SRU-K1-2005-4

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-014371
 • Uitspraakdatum 13 oktober 2005
 • Publicatiedatum 14 juni 2019
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Merkenrecht. In casu overtreffen de verschillen de gelijkenissen. Geen sprake van verwarringsgevaar.

Uitspraak

A.R. No. 014371 13 oktober 2005
F.H.

SOCIETE PRODUITS NESTLE S.A.,
gevestigd en kantoorhoudende te 1800 Vevey, Zwitserland,
gemachtigde: Mr. H.R. Lim A Po, advocaat,
eiseres in kort geding,

tegen

PARBATI OVERSEAS TRADING N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende aan de Kwattaweg no. 22 te Paramaribo, gemachtigde: Mr. A.R. Baarh, advocaat,
gedaagde in kort geding,

De Kantonrechter in het Eerste Kanton heeft in Naam van de Republiek het volgende vonnis uitgesproken.

Procesgang
In deze zaak is tussenvonnis gewezen en op 21 maart 2002 uitgesproken. Bij dat tussenvonnis is de eiseres in de gelegenheid gesteld om door een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving aan te geven op welk merk of op welke werken zij aanspraak maakt en om een uitgebreide en nauwkeurige omschrijving te geven van het( de) beweerde inbreukmakende teken(s); en voorts aan te geven waarom dit (deze) teken(s) inbreuk maken op haar merk(en). Hierna zijn de volgende conclusies genomen.
– een schriftelijke conclusie tot uitlating zijdens eiseres waaraan gehecht enkele producties;
– een schriftelijke conclusie uitlating producties zijdens gedaagde; De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

Motivering

1. Hier wordt overgenomen en volhard bij hetgeen in het tussenvonnis van 21 maart 2002 is overwogen en beslist.

2. Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de overgelegde bescheiden, een en ander voor zover niet, althans niet gemotiveerd, betwist, staat het volgende vast:

2.1 Op 19 mei (lees kennelijk: 1995) is op verzoek van eiseres de inschrijving in het register van het Bureau voor Industriële Eigendom vernieuwd van het op 10 mei 1975 ten name van eiseres ingeschreven merk, bestaande uit het woord “MAGGI”.

2.2 Maggi S.A. heeft op 14 maart 1983 onder nummer 11.134 in het register van het Bureau voor Industriële Eigendom doen inschrijven een merk, bestaande uit de in een plat vlak uitgelegde verpakking van kipbouillontabletten. De verpakking vertoont de afbeelding van meerdere kippen in rood, met aan weerszijden het woord MAGGI, ook in rood, en alles tegen een gele achtergrond. Op 29 mei 1991 is dit merk van Maggi S.A overgegaan op de eiseres.

2.3 Op 14 mei 1991 is van Maggi S.A. op de eiseres overgegaan het op 9 september 1983 onder nummer 11.227 ingeschreven merk, bestaande uit de in een plat vlak uitgelegde verpakking van kipbouillontabletten. De verpakking vertoont (zie 3.1 van het inleidend rekest) de afbeelding van een ballonnetje in het rood met daarop in het geel het woord ”Maggi” en de afbeelding van één kip in het zwart, wit en rood, alles tegen een gele achtergrond.

2.4 Eiseres heeft op 2 juni 1991 de inschrijving in het register van het Bureau voor Industriële Eigendom vernieuwd van het op 15 juni 1977 te haren name ingeschreven merk bestaande uit de in een plat vlak uitgelegde verpakking van kipbouillontabletten. De verpakking vertoont, tegen een gele achtergrond, de afbeelding van een ballonnetje in het rood, met daarop in het geel het woord ”Maggi”.

2.5 Eiseres heeft sedert jaren in een aantal landen ondernemingen opgezet voor de productie en distributie onder het publiek van onder meer kipbouillon blokjes. In Suriname wordt aldus reeds sinds 1978 kipbouillon blokjes onder licentie en agentschap van eiseres geproduceerd en gedistribueerd onder het publiek door Surinaamse Levensmiddelen Industrie N.V., gevestigd te Paramaribo.

2.6 Eiseres brengt aldus sedert 1978 in Suriname regelmatig en frekwent kipbouillon blokjes op de mankt, waarbij elk blokje is verpakt in een van de hierboven omschreven verpakkingen.

2.7 Gedaagde brengt sedert december 2000 ook regelmatig en frekwent kipbouillon blokjes in Suriname op de markt, waarbij elk blokje aanvankelijk was verpakt in een groengeel gekleurd papieren omhulsel met daarop tegen meerdere witte achtergronden, aan twee weerszijden begrensd door groene lijnen, in het rood de merknaam ”Bongu”.

