de Industriële Eigendom. Inbreuk op het merkenrecht. Kantonrechter overweegt dat een teken geacht kan worden het wettelijk vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden. Kantonrechter overweegt voorts dat naarmate het onderscheidend vermogen van een merk geringer is, tussen het merk en een conflicterend teken een grote mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden beschouwd.

Uitspraak

A.R.No. 041994
31 AUGUSTUS 2004
A.S.

B.V. KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL ” HET KLAVERBLAD”, rechtspersoon naar het recht van het Koninkrijk der Nederlanden, gevestigd te Ridderkerk, Nederland, en kantoorhoudende aldaar aan de Ridderpoort 18, ten deze domicilie kiezende te Paramaribo aan de Mr. F. H. R. Lim A Postraat no. 14, voor wie als gemachtigde optreedt, Mr. F. Kruisland, advocaat,
eiseres in kort geding,

tegen

A. [gedaagde sub A] N.V. i.o., gevestigd en kantoorhoudende te [district 1] aan [adres 1];
B. [gedaagde sub B], wonende in [district 2] aan [adres 2];
C. [gedaagde sub C], wonende te [district 2] aan [adres 3]. Gedaagden sub B en C zijn de vennoten van gedaagde sub A en alszodanig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door gedaagde sub A verrichte handelingen, door wie tot hun allen gemachtigde optreedt, Mr. A. R. Baarh, advocaat,
gedaagden in kort geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in Kort Geding uit:
Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton, Gezien de stukken, Gehoord partijen;

Ten aanzien van de feiten;
Overwegende, dat eiseres bij het inleidend rekest op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden heeft gevorderd:
dat bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, gedaagde sub A en/of gedaagde sub B en/of gedaagde sub C zal worden verboden thee op de markt in Suriname te brengen in een groene doos, rechthoekig van afmeting, met daarop aangebracht RICH BREAKFAST TEA, ” RICH ” in gele letters en ” BREAKFAST TEA” in witte letters, op een rode vierkant, omsloten door gele banden of lijnen, met de volgende gebruiksaanwijzing: ”Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur een stenen theepot gebruiken. Vooraf de theepot omspoelen met heet water. De theepot vullen met vers, kokend water en daarna twee theezakjes in de pot hangen en tussen de 4 en 6 minuten laten trekken. De zakjes verwijderen en de thee serveren. Belangrijk: Reinig de theepot altijd met schoon, heet water en gebruik nooit een afwas middel. N.B.: In de gebieden met ”hard” leiding water het water 3 minuten laten door koken” en voormelde handelingen, althans handeling gestaakt te houden, met veroordeling van gedaagden om voor elke dag, dat zij voormelde verboden, althans voormeld verbod overtreden aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen het bedrag van SRD 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd Surinaamse Dollar);

Kosten rechtens.

Overwegende, dat te dienende dage, partijen vertegenwoordigd door hun respectieve gemachtigden, advocaten Mr. F. Kruisland en Mr. A R Baarh, ter terechtzitting zijn verschenen, op welke terechtzitting de gemachtigde van eiseres voor eis overeenkomstig vermeld verzoekschrift heeft geconcludeerd,

Overwegende, dat de gemachtigde van gedaagden een schriftelijke conclusie van antwoord heeft genomen, onder overlegging van producties, waarvan de inhoud, alsmede die van de overgelegde producties hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat de gemachtigden van partijen de zaak mondeling hebben afgepleit, waar is opgemaakt een proces-verbaal waarvan de inhoud hier als ingelast dient te worden aangemerkt;

Overwegende, dat ten dage voor overlegging productie zijdens eiseres bepaald, diens gemachtigde een hier als geinsereerd aan te merken schriftelijke conclusie heeft genomen, onder overlegging van een productie, waarvan de inhoud alsmede die van de overgelegde productie hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat ten dage voor uitlating zijdens gedaagde bepaald, diens gemachtigde een hier als geinsereerd aan te merken schriftelijke conclusie heeft genomen, waarvan inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

Overwegende, dat ten dage voor comparitie van partijen en uitlating zijdens eiseres over de door gedaagden overgelegde productie bepaald, de comparitie is gehouden en heeft gemachtigde van eiseres zich uitgelaten over de door gedaagden overgelegde productie, waarvan de inhoud als ingelast wordt aangemerkt;

Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden.

