SRU-K1-2005-1

  • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
  • Zaaknummer AR-053111
  • Uitspraakdatum 13 september 2005
  • Publicatiedatum 31 mei 2019
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Zakenrecht. Erfpacht. Overdracht is nietig.
    Het betreft in casu erfpachtsrecht, zowel ten aanzien van de overeenkomst van verkoop en koop als ten aanzien van de overdracht daarvan moet de de Agrarische wet i.c. artikel 13 (in het bijzonder de leden 1 en 2 daarvan) in acht genomen worden c.q. gehandeld had moeten worden;

Uitspraak

BETALEND:

A.R. No. 053111

F.H.

13 september 2005

[eiseres], wonende aan [adres 1] te [district], voor wie als gemachtigde optreedt, I.D. Kandhai, advocaat,

eiseres in kort geding,

tegen

[gedaagde 1], wonende aan [adres 2] in [district],

[gedaagde 2], rechtspersoon gevestigd en kantoorhoudende te [district] aan [adres 2] in [district], voor wier beide als gemachtigde optreedt, mr. W.C. Pengel, advocaat,

gedaagden in kort geding,

De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis in kort geding uit:

Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;

Gezien de stukken, waar ondermeer bepaald, afschrift van de door Ons tussen partijen in deze zaak gewezen vonnis d.d. 2 september 2005;

 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Overwegende, dat hiervoor wordt verwezen naar het tussenvonnis van 2 september 2005;
Overwegende, dat ter voldoening aan laatstvermeld vonnis is op 7 september 2005 een comparitie van partijen gehouden. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt;
Overwegende, dat de uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat, naar uit het procesdossier blijkt, eiseres op 28 october 1986 door overschrijving ten Hypotheekkantore in [land] in register C deel 1001 onder [nummer 1] van een afschrift der akte verkoop en koop voor notaris B.R. Oostvriesland te Paramaribo verleden, verkreeg: het erfpachtsrecht, vervallende op 4 october 2025 op het perceelland, groot 257 m2, gelegen te [district] aan de [strook] bekend onder wijk H [nummer 2], aangeduid op de kaart van de landmeter S.O. Esajas de dato 2 juni 1981 met de letters ABCD;

Overwegende, dat voorts uit het procesdossier blijkt, dat eiseres aan gedaagde sub a bij akte de dato 23 october 2002, waarvan de inhoud als in dit vonnis letterlijk herhaald en geinsereerd wordt aangemerkt, onder het beding van wederinkoop, heeft verkocht vorenomschreven onroerend goed;

Overwegende, dat, naar tevens uit het procesdossier blijkt, eiseres aan gedaagde sub a bij akte, verleden ten overstaan van de te Paramaribo residerende notaris, Chr. A. Calor, de dato 23 october 2002, onherroepelijk last en volmacht gegeven heeft mede te werken aan de verkoop van vorenomschreven onroerend goed voor en namens haar aan zich zelf of aan derden, met dien verstande dat pas na eenendertig maart 2004 aan derden mag worden overgedragen en wel voor een zodanige prijs als de gevolmachtigde zal raadzaam achten, dat gedaagde sub a als gevolmachtigde van eiseres en in zijn hoednaigheid van bestuurslid van gedaagde sub b bij akte de dato 30 december 2004, verleden ten overstaan van de te [district] residerende notaris Chr.A.Calor, aan gedaagde sub b heeft verkocht vorenomschreven onroerend goed voor de som van SRD. 64.950,= welke akte overgeschreven is op 21 maart 2005 in register C [nummer 3] onder [nummer 4];

Overwegende, dat, nu het in casu betreft erfpachtsrecht, zowel ten aanzien van de overeenkomst van verkoop en koop als ten aanzien van de overdracht daarvan met inachtneming van de Agrarische wet i.c. artikel 13 (in het bijzonder de leden 1 en 2 daarvan) gehandeld had moeten worden;

Overwegende, dat nu dat niet blijkt te zijn geschied, m.a.w. nu genoemde wet niet in acht genomen is c.q. daarmede in strijd gehandeld is, zijn zowel de overeenkomst van verkoop en koop als de overdracht nietig en van onwaarde en ontberen zij mitsdien elk rechtsgevolg;

Overwegende, dat het erfpachtsrecht op vorenomschreven perceelland geacht wordt het vermogen van eiseres niet te hebben verlaten;

Overwegende, dat Wij dan ook beslissen zullen als in het dictum te melden; gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten hebben te dragen;

RECHTSDOENDE IN KORT GEDING

Verbieden gedaagden, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, met betrekking tot: “Het erfpachtsrecht, vervallende op 4 october 2025 op het perceelland, groot 257 m2, gelegen te [district] aan [adres 1] bekend onder wijk H [nummer 2], aangeduid op de kaart van de landmeter S.O. Esajas de dato 2 juni 1981 met de letters ABCD, welke beschikkingsdaad danook zonder in achtneming van artikel 13 (in het bijzonder de leden 1 en 2 daarvan) van de Agrarische wet te verrichten c.q. te plegen, onder verbeurte van een dwangsom van SRD 10.000,= per keer voor iedere keer dat gedaagden, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, in strijd handelen met dit vonnis;

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren;

Verwijzen gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op SRD 75,20 (vijfenzeventig en twintig honderste Surinaamse dollars).

Aldus gewezen en uitgesproken ter Openbare Terechtzitting van het Kantongerecht in het Eerste Kanton te Paramaribo van dinsdag, 13 september 2005, door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, mr. J.R. von Niesewand, in tegenwoordigheid van mr. S. Simboedathpanday, Fungerend-Griffier.