2.8 Thans brengt gedaagde regelmatig en frekwent kip-bouillon blokjes in Suriname op de markt, waarbij elk blokje is verpakt in een geel gekleurd papieren omhulsel. Aan weerszijden van de verpakking zijn onder elkaar zes tot zeven afbeeldingen van een kippetje in rood afgebeeld. Tussen deze kolommen, bestaande uit de afbeelding van kippetjes, staan drie kolommen van vier rode rechthoeken, met in elke rechthoek het woord ”BONGU” gedrukt. De bovenzijde van de rechthoek loopt niet recht door, maar vertoont in het middel een spitstoelopende verdikking. Het woord ”BONGU” is in gele letters gedrukt. Tussen de rechthoeken staat in kleine letters de tekst ”KIP CHICKEN CUBE”.

3.1 Eiseres heeft, kort samengevat, gevorderd:

 • dat gedaagde zal worden verboden om kipbouillon blokjes, verpakt in het onder 2.6 omschreven omhulsel, op de markt in Suriname te brengen, dan wel aan het publiek in Suriname ten verkoop aan te bieden, gevorderd zoals hierboven onder het hoofd procesgang is vermeld. Aan haar vordering heeft zij, voor zoveel hier van belang en zakelijk weergegeven, ten grondslag gelegd dat
 • Primair
  dat gedaagde zal worden bevolen om de door haar aan andere personen of instellingen ten verdere verkoop en distributie geleverde of ter beschikking gestelde kip-bouilion blokjes, verpakt in het onder 2.6 omschreven omhulsel, voor zover nog bij die personen en instellingen aanwezig, terug te nemen of te doen terugnemen en vervolgens te vernietigen, althans te doen vernietigen.Subsidiair
  dat gedaagde zal worden bevolen om zorg te dragen dat de door haar aan andere personen of instellingen ten ten verdere verkoop en/of distributie geleverde of ter beschikking gestelde kipbouillon blokjes, verpakt in het onder 2.6 omschreven omhulsel, niet verder of langer wordt verkocht en/of gedistribueerd en dergelijke verkoop en distributie wordt gestaakt.
 • dat gedaagde zal worden bevolen om de nog bij haar in bezit zijnde kipbouillon blokjes, verpakt in het onder 2.6 omschreven omhulsel, te vernietigen, althans te doen vernietigen.
 • gedaagde zal worden veroordeeld om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen het bedrag van Sf. 50.000.000 (Vijftig miljoen Surinaamse gulden) voor elke dag, dat zij, gedaagde, het hierboven sub I vermelde verbod overtreedt en/of de hiervoren sub II en/of sub III vermelde bevelen niet nakomt.Kosten rechtens.

3.2 Gedaagde heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd.

4.1 Op grond van de in zoverre niet betwiste stellingen van partijen staat vast dat eiseres in Suriname als eerste gebruik heeft gemaakt van de onder 2.1 tot en met 2.4 vermelde merken ter onderscheiding van haar waren, met name kipbouillon blokjes. Eiseres wordt dan ook voorshands aangemerkt als rechthebbende op die merken.

4.2 In dit geding is, onder andere, aan de orde de vraag of gedaagde, door te handelen als onder 2.6 is omschreven, inbreuk maakt op het merkrecht van de eiseres. In het onderhavig geval dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord indien het woord ”Bongu” dan wel de door gedaagde gebruikte verpakking geheel of in hoofdzaak overeenstemt met het woord ”Maggi” dan wel met de hierboven onder 2.3 tot en met 2.4 omschreven verpakkingen.

4.3.1 Gedaagde heeft aangevoerd dat de woorden Bongu” en ”Maggi” alleen de letter G gemeen hebben en dat de klank hemelsbreed verschilt.

4.3.2 Het is juist dat de woorden ”Bongu” en ”Maggi” alleen de letter G gemeen hebben. ”Bongu” bestaat uit de lettergrepen ”Bong” en ”gu”, terwijl ”Maggi” bestaat uit de lettergrepen ”Ma” en ”gie”. De lettergrepen ”gu” en ”gie” verschillen auditief niet veel van elkaar, maar het verschil tussen ”Bong” en ”Ma” is zo groot dat, naar het voorlopig oordeel van de Kantonrechter, ”Bongu” en ”Maggi”, wat de klank betreft, zozeer van elkaar verschillen dat niet van overeenstemming, ook niet in hoofdzaak, tussen deze twee woorden kan worden gesproken. Hieraan wordt toegevoegd dat van visuele of begripsmatige gelijkenis
niets is gebleken.

4.4.1 Vergelijking van de door gedaagde gebruikte verpakking met de onder 2.2 omschreven verpakking levert de volgende gelijkenissen en verschillen op. Beide verpakkingen vertonen een gele ondergrond. Het geel van eiseresses verpakking is echter duidelijk helderder dan dat van de verpakking van de gedaagde. Het woord ”Maggi” is op de verpakking van de eïseres in het rood gedrukt en wel direct tegen de gele ondergrond. Op de verpakking van de gedaagde is het woord ”Bongu” in het geel gedrukt, tegen een rode rechthoek als achtergrond. Qua lettertype bestaat er een duidelijk verschil tussen de woorden ”Maggi”en ”Bongu”op de hier bedoelde verpakkingen. Tussen de rechthoeken op de verpakking van de gedaagde staat in kleine letters de tekst ”KIP CHICKEN CUBE”. De verpakking van de eiseres vertoont, behalve het woord ”Maggi”, geen andere tekst.