Ten aanzien van het recht:
Overwegende, dat gedaagden hun formeel verweer- voorzover ten deze van belang-hiertoe strekt, dat eiseres geen spoedeisend belang heeft bij de onderhavige vordering omdat gedaagde sub A reeds vanaf 31 januari 2001 thee in de litigieuze dozen in Suriname in de handel brengt; dat eiseres langer dan drie jaren stilgezeten heeft en niets tegen gedaagden althans gedaagde sub A heeft ondernomen;

Overwegende, aangaande voormeld verweer: Eiseres heeft in het 7e ”sustenu” van het verzoekschrift gesteld, dat gedaagde sub A en/of gedaagde sub B en/of gedaagde sub C onrechtmatig jegens haar handelen en dat zij- eiseres-dan ook recht en belang heeft redressering van het aldus aan haar aangedaan wordende onrecht in rechte te vorderen, dat zij -eiseres- door voormeld handelen van gedaagden grote schade lijdt doordat onder meer haar bedrijfsdebiet ernstig wordt aangetast in Suriname;

Overwegende, dat, nog daargelaten dat eiseres voormeld verweer van gedaagden als onjuist heeft weersproken, zij -eiseres- blijkens het zojuist gestelde in verband met het zijdens haar gevorderde, in het onderhavige geding maatregelen vraagt tot het beëindigen van de zijdens haar gestelde onrechtmatige toestand en het spoedeisend karakter harer vordering dan ook duidelijk daardoor heeft aangegeven;

Overwegende, dat Wij ter zake door gedaagden gevoerd verweer dan ook als onjuist en ongegrond verwerpen;

Overwegende toch, dat uit het procesdossier ondubbelzinnig blijkt, dat het Artikel ”Breakfast Thee” vanaf mei 1989 hier te lande op de markt wordt gebracht door Subisco International NV.;

Overwegende, dat, anders dan gedaagden hebben beweerd, niet Subisco International N.V., daarom gerechtigd is tot gebruik van het merk ” Breakfast Thee”, luidende artikel 2 van de Wet op de Industriële Eigendom aldus dat degene die een merk het eerst gebruikt ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaar, gerechtigd is tot exclusief gebruik daarvan, zijnde de thee, die onder het merk ”Breakfast Thee” door Subisco International N. V. vanaf mei 1989 van eiseres wordt afgenomen blijkens de Fax de dato 7 juni 2004, die niet zijdens gedaagden is betwist, de fabrieks- of handelswaar van eiseres en eiseres daar dan ook terecht gebruik van maakt, ook hier te lande;

Overwegende, dat, naar uit het zich in het procesdossier bevindend certificaat de dato 28 december 2001 blijkt, eiseres op 25 mei 2000 in het Merkenregister heeft doen inschrijven het litigieuze merk, alsgevolg waarvan zij ingevolge artikel 2 van de Wet op de Industriële Eigendom geacht wordt de eerste gebruiker te zijn, zijnde zijdens gedaagden – naar Ons gebleken is- op generlei wijze aangevoerd, dat eiseres dat niet is;

Overwegende, dat eiseres op te dezer plaatse als ingelast te beschouwen gronden, heeft gevorderd, dat bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad op minuut en op alle dagen en uren, gedaagde sub A en/of gedaagde sub B en/of gedaagde sub C te verbieden thee op de markt in Suriname te brengen in een groene doos, rechthoekig van afmeting, met daarop aangebracht Rich Breakfast Tea, ”Rich” in gele letters en ”Breakfast Tea” in witte letters, op een rode vierkant, omsloten door gele banden of lijnen, met de volgende gebruiksaanwijzing:

Bij voorkeur een stenen theepot gebruiken. Vooraf de theepot omspoelen met heet water. De theepot vullen met vers, kokend water en daarna twee theezakjes in de pot hangen en tussen de 4 en 6 minuten laten trekken. De zakjes verwijderen en de thee serveren. Belangrijk: Reinig de theepot altijd met schoon, heet water en gebruik nooit een afwas middel. N.B.: In de gebieden met ”hard” leiding water het water 3 minuten laten door koken”.