4.4.2 De onder 4.4.1 beschreven verschillen overtreffen de gelijkenissen, zodat de conclusie luidt dat tussen de door gedaagde gebruikte verpakking en de onder 2.2 omschreven verpakking geen overeenstemming, ook niet in hoofdzaak, bestaat.

4.5.1 Vergelijking van de door gedaagde gebruikte verpakking met de onder 2.3 omschreven verpakking levert de volgende gelijkenissen en verschillen op. Beide verpakkingen vertonen een gele ondergrond. Het geel van eiseresses verpakking is echter duidelijk helderder dan dat van de verpakking van de gedaagde. Het woord ”Maggi” is op de verpakking van de eiseres in het geel gedrukt en wel in een rode ballon, die qua grootte opvalt. Op de verpakking van de gedaagde is het woord ”Bongu”ook in het geel gedrukt, maar tegen een, hierboven reeds beschreven, rode rechthoek als achtergrond. Qua grootte van de letters en qua lettertype bestaat er een duidelijk verschil tussen de woorden ”Maggi” en ”Bongu” op de hier bedoelde verpakkingen. Op de verpakking van de eiseres is de kop en het bovenste gedeelte van een kip afgebeeld. De afbeelding vertoont een rode lel en een rode krop en bestaat verder uit de kleuren wit en zwart. De figuur beslaat ongeveer een derde van de verpakking. Op de verpakking van de gedaagde is het silhouet van verschillende kippen afgebeeld. De afbeeldingen zijn geheel in het rood gedrukt en zijn, in vergelijking met de firguur op de verpakking van de eiseres, beduidend kleiner. Tussen de rechthoeken op de verpakking van de gedaagde staat in kleine letters de tekst ”KIP CHICKEN CUBE”. De verpakking van de eiseres vertoont, behalve het woord ”Maggi” geen andere tekst.

4.5.2 De onder 4.5.1 beschreven verschillen overtreffen de gelijkenissen, zodat de conclusie luidt dat tussen de door gedaagde gebruikte verpakking en de onder 2.3 omschreven verpakking geen overeenstemming, ook niet in hoofdzaak, bestaat.

4.6.1. Vergelijking van de door gedaagde gebruikte verpakking met de onder 2.4 omschreven verpakking levert de volgende gelijkenissen en verschillen op. Beide verpakkingen vertonen een gele ondergrond. Het geel van eiseresses verpakking is echter duidelijk helderder dan dat van de verpakking van de gedaagde. Het woord ”Maggi” is op de verpakking van de eiseres in het geel gedrukt en wel in een rode ballon. De ballon is ongeveer 7 cm lang en letters in het woord Maggi zijn beduidend groter dan de letters, waarmee het woord ”Bongu” is gedrukt. Op de verpakking van de gedaagde is het woord ”Bongu” ook in het geel gedrukt, maar tegen een, hierboven reeds beschreven, rode rechthoek als achtergrond. Qua lettertype bestaat er een duidelijk verschil tussen de woorden ”Maggi” en ”Bongu” op de hier bedoelde verpakkingen. Op de verpakking van de eiseres is alleen de rode ballon en het woord ”Maggi” gedrukt, terwijl op de verpakking van de gedaagde de hierboven omschreven rode driehoek, het woord ”Bongu” en de tekst ”KIP CHICKEN CUBE” voorkomen.

4.6.2 De onder 4.6.1 beschreven verschillen overtreffen de gelijkenissen, zodat de conclusie luidt dat tussen de door gedaagde gebruikte verpakking en de onder 2.4 omschreven verpakking geen overeenstemming, ook niet in hoofdzaak, bestaat.

4.7 De conclusie is dat het woord ”Bongu” dan wel de door gedaagde gebruikte verpakking noch geheel of in hoofdzaak overeenstemt met het woord ”Maggi” dan wel met de hierboven onder 2.3 tot en met 2.4 omschreven verpakkingen.

5.1 Eiseres heeft haar vordering nog hierop gebaseerd dat door het gebruik van de onder 2.6 bedoelde verpakking ongegronde verwarring wordt gewekt met haar product, waardoor haar bedrijfsdebiet wordt aangetast, althans kan worden aangetast. Gedaagde maakt zich – aldus eiseres – door het gebruik van bedoelde verpakking schuldig aan oneerlijke mededinging en een onrechtmatige daad jegens haar, eiseres.

5.2 Gelet op hetgeen onder 4.7 is overwogen behoeft eiseres geen verwarringsgevaar te duchten, zodat ook de hier besproken grond niet tot toewijzing van de gevraagde voorziening kan leiden.

6. De conclusie is dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

Beslissing
Weigert de gevraagde voorziening.
Veroordeelt de eiseres in de proceskosten aan de zijde van de gedaagde gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen en op donderdag, 13 oktober 2005, in het openbaar uitgesproken door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, Mr. E.S. Ombre, in tegenwoordigheid van de Fungerend-griffier Mr. S. Tika