Overwegende, dat Wij in het zijdens eiseres in het 4e ”sustenu” van het verzoekschrift gestelde gerede aanleiding vinden aan de orde te stellen en- zo mogelijk- te beantwoorden de navolgende vragen te weten:

  1. wat houdt het onderscheidend vermogen van een merk in en
  2. is de mate van onderscheidend vermogen van een merk van invloed op zijn beschermingsomvang;

Overwegende, dat Wij, overgaande tot beantwoording van de eerste vraag opmerken, dat een teken geacht kan worden het wettelijk vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden;

Overwegende, dat Wij met betrekking tot de tweede vraag voorts opmerken, dat Wij het bestaan van een zogenaamde zwak merk, dat wil zeggen een merk met een gering onderscheidend vermogen, dat zijn funktie ( de waar te onderscheiden van een soortgelijke waar) minder goed vervult. Dat geringe onderscheidend vermogen is van invloed op de beschermingsomvang. Een zwak merk is minder spoedig overeenstemmend met een ander merk of teken, omdat het minder spoedig door het gebruik van een ander teken in herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen. Derhalve luidt het antwoord op het eerste onderdeel van de tweede vraag dat, naarmate het onderscheidend vermogen van een merk geringer is, tussen het merk en een conflicterend teken een grote mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden beschouwd;

Overwegende, dat Wij, ofschoon voormeld antwoord, in overeenstemming is met de heersende leer, betwijfelen of het gesteund kan worden op de stelling dat een conflicterend teken minder spoedig het zwakke merk in herinnering zal terugroepen danwel daarmede zal worden geassocieerd;

Overwegende, dat, naar Ons oordeel de kans op associatie bij zwakke merken even groot is als bij merken, met een normaal onderscheidend vermogen, hoewel hiertegen kan worden ingebracht dat het ondoenlijk is met enige mate van zekerheid vast te stellen of in een bepaald geval een associatie van een teken met het eisende merk althans een in herinnering terugroepen van het merk, spoedig dan wel minder spoedig ( minder vaak, minder omvangrijk, minder aannemelijk) plaatsvindt;

Overwegende, dat Wij niettemin juist achten de opvatting dat wie een zwak merk kiest, dat toespelend van aard is, als in dit cas, zo een merk slechts beschermd ziet tegen een overname in zodanige uiterlijke vorm dat, los van de begripsmatige overeenstemming, zowel visueel als auditief gelijkenis bestaat;

Overwegende, dat de door Ons gepleegde waarnemingen van de door partijen in het onderhavige geding gebrachte dozen, Ons tot dit oordeel doen komen, dat het uiterlijk en de samenstelling van de dozen afkomstig van en door eiseres in het onderhavige geding gebracht, in dit cas bescherming verdienen tegen overname door gedaagden in zodanige uiterlijke en samenstellende vorm dat, afgezien van de begripsmatige overeenstemming, zowel visueel als auditief gelijkenis bestaat;

Overwegende, dat Wij het bovendien niet billijk vinden eiseres, die, naar Wij aannemen, ten koste van vele inspanningen in het bijzonder haar merk zo bekend en geliefd heeft gemaakt, dat het publiek (gesteund door pers en televisie) dit als naam van het produkt is gaan gebruiken, niet ( meer) tegen inbreuk te beschermen;

Overwegende, dat Wij, bespreking van de overige stellingen van partijen geheel in het midden latend als niet langer relevant, dan ook beslissen zullen als in het dictum te melden, onder verwijzing van gedaagde sub A en gedaagde sub B en gedaagde sub C als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit proces.

RECHTDOENDE IN KORT GEDING:
Verbieden gedaagde sub A en gedaagde sub B en gedaagde sub C thee op de markt in Suriname te brengen in een groene doos, rechthoekig van afmeting, met daarop aangebracht Rich Breakfast Tea ”Rich” in gele letters en ” Breakfast Tea” in witte letters, op een rode vierkant, omsloten door gele banden en lijnen, met de volgende gebruiksaanwijzing: ”Gebruiksaanwijzing: Bij voorkeur een stenen theepot gebruiken. Vooraf de theepot omspoelen met heet water. De theepot vullen met vers, kokend water en daarna twee theezakjes in de pot hangen en tussen de 4 en 6 minuten laten trekken. De zakjes verwijderen en de thee serveren. Belangrijk: Reinig de theepot altijd met schoon, heet water en gebruik nooit een afwasmiddel. N.B. In de gebieden met ”hard” leiding water het water 3 minuten laten door koken” en voormelde handelingen gestaakt te houden, met veroordeling van gedaagden voor elke dag dat zij voormelde verboden overtreden aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen het bedrag van SRD 2500,- (Tweeduizend en vijfhonderd Surinaamse Dollar).

Verklaren dit vonnis tot zover vermeld uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren;

Verwijzen gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van eisere gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD.

Weigeren het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen en uitgesproken ter Openbare Terechtzitting van het Kantongerecht in het Eerste Kanton te Paramaribo van dinsdag 31 augustus 2004, door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, Mr.J.R.Von Niesewand, in tegenwoordigheid van de Fungerend-Griffier, Mr.S.Tika.